• Wycena przedsiębiorstw dystresywnych. Teoria i praktyka

Książka pt. „Wycena przedsiębiorstw dystresywnych. Teoria i praktyka" jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym zwartą publikacją, w której ukazano zagadnienia wyceny specyficznej grupy przedsiębiorstw, tzn. mających problemy z wypłacalnością (tzw. podmiotów dystresywnych). Omówiono w niej następujące zagadnienia: • uwarunkowania ekonomiczne i prawne funkcjonowania przedsiębiorstw dystresywnych, • uniwersalne metody i zasady wyceny przedsiębiorstw, • ważność narracji w opracowaniu wyceny przedsiębiorstw, • istotę i cele wyceny przedsiębiorstw dystresywnych, • wartość przedsiębiorstw dystresywnych, • specyfikę, metody i przebieg wyceny przedsiębiorstw dystresywnych, • analizę ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstw. Monografia skierowana jest do osób posiadających przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i matematyki finansowej. Wiedza w niej zawarta posłuży szerokiemu gronu odbiorców, w tym m.in.: analitykom finansowym, doradcom restrukturyzacyjnym, sędziom zajmującym się sprawami upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz studentom kierunków ekonomicznych. Wartość dodaną publikacji stanowią liczne przykłady, które pozwalają lepiej zrozumieć Czytelnikom zasady wyceny przedsiębiorstw dystresywnych i jednocześnie mają charakter aplikacyjny.

Podtytuł Wycena przedsiębiorstw dystresywnych. Teoria i praktyka
Autor Błażej Prusak
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 174
55.00 41.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
37.4
szt. Do przechowalni
ISBN 978-83-8102-581-2
Książka pt. „Wycena przedsiębiorstw dystresywnych. Teoria i praktyka" jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym zwartą publikacją, w której ukazano zagadnienia wyceny specyficznej grupy przedsiębiorstw, tzn. mających problemy z wypłacalnością (tzw. podmiotów dystresywnych). Omówiono w niej następujące zagadnienia:
• uwarunkowania ekonomiczne i prawne funkcjonowania przedsiębiorstw dystresywnych,
• uniwersalne metody i zasady wyceny przedsiębiorstw,
• ważność narracji w opracowaniu wyceny przedsiębiorstw,
• istotę i cele wyceny przedsiębiorstw dystresywnych,
• wartość przedsiębiorstw dystresywnych,
• specyfikę, metody i przebieg wyceny przedsiębiorstw dystresywnych,
• analizę ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstw.

Monografia skierowana jest do osób posiadających przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i matematyki finansowej. Wiedza w niej zawarta posłuży szerokiemu gronu odbiorców, w tym m.in.: analitykom finansowym, doradcom restrukturyzacyjnym, sędziom zajmującym się sprawami upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz studentom kierunków ekonomicznych. Wartość dodaną publikacji stanowią liczne przykłady, które pozwalają lepiej zrozumieć Czytelnikom zasady wyceny przedsiębiorstw dystresywnych i jednocześnie mają charakter aplikacyjny.

Wstęp 7

Rozdział 1
Uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw dystresywnych 11
1.1. Definicja przedsiębiorstwa dystresywnego i jego konotacje 11
1.2. Uwarunkowania ekonomiczne pogorszenia kondycji finansowej w przedsiębiorstwach 20
1.3. Uwarunkowania prawne upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce 28
1.4. Statystyka upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce 37

Rozdział 2
Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw 43
2.1. Pojęcie i rodzaje wartości 43
2.2. Maksymalizacja wartości jako nadrzędny cel działalności przedsiębiorstwa 48
2.3. Wycena przedsiębiorstwa - przesłanki i funkcje 52
2.4. Standardy wyceny przedsiębiorstw − zarys problemu 56
2.5. Procedura i zawartość raportu z wyceny 58
2.6. Od opowieści do liczb 60

Rozdział 3
Wycena przedsiębiorstw dystresywnych 65
3.1. Wprowadzenie 65
3.2. Wartość przedsiębiorstw dystresywnych 66
3.3. Metody wyceny przedsiębiorstw dystresywnych 69
3.3.1. Specyfika i rodzaje metod wyceny przedsiębiorstw dystresywnych 69
3.3.2. Metody majątkowe 85
3.3.3. Metody porównawcze (rynkowe) 101
3.3.4. Metody dochodowe 111
3.3.5. Metoda wyceny opcji rzeczywistych (realnych) 152

Zakończenie 159
Bibliografia 161
Spis tabel 171
Spis rysunków 173

Dr hab. Błażej Prusak, prof. PG - kierownik Katedry Finansów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Specjalizuje się w problematyce: finansów, instytucjonalnej infrastruktury upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz prognozowania ryzyka niewypłacalności jednostek gospodarczych. Autor i współautor wielu publikacji naukowych.

Recenzenci:
Prof. dr hab. Dariusz Wędzki
Dr hab. inż. Artur Paździor, prof. uczelni

Adamus R., Zarys ogólny historii prawa upadłościowego w Polsce w: Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu, red. E. Kozerska, M. Maciejewski, P. Stec, Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 609-626.
Agostini M., Corporate Financial Distress, Going Concern Evaluation in Both International and U.S. Contexts, Palgrave Macmil-lan, Cham 2018.
Almeida H., Philippon T., Estimating Risk-Adjusted Costs of Financial Distress, Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 20, No. 4, 2008, s. 110-114.
Almeida H., Philippon T., The Risk-Adjusted Cost of Financial Distress, Journal of Finance, 62, 2007, s. 2557-2586.
Altman E., Hotchkiss E., Trudności finansowe a upadłość firm, CeDeWu, Warszawa 2007.
Argenti J., Corporate Collapse: The Causes and Symptoms, McGraw-Hill, Londyn 1976.
Black A., Wright P.,. Bachman J.E, W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.
Byrka-Kita K., Standardy wartości a wycena pakietów akcji lub udziałów gwarantujących różny udział w strukturze własności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 74, t. 1, 2015, s. 243-255.
Byrka-Kita J., Dylematy szacowania premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2013.
Cegielska E., Przyczyny upadku startupów, w: Finanse publiczne a finanse prywatne - problemy, diagnozy, perspektywy, (red.) A. Adamczyk, S. Franek, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020, s. 181-189.
Chłodnicka H., Wycena przedsiębiorstwa w upadłości a wartość godziwa, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 399, (red.) E. Nowak, P. Bednarek, s. 130-141.
Choksi M.A., Sink or Swim? A Case for Salvaging Deepening Insolvency Theory, Journal of Business & Securities Law, 7, Fall & Spring 2007, s. 163-211.
Czerkas K., Teisseyre B., Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw. Od ugód bilateralnych do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ODDK, Gdańsk 2016.
Damodaran A., The Dark Side of Valuation, Third Edition, Pearson Education Ltd., 2018.
Damodaran A., Wycena firmy. Storytelling i liczby, Poltext, Warszawa 2017.
Damodaran A., Applied Corporate Finance, Third Edition, John Wiley & Sons, George Hoffman, USA 2011.
Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
Damodaran A., Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, Second Edition, John Wiley&Sons, Inc., New York 2002.
Demirakos E.G., Strong N.C., Walker M., What Valuation Models Do Analysts Use? Accounting Horizons, Vol. 18, Issue 4, 2004, s. 221-240.
Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2005.
Dowżycki A., Sobolewski H. (red. naukowy), Tłuchowski W., Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, Wydaw-nictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 2005.
Dworek J., Vademecum likwidatora i syndyka, Zeszyt 99, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego sp. z o.o., Bydgoszcz 1995.
Fatoki O., The Causes of the Failure of New Small and Medium Enterprises in South Africa, Mediterranean Journal of Social Sci-ence, 5(20), 2014, s. 922-927.
Fishman J.E., Pratt S.P., Griffith J.C., Wilson D.K., Meltzer S.L., Hampton R.W., Guide to Business Valuation, vol. 1, second edition, Practitioners Publishing Company, Fort Worth 1992.
Frąckowiak W. (red.), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1998.
Freeman R.E., Wicks A.C., Parmar B., Stakeholder Theory and "The Corporate Objective Revisited", Organization Science, Vol. 15, No. 3, 2004, s. 364-369.
Gajdka J., Szacowanie wartości aktywów i pasywów spółki a modele wyceny opcji (I), Przegląd organizacji, nr 5, 2002. s. 24-28.
Gilson S.C., Hotchkiss E.S., Ruback R.S., Valuation of Bankrupt Firms, The Review of Financial Studies, Vol. 13, No. 1, 2000, s. 43-74.
Gołębiowski G., Szczepankowski P., Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007
Grudziński M., Kształtowanie standardów wyceny przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015.
Gurgul S., Prawo upadłościowe i układowe, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2000.
Hamada R.S., The Effect of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks, The Journal of Finance, Vol. 27, No. 2, 1972, s. 435-452.
Hertz D.B., Risk Analysis in Capital Investment, Harvard Business Review, 1964.
Hołda A., Strojny K., Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce - systematyka i badanie komparatywne opinii kadry za-rządzającej i syndyków, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 101(157), 2019, s. 9-34.
Jaki A, Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Wydanie IV poszerzone, Kraków 2008,
Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Janiszewski S., Zastosowanie wyceny metodą mnożnikową w transakcjach fuzji i przejęć, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 2 (19), 2011, s. 64-74.
Jensen M.C., Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function, Business Ethics Quarterly, Vol. 12, No. 2, 2002, s. 235-256.
Keay A., Tackling the Issue of the Corporate Objective: An Analysis of the United Kingdom's 'Enlighten Shareholder Value Ap-proach', Sydney Law Review, Vol. 29, 2007, s. 577-612.
Koller T., Goedhart M., Wessels D., Valuation. Measuring and Managing The Value of Companies, Fifth Edition, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.
Korol T., Prusak B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu, Warszawa 2005.
Krawczyk T., Analiza i zarządzanie ryzykiem w finansach korporacyjnych z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel, CeDe-Wu, Warszawa 2014.
Krawczyk T., Metoda Monte Carlo w procesie inwestycyjnym, Wydawnictwo Witkom, Warszawa 2013.
Królik-Kołtunik K., Przymusowy wykup akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H - Oeconomia, Vol. XLIX, Nr 4, 2015, s. 291-299.
Krysiak Z., Wycena przedsiębiorstwa w modelu opcji rzeczywistych, w: Wycena przedsiębiorstw. Od teorii do praktyki, (red.) M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2011, s. 397-433.
Kücher A., Mayr S., Mitter C., Duller C., Feldbauer-Durstmüller B., Firm age dynamics and causes of corporate bankruptcy: age dependent explanations for business failure, Review of Managerial Science, 14, 2020, s. 633-661/
Kuczowic J., Wycena małego przedsiębiorstwa, CeDeWu, Wydanie II, Warszawa 2017.
Lifland S., Creating a Dynamic DCF Analysis: A Detailed Excel Approach Utilizing Monte Carlo Methodology, Journal of Higher Education Theory and Practice, Vol. 15(2), 2015, s. 56-66.
Luehrman T.A., Using APV: A Better Tool for Valuing Operations, Harvard Business Review, May-June 1997, s. 145-154.
Lukason O., Hoffman R.C., Firm Bankruptcy Probability and Causes: An Intergrated Study, International Journal of Business and Management, 9(11), 2014, s. 80-91.
Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa 2001.
Matschke M.J., Brösel G., Matschke X., Fundamentals of Functional Business Valuation, Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis, 5(1), 2010, s. 1-39.
Matuszek M., Upadki polskich przedsiębiorstw w latach 1990-2000. Wybrane problemy i wyniki badań prowadzonych w sądach gospodarczych, w: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, (red.) B. Godziszewski, M. Haffer, M. J. Stankiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001, s. 135-136.
Mrozowicz K., Halemba P., Problemy Potencjału Społecznego Organizacji Turystycznych i Sportowych, t. I, Wydawnictwo Aka-demii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 2014.
Miles R.C., Basis Business Appraisal, John Wiley & Sons, New York 1984.
Nahotko S., Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością. Podejście finansowe, AJG, Bydgoszcz 2003.
Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
Nowak J., Restrukturyzacja zadłużenia w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2012.
Ooghe H., de Prijcker S., Failure process and casues of company bankruptcy. A Typology, Management Decision, 46(2), 2008, s. 223-242.
Patterson C.S., The Cost of Capital: Theory and Estimation, Greenwood Publishing Group, Westport, Connecticut, London 1995.
Paździor A., Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych, Difin, Warszawa 2013.
Pielichaty E., Analiza duration jako komplementarna metoda zarządzania ryzykiem stopy procentowej, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 2/2016 (80), cz. 2, s. 365-375.
Piasecki K., Ronka-Chmielowiec W., Matematyka Finansowa, C.H. Beck, 2011.
Pinto J.E., Henry E., Robinson T.R., Stowe J.D., Equity Asset Valuation, John Wiley & Sons, Second Edition, New Jersey 2010.
Platt H.D., Platt M.B., Understanding Differences Financial Distress and Bankruptcy, Review of Applied Economics, Vol. 2, No. 2, 2006, s. 141-157.
Płoch J., Przesłanki ogłoszenia upadłości i formy obrony, Kapitalista Powszechny, 2(75), 1999.
Pratt S.P., Business Valuation Discounts and Premiums, Second Edition, John Wiley & Sons, New Jersey, 2009.
Pratt S.P., The Market Approach to Valuing Businesses, John Wiley&Sons, Second Edition, 2005.
Prusak B., Corporate Bankruptcy Prediction in Poland against the Background of Foreign Experience, e-Finanse, 15(1), 2019, s. 10-19.
Prusak B., Wycena przedsiębiorstw będących w trudnej sytuacji finansowej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania Finansami, 153, 2017, s. 121-141.
Prusak B., Wartość rezydualna w wycenach spółek notowanych na GPW w Warszawie, Przedsiębiorstw & Finanse, 3(14), 2016, s. 101-110.
Prusak B., Wielokryterialna analiza rekomendacji giełdowych, CeDeWu, Warszawa 2015.
Prusak B., Premie i dyskonta w wycenach przedsiębiorstw, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 2 (68), 2014.
Prusak B., Wskaźniki rynku kapitałowego - zastosowanie w wycenach przedsiębiorstw oraz w strategiach inwestycyjnych, CeDeWu, Warszawa 2012.
Prusak B., Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw. Ujęcie międzynarodowe, CeDeWu, Warszawa 2011
Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
Przybylska K., Alternatywne cele przedsiębiorstwa w teorii menedżerskiej i behawioralnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Eko-nomicznego w Krakowie, nr 5(977), 2018, s. 43-61.
Raport rekomendacyjny dot. wyceny akcji przedsiębiorstwa MCI z dnia 28.07.2010 wykonany przez biuro maklerskie DnB Nord.
Ratner I., Stein G., Weitnauer J.C., Business Valuation and Bankruptcy, John Wiley & Sons, New Jersey 2009.
Rogowski W., Przyczyny upadłości polskich przedsiębiorstw - ujęcie empiryczne, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 144, 2015, s. 161-196.
Rogowski W., Przyczyny upadłości polskich przedsiębiorstw-aspekt teoretyczny, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 143, 2015, s. 119-154.
Rogowski W., Rozważania nad pojęciem upadłość przedsiębiorstwa , czyli upadłość niejedno ma imię, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 142, 2015, s. 87-116.
Rogowski W., Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki. Wydanie III zmienione i rozszerzone, Wol-ters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 1934, nr 93, poz. 834).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. 1934, nr 93, poz. 836).
Rządkowski G., Wprowadzenie do immunizacji portfela obligacji, w: Wyzwania współczesnych rynków finansowych (red.) L. Gąsiorkiewicz, J. Monkiewicz, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019, s. 241-245.
Słoński T., Kwiatkowski K., Rudnicki J., Gudaszewska J., Stempowski M., Wielkość premii za wielkość spółki dla spółek notowa-nych na GPW w Warszawie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 144, 2010, 447-454.
Sobczyk M., Matematyka finansowa, Placet, Warszawa 2011.
Sochacki M., Przyczyny upadłości przedsiębiorstw z rejonu województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1999-2004, w: Ekono-miczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, (red.) B. Prusak, Difin, Warszawa 2007, s. 29-37.
Sowińska A.K., Wycena. Metody i techniki na potrzeby prywatyzacji i restrukturyzacji, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1994.
Srzednicki A., Sokołowicz W., Matura S., Likwidacja przedsiębiorstwa w praktyce, C.H. Beck, Warszawa 2000.
Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji, Efektywność restrukturyzacji przedsiębiorstw w kontekście postępowań upadłościo-wych; prezentacja na konferencję „Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw, Warszawa, 24-25 listopada 2011.
Strojny K., Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2018.
Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydanie III, PWE, Warszawa 2006.
Sudoł S., Matuszek M. (red.), Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji ustrojo-wej 1990-1998, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.
Szablewski S., Tuzimek R. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2004.
Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
Szymański P., Standardy wartości w wycenie przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 74, t. 1, 2015, s. 311-320.
Thompson D.C., A Critique of "Deepening Insolvency". New Bankruptcy Tort Theory, Stanford Journal of Law, Business & Fi-nance, 12:2, Spring 2007, s. 536-554.
Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotknię-tym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020, nr 1086).
Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych z późn. zm. (Dz.U. 2019, poz. 55).
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne z późn. zm. (Dz.U. 2015 poz. 978).
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe z późn. zm. (Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535).
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych z późn. zm. (Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037).
Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późn. zm., Dz.U. 1994, Nr 121, poz. 591.
Walesiak M., Gatnar E. (red. ), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN, Warszawa 2009.
Wawrzyniak B., Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania propozycje, PWE, Warszawa 1984.
Wojtkowiak G., Wybrane zasady zarządzania w sytuacji niewypłacalności przedsiębiorstwa, w: Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, red. A. Adamska,
E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 341-356.
Wood P.R., Principles of International Insolvency, London Sweet & Maxwell, 1995.
Vora S., The Power of Data Storytelling, SAGE Publications, India, 2019.
Zakrzewska-Bielawska A., Zarządzanie w kryzysie, w: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, (red.) I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 65-92.
Zarzecki D., Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Wydawca Zarzecki, Lasota i Wspólnicy, Szczecin 2013.
Zarzecki D., Techniki szacowania kosztu kapitału własnego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 8, 2000, s. 18-20.
Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna, ORGMASZ, Warszawa 2003.
Zaremba U., Ocena przebiegu postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, praca doktorska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021.
Zimniewicz K., Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa-Poznań 1990.
Zygmunt J., Nowoczesne metody wyceny przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013.

Źródła internetowe
III RP wypłaca milion złotych odszkodowania za sprawę Optimusa. Kluska nie otrzyma ani złotówki, https://wpolityce.pl/polityka/207578-iii-rp-wyplaca-milion-zlotych-odszkodowania-za-sprawe-optimusa-kluska-nie-otrzyma-ani-zlotowki (data pobrania: 1.10.2019).
800 mln zł odszkodowania za błędy fiskusa, 24.08.2016, https://www.pb.pl/800-mln-zl-odszkodowania-za-bledy-fiskusa-840204 (data pobrania: 1.10.2019)
2018 Annual Global Corporate Default And Rating Transition Study, April 9 2019, https://www.spratings.com/documents/20184/774196/2018AnnualGlobalCorporateDefaultAndRatingTransitionStudy.pdf (da-ta pobrania: 13.05.2020).
Adamus R., Obowiązujący od 1 grudnia mechanizm restrukturyzacji zatnie się, https://www.prawo.pl/biznes/restrukturyzacja-po-1-grudnia-2021,512052.html (data pobrania: 10.01.2022).
Buttignon F., Distressed Firm Valuation: A Scenario Discounted Cash Flow Approach (February 28, 2020). Dostępny na SSRN: https://ssrn.com/abstract=3526845 (data pobrania: 13.05.2020).
Cwynar W., Personalizacja w pomiarze ryzyka rynkowego, Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse, nr 3, 2008, https://silo.tips/download/personalizacja-w-pomiarze-ryzyka-rynkowego (data pobrania: 2.03.2022).
Damodaran A., Little Book of Valuation, October 14, 2010, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/littlebookvaln.pdf s. 198-199 (data pobrania: 22.02.2016).
Damodaran A., Valuing Distressed and Declining Companies, June 2009, http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/papers/NewDistress.pdf (1.06.2020).
Damodaran A., Ratings, Interest Coverage Ratios and Default Spread, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ratings.htm (data pobrania: 15.09.2020).
Damodaran A., Variables Used in Data Set, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm (data pobrania: 1.06.2020).
Damodaran A., Riskfree Rates and Default Swaps, http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/cfovhds/Riskfree&spread.pdf (data pobrania: 1.06.2020).
Damodaran A., Valuing Equity in Firms in Distress, http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/ovhds/dam2ed/distress.pdf (data pobrania: 5.06.2020).
Default, Transition, and Recovery: 2019 Annual Global Corporate Default And Rating Transition Study, 29 kwietnia 2020, https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200429-default-transition-and-recovery-2019-annual-global-corporate-default-and-rating-transition-study-11444862 (data pobrania: 12.05.2020).
Duff & Phelps' Risk Premium Report, https://www.duffandphelps.com/-/media/assets/pdfs/publications/valuation/2012-risk-premium-report-excerpt-dp.pdf (data pobrania: 28.05.2020).
Fuzja Bytomia i Vistuli przegłosowana, https://www.pb.pl/bytom-i-vistula-decyduja-o-polaczeniu-944181 (data pobrania: 1.10.2019).
http://img.go.coface.com/Web/COFACE/%7B635f800d-875e-49d9-96b9-c9eff82dff87%7D_Niewyplacalnosci_w_Polsce_w_2020_ROCZNY_Raport_Coface_ok.pdf (data pobrania: 21.12.2021).
https://imssensory.com/ri/raports/espi-41-2018-podpisanie-umowy-zawierajacej-ramowe-warunki-transakcji-dotyczacej-przejecia-podmiotu-z-branzy-emitenta/ (data pobrania: 1.10.2019).
http://m.coface.pl/content/download/71407/824637/file/Coface_Raport_roczny_upadlosci_2013_OK.pdf (data pobrania: 21.12.2021).
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html (data pobrania: 1.06.2020).
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/podcasts/valfall16/valsession7.pdf (data pobrania: 1.06.2020)
http://pgnig.pl/misja-i-strategia (data pobrania: 30.11.2021).
https://pl.investing.com/rates-bonds/poland-10-year-bond-yield-historical-data (data pobrania: 4.01.2022).
https://stylzycia.polki.pl/psychologia,czym-jest-dystres,10372078,artykul.html (data pobrania: 27.10.2020).
https://www.aira.org/cdbv (data pobrania: 11.05.2020).
https://www.biznesradar.pl (data pobrania: 4.01.2022).
http://www.coface.pl/content/download/178826/2950280/file/Upadlosci_Coface_Raport_ROCZNY_2019_ok.pdf (data pobrania: 21.12.2021).
https://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe/Raport-roczny-Coface-Niewyplacalnosci-firm-w-Polsce-w-2021-r (data pobrania: 10.01.2022).
https://www.ivsc.org/ (data pobrania 8.10.2019).
https://www.sbwpwp.org/ (data pobrania: 8.10.2019).
http://www.stockwatch.pl (data pobrania: 4.01.2022).
https://www.tegova.org/en/p48e3256d56748 (8.10.2019).
http://www.windykacja.pl/files/upadlosci_caly_2009_coface.pdf (data pobrania 21.12.2021);
Klauziński M., Przymusowy odkup akcji - sell out, 1.10.2018, http://biznesprawnik.pl/2018/10/01/przymusowy-odkup-akcji/ (data pobrania 1.10.2019).
Klimas P., Czakon W., Kraus S., Kailer N., Maalaoui A., Entrepreneurial Failure. A Synthesis and Conceptual Framework of its Effects, European Management Review, 2020, s. 1-16, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/emre.12426 (data pobrania 12.01.2021).
Koniec sporu Skarbu Państwa z Eureko, 26.11.2009, https://www.newsweek.pl/koniec-sporu-skarbu-panstwa-z-eureko-o-pzu/k71tn3k (data pobrania: 1.10.2019).
Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny pt. „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw", https://docs.wixstatic.com/ugd/52e5cf_1382f6557d7f4108891d04fdc3b08e25.pdf (data pobrania: 12.10.2020).
Młocek W., Magnowski B., Nowa uproszczona restrukturyzacja to kłopot dla członków zarządu, https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8296556,nowa-uproszczona-restrukturyzacja-czlonek-zarzadu.html (data pobrania: 10.01.2022).
Lemmon M., Ma Yung-Yu, Tashjian E., Survival of the Fittest? Financial and Economic Distress and Restructuring Outcomes in Chapter 11 (Styczeń, 2009). Third Singapore International Conference on Finance 2009. Dostępny na SSRN: https://ssrn.com/abstract=1325562 (data pobrania: 27.10.2020).
Poleciał za opcje. Odlewnie upadają, 13.02.2009, https://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,6275849,Polecial_za_opcje__Odlewnie_upadaja.html?disableRedirects=true (data pobrania: 8.01.2021).
Ponzi Scheme, http://law.jrank.org/pages/9279/Ponzi-Scheme.html (data pobrania: 30.12.2009).
Pre-pack: Prezentacja - Przygotowana likwidacja, https://tatara.com.pl/oferta/pre-pack/prezentacja-przygotowana-likwidacja/# (data pobrania: 22.12.2020).
Przedsiębiorcy wolą upaść, zamiast wszcząć proces naprawczy, 19.10.2009, https://www.podatki.biz/artykuly/24_8599.htm (data pobrania: 21.12.2020).
Raport z wyceny WOLFS CORPORATION S.A. Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE sporządzony przez COINBAQ sp. z o.o., https://newconnect.pl/ebi/files/98551-oszacowanie-wartosci-wolfs-corporation.pdf (data pobrania: 7.10.2019).
Rekomendacje, https://www.bdm.pl/analizy-i-informacje/analizy/rekomendacje (data pobrania: 4.01.2022).
Rosen H., Nicholson J., Rodgers J., Going concern versus liquidation valuation, the impact of on value maximization in insolvency situation, April 2011, https://silo.tips/download/going-concern-versus-liquidation-valuations-the-impact-on-value-maximization-in, s. 7 (data pobrania: 2.03.2022).
Salminen J., What is business failure? A philosophical perspective, Conference Proceedings of 7th South East European Doctoral Student Conference, Thessaloniki, Greece, September 2012, https://www.researchgate.net/publication/314134805_What_is_business_failure_A_philosophical_perspective (data pobrania: 27.10.2020).
Standards for Distressed Business Valuation, Association of Insolvency and Restructuring Advisors, 2014, https://www.aira.org/pdf/standards/AIRA_Standards_2014.pdf (data pobrania: 8.10.2019).
Standards for Distressed Business Valuation, AIRA, 2014, https://www.aira.org/pdf/standards/AIRA_Standards_2014.pdf (data pobrania: 11.05.2020).
Standardy Ekspertów SEM (Stowarzyszenia Ekspertów Majątkowych), http://sem.org.pl/wp-content/files/Standardy_zawodowe.pdf (data pobrania: 14.05.2020).
Strategia, https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/strategia (data pobrania: 30.11.2021).
Strategia, https://inwestor.asseco.com/o-asseco/strategia/ (data pobrania: 30.11.2021).
Strategia, https://m-ri.intercars.com.pl/pl/o-grupie/strategia/ (data pobrania: 30.11.2021).
Strategia, https://www.polenergia.pl/pol/pl/strona/wartosci-firmy (data pobrania: 30.11.2021).
Strategia, https://atal.pl/dla-inwestorow/o_spolce/strategia.html (data pobrania: 30.11.2021).
Strategia, https://ri.lw.com.pl/o-firmie-strategia (data pobrania: 30.11.2021).
Strategia Grupy Eurocash, https://grupaeurocash.pl/raport-csr/strategia-grupy-eurocash (data pobrania: 30.11.2021).
Strategia Dino Polska, https://grupadino.pl/strategia/ (data pobrania: 30.11.2021).
Strategia i perspektywy rozwoju, https://raport.tauron.pl/strategia/strategia-grupy-tauron-i-zielony-zwrot-taurona/strategia-i-perspektywy-rozwoju/ (data pobrania: 30.11.2021).
Uzasadnienie do projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, http://allerhand.pl/docs/Uzasadnienie_do_Projektu_Ustawy_Prawo_restrukturyzacyjne.pdf, s. 10 (data pobrania: 21.12.2020).
Uzasadnienie do projektu ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa 29 sierpnia 2002 r., http://g.gazetaprawna.pl/p/_dane/uzasadnienia_pdf/DZU/2003/60/535-u.pdf (data pobrania: 3.12.2020).
Wihlborg C., Gangopadhyay S., Infrastructure Requirements in the Area of Bankruptcy Law, The Wharton School, University of Pennsylvania, 01-09, 2001, s. 6, 49, https://core.ac.uk/download/pdf/6649958.pdf (data pobrania: 17.12.2020).
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. 2020. Restrukturyzacje w Polsce. Raport po trzecim kwartale 2020, http://zimmermanfilipiak.pl/Raport%20restrukturyzacje%202020%20Q3%20final.pdf, (data pobrania: 10.01.2022).
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. 2020. Restrukturyzacje w Polsce. Raport po czwartym kwartale 2020, http://zimmermanfilipiak.pl/Raport%20restrukturyzacje%202020%20Q4%20v6.pdf, (data pobrania: 10.01.2022).
Zmiana prawa upadłościowego w zakresie przygotowanej likwidacji (pre-pack) [marzec 2020], https://www.nortonrosefulbright.com/en-pl/knowledge/publications/b2a27e27/zmiana-prawa-upadlosciowego-w-zakresie-przygotowanej-likwidacji (data pobrania: 22.12.2020).
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2020, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-2020-r-,1,25.html (data pobrania: 21.12.2021).
Znane na świecie firmy nie dały rady i przez COVID bankrutowały, 29.08.2020, https://www.parkiet.com/Parkiet-PLUS/308299984-Znane-na-swiecie-firmy-nie-daly-rady-i-przez-Covid-bankrutowaly.html (data pobrania: 8.01.2020).

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku