• Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym

Podtytuł Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym
Autor Bożena Horbaczewska
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 327
74.00 55.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
51.8
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-484-6
Nabywać akcje spółek wypłacających dywidendy czy zatrzymujących cały wypracowany zysk netto? Wypłacać dywidendy czy nie wypłacać? A mo­że zamiast dywidend wybrać wykup akcji własnych? Jak wykup akcji własnych i wypłata dywidend wpływają na rynkowe ceny akcji spółek? Odpowie­dzi na te pytania będą z pewnością łatwiejsze po przeczytaniu niniejszej książki. Stanowi ona pierwsze w Polsce szerokie studium, poświęcone proble­matyce wpływu wypłat dla akcjonariuszy na rynkowe ceny akcji spółek, w którym uwzględniono dwie metody ich realizacji, tj. wypłaty dywidend i wy­kup akcji własnych.Opis ewolucji przedsiębiorstwa od postaci najprostszej do rozwiniętej (notowanej na publicznym rynku kapitałowym spółki akcyjnej) oraz dyskusja o ce­lu funkcjonowania przedsiębiorstw, stanowią historyczne i teoretyczne tło rozważań dotyczących przeznaczenia wypracowanego zysku netto i sposo­bu jego ewentualnej wypłaty. Przegląd stosownych teorii ekonomicznych przygotowano na podstawie bogatej literatury przedmiotu. Książka zawiera także omówienie przepisów, regulujących zasady dokonywania gotówkowych wypłat na rzecz akcjonariuszy, w prawie amerykańskim, europejskim oraz polskim.
Obie omawiane metody realizacji tych wypłat znane są od początku istnienia spółek akcyjnych. O ile jednak dywidendy cieszą się popularnością od około czterystu lat, o tyle zwiększone zainteresowanie wykupem akcji własnych można zaobserwować dopiero od lat czterdziestu. I dywidenda, i wykup ak­cji własnych, służą przekazaniu gotówki ze spółki do akcjonariuszy. Jednak generują różne skutki dla menedżerów i akcjonariuszy, inne zmiany w sa­mym przedsiębiorstwie oraz odmienne reakcje rynku kapitałowego. Obok licznych badań wypłat dla akcjonariuszy, które miały miejsce na rynku amery­kańskim, w książce przedstawiono również wyniki własnych analiz, obejmujących wypłaty dokonane z tego tytułu przez grupę polskich spółek giełdo­wych w latach 2003-2010, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na rynkowe ceny ich akcji (w zależności od sposobu realizacji wypłat). Wszyst­kie analizy przeprowadzono w trzech perspektywach czasowych: w całym okresie objętym badaniem, w podokresach wyznaczonych przez zmienną koniunkturę rynkową oraz w kolejnych latach okresu objętego badaniem.
Niezwykle interesująca tematyka, prosty i zrozumiały język, bogata szata graficzna oraz zaskakujące wnioski sprawiają, że książka jest źródłem cieka­wych informacji, a jej lektura - prawdziwą przyjemnością.
Wprowadzenie 11
Rozdział 1

Przedsiębiorstwo jako podmiot rynku kapitałowego 15

1.1. Ewolucja finansowania, własności i kontroli w przedsiębiorstwie 15

1.2. Cel działania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 18

1.3. Teoretyczne ramy funkcjonowania rynku kapitałowego 24

1.3.1. Asymetria informacji 24

1.3.2. Efektywność rynków kapitałowych 26

1.3.3. Teoria agencji 26

1.3.4. Koszty agencji 27

1.3.5. Mechanizmy zmniejszające koszty agencji 29

1.3.5.1. System nadzoru zewnętrznego 30

1.3.5.1.1. Ochrona prawna 30

1.3.5.1.2. Emisja papierów wartościowych 32

1.3.5.1.3. Zagrożenie przejęciem kontroli 33

1.3.5.2. System nadzoru wewnętrznego 35

1.3.5.2.1. Nadzór korporacyjny 36

1.3.5.2.2. Programy motywacyjne 40

1.4. Podsumowanie 42
Rozdział 2

Wypłaty dla akcjonariuszy w teorii i praktyce 45

2.1. Historia wypłat dla właścicieli przedsiębiorstwa 45

2.1.1. Wypłaty w postaci dywidend 46

2.1.2. Wypłaty poprzez wykup akcji własnych 47

2.2. Metody realizacji wypłat dla akcjonariuszy 52

2.2.1. Dywidenda 53

2.2.1.1. Pojęcie dywidendy 53

2.2.1.2. Sposób wypłaty dywidendy 54

2.2.1.3. Opodatkowanie dywidend 55

2.2.1.4. Polityka dywidendy 56

2.2.2. Wykup akcji własnych 58

2.2.2.1. Pojęcie i istota wykupu akcji własnych 58

2.2.2.2. Regulacje prawne 59

2.2.2.2.1. Prawne podstawy nabywania i umarzania akcji własnych w Stanach Zjednoczonych 60

2.2.2.2.2. Nabywanie i umarzanie akcji własnych w świetle przepisów prawa europejskiego 62

2.2.2.2.3. Nabywanie i umarzanie akcji własnych w Polsce 66

2.2.2.3. Sposoby prowadzenia wykupu akcji własnych 70

2.2.2.3.1. Stała cena 71

2.2.2.3.2. Aukcja 73

2.2.2.3.3. Operacje otwartego rynku 74

2.2.2.2.4. Prawa sprzedaży 74

2.2.2.4. Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży akcji w ramach operacji wykupu akcji własnych 75

2.3. Teoria wypłat dla akcjonariuszy 76

2.3.1. Nieistotność dywidend 77

2.3.2. Teoria „wróbla w garści" 78

2.3.3. Teoria preferencji podatkowych (antydywidendowa) 79

2.3.4. Efekt klienteli 80

2.3.4.1. Klientela dywidendowa 81

2.3.4.2. Klientela podatkowa 81

2.3.5. Teoria sygnalizacji 83

2.3.5.1. „Wygładzanie" dywidend 85

2.3.5.2. Dywidendy specjalne 86

2.3.6. Teoria agencji 86

2.3.7. Teorie behawioralne 87

2.3.8. Zagadka dywidendy 89

2.4. Podsumowanie 91
Rozdział 3

Wypłata dywidend a wykup akcji własnych 95

3.1. Skutki wypłaty dywidendy i wykupu akcji własnych 95

3.1.1. Zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie 96

3.1.1.1. Zmiana struktury aktywów i pasywów 96

3.1.1.2. Wypłata gotówki 97

3.1.1.3. Struktura właścicielska 100

3.1.2. Wpływ na menedżerów 101

3.1.2.1. Wypłata gotówki 101

3.1.2.2. Struktura właścicielska 102

3.1.3. Konsekwencje dla akcjonariuszy 104

3.1.3.1. Otrzymanie dochodu 104

3.1.3.2. Zmiana udziału we własności i ogólnej liczbie głosów 106

3.1.4. Reakcja rynku kapitałowego 107

3.1.4.1. Komunikacja z rynkiem kapitałowym 107

3.1.4.1.1. Przekazywanie nowych informacji 108

3.1.4.1.2. Zarządzanie wskaźnikami 110

3.1.4.2. Zmiana wyceny akcji spółki 112

3.1.4.3. Stabilizacja rynkowej ceny akcji spółki 113

3.1.4.4. Ryzyko przejęcia przez inny podmiot 115

3.1.5. Porównanie skutków omawianych metod realizacji wypłat dla akcjonariuszy 116

3.2. Wypłaty dla akcjonariuszy - doświadczenia rynku amerykańskiego 119

3.3. Dywidendy i wykup akcji własnych w grupie wybranych polskich spółek giełdowych w latach 2003-2010 122

3.3.1. Grupa spółek objętych badaniem 122

3.3.2. Analiza wypłat dla akcjonariuszy dokonanych w badanym okresie 123

3.3.2.1. Badanie wypłat dla akcjonariuszy w całej grupie objętej badaniem 124

3.3.2.2. Liczba spółek dokonujących wypłat dla akcjonariuszy 126

3.3.2.2.1. Liczba spółek wypłacających gotówkę akcjonariuszom lub zatrzymujących cały wynik finansowy netto w kolejnych latach okresu objętego ba­daniem 126

3.3.2.2.2. Liczba wypłat dla akcjonariuszy zrealizowanych przez spółki z badanej grupy w latach 2003-2010 127

3.3.2.3. Badanie wartości wypłat dla akcjonariuszy z uwzględnieniem spółek, które rzeczywiście dokonały takich wypłat 128

3.3.2.4. Badanie wartości zysku netto w podgrupach spółek wypłacających gotówkę akcjonariuszom i zatrzymujących cały wynik finansowy netto 130

3.3.2.5. Badanie wartości zysku netto w zależności od częstości realizacji wypłat dla akcjonariuszy w całym okresie badania 132

3.3.3. Analiza wypłat dla akcjonariuszy dokonanych przez wybrane spółki w zależności od wybranej metody przekazania gotówki 134

3.3.3.1. Liczba spółek przekazujących gotówkę akcjonariuszom w zależności od zastosowanych metod realizacji wypłat 135

3.3.3.2. Wartość wypłat dla akcjonariuszy w zależności od wybranych metod realizacji wypłaty 136

3.3.3.3. Średnie wartości wypłat w spółkach rzeczywiście przekazujących gotówkę akcjonariuszom w kolejnych latach i w zależności od wybranych metod dokonywania wypłat 137

3.3.3.4. Wypłaty dla akcjonariuszy w spółkach należących do badanej grupy 139

3.4. Podsumowanie 141
Rozdział 4

Zależność między wypłatami dla akcjonariuszy a rynkową wyceną akcji wybranych spółek w latach 2003-2010 143

4.1. Analiza zmian wartości indeksu dochodowego WIG-PL i indeksów cenowych WIG20, mWIG40 i sWIG80 w latach 2003-2010 143

4.1.1. Charakterystyka indeksu WIG-PL oraz indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 144

4.1.2. Metody analizy trendów i relacji zachodzących między indeksem dochodowym WIG-PL a indeksami cenowymi WIG20, mWIG40 i sWIG80 145

4.1.3. Badanie zależności między zmianami wartości indeksu WIG-PL a indeksami WIG20, mWIG40 i sWIG80 w całym okresie objętym badaniem: 2.01.2003-31.12.2010 (CAŁY_OKRES) 147

4.1.4. Badanie zależności między zmianami wartości indeksu WIG-PL a indeksami WIG20, mWIG40 i sWIG80 w pierwszym podokresie: 2.01.2003-6.07.2007 (PODOKRES_1) 148

4.1.5. Badanie zależności między zmianami wartości indeksu WIG-PL a indeksami WIG20, mWIG40 i sWIG80 w drugim podokresie objętym badaniem: 6.07.2007-17.02.2009 (PODOKRES_2) 51

4.1.6. Badanie zależności między zmianami wartości indeksu WIG-PL a indeksami WIG20, mWIG40 i sWIG80 w trzecim podokresie objętym badaniem: 17.02.2009-31.12.2010 (PODOKRES_3) 151

4.1.7. Analiza stóp zwrotu z indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG-PL 152

4.1.8. Badanie zależności między zmianami wartości indeksu WIG-PL a indeksami WIG20, mWIG40 i sWIG80 w kolejnych latach badanego okresu 156

4.1.9. Wnioski 161

4.2. Analiza zmian rynkowych cen akcji wybranych spółek w relacji do indeksu WIG-PL w latach 2003-2010 165

4.2.1. Badanie zależności między zmianami wartości indeksu WIG-PL a zmianami rynkowych cen akcji wybranych spółek w powiązaniu z polityką wy­płat dla akcjonariuszy w całym okresie objętym badaniem: 2.01.2003-31.12.2010 (CAŁY_OKRES) 166

4.2.2. Badanie zależności między zmianami wartości indeksu WIG-PL a zmianami rynkowych cen akcji wybranych spółek w powiązaniu z polityką wy­płat dla akcjonariuszy w pierwszym podokresie objętym badaniem: 2.01.2003-6.07.2007 (PODOKRES_1) 171

4.2.3. Badanie zależności między zmianami wartości indeksu WIG-PL a zmianami rynkowych cen akcji wybranych spółek w powiązaniu z polityką wy­płat dla akcjonariuszy w drugim podokresie objętym badaniem: 6.07.2007-17.02.2009 (PODOKRES_2) 174

4.2.4. Badanie zależności między zmianami wartości indeksu WIG-PL a zmianami rynkowych cen akcji wybranych spółek w powiązaniu z polityką wy­płat dla akcjonariuszy w drugim podokresie objętym badaniem: 17.02.2009-31.12.2010 (PODOKRES_3) 176

4.2.5. Badanie zależności między zmianami wartości indeksu WIG-PL a zmianami rynkowych cen akcji wybranych spółek w powiązaniu z polityką wy­płat dla akcjonariuszy w kolejnych latach badanego okresu (2003-2010) 178

4.2.6. Badanie zależności między zmianami wartości indeksu WIG-PL a zmianami rynkowych cen akcji wybranych spółek we wszystkich latach, w któ­rych wypłaciły i nie wypłaciły gotówki akcjonariuszom 185

4.2.7. Wnioski 185

4.3. Analiza zmian rynkowych cen akcji wybranych spółek w relacji do indeksu WIG-PL i w zależności od przyjętej metody wypłaty gotówki akcjonariu­szom w latach 2003-2010 186

4.3.1. Badanie zależności między zmianami wartości indeksu WIG-PL a zmianami rynkowych cen akcji wybranych spółek w powiązaniu z metodą realiza­cji wypłat dla akcjonariuszy w całym okresie objętym badaniem: 2.01.2003-31.12.2010 (CAŁY_OKRES) 187

4.3.2. Badanie zależności między zmianami wartości indeksu WIG-PL a zmianami rynkowych cen akcji wybranych spółek w powiązaniu z metodą realiza­cji wypłat dla akcjonariuszy w pierwszym podokresie objętym badaniem: 2.01.2003-6.07.2007 (PODOKRES_1) 188

4.3.3. Badanie zależności między zmianami wartości indeksu WIG-PL a zmianami rynkowych cen akcji wybranych spółek w powiązaniu z metodą realiza­cji wypłat dla akcjonariuszy w drugim podokresie objętym badaniem: 6.07.2007-17.02.2009 (PODOKRES_2) 189

4.3.4. Badanie zależności między zmianami wartości indeksu WIG-PL a zmianami rynkowych cen akcji wybranych spółek w powiązaniu z metodą realiza­cji wypłat dla akcjonariuszy w trzecim podokresie objętym badaniem: 17.02.2009-31.12.2010 (PODOKRES_3) 190

4.3.5. Badanie zależności między zmianami wartości indeksu WIG-PL a zmianami rynkowych cen akcji wybranych spółek w powiązaniu z metodą realiza­cji wypłat dla akcjonariuszy w kolejnych latach badanego okresu (2003-2010) 191

4.3.6. Badanie zależności między zmianami wartości indeksu WIG-PL a zmianami rynkowych cen akcji wybranych spółek we wszystkich latach okresu objętego badaniem, w których wypłacały dywidendę, nabywały akcje własne oraz stosowały obie te metody realizacji wypłat dla akcjonariuszy 195

4.3.7. Wnioski 196

4.4. Podsumowanie 198
Zakończenie 201

Bibliografia 203

Spis tabel 211

Spis wykresów 215
Załącznik A

Wypłaty dla akcjonariuszy zrealizowane przez wybrane polskie spółki giełdowe w latach 2003-2010 217
Załącznik B

Wartość wypłat dla akcjonariuszy w podziale na dywidendy i wykup akcji własnych, zrealizowanych przez wybrane polskie spółki giełdowe w latach 2003-2010 239
Załącznik C

Wynik finansowy netto w zależności od liczby lat, w których spółki dokonywały wypłat dla akcjonariuszy w całym badanym okresie 247
Załącznik D

Kwoty wypłacone akcjonariuszom w postaci dywidendy, wykupu akcji własnych lub z wykorzystaniem obu tych metod w kolejnych latach okresu obję­tego badaniem 255
Załącznik E

Analiza zmian wartości indeksów WIG-PL, WIG20, mWIG40 i sWIG80 w badanych przedziałach czasowych 259
Załącznik F

Wykresy wartości indeksu WIG-PL oraz każdej spółki z badanej grupy w całym okresie badania, z podziałem na podokresy i z uwzględnieniem dat istot­nych z punktu widzenia polityki wypłat dla akcjonariuszy 261
Załącznik G

Analiza zmian wartości indeksu WIG-PL oraz każdej ze spółek z badanej grupy w określonych przedziałach czasowych 273
Załącznik H

Analiza zmian cen akcji grupy wybranych spółek w zależności od polityki wypłat dla akcjonariuszy w badanych przedziałach czasowych 285
Załącznik I

Analiza zmian cen akcji grupy wybranych spółek w zależności od sposobu wypłaty gotówki akcjonariuszom w badanych przedziałach czasowych 311
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku