• Zasady rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej w funduszach inwestycyjnych

Rynek instytucji zbiorowego inwestowania w Polsce rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. W funduszach inwestycyjnych zgromadzono obecnie prawie 200 mld zł. Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni mają szeroki dostęp do wielu rodzajów i form funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych i sposobach lokowania środków pieniężnych. Niezależnie od przyjętej strategii inwestycyjnej działalność funduszu inwestycyjnego powinna charakteryzować się profesjonalnym zarządzaniem i bezpieczeństwem środków pieniężnych powierzonych przez inwestorów. W książce zaprezentowano kluczowe zagadnienia z zakresu organizacji systemu rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Omówiono zarówno ogólne zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości, jak i szczególne wynikające z pozostałych przepisów, które dotyczą prowadzenia tego typu instytucji. Opisano zasady organizacji sprawozdawczości finansowej i okresowej oraz zaprezentowano poszczególne elementy sprawozdania fina

Podtytuł Zasady rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej w funduszach inwestycyjnych
Autor Elżbieta Izabela Szczepankiewicz
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 150
48.00 36.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
33.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-656-7
Rynek instytucji zbiorowego inwestowania w Polsce rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. W funduszach inwestycyjnych zgromadzono obecnie prawie 200 mld zł. Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni mają szeroki dostęp do wielu rodzajów i form funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych i sposobach lokowania środków pieniężnych. Niezależnie od przyjętej strategii inwestycyjnej działalność funduszu inwestycyjnego powinna charakteryzować się profesjonalnym zarządzaniem i bezpieczeństwem środków pieniężnych powierzonych przez inwestorów. W książce zaprezentowano kluczowe zagadnienia z zakresu organizacji systemu rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Omówiono zarówno ogólne zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości, jak i szczególne wynikające z pozostałych przepisów, które dotyczą prowadzenia tego typu instytucji. Opisano zasady organizacji sprawozdawczości finansowej i okresowej oraz zaprezentowano poszczególne elementy sprawozdania finansowego funduszy. Omówiono także podstawowe wskaźniki finansowe, które wykorzystuje się do przeprowadzenia analizy wyników finansowych funduszu. Opisano również zasady weryfikacji sprawozdań funduszu przez biegłego rewidenta.

Publikacja jest kierowana do praktyków i teoretyków zainteresowanych finansowymi aspektami zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Polecana jest m.in.:
• kadrze kierowniczej różnych szczebli zarządzania, w szczególności pracownikom z działów finansowo-księgowych, komórek nadzoru, komórek zarządzania ryzykiem i audytorom wewnętrznym w towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
• pracownikom biur i domów maklerskich, depozytariuszy oraz innych instytucji współpracujących z funduszami inwestycyjnymi,
• inwestorom instytucjonalnym, w szczególności pracownikom powszechnych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń, banków, a także inwestorom indywidualnym,
• kontrolerom z organów kontrolnych i instytucji nadzorczych,
• biegłym rewidentom i audytorom wewnętrznym w specjalistycznych firmach audytorskich.

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce 9
1.1. Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w latach 1997-2012 9
1.2. Prawne podstawy funkcjonowania funduszy inwestycyjnych 17
1.3. Rodzaje funduszy inwestycyjnych i strategie inwestowania 24

Rozdział 2
Ogólne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych 53
2.1. Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg i dokumentacji funduszy inwestycyjnych 53
2.1.1. Księgi rachunkowe funduszu inwestycyjnego 53
2.1.2. Plan kont funduszu inwestycyjnego 62
2.1.3. Zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów funduszu inwestycyjnego 70
2.1.4. Wspomaganie informatyczne zarządzania funduszami inwestycyjnymi 72
2.2. Ogólne zasady ujmowania operacji w księgach rachunkowych funduszu inwestycyjnego 80

Rozdział 3
Szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych 83
3.1. Zasady ujmowania oraz wyceny aktywów, kapitałów i zobowiązań funduszu inwestycyjnego 83
3.1.1. Aktywa funduszu inwestycyjnego oraz ich prezentacja w bilansie 83
3.1.2. Kapitały i zobowiązania funduszu inwestycyjnego oraz ich prezentacja w bilansie 93
3.2. Zasady ujmowania operacji wynikowych oraz ustalanie wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego 96
3.2.1. Przychody funduszu inwestycyjnego i ich prezentacja w rachunku wyniku z operacji 96
3.2.2. Koszty funduszu inwestycyjnego i ich prezentacja w rachunku wyniku z operacji 98
3.2.3. Ustalanie wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego 100

Rozdział 4
Sprawozdawczość i analiza finansowa w funduszach inwestycyjnych 105
4.1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego 105
4.2. Elementy okresowego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego 106
4.3. Elementy rocznego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego 107
4.4. Wskaźniki finansowe w ocenie wyników funduszu inwestycyjnego 123

Rozdział 5
Rewizja finansowa w funduszach inwestycyjnych 125
5.1. Rewizja rocznego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego 125
5.2. Przegląd okresowych sprawozdań finansowych funduszu inwestycyjnego 130

Zakończenie 133
Bibliografia 137
Załącznik nr 1 142
Spis tabel 144
Spis rysunków 147

Elżbieta Izabela Szczepankiewicz - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w rachunkowości, kontroli wewnętrznej, audycie wewnętrznym i audycie w środowisku informatycznym. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego oraz kilkuletnią praktykę zawodową na stanowisku księgowej, audytora wewnętrznego i specjalisty do spraw wdrożeń systemów finansowo-księgowych oraz systemów wspomagających zarządzanie klasy MRPII/ERP.
Autorka ponad 100 publikacji naukowych w zakresie rachunkowości, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, rewizji finansowej oraz zarządzania organizacjami, a także kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w wielu czasopismach specjalistycznych dla praktyków.

Najnowsze pozycje książkowe to: Zasady rachunkowości, kontrola wewnętrzna i audyt w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, CeDeWu, Warszawa 2014, a także poradniki cenione przez audytorów wewnętrznych w sektorze publicznym: Zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w 2009 r. w jednostkach sektora finansów publicznych (2009), Standardy kontroli finansowej i wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (2007). Jest współautorką kilku książek, w tym: Audyt sprawozdań finansowych (2010 i 2014), Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych (2012), Podstawy rachunkowości (2011) oraz poradników dla audytorów wewnętrznych w sektorze publicznym Audyt wewnętrzny w samorządach (2011), Opis procedur audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i wzory dokumentów (2008).

Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, red. H. Żukowska, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.
Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje - Metody oceny - Analiza z uwzględnieniem światowego kryzysu finansowego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011.
Figurska K., Kocoń A., Malczewska M., Zakładowy Plan Kont. Praktyczny przewodnik dla jednostek gospodarczych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. C.H. Beck Wydawnictwo Polska, Warszawa 2012.
Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Gabrusewicz W., Opinia i raport z przeprowadzonego audytu [w:] Audyt sprawozdań finansowych, red. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo PWE, 2010.
Garstka M., Kształtowanie polityki rachunkowości w obszarze istotności rachunkowości [w:] Polityka rachunkowości w teorii i praktyce, red. M. Wrona, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.
Garstka M., Ocena założenia kontynuacji działalności - wybrane aspekty praktyczne, w: Nauka rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
Garstka M., Zarządzanie kosztami a jakość sprawozdania finansowego w świetle wymogów ustawy o rachunkowości [w:] Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, red. J. Chluska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
Garstka M., Polityka rachunkowości jako przedmiot badania biegłego rewidenta i instrument kreowania wizerunku firmy [w:] Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, red. H. Żukowska, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.
Gierusz J., Plan kont z komentarzem - handel, produkcja, usługi (z suplementem elektronicznym), ODDK Gdańsk 2012.
Jawdosiuk B., Rożko K., ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
Kalita J., Żukowska H., Polityka rachunkowości - uniwersalizm a specyfika w różnych podmiotach rachunkowości [w:] Polityka rachunkowości w teorii i praktyce, red. M. Wrona, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.
Kiedrowska M., Rachunkowość ubezpieczeniowa [w:] Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, pr. zb. pod red. W. Gabrusewicza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.
Kostrzewa T., Kowalczyk M., Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych [w:] Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, pr. zb. pod red. W. Gabrusewicza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.
Kowalczyk M., Szczepankiewicz E., Konto księgowe jako podstawa ewidencji operacji gospodarczych w rachunkowości jednostki gospodarczej [w:] Podstawy rachunkowości, red. W. Gabrusewicz, J. Samelak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Kwasiborski A., Relacje audytora z podmiotem badanym i jego otoczenie, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2008.
Majewska E., Zakładowy plan kont dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dokumentacja zasad rachunkowości, Wydawnictwo UNIMEX - Oficyna Wydawnicza, Wrocław 2012.
Pałka M. (2013), Zakładowy Plan Kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą 2013, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław.
Perez K., Fundusze inwestycyjne. Materiały Dydaktyczne nr 257, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Perez K., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Pochmara W., Zapała A., Prawa uczestnika funduszu inwestycyjnego i sposób ich realizacji, Komisja Nadzoru finansowego, Warszawa 2004.
Podsumowanie 2005 roku w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa 29 grudnia 2005.
Raport dotyczący działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2008 roku oraz w I półroczu 2009 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009.
Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2010, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.
Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2012.
Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2012, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013.
Raport roczny 2006 rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2007.
Sytuacja finansowa towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2007 r. i w I półroczu 2008 r., Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008.
Szczepankiewicz E.I., Audyt sprawozdań finansowych w środowisku informatycznym [w:] Audyt sprawozdań finansowych, red. W. Gabrusewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Szczepankiewicz E.I., Praktyka jednostek a polityka rachunkowości w zakresie ochrony zasobów informatycznych rachunkowości [w:] Polityka rachunkowości w teorii i praktyce, red. M. Wrona, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.
Szczepankiewicz E.I., Przyjęcie założenia o kontynuacji działalności jednostki według krajowych i międzynarodowych regulacji, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 1, no. 8 (257), red. A. Kamela Sowińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
Szczepankiewicz E.I., Propozycja identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń w ocenie zasadności założenia o kontynuacji działalności w jednostkach, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Nr 73 (129), Warszawa 2013.
Szczepankiewicz E.I., Rachunkowość funduszy inwestycyjnych [w:] Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, pr. zb. pod. red. W. Gabrusewicza, Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.
Szczepankiewicz E.I., Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego jako przedmiot badania biegłego rewidenta, [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 32, Szczecin 2011.
Szczepankiewicz E.I., Zakładowy plan kont jako narzędzie realizacji zasad (polityki) rachunkowości funduszu inwestycyjnego [w:] Trójczłonowa formuła rachunkowości. Nauka, praktyka i polityka rachunkowości, red. M. Remlein, Studia Oeconomica Posnaniensia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014.
Szczepankiewicz E.I., Zasady sporządzania i przeglądu okresowych sprawozdań finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 668, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia Nr 41, Szczecin 2011.
Takats G., Charakterystyka polityki rachunkowości w świetle ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Finansowej [w:] Polityka rachunkowości w teorii i praktyce, red. M. Wrona, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.
Thiel S., Rynek kapitałowy i terminowy, Fundacja Edukacji Rynku kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2007.
Wielgórska-Leszczyńska J., Rachunkowość w banku komercyjnym [w:] Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, pr. zb. pod red. W. Gabrusewicza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.
Wielgórska-Leszczyńska J., Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa w kontekście jakości danych ze sprawozdań finansowych [w:] Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, red. H. Żukowska, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.
Zakładowy Plan Kont Funduszu Emerytur Pomostowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2010.
Zakładowy Plan Kont Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2009.
Żukowska H., Znaczenie audytu zewnętrznego dla oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy [w:] Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, red. H. Żukowska, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.


Standardy rewizji finansowej
Krajowy Standard Rewizji Finansowej Nr 1 - Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, www.kibr.org.pl.
Krajowy Standard Rewizji Finansowej Nr 3 - Ogólne zasady przeprowadzania przeglądu sprawozdań finansowych, skróconych sprawozdań finansowych oraz wykonywania innych usług poświadczających. Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, www.kibr.org.pl.
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości: 200, 230, 260, 330, 540, 550, 560, 580, 600, 720, Tom 1, IFAC, tłumaczenie: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości: 210,220, 240, 250, 265, 300, 315, 320, 402, 450, 800, 805, 810, Tom 3, IFAC, tłumaczenie: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości: 500, 501, 505, 510, 520, 530, 570, 610, 620, 700, 705, 706, 710, Tom 2, IFAC, tłumaczenie: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
Uchwała nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, www.kibr.org.pl.

Przepisy prawne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego, Dz.U. 2009, Nr 156, poz. 1235.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, Dz.U. 2005, Nr 245, poz. 2083.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym, Dz. U. 2010, Nr 57, poz. 364.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości, Dz.U. 2005, Nr 209, poz. 1743.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości, Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 260.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w dokumencie informacyjnym funduszu inwestycyjnego, Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 451.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie postępowania towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego, Dz.U. 2009, Nr 207, poz. 1595.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, Dz.U. 2009, Nr 17, poz. 87.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy, Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 673.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, Dz.U. 2007, Nr 249, poz. 1859.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między depozytariuszami funduszu podstawowego i funduszu powiązanego oraz rodzajów nieprawidłowości, które uznaje się za mające negatywny wpływ na fundusz powiązany, Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 449.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych funduszu podstawowego i funduszu powiązanego, Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 450.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, Dz.U. 2012, Nr 0, poz. 28.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, Dz.U. 2009, Nr 62, poz.507.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe, Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 536.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 538.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe, Dz.U. 2012, Nr 0, poz.144.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między funduszem podstawowym a funduszem powiązanym oraz wewnętrznych zasad prowadzenia działalności w zakresie zarządzania funduszem podstawowym i funduszem powiązanym, Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 470.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, Dz.U. 2004, Nr 231, poz. 2318.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy, Dz.U. 2004, Nr 226, poz. 2294.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać fundusze rynku pieniężnego, Dz.U. 2004, Nr 187, poz. 1936.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych, Dz. U. 2005, Nr 114, poz. 961.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, Dz.U. 2005, Nr 114 poz. 963.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, Dz.U. 2006, Nr 120 poz. 827.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych, Dz.U. 2006, Nr 119, poz. 813.
Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym, Dz.U. 2014, Nr 0, poz. 158.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, Dz.U. 2005, Nr 83, poz. 719.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037 ze zm.
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2011, Nr 234, poz.1389.
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2011, Nr 234, poz.1391.
Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 777.
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. 2006, Nr 157, poz. 1119 ze zm.
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 70.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. 2010, Nr 126, poz. 853.
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. 2014, Nr 0, poz. 157.
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. 1997, Nr 139, poz. 933.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1537 ze zm.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 ze zm.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. 2005, Nr 184, poz. 1539 ze zm.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 330.
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. 2008, Nr 231, poz.1546.
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U 2009, Nr 77, poz. 649.
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 433.
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. 2010, Nr 106, poz.670.

Strony internetowe:
www.investors.pl/abc-inwestowania/klasyfikacja-funduszy.html
www.pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/
www.riscosoftware.pl/realizacje/bankowosc/ system _obslugi_funduszy_inwestycyjnych1.html
www.comarch.pl/finanse/branze/rynki-kapitalowe/depozytariusze-i-administratorzy-funduszy/
www.comarch.pl/finanse/branze/rynki-kapitalowe/zarzadzanie -aktywami-i-
funduszami/
6. www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_ rynku_kapitalowego/Wykaz_TFI_i_FI_HTML.html#890

Instytucje te w przepisach Unii Europejskiej oraz literaturze nazywane są instytucjami zbiorowego inwestowania lub instytucjami wspólnego inwestowania.
W 1997 roku funkcjonowanie powstających na polskim rynku finansowym funduszy inwestycyjnych regulowała ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. 1997, Nr 139, poz. 933.
Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2012, s. 6 oraz Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2012, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013, s. 3
Według danych na stronie www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_ rynku_kapitalowego/Wykaz_TFI_i_FI_HTML.html#890 (dostęp 15.02.2014)
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. 2006, Nr 157, poz. 1119 ze zm.
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. 2014, Nr 0, poz. 157.
Poszczególne rodzaje funduszy inwestycyjnych omówiono w punkcie 1.3.
Szczegóły w tym zakresie wprowadzono treścią art. 4 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 70. Obecnie reguluje to art. 4 ustawy z 2014 r. o funduszach inwestycyjnych.
Raport dotyczący sytuacji finansowej ... w 2012, op. cit, s. 3.
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U 2009, Nr 77, poz. 649.
Jednostki zainteresowania publicznego wymienia art. 1 ust. 4a i 4g wyżej wymienionej ustawy o biegłych rewidentach z 2009 roku.
Perez K., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012; Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje - Metody oceny - Analiza z uwzględnieniem światowego kryzysu finansowego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011.
Thiel S., Rynek kapitałowy i terminowy, Fundacja Edukacji Rynku kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2007, s. 57.
Szerzej w: Thiel S., Rynek kapitałowy i terminowy, op. cit., s. 57; Szczepankiewicz E.I., Rachunkowość funduszy inwestycyjnych [w:] Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, pr. zb. pod. red. W. Gabrusewicza, Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 223. Szczegółowe zagadnienia dotyczące działalności funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych reguluje art. 82, 83, 93, 93a, 101, 112 w Dziale V pt.: Rodzaje funduszy inwestycyjnych ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Szersza charakterystyka w: Thiel S., Rynek kapitałowy i terminowy, op. cit., s. 57; Szczepankiewicz E.I., Rachunkowość funduszy inwestycyjnych, op. cit, s. 223. Szczegółowe zagadnienia dotyczące działalności funduszy inwestycyjnych zamkniętych reguluje art. 117, 145 w Dziale V pt.: Rodzaje funduszy inwestycyjnych ustawy o funduszach inwestycyjnych .
Warunki dokonywania lokat zostaną omówione w punkcie 3.1.1. niniejszego opracowania.
Szczegółowe regulacje dotyczące działalności funduszy podstawowych i powiązanych zawiera w art. 170-177 w Rozdziale 3 pt.: Fundusze inwestycyjne podstawowe i powiązane ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Szczepankiewicz E.I., Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego jako przedmiot badania biegłego rewidenta, [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 32, Szczecin 2011, s. 329.
Szczepankiewicz E.I., Rachunkowość funduszy inwestycyjnych, op. cit., s. 227.
Thiel S., Rynek kapitałowy i terminowy, op. cit., s. 57.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 330.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, Dz.U. 2007, Nr 249, poz. 1859.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, Dz.U. 2005, Nr 245, poz. 2083.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, Dz.U. 2004, Nr 231, poz. 2318.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 538.
O polityce rachunkowości jednostki gospodarczej szerzej w: Kalita J., Żukowska H., Polityka rachunkowości - uniwersalizm a specyfika w różnych podmiotach rachunkowości [w:] Polityka rachunkowości w teorii i praktyce, red. M. Wrona, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012, s. 35-68; Garstka M., Kształtowanie polityki rachunkowości w obszarze istotności rachunkowości [w:] Polityka rachunkowości w teorii i praktyce, red. M. Wrona, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012, s. 71-87.
Metody wyceny omawia: Takats G., Charakterystyka polityki rachunkowości w świetle ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Finansowej [w:] Polityka rachunkowości w teorii i praktyce, red. M. Wrona, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012, s. 22-28.
Na temat polityki rachunkowości w środowisku informatycznym szerzej Szczepankiewicz E.I., Praktyka jednostek a polityka rachunkowości w zakresie ochrony zasobów informatycznych rachunkowości [w:] Polityka rachunkowości w teorii i praktyce, red. M. Wrona, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012, s. 91-110.
Pojęcie kapitału wpłaconego i wypłaconego zostało omówione w punkcie 3.1.2.
Szerzej o zasadach funkcjonowania kont oraz wzór planu kont w: Kowalczyk M., Szczepankiewicz E., Konto księgowe jako podstawa ewidencji operacji gospodarczych w rachunkowości jednostki gospodarczej [w:] Podstawy rachunkowości, red. W. Gabrusewicz, J. Samelak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 95-116.
Plany kont prezentują na przykład: Figurska K., Kocoń A., Malczewska M., Zakładowy Plan Kont. Praktyczny przewodnik dla jednostek gospodarczych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. C.H. Beck Wydawnictwo Polska, Warszawa 2012; Gierusz J., Plan kont z komentarzem - handel, produkcja, usługi (z suplementem elektronicznym), ODDK Gdańsk 2012; Majewska E., Zakładowy plan kont dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dokumentacja zasad rachunkowości, UNIMEX - Oficyna Wydawnicza, Wrocław 2012; Pałka M. (2013), Zakładowy Plan Kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą 2013, Ekspert, Wrocław.
Plany kont prezentują na przykład Kostrzewa T., Kowalczyk M. (2012), Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych [w:] Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, pr. zb. pod red. W. Gabrusewicza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, s. 419-424.
Plan kont prezentuje na przykład Wielgórska-Leszczyńska J., Rachunkowość w banku komercyjnym [w:] Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, pr. zb. pod red. W. Gabrusewicza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 93-113.
Plan kont prezentuje na przykład Kiedrowska M., Rachunkowość ubezpieczeniowa [w:] Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, pr. zb. pod red. W. Gabrusewicza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 214-219.
Na przykład: Zakładowy Plan Kont Funduszu Emerytur Pomostowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2010 oraz Zakładowy Plan Kont Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2009.
Garstka M., Zarządzanie kosztami a jakość sprawozdania finansowego w świetle wymogów ustawy o rachunkowości [w:] Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, red. J. Chluska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012, s. 73-86.
Szczepankiewicz E.I., Zakładowy plan kont jako narzędzie realizacji zasad (polityki) rachunkowości funduszu inwestycyjnego [w:] Trójczłonowa formuła rachunkowości. Nauka, praktyka i polityka rachunkowości, red. M. Remlein, Studia Oeconomica Posnaniensia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014.
Pełna oferta firmy Comarch S.A. w tym zakresie na stronie www.comarch.pl/finanse/branze/rynki-kapitalowe/depozytariusze-i-administratorzy-funduszy/
Zgodnie z opisem oprogramowania przez producenta na stronie www.comarch.pl/finanse/branze/rynki-kapitalowe/zarzadzanie -aktywami-i-funduszami/
Zgodnie z opisem oprogramowania przez producenta na stronie www.comarch.pl/finanse/branze/rynki-kapitalowe/zarzadzanie -aktywami-i-funduszami/
Pełna oferta firmy Comarch S.A. w tym zakresie na stronie www.riscosoftware.pl/realizacje/bankowosc/ system _obslugi_funduszy_inwestycyjnych1.html
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z zm.
W statucie określa się terminy nie rzadziej niż raz na 3 miesiące oraz na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji.
Zgodnie z art. 132 ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz Szczepankiewicz E.I., Rachunkowość funduszy inwestycyjnych, op. cit., s. 241
Zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca. Cenę rynkową aktywów finansowych posiadanych przez jednostkę oraz zobowiązań finansowych, które jednostka zamierza zaciągnąć, stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna. Cenę rynkową aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć i zaciągniętych zobowiązań finansowych stanowi zgłoszona na rynek bieżąca oferta sprzedaży.
Szczepankiewicz E.I., Rachunkowość funduszy inwestycyjnych, op. cit., s. 225.
Szczepankiewicz E.I., Rachunkowość funduszy inwestycyjnych, op. cit., s. 258.
Podmioty te zostały wymienione w ustawie o funduszach inwestycyjnych w art. 107.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego, Dz.U. 2009, Nr 156, poz. 1235.
Treść Krajowego Standardu Rewizji Finansowej Nr 1 - Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych opublikowano w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, www.kibr.org.pl.
Międzynarodowe Standardy Rewizji ... Tom 1, op. cit.; Międzynarodowe Standardy Rewizji ... Tom 2, op. cit.; Międzynarodowe Standardy Rewizji ... Tom 3, op. cit.;
Kwasiborski A., Relacje audytora z podmiotem badanym i jego otoczenie, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2008. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych funduszu podstawowego i funduszu powiązanego, Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 450. Biegły rewident uwzględnia również przepisy zawarte w Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między depozytariuszami funduszu podstawowego i funduszu powiązanego oraz rodzajów nieprawidłowości, które uznaje się za mające negatywny wpływ na fundusz powiązany, Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 449.
Garstka M., Polityka rachunkowości jako przedmiot badania biegłego rewidenta i instrument kreowania wizerunku firmy [w:] Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, red. H. Żukowska, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012, s. 325-336.
Garstka M., Ocena założenia kontynuacji działalności - wybrane aspekty praktyczne, w: Nauka rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 889-906; Szczepankiewicz E.I., Propozycja identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń w ocenie zasadności założenia o kontynuacji działalności w jednostkach, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Nr 73 (129), Warszawa 2013.
Szerzej o roli analizy finansowej podczas rewizji finansowej Żukowska H., Znaczenie audytu zewnętrznego dla oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy [w:] Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, red. H. Żukowska, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012, 457-478; Wielgórska-Leszczyńska J., Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa w kontekście jakości danych ze sprawozdań finansowych [w:] Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, red. H. Żukowska, W. Janik, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012, s. 401-412.
Szerzej rodzaje opinii i raport charakteryzuje Gabrusewicz W., Opinia i raport z przeprowadzonego audytu [w:] Audyt sprawozdań finansowych, red. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2010, s. 263-283.

Szerzej w Szczepankiewicz E.I., Audyt sprawozdań finansowych w środowisku informatycznym [w:] Audyt sprawozdań finansowych, red. W. Gabrusewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Symptomy zagrożeń kontynuacji działalności prezentują opracowania: Szczepankiewicz E.I., Przyjęcie założenia o kontynuacji działalności jednostki według krajowych i międzynarodowych regulacji, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 1, no. 8 (257), red. A. Kamela Sowińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 57-65; Szczepankiewicz E.I., Propozycja identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń..., op. cit.
Treść Krajowego Standardu Rewizji Finansowej Nr 3 - Ogólne zasady przeprowadzania przeglądu sprawozdań finansowych, skróconych sprawozdań finansowych oraz wykonywania innych usług poświadczających została ogłoszona w Uchwale Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 1608/38/2010 z 16 lutego 2010 r. www.kibr.pl
Szczepankiewicz E.I., Zasady sporządzania i przeglądu okresowych sprawozdań finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 668, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia Nr 41, Szczecin 2011, s. 688-689.
Szczepankiewicz E.I., Zasady sporządzania i przeglądu..., op. cit., s. 689.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku