• Kontrola, audyt, rachunkowość i finanse - praktyczne rozwiązania

Odpowiednio stosowane narzędzia finansów, rachunkowości, audytu i kontroli są w obecnych czasach podstawą sukcesu w zarządzaniu podmiotami publicznymi oraz prywatnymi. Realizacja celów i zadań tych podmiotów wymaga właściwego zarządzania ich finansami. Proces ten wymaga z kolei prawidłowo funkcjonującego i skutecznie wykorzystywanego systemu rachunkowości. Niezbędne dla efektywnego zarządzania jednostkami są również należycie prowadzone audyt i kontrola zarządcza. Książka składa się z odpowiednio dobranych studiów przypadków sektora publicznego i prywatnego, prezentujących praktyczne wykorzystanie metod i narzędzi finansów, rachunkowości, audytu i kontroli. Autorami przygotowanych opracowań są absolwenci studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość budżetowa oraz Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe twórców sprawia, że prezentowane studia przypadku mają przede wszystkim walor praktyczny. Niniejsza monografia

Podtytuł Kontrola, audyt, rachunkowość i finanse - praktyczne rozwiązania
Autor Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski (red.)
Rok wydania 2015
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 224
52.00 35.36
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-670-3

Odpowiednio stosowane narzędzia finansów, rachunkowości, audytu i kontroli są w obecnych czasach podstawą sukcesu w zarządzaniu podmiotami publicznymi oraz prywatnymi. Realizacja celów i zadań tych podmiotów wymaga właściwego zarządzania ich finansami. Proces ten wymaga z kolei prawidłowo funkcjonującego i skutecznie wykorzystywanego systemu rachunkowości. Niezbędne dla efektywnego zarządzania jednostkami są również należycie prowadzone audyt i kontrola zarządcza.

Książka składa się z odpowiednio dobranych studiów przypadków sektora publicznego i prywatnego, prezentujących praktyczne wykorzystanie metod i narzędzi finansów, rachunkowości, audytu i kontroli. Autorami przygotowanych opracowań są absolwenci studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość budżetowa oraz Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe twórców sprawia, że prezentowane studia przypadku mają przede wszystkim walor praktyczny.

Niniejsza monografia adresowana jest do osób chcących poznać od strony praktycznej zagadnienia zarządzania finansami i nadzoru, w tym studentów kierunku finanse i rachunkowość oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Rozdział 1
Obligacje przychodowe alternatywnym źródłem finansowania rozwoju lokalnego - Daniel Budzeń 9
Wstęp 9
1.1. Obligacje komunalne jako źródło finansowania deficytu budżetowego 10
1.2. Funkcje, ryzyka i rodzaje obligacji 11
1.3. Istota obligacji przychodowych 15
1.4. Doświadczenia jednostek samorządu terytorialnego w realizowaniu inwestycji finansowanych przy udziale obligacji przychodowych 20
Podsumowanie 21
Bibliografia 21

Rozdział 2
Zarządzanie ryzykiem jako jeden z elementów standardów kontroli zarządczej na przykładzie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego - Edyta Cugier 23
Wstęp 23
2.1. Identyfikacja ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego 24
2.2. Analiza procesu zarządzania ryzykiem w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego 26
2.3. Reakcja na ryzyko w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego 29
2.4. Ocena wdrożenia systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego 31
Podsumowanie 34
Bibliografia 35

Rozdział 3
Wydatki osobowe w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Szczaniec - Marlena Derda 37
Wstęp 37
3.1. Gmina i pracownicy samorządowi 38
3.2. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia społeczne pracowników samorządowych w gospodarce finansowej gminy 40
3.3. Istota i cel tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 43
3.4. Gmina Szczaniec i jej pracownicy w latach 2009-2013 44
3.5. Analiza wydatków osobowych Gminy Szczaniec w latach 2009-2013 45
3.6. Analiza funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminie Szczaniec w latach 2009-2013 48
Podsumowanie 51
Bibliografia 52

Rozdział 4
System kontroli zarządczej a system zarządzania jakością na przykładzie Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży - Ewa Fleischer 53
Wstęp 53
4.1. Teoretycznoprawne podstawy funkcjonowania kontroli zarządczej i systemów zarządzania jakością 54
4.2. Prezentacja Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 57
4.3. Analiza porównawcza systemu kontroli zarządczej i systemu zarządzania jakością na przykładzie Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 59
Podsumowanie 61
Bibliografia 62

Rozdział 5
Proces planowania podróży służbowej z uwzględnieniem czasu pracy pracowników na przykładzie zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu - Paulina Grzelak 65
Wstęp 65
5.1. Podstawy prawne funkcjonowania jednostki 66
5.1.1. Cel i charakterystyka jednostki 67
5.1.2. Niestandardowe zadania jednostki 67
5.2. Przepisy wewnętrzne dotyczące planowania i prowadzenia wyjazdów służbowych 68
5.2.1. Analiza wyjazdów służbowych w II i III kwartale 2012 i 2013 roku 70
5.2.2. Analiza finansowa kwoty przeznaczonej na realizację podróży służbowych 71
5.3. Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy 72
5.4. Nieprawidłowości i luki w systemie kontroli zarządczej w zakresie wyjazdów służbowych 73
Podsumowanie 74
Bibliografia 75

Rozdział 6
Analiza dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu gnieźnieńskiego w latach 2009-2013 - Patrycja Krasińska 77
Wstęp 77
6.1. Dochody i przychody powiatu 78
6.2. Wydatki i rozchody powiatu 84
6.3. Saldo budżetowe powiatu i sposoby jego równoważenia 88
Podsumowanie 90
Bibliografia 91

Rozdział 7
Wydatki na oświatę i wychowanie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Gołuchów - Justyna Kościelniak 93
Wstęp 93
7.1. Edukacja jako specyficzne zadanie publiczne 94
7.2. Zadania z zakresu oświaty realizowane przez gminę 95
7.3. System finansowania oświaty w jednostce samorządu terytorialnego 97
7.4. Organizacja placówek oświatowych na terenie gminy Gołuchów 99
7.5. Stan zatrudnienia i ilość uczniów w szkołach i przedszkolach 100
7.6. Wydatki na oświatę w gminie Gołuchów 103
7.7. Finansowanie zadań oświatowych z dochodów własnych gminy Gołuchów 104
Podsumowanie 106
Bibliografia 107

Rozdział 8
Wykorzystanie sprawozdań finansowych w procesie identyfikacji oraz oceny ryzyka finansowego na przykładzie Grupy Kapitałowej PGNiG - studium przypadku - Marzena Mielcarek 109
Wstęp 109
8.1. Ryzyko finansowe - aspekt teoretyczny 110
8.2. Ocena ryzyka działalności PGNiG w kontekście prowadzonej działalności 111
8.3. Wybrane wskaźniki oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa 113
8.4. Ocena ryzyka finansowego na przykładzie PGNiG 117
Podsumowanie 119
Bibliografia 120

Rozdział 9
Audyt zgodności dokumentacji medycznej w kontekście praw pacjenta i odpowiedzialności podmiotu leczniczego - Anna Oźminkowska 123
Wstęp 123
9.1. Dokumentacja medyczna, prawa pacjenta i odpowiedzialność placówki medycznej 124
9.2. Metodologia przeprowadzenia audytu 128
9.2.1. Zakres zadania audytowego 128
9.2.2. Analiza ryzyka 129
9.2.3. Dokumentacja dotycząca realizacji zadania 132
9.3. Audyt dokumentacji medycznej w szpitalu powiatowym w wybranych oddziałach szpitalnych zabiegowych: chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa 133
9.3.1. Procedury związane z dokumentacją medyczną oraz z wyrażaniem zgody na udzielane świadczenia medyczne 133
9.3.2. Analiza dokumentacji pod kątem spełnienia wymagań prawnych w zakresie praw pacjenta (oświadczenia, upoważnienia, formularze świadomej zgody itp.) 134
9.3.3. Udostępnianie i archiwizowanie dokumentacji medycznej 136
9.3.4. Analiza skarg i wniosków, roszczeń i zdarzeń medycznych niepożądanych 137
Podsumowanie 138
Bibliografia 140

Rozdział 10
Ocena skuteczności zarządzania ryzykiem w projekcie systemowym 7.1.1 realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile - Lidia Pawelszczak 143
Wstęp 143
10.1. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach unijnych 145
10.1.1. Ryzyko w projektach realizowanych ze środków unijnych 145
10.1.2. Zarządzanie ryzykiem w projektach unijnych 147
10.2. Zarządzanie ryzykiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pile 149
10.3. Zarządzanie ryzykiem w procesie przygotowania, realizacji i rozliczania projektu systemowego 7.1.1 przez MOPS w Pile w roku 2013 150
10.3.1. Charakterystyka projektu 150
10.3.2. Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie 7.1.1 150
10.3.3. Ocena procesu zarządzania ryzykiem w projekcie - efekty działania 156
Podsumowanie 158
Bibliografia 159

Rozdział 11
Zasady rachunkowości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej na przykładzie rozwiązań stosowanych w jednostce budżetowej X - Anna Piazdecka 161
Wstęp 161
11.1. Środki unijne w dochodach jednostki samorządu terytorialnego 162
11.2. Wymogi stawiane dokumentom finansowo-księgowym 164
11.3. Ewidencja wydatków i kosztów 165
11.4. Konta pozabilansowe 168
Podsumowanie 171
Bibliografia 172

Rozdział 12
Analiza sprawozdań budżetowych jako element zarządzania jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu kościańskiego - Michał Samoląg 175
Wstęp 175
12.1. Analiza finansowa jako narzędzie wspomagające proces zarządzania 176
12.2. Pozioma i pionowa analiza sprawozdań jako wstępna ocena sytuacji ekonomicznej 179
12.3. Wstępna analiza sprawozdań budżetowych na przykładzie powiatu kościańskiego 183
Podsumowanie 187
Bibliografia 188

Rozdział 13
Zasady funkcjonowania budżetu w układzie zadaniowym w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w 2013 roku - Anna Strzelewicz 189
Wstęp 189
13.1. Charakterystyka jednostki i istota budżetu zadaniowego 190
13.1.1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu jako organ administracji rządowej niezespolonej 190
13.1.2. Budżet zadaniowy - podstawowe pojęcia i definicje 191
13.1.3. Klasyfikacja zadaniowa 192
13.2. Cele i mierniki jako elementy realizacji zadania 195
13.2.1. Zasady definiowania celów 195
13.2.2. Zasady definiowania mierników 197
13.2.3. Metodyka wyliczania wartości mierników funkcji, zadań, podzadań i działań 199
13.3. Sprawozdawczość w ramach wykonania budżetu w układzie zadaniowym 200
13.3.1. Ewidencja budżetu zadaniowego 200
13.3.2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym 201
Podsumowanie 203
Bibliografia 204

Rozdział 14
Kontrola zarządcza a kontrola wewnętrzna - podobieństwa i różnice - Anna Wojciechowska 207
Wstęp 207
14.1. Istota kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych 208
14.1.1. Podstawy prawne kontroli zarządczej 208
14.1.2. Cele kontroli zarządczej oraz praktyczne aspekty jej wdrożenia w jednostce 210
14.2. Teoretyczne podstawy kontroli wewnętrznej 211
14.2.1. Pojęcie, funkcje, cechy i istota kontroli wewnętrznej 211
14.2.2. Rola i miejsce kontroli wewnętrznej w procesie zarządzania 214
14.3. Relacje między kontrolą zarządczą a kontrolą wewnętrzną 215
14.3.1. Różnice między kontrolą zarządczą a kontrolą wewnętrzną 216
14.3.2. Charakterystyka cech wspólnych i odmiennych porównywanych systemów kontroli 217
Podsumowanie 218
Bibliografia 220

Spis tabel 221
Spis wykresów 223
Spis schematów 224

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.