• Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego

Podtytuł Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego
Autor Hanna Żywiecka
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 334
66.00 49.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
46.2
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-592-8
Dość powszechne zastosowanie niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej podczas ostatniego kryzysu finansowego przez znaczące banki centralne krajów wysoko rozwiniętych, angażujące władze monetarne nie tylko w tradycyjnej roli kredytodawcy ostatniej instancji, ale również animato­ra rynku i inwestora ostatniej szansy, rodzi przypuszczenie, iż bankowość centralna zyskała nowy wymiar, a powrót do status quo polityki pieniężnej sprzed kryzysu będzie trudny do osiągnięcia.

Książka autorstwa Hanny Żywieckiej stanowi interesujące i, co ważne, aktualne przedsięwzięcie, zmierzające do poznania oraz oceny, podejmowa­nych niemal ad hoc, nadzwyczajnych działań wybranych banków centralnych, uruchamianych w warunkach zakłóceń w funkcjonowaniu systemów fi­nansowych, pomimo braku teorii ekonomicznej, która wskazywałaby na przewidywane efekty zastosowanych rozwiązań. O oryginalności niniejszej pu­blikacji zadecydowała rzetelność i wnikliwość prezentacji nadzwyczajnych instrumentów polityki pieniężnej wdrożonych w reakcji na kryzys, obejmują­cych całe spectrum działań służących zwiększeniu dostępu sektora bankowego do płynności, a także stymulowaniu gospodarki za pośrednictwem ka­nału portfelowego w drodze kontrowersyjnego skupu aktywów sektora publicznego i prywatnego, dokonywanego bezpośrednio przez banki centralne bądź też podmioty trzecie - przy wykorzystaniu środków desygnowanych na ten cel przez władze monetarne. Szczególnie wnikliwie w niniejszej publi­kacji przedstawiona została reakcja Systemu Rezerwy Federalnej, którego innowacyjne rozwiązania, przede wszystkim w postaci programów płynno­ściowych przeznaczonych dla podmiotów finansowych niebędących standardowo partnerem transakcji z bankiem centralnym, uznać należy za najbar­dziej kreatywne. Na uwagę zasługuje także ambitna próba oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań niestandardowych, dokonana w oparciu o dostępne badania empiryczne, jak również odniesienie osiągniętych rezultatów do celów komunikowanych przez władze monetarne.

Książka stanowić może cenną lekturę dla specjalistów w dziedzinie finansów i bankowości, studentów tych kierunków, w tym słuchaczy studiów pody­plomowych, oraz osób zajmujących się zawodowo polityką makroekonomiczną.
Spis skrótów 6
Wstęp 7

Rozdział 1
Stabilność finansowa jako cel współczesnego banku centralnego 13
1.1. Stabilność monetarna jako cel nadrzędny polityki pieniężnej banku centralnego 14
1.2. Charakterystyka pojęcia stabilności finansowej 17
1.3. Zależność pomiędzy stabilnością finansową i stabilnością monetarną 27
1.4. Stabilność finansowa jako cel polityki publicznej 31
1.5. Rola banków centralnych w utrzymywaniu stabilności finansowej 35
1.6. Uwarunkowania prawne oddziaływania banku centralnego na stabilność finansową - przegląd regulacji wybranych banków centralnych 40
Podsumowanie 50

Rozdział 2
Metody oddziaływania banku centralnego na płynność sektora bankowego 53
2.1. Pojęcie płynności sektora bankowego oraz płynności banku komercyjnego 54
2.2. Źródła kryzysów płynności sektora bankowego i indywidualnych banków 59
2.3. Instrumenty banku centralnego w zarządzaniu płynnością sektora bankowego 61
2.3.1. Tradycyjne narzędzia polityki pieniężnej 61
2.3.2. Wsparcie płynności za pomocą niekonwencjonalnej polityki pieniężnej 71
2.3.3. Instrumenty przywracania płynności indywidualnych banków 86
Podsumowanie 89

Rozdział 3
Reakcja Systemu Rezerwy Federalnej na kryzys finansowy lat 2007-2012 91
3.1. Symptomy kryzysu finansowego na amerykańskim rynku pieniężnym 92
3.2. P olityka pieniężna Systemu Rezerwy Federalnej we wczesnej fazie kryzysu 96
3.2.1. Wykorzystanie tradycyjnych narzędzi zwiększania płynności systemu finansowego 96
3.2.2. Udogodnienia dla instytucji depozytowych - program Term Auction Facility 100
3.2.3. Zapewnienie płynności walutowej w drodze międzynarodowych umów swapowych 103
3.3. Nadzwyczajne udogodnienia kredytowo-płynnościowe 105
3.3.1. Nadzwyczajne programy płynnościowe wspierające dilerów rynku pieniężnego 107
3.3.2. Nadzwyczajne programy płynnościowe wspierające innych uczestników rynku 111
3.3.3. Nadzwyczajne programy płynnościowe wspierające rynek papierów zabezpieczonych 124
3.3.4. Działania ratunkowe w odniesieniu do indywidualnych instytucji 129
3.4. Wdrożenie programu skupu aktywów - Large-Scale Asset Purchase 133
Podsumowanie 143

Rozdział 4
Polityka pieniężna wybranych banków centralnych w Europie w odpowiedzi na kryzys finansowy lat 2007-2012 147
4.1. Niekonwencjonalna polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego w reakcji na kryzys 149
4.1.1. Próby przywracania stabilności za pomocą tradycyjnej polityki pieniężnej 151
4.1.2. Polityka pośredniego poluzowania ilościowego w reakcji na nadzwyczajne zapotrzebowanie sektora bankowego na płynność 154
4.1.3. Zarządzanie płynnością systemu bankowego po szoku wywołanym upadkiem banku Lehman Brothers - Enhanced Credit Support 157
4.1.4. Polityka antykryzysowa EBC w okresie nasilenia kryzysu finansów publicznych w wybranych krajach członkowskich strefy euro 163
4.2. Niekonwencjonalna polityka pieniężna Banku Anglii w odpowiedzi na kryzys finansowy 174
4.3. Niekonwencjonalna polityka pieniężna Szwajcarskiego Banku Narodowego w odpowiedzi na kryzys finansowy 184
4.4. Działania antykryzysowe Narodowego Banku Polskiego 190
Podsumowanie 196

Rozdział 5
Bilans korzyści i kosztów zastosowania niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej 199
5.1. Klasyfikacja niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej zastosowanych podczas ostatniego kryzysu 200
5.2. Ocena skuteczności niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej 205
5.2.1. Efektywność polityki quantitative easing 206
5.2.2. Efektywność polityki direct credit easing 226
5.2.3. Efektywność polityki indirect (endogenous) quantitative/credit easing 232
5.3. Wpływ niestandardowej polityki pieniężnej na ekspansję bilansów banków centralnych 242
5.4. Dylematy banków centralnych wynikające z zastosowania niekonwencjonalnej polityki pieniężnej 261
5.5. Implikacje kryzysu finansowego dla dalszego prowadzenia polityki pieniężnej 268
Podsumowanie 272

Zakończenie 273
Aneks 1. Geneza kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych 275
1. Źródła kryzysu o charakterze makroekonomicznym 277
2. Źródła kryzysu o charakterze mikroekonomicznym 283
3. Psychologiczne przyczyny kryzysu 294
Aneks 2. Kalendarium kryzysu finansowego lat 2007-2012 297
Bibliografia 307
Spis tabel 319
Spis wykresów 321
Spis schematów 325
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku