• Społeczna odpowiedzialność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Koncepcje teoretyczne a praktyka CSR

Nauka oferuje szczególne podejście do odkrywania rzeczywistości poprzez osobiste doświadczenia za pomocą działalności badawczej. Nauki społeczne pozwalają na poznawanie rzeczywistości społecznej, a taką − otaczającą społeczeństwa, przedsiębiorstwa i rządy − bez wątpienia jest las. W życiu społeczno-gospodarczym pełni on wiele funkcji, a gospodarka leśna określana jest mianem wielofunkcyjnej i zrównoważonej. Prowadzi ją Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (LP).

Podtytuł Społeczna odpowiedzialność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Koncepcje teoretyczne a praktyka CSR
Autor Beata Sadowska
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 152
60.00 43.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
39
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-636-9

Nauka oferuje szczególne podejście do odkrywania rzeczywistości poprzez osobiste doświadczenia za pomocą działalności badawczej. Nauki społeczne pozwalają na poznawanie rzeczywistości społecznej, a taką − otaczającą społeczeństwa, przedsiębiorstwa i rządy − bez wątpienia jest las. W życiu społeczno-gospodarczym pełni on wiele funkcji, a gospodarka leśna określana jest mianem wielofunkcyjnej i zrównoważonej. Prowadzi ją Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (LP).

Obszarem badawczym monografii jest społeczna odpowiedzialność LP w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. LP zapewnia ciągły wzrost zasobów leśnych, a także w pełni wykorzystuje ich potencjał z zachowaniem zasad rachunku ekonomicznego. Organizacja ta dąży do godzenia celów ekonomicznych i środowiskowych przy jednoczesnym spełnianiu wszystkich społecznych oczekiwań wobec lasów. Uwzględniając powyższe stwierdzenia, celem głównym monografii jest wskazanie roli LP w kształtowaniu i wyznaczaniu kierunków rozwoju otoczenia wewnętrznego oraz zewnętrznego z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności biznesu w świetle wybranych koncepcji teoretycznych: instytucjonalnej, interesariuszy, legitymizacji, użyteczności decyzyjnej ekonomii behawioralnej według D. Kahnemana.

Należy podkreślić, że zmieniające się uwarunkowania społeczne i gospodarcze kraju coraz silniej determinują charakter prowadzonej gospodarki leśnej, a obecny model gospodarowania obszarami leśnymi uwzględnia powszechną ochronę przyrody, zapewniając produkcję drewna i rozwój społecznych funkcji lasów. W świetle transformacji społeczno-gospodarczej kraju, w dobie nieoczekiwanych zmian (pandemie, wojny czy kryzysy) działalność gospodarki leśnej nabiera nowego znaczenia. Obok istotnego zróżnicowania otoczenia lokalnego polityka leśna musi w równej mierze wychodzić naprzeciw tendencjom i procesom, które w przyszłości będą kluczowymi czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zarówno realizacja modelu leśnictwa zrównoważonego, jak i rozwój leśnictwa wielofunkcyjnego wymagają wdrażania ciągłych zmian i procesów dostosowawczych, a także analizy uwarunkowań historycznych w oparciu o koncepcje teoretyczne.

Wstęp 7

Rozdział 1
Prawne, organizacyjne i ekonomiczno-społeczne aspekty funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (LP 11
1.1. Prawne i organizacyjne podstawy funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 11
1.2. System informacyjny i informatyczny w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 20
1.3. Istota lasów oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w ujęciu ekonomiczno-społecznym 29

Rozdział 2
Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w teorii i praktyce gospodarczej 37
2.1. Zasady i filary społecznej odpowiedzialności biznesu 37
2.2. Instrumenty społecznej odpowiedzialności biznesu 45
2.3. Inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu 61
2.4. Krytyka koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu 73

Rozdział 3
Rola społecznej odpowiedzialności LP na tle wybranych koncepcji teoretycznych 81
3.1. Wprowadzenie do koncepcji teoretycznych 81
3.2. Teoria instytucjonalna 85
3.3. Teoria interesariuszy 93
3.4. Teoria legitymizacji 98
3.5. Teoria użyteczności decyzyjnej 104
3.6. Ekonomia behawioralna według D. Kahnemana 107
3.7. Rola LP w kształtowaniu i wyznaczaniu kierunków rozwoju otoczenia wewnętrznego oraz zewnętrznego z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności biznesu w świetle wybranych koncepcji teoretycznych - wyniki badań empirycznych 120
3.7.1. Metodyka badania 120
3.7.2. Prezentacja wyników badania empirycznego 122
3.7.3. Wnioski i rekomendacje 133

Zakończenie 135
Bibliografia 137
Spis tabel 145
Spis rysunków 147
Spis wykresów 148
Nota o autorze 149

Beata Sadowska - dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik Katedry Rachunkowości
Praktyk z wieloletnim stażem pracy w sektorze przedsiębiorstw oraz sektorze finansów publicznych. W praktyce gospodarczej zajmowała się rachunkowością, zarządzaniem nieruchomościami, organizacją i logistyką przedsiębiorstw. W 2013 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, w specjalności finanse samorządowe a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse uzyskała w 2019 roku.
Jest autorką monografii: „Zrównoważony rachunek kosztów w społecznie odpowiedzialnej logistyce", „Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju", „Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie", współautorką książek: „Informacyjna funkcja rachunkowości z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu", „Partycypacja społeczna wehikułem rozwoju lokalnego", „Podstawy rachunkowości", „Rachunkowość finansowa", „Zaawansowana rachunkowość finansowa", „Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa", autorką ponad 60 innych publikacji naukowych, autorką ponad 70 publikacji popularno-naukowych.
W pracy naukowej prowadzi badania z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, rachunkowości, controllingu, w tym w logistyce przedsiębiorstw, w gospodarce leśnej oraz w działalności jednostek gospodarczych sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości budżetowej.

W pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia między innymi z:
• podstaw rachunkowości,
• organizacji rachunkowości,
• controllingu,
• controllingu projektów,
• rachunkowości zarządczej,
• rachunku kosztów,
• rachunku kosztów działań logistycznych,
• controllingu w logistyce,
• rachunkowości odpowiedzialnej społecznie,
• rachunkowości zrównoważonego rozwoju.

Brała udział w projektach badawczych oraz otrzymywała nagrody i wyróżnienia za działalność naukową oraz dydaktyczną, takie jak:
• Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Warszawa, dnia 09 sierpnia 2018 r.
• Wyróżnienie Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego za monografię: „Rachunek kosztów działań logistycznych", CeDeWu, Warszawa 2017.
• Nagroda zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągniecia dydaktyczne, Szczecin 2017.
• Nagroda Prezesa NBP za najlepszą pracę habilitacyjną, grudzień 2020 r. Wyróżnienie.
• Certyfikat uznania „Perła Instytutu Ekonomii i Finansów 2020" za wkład w ewaluacje dyscypliny ekonomia i finanse za lata 2017-2021.
• Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia naukowe 2020 r.
• Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia naukowe 2021 r.
• Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia naukowe 2022 r.

Bierze udział w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych, na których wygłasza referaty oraz jest członkiem komitetów organizacyjnych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Była kierownikiem Zespołu Rachunkowości i Controllingu na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, koordynatorem ds. dydaktyki oraz wydziałowym opiekunem praktyk studenckich.
Od wielu lat ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą, organizacjami, szkołami i instytucjami, między innymi ze Stowarzyszeń Księgowych w Polsce o/Szczecin jako członek zarządu, przewodnicząca Komisji ds. współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz przewodnicząca ds. szkoleń SKwP o/Szczecin. Jest obserwatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Bierze udział w zespołach eksperckich i konkursowych, wykonując ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie praktyki gospodarczej oraz wykonuje recenzje opracowań naukowych. Jest recenzentem Zeszytów Naukowych Rachunkowości oraz członkiem:
• Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV),
• zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
• Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Recenzent: prof. dr hab. Edward Nowak

Adamowicz K., Szczypa P. (2016), Ujawnienia działań marketingowych w rachunku kosztów cyklu życia lasu, Nierówności społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 45 (1/2016), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 214-223.
Babbie E. (2013), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 20-43.
Bentkowska K. (2019), Prognozy dynamiki inwestycji przedsiębiorstw a ekonomia behawioralna, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 52(3), 37-45.
Berman S., Jones T., Wick A.C. (1999), Convergent Stakeholders Theory. „Academy of Management Review", vol. 24 (2), s. 206.
Bieńkowska B., Pochopień P. (2018), Wykorzystanie instrumentów CSR w wybranych przedsiębiorstwach - próba oceny, Marketing i Rynek, (11 (CD)), s. 29-39.
Borowiec A. (2020), Partnerstwo publiczno-prywatne: zagrożenia i bariery stosowania w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie, 75, s. 67-78.
Bossak J. (2000), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, (red.) J. Bossak, W. Bieńkowski, Tom I, Instytut Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Materiały konferencyjne.
Brukas V., Sallnäs O. (2012), Forest management plan as a policy instrument: stick, carrot or sermon? Land Use Policy29 (3): 605-613.
Bucior G., Jaworska E., Kotapski R. Turowska E. (2021), Raportowanie finansowe, pozafinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury, Wydawnictwo IUS Publicum, Katowice.
Buczkowski B., Dorożyński T., Kuna-Marszałek A., Wieloch J. (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu, Studia przypadków firm międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Chmielewiec B. (2021), Społeczna odpowiedzialność w relacjach z interesariuszami a przewaga konkurencyjna firm rodzinnych, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 61(4), s. 15-29.
Chodźko M., Gregorowicz J., Molenda T. (1971), Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw lasów państwowych, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, s. 11.
Chojnacka E., Jadanowska E. (2020), Użyteczność i korzyści ujawniania informacji niefinansowych - wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, [106 (162)], s. 45-65.
Chwistecka-Dudek H. (2016), Corporate Social Responsibility: Supporters vs. Opponents of the concept, Forum Scientiae Oeconomia Volume 4, No. 4, s. 174.
Czaja S. (2009), Informacja jako podstawa kształtowania zrównoważonego rozwoju i go-spodarki opartej na wiedzy [w:] Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, (red.) B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
Czaja-Cieszyńska H., A. Lulek, B. Sadowska (2021), Informacyjna funkcja rachunkowości z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu, Rozprawy i studia T. (MCCLXXV) 1201, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Czakon W. (2016), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Nieoczywiste, Wrocław.
Glinka B, Czakon W. (2021), Podstawy badań jakościowych, PWE, Warszawa.
Gościniak K. (2021), Raportowanie zrównoważonego rozwoju, w tym kwestii klimatycznych, przez wybrane spółki z WIG20 w 2021 roku, [w:] Kierunki rozwoju rachunkowości, (red.) J. Gierusz, Wydawnictwo IUS Publicum, Katowice.
Czarnecki J., Glura J., Ankudo-Jankowska A. (2016), Koszty nadleśnictwa a zadania ustawowe. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar, 15(4), s. 215-221.
Czarny B. (2011), Podstawy ekonomii, PWE. Warszawa.
Denzin N.K. (1970), The Research Act. Aldine, Chicago, [za:] B. Nadolna: Triangulacja w badaniach rachunkowości zarządczej, „Ekonomiczne Problemy Usług", 2017, nr 2, s. 171, Szczecin.
Doś A. (2019), Polityka państwa w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu: przesłanki, narzędzia, ewolucja w XXI wieku, Studia Ekonomiczne, 382, s. 64-79.
Friedman M. (1970), The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, „The New York Times Magazine", September 13.
Gierusz M., Błażyńska J., Hońko S., Rówińska-Kral M. (2021), Wybrane aspekty sprawozdawczości finansowej w czasach pandemii i kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo IUS Publicum, Katowice.
Godłów-Legiedz J. (2005), Transformacja ustrojowa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, Ekonomista, nr 2.
Hąbek P. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako koncepcja firmy zorientowanej na interesariuszy, Kwartalnik naukowy „Organizacja i Zarządzanie" nr 6. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 78.
Jabłonowska M., Wiśniewska P. (2016), Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej, (red.) E. Śnieżek, F. Czechowski, S. Doroba, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 28.
Janisch M. (1992), Das strategische Anspruchsgruppenmanagement: Vom Shareholder Value zum Stakeholder Value. Bamberg, s. 38
Jaszczak R., Adamowicz K., Wajchman-Świtalska S. Miotke M. (2018), Wybrane aspekty tworzenia planów urządzenia lasu w Polsce, Sylwan, nr 162 (10), s. 795-807.
Jaszczak R., Bankowski J. (2020), Plan urządzenia lasu w Polsce-problemy i kierunki rozwoju. Leśne Prace Badawcze nr 81(3), Sękocin Stary, Raszyn, s. 139-146.
Ju Y. (2009), The dilemma of Corporate Social Responsibility in China, University of Tampere, July, s. 18.
Kaczmarczyk, A. (2016), Użyteczność a wiarygodność informacji sprawozdawczej - kierunki zmian. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(11), s. 122-131.
Kaleta M. (2019), Decyzje konsumentów a założenia ekonomii behawioralnej. Catallaxy, 4(1), 5-12.
Kapliński O. (2015), Drzewa decyzyjne i użyteczność decyzji [w:] Inżynieria przedsięwzięć budowlanych: rekomendowane metody i techniki: praca zbiorowa. Poznań.
Kowalewski M., Lelusz H., Niedzielska J. (2016), Czynniki wpływające na wdrażanie i eksploatację systemów finansowo-księgowych w małych przedsiębiorstwach w Olsztynie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 2/2016 (80), cz. 1, s. 110-111.
Kowalska N. (2019), Wioski tematyczne jako przykład innowacji w turystyce na terenie pogórniczym, Turystyka Kulturowa, 4, s. 7-19.
Krajewski M (2020), O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica WN Novum., Płock.
Krasodomska J. (2014), Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Kronenberg J., Bergier T. (2010), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków.
Król-Stępień M. (2013), System informatyczny rachunkowości jako narzędzie wspomagające zarządzanie jednostką gospodarczą - wymogi ustawowe, a ich praktyczne stosowanie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 58, Szczecin, s. 76.
Kusiak W., Jaszczak R. (2015), Propedeutyka leśnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, s. 73-75.
Kuźma M. (2020), Rola nowej ekonomii instytucjonalnej w wyjaśnianiu procesów wzrostu i rozwoju gospodarczego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, (61).
Kwarcińska A. (2016), Międzynarodowe inicjatywy normatywne w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (csr) jako wyraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu 416, Wrocław, s. 95-103.
Landreth H., Colander D.C. (2005) Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
Leoński W. (2016). Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu a wielkość przedsiębiorstwa. Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe nr 254. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Leszczyński G., Rogala A., Signetzki J., Zieliński, M. (2022), Zarządzanie relacjami z interesariuszami w projektach budowlanych, Builder, 26.
Lew G., Nieplowicz M., Ossowski M., Zackiewicz-Brunke B. (2021), Zrównoważona karta wyników w praktyce polskich przedsiębiorstw i instytucji, Wydawnictwo IUS Publicum, Katowice.
Lewicka H. (2014). Wartość jako kluczowe pojęcie w dziedzinie nauk ekonomicznych. Społeczeństwo i Ekonomia, (02), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 64-72.
Maćkowiak E. (2016), Finansowe podstawy działalności Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasy Państwowe, Problemy Zarządzania, 14(4 (63)), s. 113-122.
Marszałek T. (1981), Ekonomiczne zagadnienia gospodarstwa leśnego. Zakład Małej Poligrafii SGGW-AR, Warszawa, s. 11.
Miłaszewicz D., Borawska A. (2021), Zastosowania koncepcji ekonomii behawioralnej w celu zwiększenia skuteczności kampanii społecznych, Ekonomia XXI Wieku, (24), 128-140.
Nita B. (2016), Teoria interesariuszy a informacja sprawozdawcza na przykładzie pryzmatu dokonań, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 87 (143). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, s. 117-128.
Noga A. (2011), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
Nowak E. (2012), Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, (red.) CeDeWu, Warszawa.
Nowak E. (2016), Zarządzanie dokonaniami w organizacjach (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
Nowak E. (2018), Rola sprawozdań finansowych w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa w świetle założeń koncepcyjnych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 91, 87-94.
Nowak M. (2015), Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Nowak M. (2019), Normy, wartości i własny obraz zespołów projektowych studentów rachunkowości i auditingu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław.
Oliver C. (1991), Strategic responses to institutional processes, „Academy of Management Review", vol. 16, s. 145-179.
Pach J., Śliwa R., Maciejewski W. (2019), Przedsiębiorczość społeczna - Innowacje - Środowisko, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa.
Paszkiewicz A. (2011), System Informatyczny Lasów Państwowych [w:] Podstawy rachunkowości i gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, red. A. Buraczewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, s. 246-255.
Płotkowski L. (2009), Wielofunkcyjny las w badaniach ekonomiki leśnictwa, [w:] Leśnictwo wielofunkcyjne - stan obecny i przyszłość. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, s. 211-220.
Przedsiębiorczość społeczna - innowacje-środowisko, (red.) J. Pach, R. Śliwa, W. Maciejewski, CeDeWu 2019.
Robbins S.P., De Cenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
Rodriguez M.A., Ricart J.E. (2002), Towards the Sustainable Business, IESE Universidad Navarra, „Revista de Antiguos Alumnos", no. 85
Rozkrut D. (2016), Na ścieżce zrównoważonego rozwoju, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, Dz.U. z 1994, nr 134, poz. 692.
Roztocka K. (2018), CSR w kreowaniu wizerunku marki, Refleksje nr 18, WNPiD UAM w Poznaniu.
Różowicz K. (2015), Zielone zamówienia publiczne: instrument wspierania zrównoważonego rozwoju miast. Refleksje, Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, (11), s. 147-160.
Sadowska B. (2015), Narzędzia rachunkowości finansowej Lasów Państwowych w zakresie zaspokajania potrzeb informacyjnych użytkowników sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego w koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej. Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 14(2), s. 137-147.
Sadowska B. (2017a), Rola rachunkowości we wspieraniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (479), s. 137-147.
Sadowska B. (2017b). System Informatyczny Lasów Państwowych - nowoczesne narzędzie informatyczne wykorzystywane w systemie rachunkowości. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa, (157), 129-143.
Sadowska B. (2018), Information function of accounting, World Scientific News, 104, 417-428.
Sadowska B. (2019), Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju. Pomiar - ewidencja-raportowanie, CeDeWu sp. z o.o. Warszawa.
Sadowska B. (2020), Historia rachunkowości Lasów Państwowych w Polsce, [w:] S Sojak (red.), Abacus. Od Kasy Generalnej Wilanowskiej z 1819 roku do rachunkowości Lasów Państwowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 225-240.
Sadowska B. (2021), Zrównoważony rachunek kosztów w społecznie odpowiedzialnej logistyce, Rozprawy i Studia T. (MCCLXXXVIII) 1214, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Sadowski A., Szydlik A. (2016), Poznanie naukowe i kanony nauki, Optimum. Studia Ekonomiczne Nr 2 (80), s. 55-68.
Skoczylas W., Niemiec A. (2016), Leksykon mierników dokonań, CeDeWu, Warszawa, s. 19-122.
Smith A., 1759 (1892), The Theory of Moral Sentiments, Prometheus, New York.
Stankiewicz W. (2007), Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
Stebnicki M. (2018), Rola funduszu leśnego w wyrównywaniu niedoborów finansowych w nadleśnictwach, Zarządzanie Publiczne, (43), 104-116.
Stępnicka N. (2018), Sharing economy a ekonomia społeczna i ekonomia behawioralna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (530), 46-54.
Strąk T. (2012), Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
Szadziewska A., Majchrzak I., Remlein M., Szychta A. (2021), Rachunkowość zarządcza a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo IUS Publicum, Katowice, s. 146-193.
Szczypa P. (2015), Informacja ekologiczna - współczesne dylematy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 44 (4/2015), część 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 275-285.
Szczypa P. (2016), Istota i rodzaje pożądanych zmian w rachunkowości Lasów Państwowych. Studia Ekonomiczne, 300, s. 174-182.
Szczypa P. (2018), Istota i uwarunkowania rachunkowości w gospodarce leśnej - ujęcie retro-i prospektywne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (503), s. 454-463.
Szramka H. (1996), Próba oceny sytuacji gospodarczej nadleśnictw po wprowadzeniu nowych zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 82, s. 143-149.
Szramka H., Adamowicz K. (2017), Kierunki modyfikacji statusu Lasów Państwowych w Polsce, Sylwan nr 161 (5), s. 355-364.
Śnieżek E. (2016a), Zbilansowana karta wyników w Państwowym Gospodarstwie Leśnym „Lasy Państwowe", Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, (90), s. 173-190.
Śnieżek E. (2016b), Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu. Studium przypadku Lasów Państwowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Śnieżek E., Piłacik J. (2016), Raportowanie informacji pozafinansowych o społecznej odpowiedzialności w Lasach Państwowych w świetle niektórych koncepcji teoretycznych. Studia Ekonomiczne, 284, 140-149.
Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Thaler R. (1980), Toward a Positive Theory of Consumer Choice, Journal of Economic Bahvior and Organization, vol. 1, no. 1, s. 39-60.
Thaler R. (1985), Mental Accounting and Consumer Choice, Marketing Science, vol. 4,, no. 3, s. 199-214.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz.U. 2020, poz. 1463.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2020 r. poz. 568.
Visser W. (2010), The evolution and revolution of corporate social responsilibity, [w:] M. Pohl, N. Tolhurst (red.), Responsible Business: How to Manage a CSR Strategy Succesfully, John Wiley &Sons, Hoboken, new Jersey.
Wilkinson N., Klaes M. (2012), An Introduction to Behavioral Economics, Palgrave Macmillan, New York.
Wojtyna A. (2002). Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie paradygmatu? Ekonomista, nr 1. PTE. Warszawa
Wójcik-Jurkiewicz M. (2014), Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych, Studia Ekonomiczne 164, Katowice, s. 168-175.
Wójcik-Jurkiewicz M. (2016), Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie wyniku finansowego spółki. Studia Ekonomiczne 253, Katowice, s. 140-150.
Wójcik-Jurkiewicz M. (2018), Systemy informatyczne w rachunkowości, [w:] Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, (red.) B. Sadowska, CeDeWu, Warszawa 2018, s. 376.
Wójcik-Jurkiewicz, M. (2020), Raportowanie niefinansowe banków z perspektywy społecznie odpowiedzialnej przykłady z WIG-ESG. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 108, Warszawa, s. 207-228.
Wyszkowska Z. (2009), Organizacja rachunkowości w lasach państwowych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 11(5).
Zalewska-Turzyńska M. (2012). Społeczna Odpowiedzialność Biznesu-remedium czy utopia. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 265.
Zawadzka Z. (2005), Podstawy teorii zachowań konsumenta, [w:] Makro - i mikroekonomia. Podstawowe problemy, (red.) S. Marciniak, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
Zioło M. (2020), Finanse zrównoważone. Rozwój, ryzyko, rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A, Warszawa.
Zyznarska-Dworczak B. (2015), Zrównoważona rachunkowość zarządcza w świetle teorii legitymizacji. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82(138), 181-189.

Źródła internetowe:
www1 - https://dzienniklesny.pl, dostęp: 18.01.2021 r.
www2 - https://bip.lasy.gov.pl, dostęp: 20.01.2021 r.
www3 - https://zlpwrp.pl, dostęp: 22.01.2021 r.
www4 - https://www.lasy.gov.p, dostęp: 01.07.2021 r.
www5 - Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014-2030, Warszawa, grudzień 2013, https://www.lasy.gov.pl/pl, dostęp: 19.05.2022 r.
www6 - https://www.parp.gov.pl/, dostęp: 01.06.2022 r.
www7 - https://www.electrum.pl/, dostęp: 01.06.2022 r.
www8 - https://www.iso.org, dostęp: 01.06.2022 r.
www9 - https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/standard-informacji-niefinansowych-sin-2017/, dostęp: 07.06.2022 r.
www10 - http://optimumsz.pl/systemy-zarzadzania/lancuch-dostaw-produktow-lesnych-coc/, dostęp: 10.06.2022 r.
www11 - https://stat.gov.pl, dostęp: 14.06.2022 r.
www12 - https://kghm.com/pl/zrownowazony-rozwoj/raporty-i-zasoby, dostęp: 18.06.2022 r.
www13 - http://whiteleaf.pl/baza-wiedzy/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu; dostęp: 19.06.2022 r.
www14 - https://www.money.pl/gospodarka/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-czyli-csr-wpraktyce-6773355945597536a.html, dostęp: 19.06.2022 r.
www15 - http://rszarf.ips.uw.edu.pl/tps/dzienne/, dostęp: 15.08.2022 r.
www16 - https://ekonom.ug.edu.pl; dostęp: 15.08.2022 r.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku