• ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować (wyd. VI)

Sprawozdanie finansowe jest produktem prowadzonej przez przedsiębiorstwo rachunkowości. Stanowi ono podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowo-finansowej oraz rentowności podmiotu gospodarczego. Obecnie stale rośnie zapotrzebowanie na rzetelną informację księgową. Zatem należy szczególną uwagę poświęcić prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad budowy, sporządzania oraz interpretacji elementów sprawozdania finansowego, a mianowicie: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, rachunku przepływów pieniężnych, a także zestawienia ze zmian kapitału (funduszu) własnego. Dzięki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale również praktyczne umiejętności przydatne w życiu zawodowym, do których należą: - sporządzanie sprawozdania finansowego, - „czytanie" informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich wykorzystanie w podejmowaniu decyzji.

Podtytuł ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować (wyd. VI)
Autor Waldemar Gos, Staniaław Hońko, Piotr Szczypa
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 264
68.00 51.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
47.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-749-6
Sprawozdanie finansowe jest produktem prowadzonej przez przedsiębiorstwo rachunkowości. Stanowi ono podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowo-finansowej oraz rentowności podmiotu gospodarczego. Obecnie stale rośnie zapotrzebowanie na rzetelną informację księgową. Zatem należy szczególną uwagę poświęcić prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad budowy, sporządzania oraz interpretacji elementów sprawozdania finansowego, a mianowicie: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, rachunku przepływów pieniężnych, a także zestawienia ze zmian kapitału (funduszu) własnego.

Dzięki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale również praktyczne
umiejętności przydatne w życiu zawodowym, do których należą:
- sporządzanie sprawozdania finansowego,
- „czytanie" informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich wykorzystanie w podejmowaniu decyzji.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego - Stanisław Hońko 9
1.1. Istota i zakres jednostkowego sprawozdania finansowego 9
1.2. Użytkownicy informacji pochodzących ze sprawozdania finansowego 14
1.3. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego 19
1.4. Charakterystyka elementów sprawozdania finansowego 22
1.5. Wpływ nadrzędnych zasad rachunkowości na elementy 7sprawozdania finansowego 31
1.6. Zadania i testy kontrolne 39
Bibliografia 44

Rozdział 2
Zasady sporządzania bilansu - Stanisław Hońko 45
2.1. Warunki ujmowania aktywów i zobowiązań 45
2.2. Kryteria klasyfikacji aktywów 50
2.3. Kryteria klasyfikacji pasywów 53
2.4. Parametry wyceny w rachunkowości 55
2.5. Zadania i testy kontrolne 59
Bibliografia 64

Rozdział 3
Interpretacja aktywów trwałych - Stanisław Hońko 65
3.1. Wartości niematerialne i prawne 65
3.2. Rzeczowe aktywa trwałe 69
3.3. Inwestycje długoterminowe 77
3.4. Należności długoterminowe 89
3.5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 93
3.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie aktywów trwałych 96
3.7. Zadania i testy kontrolne 97
Bibliografia 101

Rozdział 4
Interpretacja aktywów obrotowych - Piotr Szczypa 103
4.1. Zapasy 103
4.2. Należności krótkoterminowe 109
4.3. Inwestycje krótkoterminowe 112
4.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 116
4.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie aktywów obrotowych 116
4.6. Zadania i testy kontrolne 118
Bibliografia 122

Rozdział 5
Zobowiązania i rezerwy - Waldemar Gos 123
5.1. Rezerwy i ich klasyfikacja 123
5.2. Długo- i krótkoterminowe zobowiązania 133
5.3. Fundusze specjalne 135
5.4. Rozliczenia międzyokresowe ujmowane w pasywach 138
5.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie zobowiązań i rezerw 140
5.6. Zadania i testy kontrolne 143
Bibliografia 146

Rozdział 6
Kapitały własne - Waldemar Gos 147
6.1. Istota i klasyfikacja kapitałów własnych 147
6.2. Charakterystyka kapitałów własnych 147
6.3. Wpływ zasad wyceny aktywów i zobowiązań na wielkość kapitałów własnych 154
6.4. Zestawienie zmian z kapitału własnego 157
6.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie kapitałów własnych 160
6.6. Zadania i testy kontrolne 161
Bibliografia 165

Rozdział 7
Analiza sytuacji majątkowo-finansowej na podstawie bilansu - Piotr Szczypa 167
7.1. Wstępna ocena sytuacji majątkowo-finansowej 167
7.2. Analiza sytuacji majątkowej jednostki 172
7.3. Analiza sytuacji finansowej jednostki 177
7.4. Zadania i testy kontrolne 183
Bibliografia 186

Rozdział 8
Interpretacja rachunku zysków i strat - Piotr Szczypa 187
8.1. Istota wyniku finansowego 187
8.2. Definicja elementów kształtujących wynik finansowy 189
8.3. Warianty rachunku zysków i strat 190
8.4. Ustalanie wyniku na sprzedaży 194
8.5. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 200
8.6. Przychody i koszty finansowe 203
8.7. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 204
8.8. Analiza struktury i dynamiki wyniku finansowego w ramach rachunku zysków i strat 206
8.9. Analiza rentowności i efektywności wykorzystania aktywów oraz pasywów 211
8.10. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat 216
8.11. Zadania i testy kontrolne 219
Bibliografia 224

Rozdział 9
Rachunek przepływów pieniężnych - Waldemar Gos 225
9.1. Istota środków pieniężnych i ich przepływów 225
9.2. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 231
9.3. Charakterystyka przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej 234
9.4. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 248
9.5. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 251
9.6. Pionowa i pozioma ocena rachunku przepływów pieniężnych 254
9.7. Zadania i testy kontrolne 258
Bibliografia 263

Recenzent: prof. zw. dr hab. Sławomir Sojak

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku