• Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji

Podtytuł Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji
Autor Wiesława Caputa (red.)
Rok wydania 2008
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 368
44.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-109-8
Wiek XXI to niewątpliwie era wiedzy, w której nastąpiło radykalne przewar- tościowanie hierarchii zasobów kreujących wartość przedsiębiorstwa.Tra­dy- cyjne zasoby,takie jak:ziemia,praca czy kapitał,ustąpiły miejsca zasobom niematerialnym,wśród których kluczowe znaczenie mają zasoby wie­dzy.Dla przedsiębiorstw oznacza to konieczność tworzenia nowych systemów informa- cyjnych i informatycznych,poszukiwania nowych metod,instru­mentów i na- rzędzi,których produktem finalnym będzie informacja o wysokich parametrach jakościowych,mierzonych jej użytecznością decyzyjną i przydat- nością w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Rachunkowość, odzwierciedlając uwarunkowany sytuacyjnie proces two- rzenia i podziału wartości oraz zaspakajając potrzeby informacyjne szero­kie- go grona odbiorców,musi rozszerzać swoje horyzonty poznawcze,korzystać z dorobku innych dyscyplin naukowych wychodzić poza dotychcza­sowe ujęcia, a co najważniejsze,poszukiwać sposobów pomiaru i prezentacji zasobów nie- materialnych,które umożliwiałyby zarządzanie zasobami wiedzy.Zagadnie- niom tym poświęcono niniejsze opracowanie.

Książka adresowana jest do:studentów wydziałów zarządzania i wydzia- łów ekonomicznych,słuchaczy studiów podyplomowych,oraz praktyków: członków zarządu,specjalistów z zakresu marketingu,rachunkowości,con- trollingu i rachunku kosztów.

Wprowadzenie

Część I. Zasoby informacji w gospodarce nowej ery
Rozdział 1. Kierunki rozwoju współczesnej rachunkowości
Rozdział 2. Wpływ międzynarodowych standardów rachunkowości na zakres informacji ekonomicznej
Rozdział 3. Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej - ujęcie zasobowe
Rozdział 4. Rekombinacje zasobów i ich efekty w przedsiębiorstwach współdziałających
Rozdział 5. Efektywność gospodarowania zasobem informacji w przedsiębiorstwie

Część II. Informacyjna funkcja rachunkowości - teoria i praktyka
Rozdział 1. Znaczenie informacji finansowo-księgowych generowanych przez zakłady ubezpieczeń
Rozdział 2. Rola informacji w obszarze wyboru struktury świadczeń na przykładzie specjalistycznej placówki służby zdrowia
Rozdział 3. Ujmowanie straty zdolności przynoszenia korzyści ekonomicznych przez aktywa na podstawie krajowego standardu rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów"
Rozdział 4. Ocena innowacyjności produktowej
Rozdział 5. Model procesu tworzenia informacji dla potrzeb planowania budżetowego w gminie
Rozdział 6. Podatkowa księga przychodów i rozchodów w procesie planowania i kontroli budżetów

Część III. Klient w systemie rachunkowości i finansów podmiotów gospodarczych
Rozdział 1. Orienracja na klienta a efektywność wykorzystania zasobów
Rozdział 2. Rachunek kosztów jako źródło informacji o rentowności klientów
Rozdział 3. Pomiar relacji z klientem - ujęcie wskaźnikowe
Rozdział 4. Marketing partnerski na usługach instytucjonalnej bazy danych

Część IV. Obciążenia podatkowe podmiotów gospodarczych
Rozdział 1. Kontrowersje wokół wyboru form opodatkowania
Rozdział 2. Płace a koszty pracy - skutki w skali mikro i makro obniżki składki rentowej
Rozdział 3. Dokumentacja cen transferowych w transakcjach usługowych

Część V. Źródła finansowania podmiotów gospodarczych - wybrane problemy ewidencji i oceny efektywności kapitałów
Rozdział 1. Venture capital jako instrument finansowania innowacyjnych przedsięwzięć
Rozdział 2. Kapitał a bilansowe i pozabilansowe źródła finansowania
Rozdział 3. Szacowanie i ewidencja kosztu kapitału w kontekście finansowania zasobów przedsiębiorstwa
Rozdział 4. Niepewnośćw działalności gospodarczej

Część VI. Systemy informatyczne w rachunkowości i finansach
Rozdział 1. Nowe rozwiązania informatyczne w systemach zarządzania przedsiębiorstwem
Rozdział 2. O strategii przedsiębiorstw energetycznych zintegrowanych pionowo w obszarze informatyki po wydzieleniu operatora systemu dystrybucyjnego
Rozdział 3. Projekt integracji przepływu danych pomiędzy finansowymi, operacyjnymi i strategicznymi obszarami controllingu

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku