• Wskazówki edytorskie

Wskazówki edytorskie prac naukowych

 

1. Strona tytułowa

Tytuł pracy

Podtytuł -  jeśli jest przewidziany

Autor – Autorzy

W przypadku kilku autorów określenie, czy praca zbiorowa, czy pod redakcją jednego autora

Kolejność nazwisk Autorów – alfabetycznie lub w zależności od wkładu pracy

 

2. Strona redakcyjna

Jeśli praca była recenzowana – podanie nazwiska recenzenta

Jeśli praca jest dofinansowana – podanie nazwy instytucji dofinansowującej lub uzgodnionego tekstu o instytucji częściowo dofinansowującej książkę

 

3. Spis treści

4. Wprowadzenie

5. Tekst podstawowy

 • Numeracja rozdziałów – 1, 2, 3 itd.
 • Numeracja podrozdziałów – 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 itd.
 • Kolejne stopnie podrozdziałów według tej samej zasady

6. Tabele, wykresy i rysunki, wzory:

 • jeśli praca jest zbiorem opracowań kilku autorów wykresy, tabele i rysunki powinny być numerowane w ramach danego rozdziału, tzn. 1.1, 1.2, w kolejnym 2.1, 2.2 itd.
 • Tabele powinny mieć szerokość max. 12,5 cm, muszą być aktywne, użyty kolor czarny i ew. 2 stopnie szarości.
 • Wykresy i rysunki powinny mieć szerokość max. 12,5 cm, muszą być aktywne, użyty może być jeden kolor – czarny i ew. stopnie szarości (procent z czarnego). Przy wykresach np. z liniami oznaczającymi wartość nie powinno być więcej niż 7 linii na wykresie, gdyż przy większej ilości w jednym kolorze wykres jest już nieczytelny.
 • Tabele, wykresy i rysunki powinny mieć tytuł, pod tabelami, wykresami i rysunkami należy umieścić źródło.
 • Wzory – sposób przedstawienia wzorów musi być jednolity w całym tekście, wzory muszą być aktywne, a oznaczenia użyte we wzorach, a następnie w tekście muszą być pisane kursywą (italic)
 • Odcienie szarości używane w rysunkach i innych elementach graficznych powinny być sprawdzone z tekstem, aby nie występowała sytuacja, że w tekście opisywany jest kolor np. różowy, a na rysunku jest szarość.
 • jeśli w książce występują zrzuty z ekranu powinny one zostać dostarczone w oddzielnym pliku – min. rozdzielczość 1200x800, im wyższa tym lepsza
 • jeżeli w książce występują mapy powinny one zostać dostarczone w pliku JPG o rozdzielczości 2400 lpi na 600 dpi (min. 300 dpi) lub eps w odcieniach szarości!!!!

7. Przypisy
Monografia jednego autora – numeracja ciągła (uwaga po łamaniu – przypisy umieszczamy na końcu każdego rozdziału)

Monografia – praca zbiorowa – wielu autorów – numeracja - jeśli w pracy stosowane są przypisy, proszę o nadawanie numeracji w poszczególnych rozdziałach, a nie w ciągu w całej książce. Ułatwia to pracę, gdy np. podczas korekty trzeba usunąć przypis.

8. W tekście należy zachować jednolitość oznaczeń, w szczególności np.:

 • procent pisany % lub proc.
 • rok lub r.,
 • zł lub PLN,
 • punkty procentowe pisane pkt. proc.
 • duże cyfry 5000 lub 5 tys., powyżej 100 tys. w tekście należy zachować pisownię 1 mln a nie 1 000 000
 • liczebniki powyżej od 20 piszemy cyfrą a nie słownie
 • waluty oznaczamy – USD, EUR lub jeśli nie ma tych oznaczeń dużo – euro, dolar, prosimy nie wstawiać symboli graficznych walut.

9. Wypunktowania – ujednolicenie oznaczeń np. 1. lub 1) lub – lub i konsekwentne stosowanie tego w całej pracy.

10. Po wypunktowaniach należy jednolicie w całym tekście stosować przecinek lub średnik.

Jeśli w wypunktowaniach są całe zdania, należy zaczynać wielką literą i kończyć kropką.

11. Słowa obcojęzyczne – wyróżniamy kursywą (italic).

12. Tytuły innych prac, książek podane w tekście – wyróżniamy kursywą (italic) bez cudzysłowu.


13. BIBLIOGRAFIA

Bibliografia powinna być ułożona alfabetycznie, zaczynając od nazwiska autora lub redaktora przy pracy zbiorowej

Należy stosować ujednolicony sposób prezentowania bibliografii - poniżej przykłady:

Makowiecki D. (2018), Ekonomia po polsku, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Mielnicka B. (red.) (2007), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Alfa-Press, Warszawa.

European Commission (2012), The Second Economic Adjustment Programme for Deutschland, Occasional Papers No. 194/ March 2023, European Union, Brussels.

Gorzelak G. (2008), Miasto jako przedmiot badań ekonomii [w:] B. Jałowiecki (red.), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Kowalski P. (2001), Finansowe podstawy działalności samorządu terytorialnego [w:] T. Markowski, D. Stawasz (red.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Rinn H.W. (2018), Responsibility of States and Central Banks in the Euro Crisis, CESifo Forum, Ifo Institute – Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich, 15(1).

Szołtysek J. (2018), Jakość życia w mieście, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Akt prawny polski – ustawa, rozporządzenie

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe,  Dz.U. z 2012 r. poz.1376, z późn. zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych, Dz.U. 2012.683, §4, pkt 3.

Akt prawny Unii Europejskiej

Decyzja (UE) 2015/2464 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/774 w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych, Dz. Urz. UE 2015, L 344/1.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania, Dz. Urz. UE 2011, L 306/25.

Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.

Artykuł w czasopiśmie

Sinn H.W. (2014), Responsibility of States and Central Banks in the Euro Crisis, CESifo Forum, Ifo Institute – Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich, 15(1).

Lub tak:

Kahneman D. (2003b), A Psychological Perspective on Economics, The American Economic Review, Vol. 93, nr 2.

Zeszyt naukowy – working papers

Altavilla C., Giannone D., Lenza M. (2014), The Financial and Macroeconomic Effects of OMT Announcements, Working Paper Series No. 1707/August 2014, Bruksela, ECB.

Raport roczny

NBP (2012), Raport roczny 2011, Warszawa, NBP.

ECB (2013), Annual Report 2012, Genewa, ECB.

Strona internetowa

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/01_mou_20150811_en1.pdf [dostęp: 04.10.2017].

Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/sjp/informacja;2466189 [dostęp 28.09.2014].

Artykuł ze strony internetowej

Amanowicz A., ERP II – narodziny nowego standardu, CEO. Magazyn Top Menedżerów, luty 2014, http://ceo.cxo.pl/artykuly/29156/ERP.II.narodziny.nowego.standardu.html [dostęp 12.09.2014].

Komunikat prasowy

Gazeta Dzisiejsza (24.04.2010), Afera korupcyjna w rządzie, (80).

Kowalski J. (24.04.2010), Afera korupcyjna w rządzie, Gazeta Dzisiejsza, (80).

 

Źródła internetowe można podać oddzielnie na końcu bibliografii.

 

14. PRZYPISY

 

PRZYPISY w tekście w układzie autor rok strona

Nazwisko autora rok

np.: [Świecka, 2017]

[Szelągowska, 2017; Polasik, 2019]

Nazwisko autora rok: strona,

np.: [Świecka, 2017: 123; Polasik, 2019: 123-124]

[Waliszewski, 2019: 123, 127, 435]

Nazwisko autora inicjał imienia rok: strona (jeśli więcej autorów o tym samym nazwisku w obrębie całej książki),

np.: [Caputa W., 2017: 123]

Jeśli nazwisko autora pojawia się w zdaniu, to w odwołaniu można podać tylko rok i strony (jednolicie w całej pracy):

np.: Polasik stwierdza, .............. [2019: 77]

Nazwisko redaktora, red. rok: strona,

np.: [Szelągowska (red.), 2016: 234]

Jeśli w jednym miejscu występuje odwołanie do kilku prac danego autora, należy je przytaczać w porządku chronologicznym:

np.: [Świecka, 2016, 2019]

[Przybylska-Kapuścińska, 2016: 123, 2019: 23-33]

Jeśli w jednym roku zostało wydanych kilka prac tego samego autora, należy to zaznaczyć, dodając literki a, b, … po roku wydania publikacji:

np.: [Żukowski, 2000a; Żukowski, 2000b; Żukowski, 2000c]

 

PRZYPISY DOLNE

Przypis traktujemy jak zdanie: zaczynamy wielką literą, kończymy kropką.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE PRZYPISÓW (prosimy zachować dokładnie układ poniżej).

Monografie:

 1. Itzler, Być jak mnich, tłum. A. Jarosz, D. Kowalczyk i in., Warszawa 2004, s. 44.

W przypadku zbioru tekstów jednego autora:

J.M. Kleer, Samorząd lokalny jako dobro publiczne, [w:] J. Kleer (red.), Samorząd lokalny. Od teorii do badań empirycznych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.

Rozdział w monografii:

 1. Poniatowicz, Reguły fiskalne jako instrument stabilizacji finansowej w sektorze samorządowym, [w:] A. Alińska, B. Pietrzak (red.), Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 309-322.

►Artukuł rozdział w publikacji zbiorowej niejenolitej:Rozdział w monografii

 1. Swart, From Rome to Maastricht and Beyond: the Problem of Enforcing Community Law, [w:] Ch. Harding, B. Swart (eds.), Enforcing European Community Rules. Criminal Proceedings, Administrative Procedures and Harmonization, London 1996, s. 130.

Rozdział w zeszytach naukowych

 1. Poniatowicz, D. Wyszkowska, Stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości a konkurencja podatkowa gmin, [w:] M. Dylewski (red.), Finansowe i podatkowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości w regionach, [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2014, t. 52, Nr 1, s. 78–81.

Artykuł w czasopiśmie:

 1. Polowczyk, Podstawy ekonomii behawioralnej, „Przegląd organizacji”, 12/2009, s. 30.

Ch.M. Tiebout, A Pure Theory of Local Expenditures, [w:] “Journal of Political Economy” 1956, Vol. 64, s. 416-424.

Aktu prawnego polskiego – ustawa, rozporządzenie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych, Dz.U. 2012.683, §4, pkt 3.

Aktu prawnego unii europejskiej – ustawa rozporządzenie

Decyzja (UE) 2015/2464 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/774 w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych, Dz. Urz. UE 2015, L 344/1

Raportu rocznego

NBP (2012), Raport roczny 2011, Warszawa, NBP,s. 12.

Strona internetowa

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/01_mou_20150811_en1.pdf [dostęp: 04.10.2017].

Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/sjp/informacja;2466189 [dostęp 28.09.2014].

Artykuł ze strony internetowej

Amanowicz A., ERP II – narodziny nowego standardu, CEO. Magazyn Top Menedżerów, luty 2014, http://ceo.cxo.pl/artykuly/29156/ERP.II.narodziny.nowego.standardu.html [dostęp 12.09.2014].

Komunikat prasowy

Gazeta Dzisiejsza (24.04.2010), Afera korupcyjna w rządzie, (80).

Kowalski J. (24.04.2010), Afera korupcyjna w rządzie, Gazeta Dzisiejsza, (80).