• Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce (wyd. II)

W książce Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce przedstawiono najbardziej aktualną wiedzę merytoryczną, opartą na obowiązujących, dopuszczonych do porządkuprawnego Unii Europejskiej, regulacjach rachunkowości międzynarodowej. Omówiono i rozwinięto w licznych praktycznych przykładach następujące szczegółowe zagadnienia z zastosowaniem MSR/MSSF: - zasady sporządzania i zawartość sprawozdania z sytuacji finansowej, - konstrukcja sprawozdania z całkowitych dochodów, - idea i treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego, - wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym rzeczowych aktywów trwałych oraz rzeczowych aktywów obrotowych, - kwalifikacja i ujęcie wartości niematerialnych, - ujęcie sprawozdawcze należności i zobowiązań oraz rezerw na zobowiązania, z uwzględnieniem skutków różnic kursowych, - zastosowanie obowiązującego od 2018 r. MSSF w przedmiocie przychodów z umów z klientami, - ujęcie instrumentów finansowych oraz zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń, - umowy leasingowe według MSSF 16 obowiązującego od 2019 r. Książka jest adresowana do szerokiego grona Czytelników, zwłaszcza do: - osób zajmujących się zawodowo rachunkowością, a także przygotowujących się do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF, - studentów kierunków ekonomicznych z poszerzonym programem z rachunkowości, - słuchaczy studiów podyplomowych na kierunkach finansów i rachunkowości, studentów studiów doktoranckich, a także studentów MBA, - użytkowników sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR/MSSF, w tym analityków finansowych, kredytodawców i doradców inwestycyjnych, - członków organów korporacyjnych spółek stosujących MSR/MSSF.

Podtytuł Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce (wyd. II)
Autor Halina Buk (red.)
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 280
79.00 59.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
55.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-834-9
W książce Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce przedstawiono najbardziej aktualną wiedzę merytoryczną, opartą na obowiązujących, dopuszczonych do porządkuprawnego Unii Europejskiej, regulacjach rachunkowości międzynarodowej. Omówiono i rozwinięto w licznych praktycznych przykładach następujące szczegółowe zagadnienia z zastosowaniem MSR/MSSF:
- zasady sporządzania i zawartość sprawozdania z sytuacji finansowej,
- konstrukcja sprawozdania z całkowitych dochodów,
- idea i treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym rzeczowych aktywów trwałych oraz rzeczowych aktywów obrotowych,
- kwalifikacja i ujęcie wartości niematerialnych,
- ujęcie sprawozdawcze należności i zobowiązań oraz rezerw na zobowiązania, z uwzględnieniem skutków różnic kursowych,
- zastosowanie obowiązującego od 2018 r. MSSF w przedmiocie przychodów z umów z klientami,
- ujęcie instrumentów finansowych oraz zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń,
- umowy leasingowe według MSSF 16 obowiązującego od 2019 r.

Książka jest adresowana do szerokiego grona Czytelników, zwłaszcza do:
- osób zajmujących się zawodowo rachunkowością, a także przygotowujących się do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF,
- studentów kierunków ekonomicznych z poszerzonym programem z rachunkowości,
- słuchaczy studiów podyplomowych na kierunkach finansów i rachunkowości, studentów studiów doktoranckich, a także studentów MBA,
- użytkowników sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR/MSSF, w tym analityków finansowych, kredytodawców i doradców inwestycyjnych,
- członków organów korporacyjnych spółek stosujących MSR/MSSF.

Wstęp 9

Rozdział 1
Przegląd standardów rachunkowości stosowanych w Unii Europejskiej - Halina Buk 11
1.1. Dominujące systemy rachunkowości w świecie oraz kierunki ich harmonizacji 11
1.2. Organizacja oraz struktura międzynarodowych standardów rachunkowości MSR/MSSF 17
1.3. Harmonizacja rachunkowości w Unii Europejskiej i w Polsce 24
1.4. Koncepcje kapitału i zachowania kapitału 27
1.5. Elementy i zasady sporządzania sprawozdania finansowego 28

Rozdział 2
Struktura i zasady sporządzania sprawozdania z sytuacji finansowej - Halina Buk 33
2.1. Wprowadzenie 33
2.2. Ogólne zasady grupowania aktywów i kapitałów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 34
2.3. Struktura szczegółowa sprawozdania z sytuacji finansowej 36
2.4. Zasady oraz kategorie wyceny aktywów i pasywów 46
2.5. Zapewnienie porównywalności sprawozdania z sytuacji finansowej w wyniku zmian w polityce rachunkowości i korekty błędów poprzedniego okresu 50

Rozdział 3
Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za dany okres - Halina Buk 59
3.1. Wprowadzenie 59
3.2. Definicje dochodów i kosztów 61
3.3. Struktura sprawozdania z całkowitych dochodów za dany okres 62
3.4. Zasady ustalania i prezentacji wyniku danego okresu 66
3.5. Sposoby prezentacji kosztów w rachunku zysków i strat 71
3.6. Sprawozdania z całkowitych dochodów wybranych spółek giełdowych 72

Rozdział 4
Wycena i prezentacja przychodów według MSR/MSSF - Halina Buk 79
4.1. Wprowadzenie 79
4.2. Kategoria przychodów według MSSF 15 80
4.3. Model rozliczenia przychodów 81
4.3.1. Identyfikacja umów z klientami 81
4.3.2. Identyfikacja umownych zobowiązań do wykonania świadczeń 84
4.3.3. Określenie ceny transakcji 88
4.4. Opcje nabycia dodatkowych dóbr lub usług 95

Rozdział 5
Wycena i prezentacja zapasów zgodnie z MSR 2 - Izabela Emerling 101
5.1. Wprowadzenie 101
5.2. Podstawowe kategorie wyceny wartości zapasów 102
5.3. Metody ustalania ceny nabycia lub kosztu wytworzenia zapasów 107
5.4. Aktualizacja wartości zapasów 110
5.5. Ujawnienia dotyczące zapasów w sprawozdaniu finansowym 112

Rozdział 6
Inwestycje finansowe w ujęciu MSR/MSSF - Krystyna Barczyk 113
6.1. Wprowadzenie 113
6.2. Pojęcie instrumentów finansowych 114
6.3. Kategorie aktów finansowych i zobowiązań finansowych 116
6.4. Zasady wyceny aktywów finansowych w momencie początkowego ujęcia i na dzień bilansowy 120
6.5. Ujęcie ewidencyjne zmian wartości instrumentów finansowych 124

Rozdział 7
Rachunkowość zabezpieczeń zgodnie z MSSF - Krystyna Barczyk 129
7.1. Wprowadzenie 129
7.2. Instrumenty pochodne 130
7.3. Istota transakcji zabezpieczających 132
7.4. Rodzaje transakcji zabezpieczających 133
7.5. Rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej 135
7.6. Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych 137

Rozdział 8
Wycena i prezentacja rzeczowych aktywów trwałych według MSR/MSSF - Ewa Maruszewska 141
8.1. Wprowadzenie 141
8.2. Definicja rzeczowych aktywów trwałych 142
8.3. Zasady wyceny początkowej rzeczowych aktywów trwałych 144
8.4. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 149
8.5. Wycena rzeczowych aktywów trwałych w kolejnych okresach sprawozdawczych 153
8.6. Ujęcie ewidencyjne rzeczowych aktywów trwałych 156
8.7. Ujawnienia o rzeczowych aktywach trwałych w sprawozdaniu finansowym 161

Rozdział 9
Rezerwy w świetle Międzynarodowego Standardu Rachunkowości NR 37 - Ewa Maruszewska 163
9.1. Wprowadzenie 163
9.2. Definicja rezerw 164
9.3. Rezerwy jako szczególny rodzaj zobowiązań 166
9.4. Warunki tworzenia rezerw 169
9.5. Wycena rezerw 175
9.6. Ewidencyjne ujęcie rezerw 179
9.7. Ujawnienia o rezerwach w sprawozdaniu finansowym 189

Rozdział 10
Rozrachunki według MSR/MSSF - Izabela Emerling 191
10.1. Wprowadzenie 191
10.2. Pojęcie rozrachunków oraz ich klasyfikacja według MSR 192
10.3. Zasady ujmowania rozrachunków według MSR 196
10.4. Wycena rozrachunków według standardów międzynarodowych 204
10.5. Utrata wartości należności 210

Rozdział 11
Skutki zmian kursów wymiany walut obcych na podstawie MSR 21 - Izabela Emerling 213
11.1. Wprowadzenie 213
11.2. Definicje uregulowane w MSR 21 214
11.3. Ujęcie transakcji wyrażonych w walutach obcych na dzień jej powstania 217
11.4. Wycena pozycji w walutach obcych na dzień bilansowy 218
11.5. Ujmowanie różnic kursowych w sprawozdaniu finansowym 221
11.6. Waluta prezentacji (sprawozdawcza 226
11.7. Ujawnianie informacji dotyczących różnic kursowych 228

Rozdział 12
Transakcje leasingowe w ujęciu MSSF 16 - Anna Kuzior 229
12.1. Wprowadzenie 229
12.2. Istota leasingu według MSSF 16 231
12.3. Rachunkowość leasingu korzystającego 233
12.4. Rachunkowość leasingu u leasingodawcy 244
12.4.1. Zasady klasyfikacji umów leasingowych 244
12.4.2. Rozliczanie i prezentacja leasingu finansowego 246
12.4.3. Rozliczenie i prezentacja umów leasingu operacyjnego 249
12.4.4. Umowy leasingowe zawierane przez producentów i dealerów 251

Rozdział 13
Kierunki zmian w konsolidacji wielopoziomowych grup kapitałowych - krytyczna analiza metod - Jolanta Wartini-Twardowska 255
13.1. Wprowadzenie 255
13.2. Zarys specyfiki terminologii i jej użycie 256
13.2.1. Statusy jednostek 256
13.2.2. Kontrola jednostek zależnych 259
13.3. Krąg konsolidacji pełnej i własność efektywna 262

Bibliografia 271
Spis tabel 275
Spis rysunków 279

Recenzent: Dr hab. Marta Nowak, Prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku