• Informacja dotycząca danych osobowych

Informacja dotycząca danych osobowych

(obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO)

RODO -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 

Administrator danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu www.cedewu.pl jest CEDEWU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033974; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 60.000 zł.; NIP: 5252059403; REGON: 013082611
Email: rodo@cedewu.pl

 

Zakres przetwarzania danych osobowych

Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

 1. Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
 2. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora w przypadku dopisania się przez klienta do Newslettera.
 3. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane firmom zewnętrznym, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

Udostępnianie danych osobowych

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3.  polityki prywatności jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego

Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do celów archiwizacyjnych w kontekście działalności wydawniczej odbiorców danych. Jeżeli dane nie są wymagane do wypełnienia obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub obowiązków ustawowych, są usuwane.

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przechowywane w CeDeWu Sp. z o.o., tak jak i w innych firmach w Polsce w których kupowali Państwo jakikolwiek towar zgodnie z Ordynacją podatkową przez 6 lat.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Zakup na stronie www.cedewu.pl jest dobrowolny, aby jednak z usług oferowanych przez system należy podać dane do faktury i dane do wysyłki. Brak danych powoduje brak możliwości świadczenia usług oraz wypełnienia przez nas zobowiązania do świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Prawa udostępniających dane

Udostępniający dane, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:

 1. Dostępu do treści swoich danych osobowych.
 2. Sprostowania danych.
 3. Żądania usunięcia danych.
 4. Żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi (jeśli ma to zastosowanie).
 6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 8. Wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem – rodo@cedewu.pl.