• Zasady etyki wydawniczej

Zasady etyki wydawniczej

Wydawnictwo CeDeWu sp. z o.o. stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics), https://publicationethics.org.

 • Wydawnictwo CeDeWu sp. z o.o. zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych Autorów, a w szczególności respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę Autorów oraz utworu.
 • Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
 • O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa CeDeWu sp. z o.o., biorąc pod uwagę tematykę, oryginalność i przydatność dzieła dla odbiorców.
 • Wydawnictwo CeDeWu sp. z o.o. zleca przygotowanie recenzji publikacji przez niezależnych recenzentów wybranych przez Wydawnictwo.
 • Wydawnictwo CeDeWu sp. z o.o. stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych.
 • Wydawnictwo zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny.
 • Wydawnictwo stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji.

Zasady etyczne obowiązujące Autorów

 • Autor jest zobowiązany do przekazania Wydawnictwu CeDeWu sp. z o.o. dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu i autoplagiatu (całości lub fragmentów opublikowanych już książek lub artykułów w czasopismach).
 • Autor zapewnia, że przekazane Wydawnictwu CeDeWu sp. z o.o. prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez Wydawnictwo nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez Wydawnictwo nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
 • Przekazane przez Autorów teksty są publikowane na podstawie zawartych z Wydawnictwem CeDeWu sp. z o.o. umów wydawniczych autorskich.
 • W przypadku prac zbiorowych Autor zgłaszający publikację do wydania jest zobowiązany określić autorstwo poszczególnych fragmentów dzieła.

Zasady recenzowania publikacji naukowych zostały przedstawione w:
Procedura recenzji wydawniczych i proces wydawniczy