• Gospodarka XXI wieku - wyzwania sektorowe

Problematyka wyzwań gospodarki XXI wieku to temat rozległy i złożony, podlegający dynamicznym zmianom. Można go badać wieloaspektowo i interdyscyplinarnie, dlatego też w niniejszej monografii starano się wskazać wiele obszarów badań, jednak ze względu na złożoność zjawiska możliwe było odniesienie się jedynie do wybranych sektorów gospodarki. Podstawowym założeniem monografii była myśl, aby zawarte w niej idee, refleksje i wiedza, dotyczące obszarów funkcjonowania sektora przedsiębiorstw, instytucji finansowych i wybranych kwestii polityki ekonomicznej państwa, trafiły do polityków i praktyków gospodarczych. W monografii zostały wydzielone problemy makroekonomiczne dotyczące globalnej gospodarki oraz polityki ekonomicznej państwa, a także zagadnienia dotyczące sektora przedsiębiorstw oraz rynków finansowych. Opracowanie zostało podzielone na cztery główne części tematyczne, do których zostało przypisanych łącznie dwadzieścia dwa rozdziały. CZĘŚĆ PIERWSZA - Globalna gospodarka a integracja ekonomiczna przedstawia problemy gospodarcze w kontekście integracji ekonomicznej, a w szczególności międzynarodowej wymiany gospodarczej oraz międzynarodowej konkurencyjności. CZĘŚĆ DRUGA - Rynki finansowe a wyzwania globalne poświęcona została problemom rynków finansowych w kontekście wyzwań globalnych. W szczególności omówione tutaj zostały zagadnienia chińskiej ekspansji na światowe rynki finansowe, rozwój giełdowych rynków akcji, charakter konkurencji rynku ubezpieczeniowego oraz determinanty efektywności finansowej zakładów ubezpieczeń. CZĘŚĆ TRZECIA - Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki globalnej przedstawia wybrane, aktualne wyzwania przedsiębiorstw, w szczególności dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu, start-upów, przedsiębiorstw rodzinnych oraz wykorzystania systemów IT w przedsiębiorstwach. CZĘŚĆ CZWARTA - Polityka ekonomiczna państwa a wyzwania sektorowe zawiera zagadnienia dotyczące różnych obszarów polityki ekonomicznej państwa, począwszy od strategii przezwyciężania szoku popytowego poprzez instrumenty wparcia Przemysłu 4.0, a skończywszy na japońskim modelu Społeczeństwa 5.0. Monografia przeznaczona jest dla studentów kierunków ekonomicznych oraz praktyków gospodarczych zainteresowanych aktualnymi problemami gospodarczymi w kontekście globalizacji, integracji ekonomicznej oraz wzrostu gospodarczego.

Podtytuł Gospodarka XXI wieku - wyzwania sektorowe
Autor Marzanna Lament, Joanna Bukowska (red.)
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 394
110.00 82.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
77
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-456-3
Problematyka wyzwań gospodarki XXI wieku to temat rozległy i złożony, podlegający dynamicznym zmianom. Można go badać wieloaspektowo i interdyscyplinarnie, dlatego też w niniejszej monografii starano się wskazać wiele obszarów badań, jednak ze względu na złożoność zjawiska możliwe było odniesienie się jedynie do wybranych sektorów gospodarki. Podstawowym założeniem monografii była myśl, aby zawarte w niej idee, refleksje i wiedza, dotyczące obszarów funkcjonowania sektora przedsiębiorstw, instytucji finansowych i wybranych kwestii polityki ekonomicznej państwa, trafiły do polityków i praktyków gospodarczych.

W monografii zostały wydzielone problemy makroekonomiczne dotyczące globalnej gospodarki oraz polityki ekonomicznej państwa, a także zagadnienia dotyczące sektora przedsiębiorstw oraz rynków finansowych. Opracowanie zostało podzielone na cztery główne części tematyczne, do których zostało przypisanych łącznie dwadzieścia dwa rozdziały.

CZĘŚĆ PIERWSZA - Globalna gospodarka a integracja ekonomiczna przedstawia problemy gospodarcze w kontekście integracji ekonomicznej, a w szczególności międzynarodowej wymiany gospodarczej oraz międzynarodowej konkurencyjności.

CZĘŚĆ DRUGA - Rynki finansowe a wyzwania globalne poświęcona została problemom rynków finansowych w kontekście wyzwań globalnych. W szczególności omówione tutaj zostały zagadnienia chińskiej ekspansji na światowe rynki finansowe, rozwój giełdowych rynków akcji, charakter konkurencji rynku ubezpieczeniowego oraz determinanty efektywności finansowej zakładów ubezpieczeń.

CZĘŚĆ TRZECIA - Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki globalnej przedstawia wybrane, aktualne wyzwania przedsiębiorstw, w szczególności dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu, start-upów, przedsiębiorstw rodzinnych oraz wykorzystania systemów IT w przedsiębiorstwach. CZĘŚĆ CZWARTA - Polityka ekonomiczna państwa a wyzwania sektorowe zawiera zagadnienia dotyczące różnych obszarów polityki ekonomicznej państwa, począwszy od strategii przezwyciężania szoku popytowego poprzez instrumenty wparcia Przemysłu 4.0, a skończywszy na japońskim modelu Społeczeństwa 5.0.

Monografia przeznaczona jest dla studentów kierunków ekonomicznych oraz praktyków gospodarczych zainteresowanych aktualnymi problemami gospodarczymi w kontekście globalizacji, integracji ekonomicznej oraz wzrostu gospodarczego.

Wstęp 13


Część I
Globalna gospodarka iintegracja ekonomiczna

Rozdział 1
Międzynarodowa wymiana gospodarcza i konkurencyjność czynnikami gospodarczej restrukturyzacji i wzrostu dobrobytu. Implikacje dla Polski (Leszek Tarasiński 19
1.1. Wybrane zagadnienia teorii międzynarodowej wymiany gospodarczej. Od statycznych do dynamicznych przewag komparatywnych 19
1.2. Kształtowanie się przewag komparatywnych Polski w okresie 1990-2014 - empiryczna egzemplifikacja 27
Bibliografia 34
Streszczenie 35

Rozdział 2
Inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) - ocena postępów w realizacji priorytetów strategii Europa 2020 dla okresu 2010-2018 (Izabela Młynarzewska-Borowiec 37
Wprowadzenie 37
2.1. Metoda badawcza 40
2.2. Postępy krajów grupy EŚW-11 w realizacji priorytetu inteligentnego wzrostu 43
2.3. Postępy krajów grupy EŚW-11 w realizacji priorytetu zrównoważonego wzrostu 46
2.4. Postępy krajów grupy EŚW-11w realizacji priorytetu wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu 49
Podsumowanie 51
Bibliografia 52
Streszczenie 53

Rozdział 3
Efektywność innowacyjna postkomunistycznych państw członkowskich Unii Europejskiej - najwięksi przegrani i źródła niepowodzeń (podejście DEA) (Grażyna Kozuń-Cieślak) 55
3.1. Istota i znaczenie innowacji - wprowadzenie 55
3.2. Metoda DEA w szacowaniu efektywności technicznej 57
3.3. Ramy empiryczne oceny efektywności innowacyjnej wybranych krajów 59
3.4. Efektywność innowacyjna postkomunistycznych członków UE - wyniki kalkulacji metodą DEA 63
Podsumowanie 65
Bibliografia 66
Streszczenie 67

Rozdział 4
Międzynarodowa konkurencyjność handlowa Rumunii w okresie 1995-2019 (Martyna Mostowska, Elżbieta Siek) 69
Wprowadzenie 69
4.1. Metodyka badań 70
4.2. Wyniki analizy 73
Podsumowanie 81
Bibliografia 81
Streszczenie 82

Rozdział 5
Determinanty kursu walutowego USD/EUR w latach 1999-2019 (Joanna Bukowska) 83
Wprowadzenie 83
5.1. Monetarna teoria kursu walutowego - model elastycznych cen 84
5.2. Przegląd wyników badań empirycznych 86
5.3. Dane i model 88
5.4. Wyniki estymacji modelu 89
Podsumowanie 93
Bibliografia 94
Streszczenie 95


Część II
Rynkifinansowe a wyzwania globalne

Rozdział 6
Chińska ekspansja na światowe rynki finansowe - strategie „wielkiej czwórki" chińskich banków (Magdalena Rosińska-Bukowska) 99
Wprowadzenie 99
6.1. Geneza powstania China's Big Four Banks 100
6.2. Industrial & Commercial Bank of China - ICBC 102
6.3. China Construction Bank - CCB 105
6.4. Agricultural Bank of China - ABC 107
6.5. Bank of China - BOC 109
Podsumowanie 112
Bibliografia 113
Streszczenie 114

Rozdział 7
Rozwój giełdowych rynków akcji w wybranych krajach w XXI wieku (Łukasz Zięba) 117
Wprowadzenie 117
7.1. Czynniki rozwoju giełd papierów wartościowych w badaniach naukowych 118
7.2. Dane i model 119
7.3. Wyniki estymacji modelu 121
Podsumowanie 122
Bibliografia 123
Streszczenie 124

Rozdział 8
Wpływ współczynników kapitałowych sektora bankowego i zmiennych makroekonomicznych na ryzyko kryzysu gospodarczego w Polsce w latach 2010-2020 (Aneta Kosztowniak) 125
Wprowadzenie 125
8.1. Współczynniki kapitałowe w banku oraz kanały ich wpływu na ryzyko kryzysu 126
8.2. Wskaźniki monitorujące ekspozycje na różne rodzaje ryzyka 132
8.3. Wyniki analizy zmiennych w zakresie miar zmienności, stopnia wyjaśnienia i ryzyka VAR 135
8.4. Model i wyniki estymacji 138
Podsumowanie 140
Bibliografia 142
Streszczenie 143

Rozdział 9
Charakter konkurencji na polskim rynku ubezpieczeń życiowych (Kazimierz Ortyński, Marek Pypeć) 145
Wprowadzenie 145
9.1. Kluczowe cechy sektora ubezpieczeń na życie w Polsce 147
9.2. Konkurencyjność na rynku ubezpieczeń - charakterystyka wybranych badań empirycznych na świecie 155
9.3. Metodyka badań (model) i dane statystyczne 157
9.4. Wyniki estymacji modelu 161
Podsumowanie 163
Bibliografia 164
Streszczenie 166

Rozdział 10
Determinanty efektywności finansowej zakładów ubezpieczeń w Polsce (Sławomir Bukowski, Marzanna Lament) 167
Wprowadzenie 167
10.1. Czynniki wpływające na wynik finansowy zakładu ubezpieczeń - przegląd literatury przedmiotu 169
10.2. Metodyka badania 170
10.3. Wyniki badań 174
Podsumowanie 176
Bibliografia 178
Streszczenie 179

Rozdział 11
Zielone obligacje - kształtowanie się nowego instrumentu finansującego cele klimatyczne (Ireneusz Pszczółka) 181
Wprowadzenie 181
11.1. Zielone obligacje - pojęcie i systematyka 182
11.2. Standaryzacja zielonych obligacji 186
11.3. Rozwój rynku zielonych obligacji 187
Podsumowanie 190
Bibliografia 191
Streszczenie 192


Część III
Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarkiglobalnej

Rozdział 12
Formy komunikacji z interesariuszami w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych Europy Środkowo-Wschodniej (Anna Wolak-Tuzimek, Marzanna Lament, Vanda Maráková) 195
Wprowadzenie 195
12.1. Komunikacja z interesariuszami - przegląd literatury przedmiotu 197
12.2. Charakterystyka próby badawczej 199
12.3. Metodyka badania 201
12.4. Wyniki badań 203
12.5. Wpływ miejsca prowadzenia działalności (kraju) oraz zakresu działalności (branży) na wybór formy komunikacji z interesariuszami 212
Podsumowanie 213
Bibliografia 214
Streszczenie 216

Rozdział 13
Start-upy jako przejaw przedsiębiorczości i innowacyjności we współczesnej gospodarce (Katarzyna Sieradzka) 217
Wprowadzenie 217
13.1. Innowacyjność jako determinanta przedsiębiorczości w gospodarce XXI wieku 218
13.2. Start-upy jako modernistyczna forma przedsiębiorczości 221
13.3. Działalność start-upów jako przejaw innowacyjnej przedsiębiorczości 223
13.4. Młode pokolenie założycieli jako współczesny wzorzec przedsiębiorcy 228
Podsumowanie 233
Bibliografia 234
Streszczenie 236

Rozdział 14
Równowaga strategiczna przedsiębiorstwa rodzinnego (Jolanta Markwart) 237
Wprowadzenie 237
14.1. Wielopłaszczyznowa unikalność przedsiębiorstwa 238
14.2. Budowanie tożsamości i marki firmy rodzinnej 241
14.3. Długofalowy rozwój - wyzwania sukcesyjne 245
Podsumowanie 250
Bibliografia 250
Streszczenie 252

Rozdział 15
Wskaźniki pomiaru wdrożenia i wykorzystania systemów IT w przedsiębiorstwach (Radosław Luft, Adam Weinert) 253
Wprowadzenie 253
15.1. Założenia koncepcji Przemysłu 4.0 254
15.2. Informatyzacja przedsiębiorstw w warunkach Przemysłu 4.0 257
15.3. Wdrożenie i wykorzystanie systemów IT na podstawie wybranego studium przypadku 259
Podsumowanie 265
Bibliografia 265
Streszczenie 266


Część IV
Polityka ekonomiczna państwa a wyzwania sektorowe

Rozdział 16
Szok popytowy i strategie jego przezwyciężania - kryzys koronawirusa w Polsce (Jan L. Bednarczyk, Joanna Żukowska-Kalita) 269
Wprowadzenie 269
16.1. Istota kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 270
16.2. Alternatywne interpretacje i sposoby przezwyciężania załamań globalnego popytu - diagnoza Kaleckiego 273
16.3. Charakter działań antykryzysowych w Polsce 279
16.4. Ocena adekwatności przyjętych strategii i podjętych działań 285
Podsumowanie 286
Bibliografia 287
Streszczenie 288

Rozdział 17
Zmiany zdolności oraz pozycji inwencyjnej i innowacyjnej polskiej gospodarki (Konrad Rojek) 291
Wprowadzenie 291
17.1. Istota międzynarodowej konkurencyjności oraz pozycji inwencyjnej i innowacyjnej 292
17.2. Mierniki i metody analizy międzynarodowej zdolności inwencyjnej i innowacyjnej 294
17.3. Analiza międzynarodowej zdolności inwencyjnej i innowacyjnej polskiej gospodarki 295
17.4. Analiza ekonometryczna zdolności inwencyjnej i innowacyjnej polskiej gospodarki 302
Podsumowanie 304
Bibliografia 306
Streszczenie 307

Rozdział 18
Gotowość polskiego sektora przemysłowego do wdrożenia Przemysłu 4.0 (Kinga Nawracaj-Grygiel, Marta Ulbrych) 309
Wprowadzenie 309
18.1. Uwarunkowania, istota i komponenty Przemysłu 4.0 310
18.2. Znaczenie produkcji przemysłowej dla gospodarki Polski 312
18.3. Pomiar analizy gotowości gospodarki do implementacji założeń Przemysłu 4.0 314
18.4. Krajowe instrumenty wsparcia Przemysłu 4.0 320
Podsumowanie 323
Bibliografia 324
Streszczenie 325

Rozdział 19
Japoński model Społeczeństwa 5.0, jako odpowiedź na wyzwania społeczno-gospodarcze związane z pandemią COVID-19 (Dominik Franczak) 327
Wprowadzenie 327
19.1. Wyzwania społeczno-gospodarcze u progu trzeciej dekady XXI w. 329
19.2. Japoński model „Społeczeństwa 5.0" 330
19.3. Społeczeństwo 5.0 w kontekście kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 334
Podsumowanie 337
Bibliografia 338
Streszczenie 340

Rozdział 20
Państwo jako podmiot ingerujący w mechanizm rynkowy (Ewelina Markowska) 341
Wprowadzenie 341
20.1. Polityka gospodarcza państwa 342
20.2. Funkcje polityki fiskalnej 344
20.3. Polityka pieniężna 346
20.4. Polityka rynku pracy 348
Podsumowanie 353
Bibliografia 354
Streszczenie 354

Rozdział 21
Zadania w zakresie gospodarowania odpadami i utrzymania porządku i czystości w gminie - zagadnienia wybrane (Paweł Śwital) 355
Wprowadzenie 355
21.1. Zasady gospodarki odpadami w prawie krajowym 356
21.2. Zadania organów gminy w zakresie odbioru odpadów 358
21.3. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu odpadami 361
Podsumowanie 365
Bibliografia 366
Streszczenie 367

Rozdział 22
Dostępność komunikacyjna w regionach Polski (Anna Mężyk) 369
Wprowadzenie 369
22.1. Rozwój i koszty zewnętrzne przewozów pasażerskich w Polsce 371
22.2. Zmiany ilościowe regularnej komunikacji autobusowej 373
22.3. Przykłady rozwiązań transportowych dla obsługi przewozów w regionach 378
Podsumowanie 382
Bibliografia 383
Streszczenie 384

Spis tabel 385
Spis rysunków i schematów 389
Spis wykresów 393

Prof. Leokadia Oręziak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr hab. Robert Kurek, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku