• Systemy gospodarcze i ich rozwój a nierówności dochodowe w wybranych państwach postsocjalistycznych

Przemiany w państwach postsocjalistycznych, zainicjowane na przełomie lat 80. i 90. XX w., są zaliczane do najbardziej spektakularnych przemian politycznych, społecznych i gospodarczych w Europie, a także i poza kontynentem europejskim. Inicjacja procesu transformacji systemowej w państwach byłego bloku wschodniego nastąpiła wraz z upadkiem socjalizmu. Z początkiem lat 90. ubiegłego wieku rozpadły się międzynarodowe struktury bezpieczeństwa oraz współpracy gospodarczej. Problematyka nierówności dochodowych w krajach byłego bloku wschodniego stanowi temat wciąż aktualny, a ograniczenie poziomu rozbieżności dochodowych jest sporym wyzwaniem. Wychodząc z założenia, iż zróżnicowanie dochodowe państw postsocjalistycznych wywołało transformację społeczeństw oraz struktur społecznych i politycznych, niniejsza publikacja stanowi próbę rozważań nad rolą systemów gospodarczych i ich wpływu na nierówności dochodowe w wybranych państwach postsocjalistycznych. Autorka starała się wyznaczyć czynn

Podtytuł Systemy gospodarcze i ich rozwój a nierówności dochodowe w wybranych państwach postsocjalistycznych
Autor Bożena Sowa
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 368
95.00 66.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
66.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-249-1
Przemiany w państwach postsocjalistycznych, zainicjowane na przełomie lat 80. i 90. XX w., są zaliczane do najbardziej spektakularnych przemian politycznych, społecznych i gospodarczych w Europie, a także i poza kontynentem europejskim. Inicjacja procesu transformacji systemowej w państwach byłego bloku wschodniego nastąpiła wraz z upadkiem socjalizmu. Z początkiem lat 90. ubiegłego wieku rozpadły się międzynarodowe struktury bezpieczeństwa oraz współpracy gospodarczej.

Problematyka nierówności dochodowych w krajach byłego bloku wschodniego stanowi temat wciąż aktualny, a ograniczenie poziomu rozbieżności dochodowych jest sporym wyzwaniem.

Wychodząc z założenia, iż zróżnicowanie dochodowe państw postsocjalistycznych wywołało transformację społeczeństw oraz struktur społecznych i politycznych, niniejsza publikacja stanowi próbę rozważań nad rolą systemów gospodarczych i ich wpływu na nierówności dochodowe w wybranych państwach postsocjalistycznych.

Autorka starała się wyznaczyć czynniki wpływające na zjawisko nierówności dochodowych oraz ustalić ich statystyczne zależności. W tym celu zostały przeprowadzone badania empiryczne, pozwalające na identyfikację wskaźników wpływających na wzrost lub spadek nierówności dochodowych w danym kraju. Analizy i obliczenia związku pomiędzy zmiennymi ilościowymi zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Ponadto został przedstawiony opis poszczególnych krajów postsocjalistycznych pod kątem wskaźników ekonomicznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych, przy wykorzystaniu modelu SEM.

Przeprowadzone badania literaturowe, a także zgromadzony w pracy materiał statystyczny, opisujący zagadnienie nierówności dochodowych w transformujących się systemach gospodarczych, pozwoliły na wyznaczenie pewnych prawidłowości w kontekście tak ważnego dla gospodarki zjawiska.

Wstęp 11

Rozdział 1
Transformacja systemowa - koncepcyjne podstawy i teorie 17
1.1. Teorie przemian systemowych 17
1.1.1. Transformacja systemowa - istota i tło historyczne 17
1.1.2. Przesłanki koncepcyjne przemian systemowych 19
1.1.3. Zamiast podsumowania: radykalizm czy gradualizm - dylematy transformującego się systemu 26
1.2. Uwarunkowania modyfikujące systemy gospodarcze 29
1.2.1. Uwarunkowania egzogenne procesów transformacji w krajach postsocjalistycznych 29
1.2.2. Uwarunkowania endogenne procesów transformacji w krajach postsocjalistycznych 32
1.2.3. Uwarunkowania modyfikujące systemy gospodarcze w ujęciu modelowym 37
1.3. Kształtowanie się gospodarki rynkowej - koncepcje a realia 40
1.3.1. Procesy budowy gospodarki rynkowej w aspekcie realnych problemów 40
1.3.2. Subsydiowanie podziemne jako próba sprostania realiom 45
1.3.3. Ekonomia dwóch rzeczywistości - dualny charakter gospodarek postsocjalistycznych 49
1.4. Ewolucja rynków w transformującej się gospodarce 53
1.4.1. Istota i pojęcie rynku 53
1.4.2. Procesy powstawania rynków 55
1.4.3. Rynki „wynurzające się" i ich funkcjonowanie 56
1.4.4. Rynek regulowany a wolny rynek. Prywatyzacja jako podstawowy warunek funkcjonowania wolnego rynku 58

Rozdział 2
Systemy gospodarcze i ich ewolucja w wybranych krajach postsocjalistycznych 69
2.1. Ocena systemów gospodarczych krajów Europy Środkowo-Wschodniej 69
2.1.1. Od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej. Problemy transformacji w Polsce 69
2.1.2. Systemy gospodarcze krajów byłej Czechosłowacji 74
2.1.3. Węgierska droga do gospodarki rynkowej 75
2.1.4. Rumunia i jej droga w kierunku systemu wolnorynkowego 77
2.1.5. Ścieżka rozwoju Bułgarii 79
2.1.6. Przemiany gospodarcze i polityczne w Albanii 81
2.1.7. Systemy gospodarcze krajów Europy Środkowo-Wschodniej - ocena funkcjonowania 83
2.2. Perspektywy rozwoju systemów gospodarczych krajów byłej Jugosławii 88
2.2.1. Przemiany systemowe Serbii i Czarnogóry 88
2.2.2. Ścieżka rozwojowa Chorwacji 89
2.2.3. System gospodarczy Słowenii 92
2.2.4. Przemiany gospodarcze w Macedonii 94
2.2.5. Przemiany społeczno-gospodarcze w Bośni i Hercegowinie 97
2.2.6. Systemy gospodarcze krajów byłej Jugosławii - ocena funkcjonowania 100
2.3. Analiza porównawcza systemów gospodarczych krajów byłego ZSRR 103
2.3.1. Ewolucja systemów gospodarczych krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) 103
2.3.2. Systemy gospodarcze krajów Europy Wschodniej (Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii) 109
2.3.3. Ogólny zarys wybranych krajów zakaukaskich (Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu) 120
2.3.4. Systemy gospodarcze krajów Azji Środkowej 124
2.3.5. Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR - ocena funkcjonowania 127

Rozdział 3
Nierówności dochodowe w krajach postsocjalistycznych - podstawy teoretyczne, przyczyny i skutki 133
3.1. Teoretyczne podstawy nierówności dochodowych 133
3.1.1. Istota i uwarunkowania nierówności dochodowych w teorii ekonomii 133
3.1.2. Nierówności dochodowe w świetle dotychczasowych rozważań naukowych i badań 135
3.1.3. Przyczyny nierówności dochodowych 138
3.1.4. Pomiary nierówności dochodowych 143
3.2. Nierówność dochodowe w postsocjalistycznych krajach Europy Środkowej i Wschodniej 147
3.2.1. Nierówności dochodowe a wzrost gospodarczy 147
3.2.2. Przyczyny nierówności dochodowych w krajach postsocjalistycznych w okresie transformacji rynkowej 149
3.2.3. Problemy nierówności dochodowych i ubóstwa w transformujących się krajach postsocjalistycznych 151
3.2.4. Nierówności dochodowe w krajach postsocjalistycznych w badaniach empirycznych 154
3.2.5. Czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe a nierówności dochodowe 156
3.2.6. Wyniki badań dotyczących wpływu określonych czynników na nierówności dochodowe 160
3.3. Nierówności dochodowe w krajach postsocjalistycznych a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych 164
3.3.1. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na dystrybucję w ujęciu literaturowym 164
3.3.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a nierówności dochodowe - badania empiryczne 169
3.3.3. Tendencje w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych i zjawisku nierówności dochodowych w postsocjalistycznych krajach Europy Środkowo-Wschodniej 174
3.3.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i nierówność dochodów w Europie Środkowej i Wschodniej w podejściu ekonometrycznym 177

Rozdział 4
Analiza czynników oddziałujących na nierówności dochodowe - wyniki badań własnych 185
4.1. Charakterystyka metod badawczych 185
4.2. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej - Grupa I 189
4.2.1. Wskaźniki definiujące nierówności dochodowe 189
4.2.2. Korelacje wskaźników i ich wpływ na nierówności dochodowe 198
4.2.3. Modele SEM 200
4.2.4. Model obrazujący nierówności dochodowe 205
4.3. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej - Grupa II 207
4.3.1. Wskaźniki definiujące nierówności dochodowe 207
4.3.2. Korelacje wskaźników i ich wpływ na nierówności dochodowe 216
4.3.3. Modele SEM 218
4.3.4. Model obrazujący nierówności dochodowe 222
4.4. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej - Grupa III 224
4.4.1. Wskaźniki definiujące nierówności dochodowe 224
4.4.2. Korelacje wskaźników i ich wpływ na nierówności dochodowe 233
4.4.3. Modele SEM 235
4.4.4. Model obrazujący nierówności dochodowe 240
4.5. Kraje bałtyckie 242
4.5.1. Wskaźniki definiujące nierówności dochodowe 243
4.5.2. Korelacje wskaźników i ich wpływ na nierówności dochodowe 252
4.5.3. Modele SEM 254
4.5.4. Model obrazujący nierówności dochodowe 258
4.6. Kraje Europy Wschodniej 260
4.6.1. Wskaźniki definiujące nierówności dochodowe 260
4.6.2. Korelacje wskaźników i ich wpływ na nierówności dochodowe 269
4.6.3. Modele SEM 271
4.6.4. Model obrazujący nierówności dochodowe 276
4.7. Kraje zakaukaskie 278
4.7.1. Wskaźniki definiujące nierówności dochodowe 278
4.7.2. Korelacje wskaźników i ich wpływ na nierówności dochodowe 287
4.7.3. Modele SEM 289
4.7.4. Model obrazujący nierówności dochodowe 291
4.8. Kraje Azji Środkowej 294
4.8.1. Wskaźniki definiujące nierówności dochodowe 294
4.8.2. Korelacje wskaźników i ich wpływ na nierówności dochodowe 303
4.8.3. Modele SEM 304
4.8.4. Model obrazujący nierówności dochodowe 310
4.9. Założyciele Unii Europejskiej 312
4.9.1. Wskaźniki definiujące nierówności dochodowe 312
4.9.2. Korelacje wskaźników i ich wpływ na nierówności dochodowe 321
4.9.3. Modele SEM 324
4.9.4. Model obrazujący nierówności dochodowe 329
4.10. Podsumowanie 332

Podsumowanie i wnioski 335
Bibliografia 341
Źródła internetowe 355
Spis rysunków 361
Spis tabel 367

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku