• Zasady rachunkowości, kontrola wewnętrzna i audyt w towarzystwach funduszy inwestycyjnych

Rynek instytucji finansowych w ostatnich kilkunastu latach w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Do instytucji finansowych zalicza się towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządzają prawie 600 funduszami inwestycyjnymi. Kwota aktywów zgromadzonych w funduszach sięga obecnie prawie 200 mld zł. Towarzystwom, jako instytucjom zaufania publicznego, stawiane są wysokie wymagania prawne w zakresie prowadzenia przez nie działalności, jak i zarządzania funduszami inwestycyjnymi. W książce opisano zasady organizacji rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej i raportowania okresowego w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Omówiono również zagadnienia dotyczące zapewnienia efektywności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej, w tym zarządzania ryzykiem i realizowania funkcji audytu wewnętrznego. Wskazano rolę jaką może pełnić audytor wewnętrzny, komitet audytu i biegły rewident w podnoszeniu efektywności nadzoru korporacyjnego. Publikacja jest kierowana do praktyków i teorety

Podtytuł Zasady rachunkowości, kontrola wewnętrzna i audyt w towarzystwach funduszy inwestycyjnych
Autor Elżbieta Izabela Szczepankiewicz
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 160
50.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-657-4

Rynek instytucji finansowych w ostatnich kilkunastu latach w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Do instytucji finansowych zalicza się towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządzają prawie 600 funduszami inwestycyjnymi. Kwota aktywów zgromadzonych w funduszach sięga obecnie prawie 200 mld zł. Towarzystwom, jako instytucjom zaufania publicznego, stawiane są wysokie wymagania prawne w zakresie prowadzenia przez nie działalności, jak i zarządzania funduszami inwestycyjnymi. W książce opisano zasady organizacji rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej i raportowania okresowego w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Omówiono również zagadnienia dotyczące zapewnienia efektywności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej, w tym zarządzania ryzykiem i realizowania funkcji audytu wewnętrznego. Wskazano rolę jaką może pełnić audytor wewnętrzny, komitet audytu i biegły rewident w podnoszeniu efektywności nadzoru korporacyjnego.

Publikacja jest kierowana do praktyków i teoretyków interesujących się finansowymi aspektami zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz funkcjonowaniem rynku instytucji finansowych w Polsce. Polecana jest m.in.:
• kadrze kierowniczej różnych szczebli zarządzania, w szczególności pracownikom z działów finansowo-księgowych, komórek nadzoru, komórek zarządzania ryzykiem i audytorom wewnętrznym w towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
• pracownikom biur i domów maklerskich, depozytariuszy oraz innych instytucji współpracujących z funduszami inwestycyjnymi,
• inwestorom instytucjonalnym, w szczególności pracownikom powszechnych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń, banków, a także inwestorom indywidualnym,
• kontrolerom z organów kontrolnych i instytucji nadzorczych,
• biegłym rewidentom i audytorom wewnętrznym w specjalistycznych firmach audytorskich.

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Specyfika działalności instytucji zbiorowego inwestowania na polskim rynku finansowym 9
1.1. Zmiany na rynku instytucji zbiorowego inwestowania w Polsce w latach 1997-2013 9
1.2. Prawne podstawy funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych 25

Rozdział 2
Podstawowe zasady rachunkowości w towarzystwie funduszy inwestycyjnych 31
2.1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych towarzystwa funduszy inwestycyjnych 31
2.2. Plan kont towarzystwa funduszu inwestycyjnego 38
2.3. Zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów towarzystwa funduszy inwestycyjnych 46

Rozdział 3
Sprawozdawczość finansowa i analiza sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych 51
3.1. Sprawozdanie finansowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych 51
3.2. Wskaźniki finansowe w ocenie wyników działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych 65

Rozdział 4
Organizacja kontroli wewnętrznej w towarzystwach funduszy inwestycyjnych 69
4.1. Kontrola wewnętrzna a kontrola zewnętrzna w towarzystwach funduszy inwestycyjnych 69
4.2. Ewolucja celów, zadań i organizacji kontroli wewnętrznej w towarzystwach funduszy inwestycyjnych w latach 2009-2013 71
4.3. System kontroli wewnętrznej w towarzystwach funduszy inwestycyjnych od sierpnia 2013 roku 80
4.3.1. System nadzoru zgodności działalności z prawem 82
4.3.2. System zarządzania ryzykiem 87
4.3.3. System audytu wewnętrznego 92
4.4. Rola i zadania komitetu audytu w towarzystwach funduszy inwestycyjnych 104

Rozdział 5
Audyt finansowy zewnętrzny sprawozdań finansowych towarzystwa funduszy inwestycyjnych 113
5.1. Audyt finansowy rocznego sprawozdania finansowego towarzystwa funduszy inwestycyjnych 113
5.2. Przegląd okresowych sprawozdań finansowych towarzystwa funduszy inwestycyjnych 119

Zakończenie 123
Bibliografia 125
Spis rysunków 131
Spis tabel 133
Załączniki 135

Elżbieta Izabela Szczepankiewicz - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w rachunkowości, kontroli wewnętrznej, audycie wewnętrznym i audycie w środowisku informatycznym. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego oraz kilkuletnią praktykę zawodową na stanowisku księgowej, audytora wewnętrznego i specjalisty do spraw wdrożeń systemów finansowo-księgowych oraz systemów wspomagających zarządzanie klasy MRPII/ERP.
Autorka ponad 100 publikacji naukowych w zakresie rachunkowości, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, rewizji finansowej oraz zarządzania organizacjami, a także kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w wielu czasopismach specjalistycznych dla praktyków.

Najnowsze pozycje książkowe to: Zasady rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej w funduszach inwestycyjnych, CeDeWu, Warszawa 2014, a także poradniki cenione przez audytorów wewnętrznych w sektorze publicznym: Zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w 2009 r. w jednostkach sektora finansów publicznych (2009), Standardy kontroli finansowej i wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (2007). Jest współautorką kilku książek, w tym: Audyt sprawozdań finansowych (2010 i 2014), Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych (2012), Podstawy rachunkowości (2011) oraz poradników dla audytorów wewnętrznych w sektorze publicznym Audyt wewnętrzny w samorządach (2011), Opis procedur audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i wzory dokumentów (2008).

Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, red. H. Żukowska, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.
Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. 5, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
Dobija D., Auditing jako element ładu korporacyjnego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 64 (120), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
Figurska K., Kocoń A., Malczewska M., Zakładowy Plan Kont. Praktyczny przewodnik dla jednostek gospodarczych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, C.H. Beck Wydawnictwo Polska, Warszawa 2012.
Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
Gabrusewicz W., Opinia i raport z przeprowadzonego audytu, [w:] Audyt sprawozdań finansowych, red. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2010.
Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Garstka M., Kształtowanie polityki rachunkowości w obszarze istotności rachunkowości, [w:] Polityka rachunkowości w teorii i praktyce, red. M. Wrona, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.
Garstka M., Ocena założenia kontynuacji działalności - wybrane aspekty praktyczne, [w:] Nauka rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
Garstka M., Polityka rachunkowości jako przedmiot badania biegłego rewidenta i instrument kreowania wizerunku firmy, [w:] Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, red. H. Żukowska, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.
Gierusz J., Plan kont z komentarzem - handel, produkcja, usługi (z suplementem elektronicznym), ODDK, Gdańsk 2012.
Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej, pod red. A. Dychlewicz, G. Klimeckiej-Roszkowskiej, J. Sikorskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
Jawdosiuk B., Rożko K., ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
Kalita J., Żukowska H., Polityka rachunkowości - uniwersalizm a specyfika w różnych podmiotach rachunkowości, [w:] Polityka rachunkowości w teorii i praktyce, red. M. Wrona, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.
Kamela-Sowińska A., Wycena przedsiębiorstw i ich mienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu
i Rachunkowości w Poznaniu, Poznań 2006.
Kiedrowska M., Rachunkowość ubezpieczeniowa, [w:] Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, pr. zb. pod red. W. Gabrusewicza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.
Kowalczyk M., Szczepankiewicz E., Konto księgowe jako podstawa ewidencji operacji gospodarczych w rachunkowości jednostki gospodarczej, [w:] Podstawy rachunkowości, red. W. Gabrusewicz, J. Samelak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Kwasiborski A., Relacje audytora z podmiotem badanym i jego otoczeniem, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2008.
Majewska E., Zakładowy plan kont dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dokumentacja zasad rachunkowości, UNIMEX - Oficyna Wydawnicza, Wrocław 2012.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2013, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2014.
Naumiuk T., Wzorcowy plan kont 2012 z komentarzem, Infor Ekspert, Warszwa 2012.
Pałka M., Zakładowy plan kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą 2013, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 2013.
Perez K., Fundusze inwestycyjne, Materiały Dydaktyczne nr 257, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Podstawy rachunkowości, red. W. Gabrusewicz, J. Samelak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Podsumowanie 2005 roku w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa 2005.
Raport dotyczący działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2008 roku oraz w I półroczu 2009 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009.
Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2010, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.
Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2012.
Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2012, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013.
Raport roczny 2006 rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2007.
Raport roczny za 2012 rok Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, IZFiA, Warszawa 2013.
Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2013 roku, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Warszawa 2014.
Sytuacja finansowa towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2007 r. i w I półroczu 2008 r., Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2007.
Szczepankiewicz E.I., Audyt sprawozdań finansowych w środowisku informatycznym, [w:] Audyt sprawozdań finansowych, red. W. Gabrusewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Szczepankiewicz E.I., Ewolucja światowych koncepcji kontroli wewnętrznej w systemie rachunkowości i ich wpływ na standardy audytu, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 64 (120), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
Szczepankiewicz E.I., Komitety audytu nowymi organami zapewnienia wiarygodności sprawozdań finansowych i systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach zainteresowania publicznego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 57 (113), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
Szczepankiewicz E.I., Management Commentary jako nowe źródło informacji o działalności jednostki gospodarczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Nr 66 (122), Warszawa 2012.
Szczepankiewicz E.I., Praktyka jednostek a polityka rachunkowości w zakresie ochrony zasobów informatycznych rachunkowości, [w:] Polityka rachunkowości w teorii i praktyce, red. M. Wrona, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.
Szczepankiewicz E.I., Propozycja identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń w ocenie zasadności założenia o kontynuacji działalności w jednostkach, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Nr 73 (129), Warszawa 2013.
Szczepankiewicz E.I., Przyjęcie założenia o kontynuacji działalności jednostki według krajowych i międzynarodowych regulacji, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 1, no. 8 (257), red. A. Kamela Sowińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
Szczepankiewicz E.I., Rachunkowość funduszy inwestycyjnych, [w:] Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, pr. zb. pod. red. W. Gabrusewicza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.
Szczepankiewicz E.I., Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego jako przedmiot badania biegłego rewidenta, [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 32, Szczecin 2011.
Szczepankiewicz E.I., Zakładowy plan kont jako narzędzie realizacji zasad (polityki) rachunkowości funduszu inwestycyjnego, [w:] Trójczłonowa formuła rachunkowości. Nauka, praktyka i polityka rachunkowości, red. M. Remlein, Studia Oeconomica Posnaniensia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014.
Szczepankiewicz E.I., Zasady sporządzania i przeglądu okresowych sprawozdań finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 668, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia Nr 41, Szczecin 2011.
Świderska G. K., Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2012.
Wielgórska-Leszczyńska J., Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa w kontekście jakości danych ze sprawozdań finansowych, [w:] Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, red. H. Żukowska, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.
Wielgórska-Leszczyńska J., Rachunkowość w banku komercyjnym, [w:] Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, pr. zb. pod red. W. Gabrusewicza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, red. B. Micherda, Difin, Warszawa 2011.
Żukowska H., Znaczenie audytu zewnętrznego dla oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy, [w:] Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, red. H. Żukowska, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.

Standardy
Internal Control - Integrated Framework, 1992, 1994, www.sox-online.com (stan w dniu 4.10.2011).
IFRS Practice Statement. Management Commentary. A framework for presentation, The International Accounting Standards Board (IASB). October 2010. www.iasb.org (stan w dniu 22.02.2012).
Enterprise Risk Management - Integrated Framework, 2004, www.sox-online.com (stan w dniu 4.10.2011).
Krajowy standard rewizji finansowej Nr 1 - Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, www.kibr.org.pl (stan w dniu 15.02.2014).
Krajowy standard rewizji finansowej nr 2 - Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, www.kibr.org.pl (stan w dniu 15.02.2014).
Krajowy standard rewizji finansowej Nr 3 - Ogólne zasady przeprowadzania przeglądu sprawozdań finansowych, skróconych sprawozdań finansowych oraz wykonywania innych usług poświadczających. Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, www.kibr.org.pl (stan w dniu 15.02.2014).
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości: 200, 230, 260, 330, 540, 550, 560, 580, 600, 720, Tom 1, IFAC, tłumaczenie: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości: 210,220, 240, 250, 265, 300, 315, 320, 402, 450, 800, 805, 810, Tom 3, IFAC, tłumaczenie: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości: 500, 501, 505, 510, 520, 530, 570, 610, 620, 700, 705, 706, 710, Tom 2, IFAC, tłumaczenie: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
The International Standards for the Professional Practice of Internal Audit, The Institute of Internal Auditors (IIA), USA, 2012, www.iia.org (stan w dniu 15.02.2014).
Uchwała nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, www.kibr.org.pl (stan w dniu 15.02.2014).

Przepisy prawne
Rozporządzenie Komisji (WE)nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, Dz.Urz. UE z 29.11.2008, L 320, z pózn. zm.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym, Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 794.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego, Dz.U. 2009, Nr 156, poz. 1235.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym, Dz. U. 2010, Nr 57, poz. 364.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości, Dz.U. 2005, Nr 209, poz. 1743.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości, Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 260.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Dz.U. 2010, Nr 161, poz. 1083.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, Dz.U. 2009, Nr 62, poz. 507.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 538.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, Dz.U. 2009 Nr 45, poz. 364.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy, Dz.U. 2004, Nr 226, poz. 2294.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia kryteriów, które muszą spełniać koszty dystrybucji przy wyliczaniu kapitału własnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Dz.U. Nr 160, poz. 1348.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych, Dz. U. 2005, Nr 114, poz. 961.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych, Dz.U. 2005, Nr 114, poz. 960.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych, Dz.U. 2006, Nr 120, poz. 828.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych, Dz.U. 2006, Nr 119, poz. 813.
Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym, Dz.U. 2014, Nr 0, poz. 158.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, Dz.U. 2005, Nr 83, poz. 719.
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2011, Nr 234 poz.1391.
Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 777.
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym, Dz.U. 2010, Nr 3, poz.12.
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. 2006, Nr 157, poz. 1119 ze zm.
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 70.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. 2010, Nr 126, poz. 853.
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. 2014, Nr 0, poz. 157.
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. 1997, Nr 139, poz. 933.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1537.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. 2005, Nr 184, poz. 1539.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 330.
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. 2008, Nr 231, poz. 1546.
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U 2009, Nr 77, poz. 649.
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 433.
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. 2010, Nr 106, poz. 670.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037 ze zm.

W 1997 roku uchwalono ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. 1997, Nr 139, poz. 933, która regulowała funkcjonowanie powstających na polskim rynku finansowym towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych.
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. 2014, Nr 0, poz. 157.
Zakres i tryb nadzoru nad towarzystwami funduszy inwestycyjnych określa ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. 2006, Nr 157, poz. 1119 ze zm.
Zgodnie z danymi na dzień 31.12.2012 roku w Polsce działały 54 towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jednak w okresie 1997-2012 działalność podjęło ponad 55 towarzystw, z których część uległo likwidacji lub połączeniu. Szerzej w: (Raport dotyczący sytuacji ..., 2012, s. 6 oraz Raport dotyczący sytuacji ..., 2013, s. 3). W lutym 2014 roku zezwolenie na działalność posiadało 56 towarzystw (szerzej dane na stronie www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_rynku_kapitalowego/Wykaz_TFI_i_ FI_ HTML.html#890 (dostęp 15.02.2014)
Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2012, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013, s. 3.
Szczegóły w tym zakresie wprowadzono treścią art. 4 ustawy z 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym art. 4 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 70. Obecnie reguluje to art. 4 znowelizowanej w 2014 roku ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Prawo wspólnotowe reguluje między innymi zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe przez fundusze inwestycyjne.
Jednostki zainteresowania publicznego wymienia art. 1 ust. 4a i 4g ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U 2009, Nr 77, poz. 649.
Należy wspomnieć, że poprzednia nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych z 2012 roku znacząco rozszerzyła od 2013 roku zakres tych obowiązków. Obowiązki towarzystw wobec funduszy zostały podtrzymane w nowelizacji tej ustawy w 2014 roku.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, op. cit.
Szerzej o ustalaniu zasad (polityki) rachunkowości w różnych jednostkach Kalita J., Żukowska H., Polityka rachunkowości - uniwersalizm a specyfika w różnych podmiotach rachunkowości [w:] Polityka rachunkowości w teorii i praktyce, red. M. Wrona, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012; Garstka M., Kształtowanie polityki rachunkowości w obszarze istotności rachunkowości [w:] Polityka rachunkowości w teorii i praktyce, red. M. Wrona, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 538.
Szerzej Szczepankiewicz E.I., Praktyka jednostek a polityka rachunkowości w zakresie ochrony zasobów informatycznych rachunkowości [w:] Polityka rachunkowości w teorii i praktyce, red. M. Wrona, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.
Na przykład Podstawy rachunkowości, red. W. Gabrusewicz, J. Samelak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011; Kamela-Sowińska A., Wycena przedsiębiorstw i ich mienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Poznań 2006. s. 52-61.
Szczegółowa oferta firmy OFIZ zamieszczona na stronie www.ofiz.pl
Wykaz kont w zakładowym planie kont banku prezentuje na przykład Wielgórska-Leszczyńska J., Rachunkowość w banku komercyjnym [w:] Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, pr. zb. pod red. W. Gabrusewicza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 93-113.
Wykaz kont w zakładowym planie kont zakładu ubezpieczeń prezentuje na przykład Kiedrowska M., Rachunkowość ubezpieczeniowa [w:] Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, pr. zb. pod red. W. Gabrusewicza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.
Na przykład: Świderska G. K., Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2012; Figurska K., Kocoń A., Malczewska M. (2012), Zakładowy Plan Kont. Praktyczny przewodnik dla jednostek gospodarczych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. C.H. Beck Wydawnictwo Polska, Warszawa; Gierusz J., Plan kont z komentarzem - handel, produkcja, usługi (z suplementem elektronicznym), ODDK Gdańsk 2012; Majewska E., Zakładowy plan kont dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dokumentacja zasad rachunkowości, UNIMEX - Oficyna Wydawnicza, Wrocław 2012; Pałka M., Zakładowy Plan Kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą 2013, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 2013 i inni.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037 ze zm.
IFRS Practice Statement. Management Commentary. A framework for presentation (2010) The International Accounting Standards Board (IASB). October. www.iasb.org [dostęp z 22.02.2012]. Szerzej Szczepankiewicz E.I., Management Commentary jako nowe źródło informacji o działalności jednostki gospodarczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Nr 66 (122), Warszawa 2012, s. 191-202.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego, Dz.U. 2009, Nr 156, poz. 1235.
Szczepankiewicz E.I., Rachunkowość funduszy inwestycyjnych [w:] Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, pr. zb. pod. red. W. Gabrusewicza, Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 264.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych, Dz.U. 2005, Nr 114, poz. 960.
Szczepankiewicz E.I., Zasady sporządzania i przeglądu okresowych sprawozdań finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 668, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia Nr 41, Szczecin 2011, s. 680 oraz Szczepankiewicz E.I., Rachunkowość funduszy ..., op. cit., s. 265.
Istotę analizy sytuacji finansowej i wyników jednostki oraz definicje poszczególnych wskaźników prezentują na przykład: Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, (rozdział 6); Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza Ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. 5, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, (rozdział 4 i 5) oraz Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, (rozdział 8-12).
Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw... 2012, op. cit., s. 9-10 i 12 oraz Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw... 2013, op. cit., s. 10, 12-13.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, Dz.U. 2009 Nr 45, poz. 364.
Internal Control - Integrated Framework, 1992, 1994, www.sox-online.com (stan w dniu 4.10.2011) oraz Enterprise Risk Management - Integrated Framework, 2004, www.sox-online.com (stan w dniu 4.10.2011). Szerzej o istocie tych standardów i ich wykorzystaniu w procesie zarządzania Szczepankiewicz E.I., Ewolucja światowych koncepcji kontroli wewnętrznej w systemie rachunkowości i ich wpływ na standardy audytu, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 64 (120), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011, s. 101-128.
The International Standards for the Professional Practice of Internal Audit, The Institute of Internal Auditors (IIA), USA, 2012, www.iia.org. Polska wersja językowa standardów na www.iia.org.pl
We wprowadzeniu do Kodeksu Etyki IIA zawarto ważne obostrzenie, mówiące o tym, iż naruszenie Kodeksu Etyki przez członków Instytutu Audytorów Wewnętrznych, posiadaczy oraz kandydatów starających się, o certyfikaty zawodowe IIA będzie oceniane, a postępowanie wyjaśniające będzie prowadzone zgodnie z Regulaminem i Zasadami Postępowania Instytutu. W takiej sytuacji członek, posiadacz certyfikatu lub kandydat dalej mogą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu.
O roli rewizji finansowej w tym aspekcie szerzej Dobija D., Auditing jako element ładu korporacyjnego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 64 (120), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011, s. 25-38.
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U 2009, Nr 77, poz. 649
Szerzej o roli komitetu audytu w nadzorze korporacyjnym w Szczepankiewicz E.I., Komitety audytu nowymi organami zapewnienia wiarygodności sprawozdań finansowych i systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach zainteresowania publicznego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 57 (113), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010, s. 57-82.
Kwasiborski A., Relacje audytora z podmiotem badanym i jego otoczeniem, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2008.
Szerzej Dobija D., Auditing ..., op. cit., s. 34.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej opublikowano w rozporządzeniu Komisji (WE)nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, z pózn. zm. oraz komentarz np. w Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2013, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2014.
Krajowy standard rewizji finansowej Nr 1 został ogłoszony w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej.
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości: 200, 230, 260, 330, 540, 550, 560, 580, 600, 720, Tom 1, op. cit.; Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości: 500, 501, 505, 510, 520, 530, 570, 610, 620, 700, 705, 706, 710, Tom 2, op. cit. oraz Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości: 210,220, 240, 250, 265, 300, 315, 320, 402, 450, 800, 805, 810, Tom 3, op. cit.
O procedurach badania w tym środowisku szerzej Szczepankiewicz E.I., Audyt sprawozdań finansowych w środowisku informatycznym [w:] Audyt sprawozdań finansowych, red. W. Gabrusewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 193-231.
Garstka M., Polityka rachunkowości jako przedmiot badania biegłego rewidenta i instrument kreowania wizerunku firmy [w:] Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, red. H. Żukowska, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.
Szerzej na przykład Wielgórska-Leszczyńska J., Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa w kontekście jakości danych ze sprawozdań finansowych [w:] Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, red. H. Żukowska, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012, s. 401-410; Żukowska H., Znaczenie audytu zewnętrznego dla oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy [w:] Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, red. H. Żukowska, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012, s. 457-477.
Szerzej o identyfikacji i badaniu zagrożeń dla kontynuacji działalności Garstka M., Ocena założenia kontynuacji działalności - wybrane aspekty praktyczne, w: Nauka rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013; Szczepankiewicz E.I., Propozycja identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń w ocenie zasadności założenia o kontynuacji działalności w jednostkach, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Nr 73 (129), Warszawa 2013, s. 113-130; Szczepankiewicz E.I., Przyjęcie założenia o kontynuacji działalności jednostki według krajowych i międzynarodowych regulacji, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 1, no. 8 (257), red. A. Kamela Sowińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 57-65.
Gabrusewicz W., Opinia i raport z przeprowadzonego audytu [w:] Audyt sprawozdań finansowych, red. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo PWE, 2010.
Badanie sprawozdania finansowego powinno odbyć się z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych, op. cit.
Krajowy Standard Rewizji Finansowej Nr 3 został ogłoszony w Załączniku 3 do Uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 1608/38/2010 z 16 lutego 2010 r.
Szerzej Szczepankiewicz E.I., Zasady sporządzania i przeglądu okresowych sprawozdań finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 668, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia Nr 41, Szczecin 2011, s. 689.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku