• Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym

Podtytuł Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym
Autor Sławomir Antkiewicz
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 317
50.00 37.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-325-2

Wraz z rozwojem rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce rośnie znaczenie znajomości konstrukcji i stosowania papierów wartościowych. Na rynku instrumentów finansowych pojawiają się również określone innowacje, których znajomość może być przydatna nie tylko dla osób zajmujących się finan­sami. W drugiej dekadzie nowego tysiąclecia polski rynek papierów wartościowych składa się nie tylko z akcji i tradycyjnych obligacji skarbowych. Zna­czenia nabrały przede wszystkim instrumenty emitowane przez przedsiębiorstwa, przy czym zaobserwować można tendencję do wydłużania termi­nów wykupu tych papierów wartościowych, co świadczy o wzroście zaufania inwestorów do tych instrumentów. Obok papierów komercyjnych, trady­cyjnych obligacji i obligacji zamiennych na akcje przedsiębiorstw na polskim rynku dużą popularnością cieszą się bony skarbowe, a także bony pieniężne emitowane przez bank centralny. Banki komercyjne starają się być także aktywne na rynku instrumentów finansowych. Aktywność ta przejawia się, z jednej strony - w emisji własnych walorów, np. certyfikatów depozytowych, a z drugiej strony - w organizowaniu emisji dłużnych papierów warto­ściowych dla różnych podmiotów. Kolejną istotną grupą emitentów instrumentów są samorządy terytorialne, które chętnie korzystają z usług banków w procesie emisji walorów.
W książce zaprezentowano konstrukcję, rodzaje, techniki wyceny, genezę i stan rozwoju polskiego rynku oraz perspektywy wszystkich rodzajów pa­pierów wartościowych dostępnych lub dopiero wprowadzanych na krajowy rynek finansowy. Jednak nie jest to wyłącznie analiza ekonomiczna instru­mentów emitowanych przez wskazane wyżej podmioty. Istotny nacisk położono na inwestowanie w walory przez fundusze inwestycyjne oraz zarzą­dzających cudzymi portfelami papierów wartościowych. Przedstawiono również instrumenty nowej generacji emitowane w ramach procesów sekuryty­zacyjnych oraz pochodne instrumenty finansowe oparte na bazowych papierach wartościowych.

Wstęp 9
Część I

Infrastruktura rynku papierów wartościowych
Rozdział 1

Istota papierów wartościowych 15

1.1. Papiery wartościowe a instrumenty finansowe 15

1.2. Rola papierów wartościowych w finansowaniu przedsiębiorstw 17

1.3. Podział papierów wartościowych 18

1.4. Akcja jako instrument własnościowy 20

1.5. Podaż i popyt na rynku 21

1.6. Funkcje rynku papierów wartościowych 22
Rozdział 2

Infrastruktura organizacyjna polskiego rynku papierów wartościowych 23

2.1. Giełda Papierów Wartościowych na jednolitym wspólnotowym rynku finansowym 23

2.2. Proces upubliczniania giełdy 25

2.3. Giełdy ponadnarodowe jako elementy europejskiego systemu finansowego 28

2.4. Centralna Tabela Ofert i Catalyst jako uczestnicy rynku papierów wartościowych 29

2.5. Inne instytucje organizujące obrót papierami dłużnymi 31
Rozdział 3

Infrastruktura prawna polskiego rynku papierów wartościowych 33
Część II

Instrumenty rynkowe
Rozdział 4

Charakterystyka obligacji klasycznych 39

4.1. Istota obligacji 39

4.2. Klasyfikacje obligacji 41

4.3. Funkcje obligacji 44

4.4. Wycena obligacji klasycznych 45
Rozdział 5

Charakterystyka akcji 51

5.1. Rodzaje akcji 52

5.2. Funkcje emisji akcji 54

5.3. Polityka dywidend 55

5.4. Wycena akcji 63
Rozdział 6

Charakterystyka obligacji zamiennych na akcje 71

6.1. Wycena obligacji zamiennych na akcje 72

6.2. Parametry obligacji zamiennej 75

6.3. Struktura obligacji zamiennych 77

6.4. Ocena obligacji zamiennych z punktu widzenia emitenta 79

6.5. Obligacje zamienne na akcje a koszt kapitału przedsiębiorstwa 81
Część III

Regulacje rynku papierów wartościowych
Rozdział 7

Uregulowania prawne w zakresie emisji obligacji klasycznych 87

7.1. Ewolucja ustawodawstwa 88

7.2. Procesy emisyjne obligacji klasycznych 89

7.3. Ustawa o obligacjach a emitowanie krótkoterminowych papierów dłużnych w formie obligacji 92
Rozdział 8

Regulacje prawne w zakresie podwyższania kapitału poprzez emisję akcji 95

8.1. Innowacyjny kodeks spółek handlowych 95

8.2. Uprawnienia akcjonariuszy 97

8.3. Sposoby podwyższania kapitału zakładowego 100

8.4. Pokrycie akcji nowej emisji 104

8.5. Subskrypcja akcji 105
Rozdział 9

Uregulowania emisji obligacji zamiennych na akcje 111

9.1. Procesy emisyjne obligacji zamiennych na akcje a warunkowe podwyższenie kapitału 111

9.2. Uchwała o emisji obligacji zamiennych 113

9.3. Prawo do zamiany obligacji na akcje (prawo konwersji) 115

9.4. Obligacje zamienne a derywaty 116

9.5. Obligacje z udziałem w zyskach emitenta i z prawem pierwszeństwa 116
Część IV

Finansowanie przedsiębiorstw papierami wartościowymi w świetle teorii struktury kapitałowej
Rozdział 10

Teorie struktury kapitałowej 121

10.1. Źródła finansowania przedsiębiorstw 121

10.2. Analiza pierwotnych teorii struktury kapitałowej 124

10.3. Model Modiglianiego-Millera 126
Rozdział 11

Weryfikacja teorii struktury kapitałowej 131

11.1. Weryfikacja modelu Modiglianiego-Millera w świetle polskiego prawa podatkowego obowiązującego w 2012 roku 131

11.2. Weryfikacja w przypadku zmian stawek opodatkowania 132

11.3. Wnioski dla polskich przedsiębiorstw emitujących papiery wartościowe 135
Rozdział 12

Analiza porównawcza form finansowania polskich przedsiębiorstw 139
Część V

Analiza rynku papierów wartościowych w Polsce
Rozdział 13

Rynek obligacji korporacyjnych 147

13.1. Geneza rynku 147

13.2. Rozwój rynku po wejściu w życie nowelizacji ustawy o obligacjach 149

13.3. Emisje publiczne obligacji przedsiębiorstw a emisje prywatne 151

13.4. Konkluzje 155
Rozdział 14

Rynek papierów komercyjnych 157

14.1. Cechy papierów komercyjnych 157

14.2. Forma prawna polskich papierów komercyjnych 159

14.3. Procedura przygotowania i realizacji emisji 161

14.4. Rola banków pośredniczących 163

14.5. Bariery rozwoju rynku papierów komercyjnych 168
Rozdział 15

Rynek obligacji komunalnych 171

15.1. Rodzaje obligacji komunalnych 171

15.2. Przesłanki emisji obligacji samorządowych 172

15.3. Ryzyko inwestycyjne w obligacjach komunalnych 174

15.4. Przygotowanie i realizacja emisji 176

15.5. Emisje obligacji samorządowych w Polsce przed 2000 r. 179

15.6. Emisje obligacji komunalnych w Polsce w latach 2000-2012 183

15.7. Rozwój rynku publicznego obligacji komunalnych 184

15.8. Inwestorzy na rynku polskich obligacji komunalnych 185

15.9. Perspektywy rozwojowe rynku 187
Rozdział 16

Skarbowe papiery wartościowe 191

16.1. Obligacje skarbowe 191

16.2. Bony skarbowe 196
Rozdział 17

Inne papiery wartościowe 199

17.1. Bony pieniężne 199

17.2. Certyfikaty depozytowe 203

17.3. Bankowe obligacje detaliczne 206

17.4. Listy zastawne 207

17.5. Instrumenty depozytowe 211

17.6. Międzybankowy rynek pieniężny 214

17.7. Obligacje śmieciowe 216

17.8. Obligacje katastroficzne 223

17.9. Instrumenty dłużne łączące cechy akcji i obligacji 225

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku