• Wpływ ISO na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej

Książka porusza aktualną problematykę zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej w kontekście zintegrowanego systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001 i ustawę o pracownikach samorządowych. Rozważaniom towarzyszy założenie, iż czynnik ludzki pełni jedną z wiodących ról w systemowym zarządzaniu jakością i przesądza o osiąganiu przyjętych przez organizację celów. Dążenie do podnoszenia sprawności instytucji publicznych oraz świadczonych przez nie usług jest przecież ciągle czynnikiem priorytetowym w sektorze publicznym, a wysoka jakość świadczonych usług to jeden z istotnych elementów funkcjonowania administracji, stanowiący podstawę oceny sprawności państwa. Opracowanie zawiera omówienie czynników kształtujących funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w jednostkach administracji samorządowej i ocenę korzyści wynikających z wdrożenia takiego systemu w oparciu o normy ISO. Rozważania te zostały zaprezentowane na tle zmian zachodzących w zarządzaniu zasob

Podtytuł Wpływ ISO na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej
Autor Izabela Seredocha
Rok wydania 2015
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 227
50.00 35.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-290-3
Książka porusza aktualną problematykę zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej w kontekście zintegrowanego systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001 i ustawę o pracownikach samorządowych. Rozważaniom towarzyszy założenie, iż czynnik ludzki pełni jedną z wiodących ról w systemowym zarządzaniu jakością i przesądza o osiąganiu przyjętych przez organizację celów. Dążenie do podnoszenia sprawności instytucji publicznych oraz świadczonych przez nie usług jest przecież ciągle czynnikiem priorytetowym w sektorze publicznym, a wysoka jakość świadczonych usług to jeden z istotnych elementów funkcjonowania administracji, stanowiący podstawę oceny sprawności państwa.

Opracowanie zawiera omówienie czynników kształtujących funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w jednostkach administracji samorządowej i ocenę korzyści wynikających z wdrożenia takiego systemu w oparciu o normy ISO. Rozważania te zostały zaprezentowane na tle zmian zachodzących w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji samorządowej. Autorka przeprowadziła analizę doświadczeń urzędów jednostek administracji samorządowej posiadających certyfikat ISO w zakresie podejmowanych przez nie działań dotyczących realizacji funkcji personalnej oraz wskazanych przez te jednostki pożądanych zmian w polityce kadrowej. Analizowane etapy procesu kadrowego to planowanie kadr, rekrutacja i selekcja, wprowadzenie do pracy, rozwój, szkolenia, motywowanie, ocena i kontrola. Opracowanie zawiera także omówienie wybranych aspektów kultury organizacyjnej, mających istotny wpływ na tworzenie postaw projakościowych pracowników samorządów, w tym ocenę roli wartości etycznych, relacji międzyludzkich i koncepcji kierowania w formowaniu tych postaw.

Przeprowadzone badania pozwoliły ostatecznie opracować model zarządzania zasobami ludzkimi najpełniej odpowiadający potrzebom wynikającym z wdrożenia w urzędzie administracji samorządowej systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem ISO. Opracowanie zawiera propozycję działań zwiększających skuteczność i efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście realizacji celów związanych z podnoszeniem jakości. Zawarte w monografii rozważania powstały na podstawie szerokich studiów źródłowych, w tym literatury obcej i polskiej, dotyczących systemowego zarządzania jakością oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do:
- osób pełniących funkcje kierownicze w urzędzie jednostki administracji samorządowej i odpowiadających za realizację polityki kadrowej;
- osób odpowiedzialnych za zintegrowany system zarządzania jakością w urzędzie;
- studentów studiów magisterskich, doktoranckich, wykładowców prowadzących badania w zakresie podjętej w tym opracowaniu problematyki;
- wszystkich osób zainteresowanych problematyką jakości w administracji samorządowej.
Wstęp 7

Rozdział 1
Pojęcie i uwarunkowania jakości w administracji publicznej 15
1.1. Istota administracji publicznej 15
1.2. Koncepcja zarządzania publicznego 23
1.3. Cechy usług publicznych 30
1.4. Czynniki kształtujące zarządzanie jakością w administracji publicznej 35

Rozdział 2
Systemy zarządzania jakością w administracji publicznej na świecie 47
2.1. Przegląd modeli i metod systemowego zarządzania jakością w administracji publicznej na świecie 47
2.2. Doświadczenia we wdrażaniu systemu zarządzania jakością w wybranych krajach 60

Rozdział 3
Wdrażanie systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001 w administracji 73
3.1. Podstawowe wymagania normy ISO 9001 dla urzędów administracji publicznej 73
3.2. Metodologia wdrażania norm ISO 9001 81
3.3. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością opartego na normach ISO 85

Rozdział 4
Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji samorządowej 91
4.1. Główne założenia zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej 91
4.2. Elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej 97
4.3. Status pracownika samorządowego 108
4.4. Rola kadr w systemowym zarządzaniu jakością 113

Rozdział 5
Znaczenie kultury organizacyjnej w osiąganiu celów jakościowych 119
5.1. Istota i składniki kultury organizacyjnej 119
5.2. Wybrane typologie kultur 123
5.3. Zasady i wartości sprzyjające budowaniu postaw projakościowych pracowników 126

Rozdział 6
Przygotowanie pracowników do wdrożenia i właściwego funkcjonowania systemu zarządzania jakością 133
6.1. Metodologia badań i charakterystyka badanej zbiorowości 133
6.2. Analiza wybranych działań związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością 144
6.3. Przygotowanie pracowników do zmian 150

Rozdział 7
Kształtowanie postaw projakościowych urzędników 155
7.1. Dobór kadr i wprowadzenie do pracy 155
7.2. Szkolenia i rozwój pracowników 159

Rozdział 8
Analiza wybranych elementów procesu kadrowego w kontekście systemu zarządzania jakością 169
8.1. Ocena pracownika 169
8.2. Doskonalenie jakości a motywowanie pracowników 172
8.3. Kontrola funkcji personalnej 176

Rozdział 9
Kultura organizacyjna zorientowana na wartości sprzyjające doskonaleniu jakości 181
9.1. Wartości etyczne w kulturze organizacyjnej 181
9.2. Charakter relacji interpersonalnych i koncepcja kierowania 185

Rozdział 10
Wnioski końcowe i podsumowanie wyników badań 189
10.1. Pożądane narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi w opinii respondentów 189
10.2. Proponowany model zarządzania zasobami ludzkimi uwzględniający specyfikę systemu zarządzania jakością 192
10.3. Podsumowanie 199

Bibliografia 203
Załącznik 213
Spis tabel 223
Spis wykresów 225
Spis rysunków 227
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku