• Zarządzanie procesami a nowoczesne przedsiębiorstwa medialne

Dla nowoczesnych polskich przedsiębiorstw, funkcjonujących w ramach otwartego systemu medialnego, wdrożenie zarządzania procesami pozwala przystosować się poziomem technicznym, technologicznym, organizacyjnym oraz sposobem zachowania pracowników, do warunków konkurencyjnego rynku Unii Europejskiej. Oznacza bowiem podjęcie wieloetapowych działań projektowo-wdrożeniowych, takich jak: sformułowanie problemu w przedsiębiorstwie, identyfikację potrzeb użytkowników, klasyfikację oraz analizę istniejącego stanu procesów, wybór sposobu i metod postępowania wspomagających nowe procesy, określenie środków potrzebnych do ich realizacji. Wdrożenie zarządzania procesami w przedsiębiorstwie to szansa uzyskania stabilizacji funkcjonowania w warunkach konwencji gry rynkowej, opartej na coraz mniej stabilnych regułach. Wymaga kształtowania elastycznych struktur organizacyjnych, które zakładają szybkie i samoistne dostosowanie. zadań, procesów i sposobu budowy więzi między ich realizatorami, do istnieją

Podtytuł Zarządzanie procesami a nowoczesne przedsiębiorstwa medialne
Autor Maria Nadolna, Anna Skowronek-Mielczarek
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 188
49.00 36.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
34.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-658-1

Dla nowoczesnych polskich przedsiębiorstw, funkcjonujących w ramach otwartego systemu medialnego, wdrożenie zarządzania procesami pozwala przystosować się poziomem technicznym, technologicznym, organizacyjnym oraz sposobem zachowania pracowników, do warunków konkurencyjnego rynku Unii Europejskiej. Oznacza bowiem podjęcie wieloetapowych działań projektowo-wdrożeniowych, takich jak: sformułowanie problemu w przedsiębiorstwie, identyfikację potrzeb użytkowników, klasyfikację oraz analizę istniejącego stanu procesów, wybór sposobu i metod postępowania wspomagających nowe procesy, określenie środków potrzebnych do ich realizacji.

Wdrożenie zarządzania procesami w przedsiębiorstwie to szansa uzyskania stabilizacji funkcjonowania w warunkach konwencji gry rynkowej, opartej na coraz mniej stabilnych regułach. Wymaga kształtowania elastycznych struktur organizacyjnych, które zakładają szybkie i samoistne dostosowanie. zadań, procesów i sposobu budowy więzi między ich realizatorami, do istniejących warunków zewnętrznych. Umożliwia poszukiwanie nowych rozwiązań systemowych, adekwatnych do potrzeb ostrej konkurencji, gdzie niezbędne jest wykorzystanie wszystkich zasobów, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo medialne, takich jak: czas, zapasy, zasoby ludzkie oraz zasoby finansowe.

Monografia ta stanowi swoistą syntezę badań, dotyczących zarządzania procesami w przedsiębiorstwach medialnych, możliwości i barier występujących w tym zakresie w praktyce gospodarczej. Może być użyteczna dla tych czytelników, którzy są zainteresowani problemami zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami oraz poprawą skuteczności i efektywności ich działania.

Wstęp 5

Rozdział 1
Zarządzanie przedsiębiorstwem a podejście procesowe 9
1.1. Teorie zarządzania a początki rozwoju zarządzania procesami w przedsiębiorstwie 9
1.2. Globalizacja a rozwój zarządzania procesami w przedsiębiorstwie 14
1.3. Definicje zarządzania procesami w przedsiębiorstwie 20
1.4. Czynniki warunkujące rozwój zarządzania procesami we współczesnym przedsiębiorstwie 22
1.5. Podsumowanie 30

Rozdział 2
Procesy i ich mapowanie w przedsiębiorstwie 33
2.1. Cechy i kryteria klasyfikacji procesów we współczesnym przedsiębiorstwie 33
2.2. Budowanie map procesów jako czynnik porządkowania struktury przedsiębiorstwa 45
2.3. Wewnętrzne determinanty powstawania przedsiębiorstwa opartego na procesach 51
2.4. Podsumowanie 60

Rozdział 3
Modele i metody zarządzania procesami we współczesnym przedsiębiorstwie 63
3.1. Ewolucja zarządzania a modele procesowe przedsiębiorstw 63
3.2. Podstawowe funkcje w zarządzaniu procesami 73
3.3. Metody zarządzania procesami w przedsiębiorstwie 84

Rozdział 4
Wdrożenie zarządzania procesami w przedsiębiorstwie 97
4.1. Sposoby implementacji zarządzania procesami w przedsiębiorstwie 97
4.2. Rozwój narzędzi informatycznych wspierających wdrożenie zarządzania procesami w przedsiębiorstwie 106
4.3. Parametry oceny zarządzania procesami a mierniki pomiaru procesów 110
4.4. Korzyści z wdrożenia zarządzania procesami dla przedsiębiorstwa 119
4.5. Podsumowanie 122

Rozdział 5
Nowoczesne przedsiębiorstwa medialne a podejście procesowe 125
5.1. Struktura rynku medialnego 125
5.2. Geneza rozwoju zarządzania procesami w przedsiębiorstwach polskiego rynku medialnego 127
5.3. Innowacyjność zarządzania procesami w przedsiębiorstwach rynku medialnego 131
5.4. Przykładowe procesy zidentyfikowane w przedsiębiorstwie medialnym 144
5.5. Podsumowanie 155

Rozdział 6
Opis procesów i mierniki ich pomiaru w przedsiębiorstwach medialnych 157
6.1. Sposoby opisu procesów jako podstawa optymalizacji funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw medialnych 157
6.2. Mierniki zasileń jako miara efektywności zarządzania procesami 166
6.3. Zasoby jako miara efektywności zarządzania procesami 172
6.4. Rezultaty procesów a efektywność zarządzania procesami przedsiębiorstwa medialnego 176
6.5. Podsumowanie 179

Bibliografia 181
Spis rysunków 185
Spis tabel 188

Adair Ch. B., B. A. Murray, Radykalna reorganizacja przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, WN PWN, Warszawa 1985.
Banaszak Z., S. Kłos i J. Mleczko, Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, Warszawa, 2011.
Baran J., Pietrzak M., Podstawy zarządzania studia przypadków i inne ćwiczenia aktywizujące, Wyd. SGGW, Warszawa 2007.
L. von Bertalanffy Ogólna teoria systemów, Wyd. Naukowe PWN BIZNES, Warszawa 1984.
M. Białasiewicz, S. Marek (red), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, PWE, Warszawa 2011.
Bieniok M., Metody skutecznego zarządzania, Wyd. Placet, Warszawa 2004.
Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2009.
Bitkowska A., Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, Difin Warszawa 2010.
Bitkowska A., K. Kolterman, G. Wójcik i K. Wójcik, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Difin SA, Warszawa 2011.
Bocewicz I. Bach-Dąbrowska, Z. Bansaszak, Deklaratywne projektowanie systemów komputerowego wspomagania planowania przedsięwzięć, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2009.
Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
Carr N., Does IT Matter? Information Technology and the Corrosion of Competitive Advantage, 2004.
Cyfert Sz., Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
Czekaj J., Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
Czubasiewicz H., P. Wróbel, Komunikacja społeczna - wpływ na zachowania w organizacji, organizacja zachowań zespołowych, PWE, Warszawa 2012.
Davenport T.H., Process Innvation. Reengineering Work through Information technology, Boston, 1993.
Davenport T.H., Process innovation-reengineering work through information technology, Boston Harvard Business School Press, Harvard 1996.
B. Dobek-Ostrowska, Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007
Durlik I., Reengineering technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
Gaitanides M., R. Scholtz, A. Vrohlings, Prozessmanagement, Carl Hansen Verlag, Munchen 1994.
B. Golka System medialny Francji.: Elipsa Warszawa 2001
Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne, Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2011
Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa, 2012.
Grajewski P., Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa 2007.
Grajewski P., Koncepcja struktury procesowej, TNOiK Dom organizatora, Toruń 2003.
Gierszewska G., B. Wawrzyniak, Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego. Wyd. Poltex, Warszawa 2001.
Grudzewski, W.M., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainabilty w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010
Griffin W. Ricky, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2012.
Griffin R.W., Management, South-Western College Pub 2010.
Hammer M., Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku. Plan działania, HELION,
Gliwice 2006.
Hammer M., J. Champy - Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
Hammer M. Reinżynieria i jej następstwa, jak organizacje skoncentrowane na procesach zmieniają naszą pracę i nasze życie, PWN ,Warszawa 1999.
Hammer M., J. Champy: Reengineering w przedsiębiorstwie, Warszawa, PWE 2001.
Hammer M. Reinżynieria i jej następstwa, jak organizacje skoncentrowane na procesach zmieniają naszą pracę i nasze życie, PWN ,Warszawa 1999.
Hammer M, Reengineering Work: Don't Automate, Obliterate, w Harvard Business Review, 1990 r.
Hejduk, Przedsiębiorczość nowych mediów. Analiza modeli biznesowych firm internetowych, Oficyna Wydawnicza SGH, 2008
Hill Ch.W.L, G.R. Jones: Strategic Management Theory. An Integrated Approach. 4th ed, Houghton Miffin Company, Boston-New York, 1998.
Hobbs D., Lean Manufacturing Implementation, J. Ross Publishing 2003.
Hubner Z., Analiza FMEA procesu, Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli, Warszawa 2006.
Janasz W., K. Kozioł-Nadolna, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
Juran J.M., Gryna F.M., Bringham R.S., Quality Control Handbook, 3 ed. Megraf--Hill Book Company, New York 1974.
Kaplan R. S., D. P. Norton, Strategiczna Karta Wyników, PWN Warszawa, 2002.
Kasiewicz S., Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw: od zarządzania zasobowego do procesowego, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
Kasprzyk S., Podejście procesowe. Od koncepcji do produkcji, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2008.
Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, PLACET, Warszawa 2005.
Koch R., Słownik zarządzania i finansów, The Financial Times Guide to Management and Finance. An A-Z of Tools, Terms and Techniques, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Warszawa 1998.
Komorowski, J., Cele i wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Ujęcie behawioralne, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
Kowalczyk J., Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce, CeDeWu, Warszawa 2011.
Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2002.
Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, PWN, Warszawa 1999.
Kurnal J. (red.), Twórcy naukowych podstaw organizacji, PWE, Warszawa 1972.
Latzko W. L. i D. M. Saunders Cztery dni z dr Demingiem. Nowoczesna teoria zarządzania. Wydaw. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
P. Levinson, Nowe media, Wydawnictwo WAM
Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Lange we Wrocławiu, Wrocław 2001.
Lock D. (red.), Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002.
Manganelli R.L., M.M. Klien, The Reengineering Handbook, AMACOM, New York 1994.
Manganelli R.L., M.M. Klein, Reengineering. Metoda usprawniania procesów organizacji, PWE, Warszawa 1998.
Martyniak Z. (red.): Nowe metody organizacji i zarządzania, Wyd. AE Kraków 2002.
M. Mrozowski, Media masowe, Wyd. Aspra-Jr, Warszawa 2001
Muhlemann A.P., J.S. Oakland, K.G. Lockyer, Zarządzanie: Produkcja i usługi, PWN, Warszawa 2009.
Muller U. R., P.Rupper, Proces Reengineering, Wyd. Astrum, Wrocław, 2000.
Nowosielski (red.), Podejście procesowe w organizacjach, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 52, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
Nowosielski, S., Podejście procesowe w organizacjach. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
Osterloh M., J. Frost, Processmanagement als kernkompetenz, Dubler, Wiesbaden 1996.
Penc J., Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1997.
Penc J., J. Lewandowski (red.), Programowanie zmian i warunków ich powodzenia w organizacji, Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005.
Peppard J., P. Rowland, Re-engineering, Gebethner i S-ka, Warszawa 1997,
Perchuda, K. Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. AE. We Wrocławiu, Wrocław 1998.
Perechuda K., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - koncepcje, modele, metody, Placet, Warszawa 2000.
Peters T., R. Waterman, In Search of Excellence, Harper and Row, New York 1982.
Porter M.E., Przewaga konkurencyjna, Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Gliwice: Wyd.HELION 2006.
Rasiel E.M., The McKinsey Way, McKinsey Sposób na sukces, Wyd. K.E. Liber 2001.
Ratyński W., Menadżerskie i organizatorskie metody zarządzania, C.F. Muller, Akademia Prawa, Warszawa 2002,
Romanowska M., M.Trocki, Podejście procesowe w zarządzaniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
Robbins S. P., T. A. Judge, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2012.
Rummler A.G., A.P. Branche, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
R. Rutka, P. Wróbel (red), Organizacja zachowań zespołowych, PWE, Warszawa 2012.
Scheer A.W., EDV-orinetierre Betriebswirtschaftlehre, Berlin 1990.
A. Skowronek-Mielczarek, Z. Leszczyński, Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007
Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008,
Skowronek-Mielczarek A. (red), Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2010
Skowronek-Mielczarek A. (red), Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa 2013
P. Sorlin Mass media, , Astrum Wrocław 2001,
Stabryła A (red.)., Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, , Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2011.
Steinbach P. A., Moderne Organization fur Praxis und Studium. Prozesorganization - Busness Reengineering Beispiel R/3, Friedrich Kiehl Verlag GmbH, Ludwighafen (Rhein) 1997.
Stoner J., CH. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
Stoner J.A.F, E.R. Freeman, D. R. Gr.Gilbert, Kierowanie, wyd. II, Wyd. PWE, Warszawa 2011
M. Strużycki,(red), Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006
Strużycki M. (red), Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
Strużycki M., (red). Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2004.
J. Surma, Busienss Intellignece, systemy wspomagania decyzji biznesowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 r.
Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003.
Swanton M., The truth about benchmarking, Insidecounsel, June 2006.
Trocki M: Outsourcing. Metody restrukturyzacji działalności gospodarczej, Warszawa, PWE Warszawa 2001.
Trocki M., S. Gregorczyk (red.), Nowoczesne zarządzanie: koncepcje i instrumenty, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2006.
Wisnslow W., Strategic Business Reengineering, The McGraw-Hill Companies, London 1996.
Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwu, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2000
Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa, PWE 2003.
Zimniewicz K., Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie: nowe kierunki, Wyd. UE, Poznań 2009.
Zybura A., M. Cisek, A.M. Rak (red. nauk.), Współczesne problemy zarządzania, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2011.

Artykuły
APICS, American Production and Inventory Control Society, Słownik, wydanie 11 z 2005.
Financial Times, Zarządzanie Strategiczne, Tom 1, Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, Wyd. LIBER, Warszawa 2004
Ferey T. R., A six - step guide to proces reingineering, Planning review, 1993, No 2
Gardner Ch., Ch. Harrity, K. Vitasek, A better way to benchmark, Supply Chain Management Review, April 2005
Greaver M. F.Junior., Strategic Outsourcing. A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives, AMACOM, New York 1999.
Greaver Junior M. F., Strategic Outsourcing. A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives, AMACOM, New York 1999.
Greene R.T., Global Quality: a synthesis of the world's management methods, Milwaukee 1993,
Grudzewski W. M., Irena Hejduk, Zarządzanie innowacjami w organizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" - miesięcznik Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2003.
Hodgetts M., Blueprints for continous improvement: Lesson from the Baldrige Winners, AMA Membership Publ., New York 1993.
Krawczyk R., Podejście procesowe w ISO 9001, www.centrum jakości.pl (pobrano dnia 09.05.2010 .
Maciejec L., Produkcja szczupła, CIO 2/2006, IDG Poland.
Menson S.T., Employee Empowerement: An Integrative Psychological Approach, Applied Pschology. An International Review, vol. 50 nr 1/2001.
Norma ISO 9001:2000, Wymagania związane z zarządzaniem zasobami, pkt. 6.
Norma PN-EN ISO 9000:2000, Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001 PN-EN ISO 9001:2000, Systemy zarządzania jakością - Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001PN-EN ISO 9004:2000, Systemy zarządzania jakością - Wytyczne doskonalenia funkcjonowania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001.
Polska Norma - ISO 8402. PKN, Warszawa 1996
Reider R., Internal benchmarking - how to be the best and stay that way, The Journal of Corporate Accounting and Finance, 10/2002, Wiley Publications Inc
Rutkowska J., Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i Adonis, art.
Siewierski B., Psychologiczny model procesu zmiany, Informator Menadżera, Nr 80 (2301), Instytut Zarzadzania, http.: www.informator.org.pl/artykuły, art.
Ł. Tartanus, Geneza zarządzania procesami, publikacja pobrana z www.procesowcy.pl,
Talwar R., Business Reengineering - A strategy -driven Approach, Long Range Planning, 1993, no.12.
Zairi M., M. Al-Mashari, The role of benchmarking in best practice management and knowledge sharing, Journal of Computer information systems, Summer 2005.

Źródła internetowe
www.businessintel.org
www.gartner.com/technology
www.intense.pl/Intense/
www.outsourcing-faq.com
www.tvp.pl/o-tvp/bip/.
www.jakosc.biz/norma-iso-90012008/
www.apics.org/
www.damengineers.com
www.ProjectShelf.com
www.aqme.pl
www.informator.org.pl
www.procesowcy.pl
www.centrum jakości.pl
www.smartdraw.com
www.ilearning-solutions

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku