• Konteneryzacja w transporcie morskim

Celem niniejszej monografii jest próba jak najszerszego (systemowego, holistycznego oraz interdyscyplinarnego) podejścia do identyfikacji współczesnych wyzwań, jak również przedstawienie aktualnej pragmatyki funkcjonowania skonteneryzowanego transportu morskiego w realiach dynamicznych zmian rynkowych powodowanych stochastycznymi zjawiskami globalnymi (z uwzględnieniem efektu pandemii). Podjęte zostały wszystkie kluczowe wiązki problemów i wyzwań, począwszy od czynników natury ekonomicznej i zarządczej, poprzez wyzwania organizacyjno-techniczne, operacyjne, legislacyjne oraz informacyjno-informatyczne, a na aspektach proekologicznych kończąc (w kontekście postulowanego obniżenia antropopresyjności transportu morskiego i jego dekarbonizacji). Niniejsza pozycja jest adresowana do interesariuszy szeroko rozumianego świata gospodarki morskiej i transportu morskiego, pracowników przedsiębiorstw portowych i armatorskich wszystkich szczebli, gremiów decydujących o strukturze kontenerowego systemu transportowego i standardach implementowanych w transporcie morskim, pracowników administracji morskiej, a także do studentów, których profil studiów mieści się w obszarze ekonomiki i zarządzania transportem morskim.

Podtytuł Konteneryzacja w transporcie morskim
Autor Eugeniusz Gostomski, Ryszard K. Miler, Tomasz Nowosielski
Rok wydania 2021
Dodruk 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 326
79.00 53.72
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
53.72
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-495-2
Celem niniejszej monografii jest próba jak najszerszego (systemowego, holistycznego oraz interdyscyplinarnego) podejścia do identyfikacji współczesnych wyzwań, jak również przedstawienie aktualnej pragmatyki funkcjonowania skonteneryzowanego transportu morskiego w realiach dynamicznych zmian rynkowych powodowanych stochastycznymi zjawiskami globalnymi (z uwzględnieniem efektu pandemii). Podjęte zostały wszystkie kluczowe wiązki problemów i wyzwań, począwszy od czynników natury ekonomicznej i zarządczej, poprzez wyzwania organizacyjno-techniczne, operacyjne, legislacyjne oraz informacyjno-informatyczne, a na aspektach proekologicznych kończąc (w kontekście postulowanego obniżenia antropopresyjności transportu morskiego i jego dekarbonizacji).
Niniejsza pozycja jest adresowana do interesariuszy szeroko rozumianego świata gospodarki morskiej i transportu morskiego, pracowników przedsiębiorstw portowych i armatorskich wszystkich szczebli, gremiów decydujących o strukturze kontenerowego systemu transportowego i standardach implementowanych w transporcie morskim, pracowników administracji morskiej, a także do studentów, których profil studiów mieści się w obszarze ekonomiki i zarządzania transportem morskim.

Wstęp 9
Glosariusz terminów i wykaz skrótów (akronimów) 17

Rozdział 1
Geneza procesów konteneryzacji w wymianie międzynarodowej 25
1.1. Przedkontenerowe jednostki ładunkowe w transporcie i wynalezienie kontenera 25
1.2. Implikacje spowodowane wprowadzeniem kontenerów w gospodarce światowej 29
1.3. Determinanty rozwoju konteneryzacji na świecie ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego 32

Rozdział 2
Kontener jako jednostka ładunkowa 43
2.1. Definicja i zasady normalizacji kontenerów 43
2.2. Konstrukcja kontenerów 51
2.3. Rodzaje kontenerów (systematyka kontenerów) 57

Rozdział 3
Kontenerowy System Transportowy i wielogałęziowe systemy transportu 67
3.1. Pojęcie Kontenerowego Systemu Transportowego 67
3.2. Modalne systemy transportu kontenerów 75
3.3. Wielomodalne (międzygałęziowe) systemy transportu kontenerów 83
3.4. Systemowe regulacje prawne w krajowym i międzynarodowym obrocie kontenerowym 90
3.4.1. Międzynarodowa Konwencja o Bezpiecznych Kontenerach CSC (Convention for Safe Containers) 90
3.4.2. Regulacje prawne dotyczące przewozu ładunków niebezpiecznych w kontenerach ze szczególnym uwzględnieniem konwencji IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) 94

Rozdział 4
Rozwój światowej floty kontenerowców 99
4.1. Rodzaje statków do przewozu kontenerów 99
4.2. Wielkości i struktura światowej floty kontenerowej 104
4.3. Wpływ pandemii Covid-19 na światową flotę kontenerową i perspektywy jej wykorzystania 108
4.4. Najwięksi światowi operatorzy kontenerowi w transporcie morskim 113
4.5. Charakterystyka wybranych armatorów kontenerowych 117
4.6. Majątek, kapitał, przychody i koszty wybranego armatora kontenerowego - Hapag-Lloyd 124

Rozdział 5
Wielkość i struktura geograficzna międzynarodowych przewozów kontenerowych w transporcie morskim 127
5.1. Światowy park kontenerów stosowanych w transporcie morskim 127
5.2. Podatność ładunków na konteneryzację w międzynarodowym obrocie towarowym 130
5.3. Rozmiary i kierunki globalnych przewozów kontenerowych drogą morską 133
5.4. Wielkość i struktura geograficzna globalnego obrotu kontenerowego w portach morskich 137
5.5. Puste kontenery w międzynarodowym handlu morskim (repozycja) 144

Rozdział 6
Rola portowych terminali kontenerowych w morskim obrocie kontenerowym 147
6.1. Pojęcie terminala kontenerowego 147
6.2. Suche porty 150
6.3. Depoty kontenerowe 151
6.4. Charakterystyka morskich terminali kontenerowych 153
6.5. Wybrani globalni operatorzy morskich terminali kontenerowych 157
6.6. Majątek, kapitał, koszty i przychody terminala kontenerowego na przykładzie grupy Eurokai 169

Rozdział 7
Organizacyjne i techniczne uwarunkowania funkcjonowania portowych terminali kontenerowych 173
7.1. Modele funkcjonowania portowych terminali kontenerowych 173
7.2. Czynniki determinujące terminalowe operacje obsługi kontenerów 187
7.3. Infrastruktura i suprastruktura terminalowa 191
7.4. Usługi oferowane przez portowe terminale kontenerowe 198
7.4.1. Formowanie i rozformowywanie kontenerów w handlu morskim 198
7.4.2. Sztauowanie kontenerów na statku 202
7.4.3. Dostęp do terminalowego systemu operacyjnego dla gestorów ładunków 205

Rozdział 8
Koszty transportu i przeładunku kontenerów w międzynarodowym transporcie morskim 209
8.1. Podział kosztów transportu i przeładunku kontenerów między eksportera i importera 209
8.2. Opłaty portowe związane z korzystaniem przez morskich przewoźników kontenerowych z portów i terminali kontenerowych 213
8.3. Opłaty agencji celnych w ramach procedur celnych przy przewozie towarów w kontenerach 216
8.4. Stawki frachtowe w morskich przewozach kontenerów 222
8.5. Opłaty za usługi terminali kontenerowych naliczane eksporterom i importerom skonteneryzowanych towarów 227
8.6. Indeksy w morskim obrocie kontenerowym 232

Rozdział 9
Dokumenty w międzynarodowym transporcie morskim 239
9.1. Umowa bukingowa i lista bukingowa 239
9.2. Morski list przewozowy - Seawaybill 243
9.3. Konosament liniowy 246
9.4. Konosament bezpośredni, multimodalny i FIATA 248
9.5. Umowa o udostępnienie przestrzeni ładunkowej - Slothire 254
9.6. Rola konosamentu w rozliczeniach międzynarodowych za pomocą akredytywy dokumentowej 256
9.7. Manifest ładunkowy - Ship cargo manifest 257

Rozdział 10
Ubezpieczenie kontenerów i statków w żegludze morskiej 259
10.1. Przesłanki ubezpieczania kontenerów, ładunków i kontenerowców 259
10.2. Ubezpieczenie statków 263
10.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z eksploatacją statku 265
10.4. Ubezpieczenia cargo 266

Rozdział 11
Technologie informacyjno-informatyczne (telematyczne) w zarządzaniu procesami konteneryzacji transportu morskiego 269
11.1. Zadania i architektura systemów telematyki w zarządzaniu procesami konteneryzacji 269
11.2. Systemy monitoringu kontenerowych jednostek ładunkowych w transporcie morskim 273
11.3. Systemy ładunkowe w kontenerowym transporcie morskim (klasy vessel planning) 279
11.4. Systemy terminalowe kontenerowego transportu morskiego (klasy TOS) 285
11.5. Systemy dostępowe do terminalowego systemu operacyjnego dla gestorów ładunków (system dostępowy dla spedytorów, system awizacji, OCR) 293

Zakończenie 305
Bibliografia 309
Spis rysunków 319
Spis tabel 323

DR HAB. EUGENIUSZ GOSTOMSKI, emerytowany prof. UG, wieloletni pracownik Katedry Biznesu Międzynarodowego Wydziału Ekonomicznego UG, członek rady nadzorczej spółki giełdowej, specjalizuje się w obszarze analiz gospodarczych i międzynarodowego handlu morskiego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki niemieckiej.

DR HAB. RYSZARD K. MILER, prof. WSB w Gdańsku, dyrektor Bałtyckiego Ośrodka Logistyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Nowych Technologii, pracownik naukowy Federacji Naukowej WSB-DSW, posiada tytuł European Senior Logistician nadany przez Europejskie Stowarzyszenie Logistyków (ELA), specjalizuje się w obszarze zarządzania logistycznego oraz w systemach telematyki transportu morskiego.

DR TOMASZ NOWOSIELSKI, etatowy pracownik UG, zatrudniony na Wydziale Ekonomicznym w Katedrze Transportu i Handlu Morskiego, naukowo interesuje się lądowo-morskimi systemami transportowymi, procesami globalizacyjnymi i ochroną środowiska morskiego.

Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Makowski, Akademia Marynarki Wojennej

Opracowania zwarte:

Abel-Koch J., Ullrich K., Kurzfristiger Schockmitlangfristieger Wirkung: Corona -Krise und international Wertschőpfungsketten, KfW Research, Berlin 20 Dezember 2020.

Bartosiewicz A., Transport morski kontenerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

Bartosiewicz A., Rozwój konteneryzacji na świecie od końca XIX w. do czasów współczesnych, „Studia z Historii Społeczno-Polityczne”, tom XI, Łódź 2013.

Brodecki Z., Prawo ubezpieczeń morskich, Lex, Sopot 1999.

Brzozowski M., Morskie przewozy kontenerowe jako generator zmian, Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, Zeszyt nr 84, 2012.

Bujak A., Smolarek M., Orzeł A., Telematics Innovations in Transport Safety, [w:] Activities of Transport Systems Telematics, pod red. J. Mikulskiego, Springer, Berlin-Heidelberg 2013.

Charter rates, ”Shipping statistics and Market Review”, May/June 2020. 

Container specification, Hapag-Lloyd, Hamburg 2016.

Convention for Safe Containers (CSC) 1972, Interpretations and guideleines, International Maritime Organisation.

Cosco Shipping Holdings Co.Ltd Annual Report 2019, Hongkong 2010.

Documents and Forms, International Federationof Freight Forwarders Associations, Glattbrugg 2010.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Poprawka 27 Artykuł 22 a (nowy), P6_TA(2005)0086.

Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu morskiego, pod red. I. Urbanyi-Popiołek, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012.

Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu morskiego, pod red. I. Urbanyi-Popiołek, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012.

Eurokai Jahresbericht 2019, EUROKAI, Hamburg 2019.

Ficoń K., Logistyka morska. Statki, porty, spedycja, Bel Studio, Warszawa 2013.

Górski J., Konosament, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa 1955.

Gort R., Design of an autonomous loading & unloading inland barge. A concept for container transport on the Albert canal, Delft/Antwerp 2009.

Grulkowski S., Zariczny J., Analiza celowości i możliwości budowy „suchego portu” w pobliżu Trójmiasta, „Technika Transportu Szynowego”, 2012, nr 9.

Grzelakowski A.S., Matczak M., Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2013.

Grzelakowski A.S., Rozwój globalnego handlu i systemu logistycznego i ich wpływ na rynek morskich przewozów kontenerowych, [w:] „Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Światowej”, 2013, nr13.

Grzybowski L., Łączyński B., Narodzonek A., Puchalski J.,Kontenery w transporcie morskim, TRADMAR, Gdynia 1997.

Grzywacz W., Burnewicz J., Ekonomika Transportu, WKŁ, Warszawa 1989.

Hapag-Lloyd Geschäftsbericht 2019, Hamburg 2020.

Hebel A., Poradnik ubezpieczeń morskich, Oficyna Wydawnicza Foka, Wrocław 1995.

IMDG CODE, International Maritime Dangerous Goods Code, IMO Publishing, London 2018.

IMO/ILO/UN ECE Guidelines for packing of cargo transport units (CTUs), International Maritime Organization, MSC/Circ.787 2 May 1997, London 1997.

IMO/ILO/UNECE Code of practice for packing of cargo transport units (CTU CODE, International Maritime Organization, MSC.1/Circ.1497 16 December 2014, London 2014.

Implementation of Multimodal Transport Rules, Report prepared by the UNCTAD secretariat, UNCTAD/SDTE/TLB/227, June 2001.

Improved Port/ship Interface (IPSI), Deliverable D 6005 IPSI WP6200, Final Report for Publication.

Jakowski S., Ochrona ładunków w przewozach kontenerowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1977.

Janicka B., FIATA Multimodal Transport Bill of Lading, czyli spedytor przewoźnikiem, „Biuletyn Polskiej Izby Spedycji i Logistyki”, 2012, nr 11/12.

Jarysz-Kamińska E., Ocena ryzyka w transporcie morskim, „Logistyka”, 2013, nr 6.

Jednostki paletowe w obrocie towarowym, praca zbiorowa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1970.

Kaup M., Chmielewska-Przybysz M., Analiza i ocena technologii wykorzystywanych do obsługi kontenerów w portach morskich, „Logistyka”, 2012, nr 5.

Kiliński R., Tajniki ubezpieczenia armatora morskiego, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy”,2018, nr 6.

Kontenerowy system transportowy, pod red. A. Sitki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1974, s. 11.

Kontenery ładunkowe – Terminologia, PN-ISO 830, marzec 2001 r.

Kontenery morskie 2016, Przepisy, Publikacja NR 112/P Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2016.

Kostrzewski A., Nader M., Kostrzewski M., Racjonalizacja rozłożenia wybranych jednostek transportu intermodalnego na długości ładunkowej pociągu, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej”, 2018, z.120.

Krasucki Z., Neider J., Konteneryzacja w transporcie międzynarodowym, PWN, Warszawa 1986.

Książkiewicz D., Mierkiewicz D., Techniczne i organizacyjne aspekty bezpieczeństwa w morskich przewozach kontenerowych, „Logistyka”, 2014, nr 4.

Kubicki J., Urbanyi-Popiołek I., Miklińska J., Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe, Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej, Gdynia 2002.

Kubowicz D., Zarządzanie procesami przepływu ładunków na morskim terminalu kontenerowym z wykorzystaniem systemów informatycznych typu TOS, „AUTOBUSY”,2019, nr 1-2.

Kujawa J., Ekonomika transportu morskiego i polityka żeglugowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.

Kunert J., Technika handlu morskiego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1970.

Kurek A., Ambroziak T., Wybrane zagadnienia pozycjonowania pustych kontenerów przy udziale transportu kolejowego, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej”, 2017, z. 117.

Lindstad H., Uthaug E., Innovative technology: Ro-Ro vessel, terminal, and barge design that will improve the cost position and lead-time for the logistic chain, IMDC 03 Conference proceedings, Athens, 3-5 June, 2003.

Marciniak-Neider D., Płatności w handlu zagranicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Marek R., Korzyści ekonomiczne eksploatacji kontenerów składanych dla uczestników kontenerowego łańcucha logistycznego, „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego”, 2017, Nr 14,

Markusik S., Infrastruktura logistyczna w transporcie. Tom II. Infrastruktura punktowa – magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

Międzynarodowa konwencja o bezpiecznych kontenerach, sporządzona w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r., Dz.U.1984.24.118, Art. IV.

Miler R., A. Kuriata, The conceptual algorithm of the international multimodal transport (CAIMT),  „Logistics and Transport”, 2019, No. 1(41).

Miler R., Bezpieczeństwo transportu morskiego, PWN, Warszawa 2016.

Miler R., Electronic Container Tracking Systemas a Cost-Effective Tool in Intermodal and Maritime Transport Management,”Economic Alternatives”, 2015, Issue 1.

Miler R., Systemy zobrazowania żeglugi i aplikacje informatyczne transportu morskiego, [w:] Wyzwania i problemy transportu morskiego, pod red. J. Dąbrowskiego, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2011.

Miler R., Telematyka w zarządzaniu transportem wodnym, PWN, Warszawa.

Miler R.,Monitoring bezpieczeństwa transportu morskiego – modelowanie systemów – strategie ekonomizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016. 

Miotke-Dzięgiel J., Morskie przewozy kontenerowe, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.

Misztal K., Kuźma L., Szwankowski S., Organizacja i eksploatacja portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.

Moret C., Lane A., Port performance and productivity. Lifting the game part 2. “Baltic Transport Journal”, 2016, nr 1.

Naider J., Marciniak-Neider D., Przewozy intermodalne w handlu międzynarodowym, PWE, Warszawa 1995.

Neider J., Marciniak-Neider D., Transport intermodalny, PWE, Warszawa 1997.

Neider J., Transport międzynarodowy, PWE Warszawa 2012.

Nierzwicki W., Richert M., Rutkowska M., Wiśniewska M., Opakowania. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia 1997.

Nowak I., Co będzie kształtować morski transport kontenerów w najbliższej przyszłości, „Logistyka” , 2019, nr 1.

Nowosielski T., Ewolucja funkcjonowania przedsiębiorstw żeglugi kontenerowej w łańcuchach logistycznych, [w:] Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw, pod red. E. Ignaciuk i J. Dąbrowskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Gdańsk 2017.

Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, pod red K. Misztala, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

Organizacja i technika transportu morskiego, pod red. J. Kujawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

Pamel P.G., R.C. Wilkins., Bills of Lading vs Sea Waybills, and The Himalaya Clause, Presented at the NJI/CMLA, Federal Court and Federal Court of Appeal Canadian Maritime Law Association Seminar April 15, 2011 Fairmont Château Laurier, Ottawa.

Pawlik T., Seeverkehrswirtschaft, Gabler, Wiesbaden 1999.

Piskozub A., Gospodarowanie w transporcie, WKŁ, Warszawa 1982.

Podręcznik spedytora, pod red. D. Marciniak-Neider, J. Neider, PIFFA, Gdynia 2014.

Prawo morskie, pod red. J. Łopuskiego, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 1998.

Prawo papierów wartościowych, tom 18, pod red. A. Szumańskiego, C-H-Beck, Warszawa 2007.

Przepisy budowy kontenerów, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2012.

Ramphul M., Ramesh V., Jaunky V.C., The impact of foldable/ collapsible containers on empty container management: a case study at port Louis, „International Journal of Management and Applied Science”, 2017,Vol. 3, Issue 11.

Rethinking Container Management System, Terminal Descriptionand Requirementsfor Luka Koper Ref. Ares (2015)3799142 – 14.09.2015.

Review of Maritime Transport 1985, UNCTAD, Geneva 1985.

Review of Maritime Transport 2019, Geneva 2019.

Review of Maritime Transport 2020, UNCTAD, Geneva 2020.

Rozporządzenie (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejz dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, Dz.U.1998.101.645.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9.10.2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny (UKC).

Sagarra R. M., de Souza J., Martin J., Rodrigo J., El transporte de contenedores:Terminales, operatividad y casuística, Univ. Politèc. de Catalunya, Barcelona 2009.

“Shipping Statistics and Market Review”, May/June 2020.

Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006.

Stokłosa J., Cisowski T., Erd A., Terminale przeładunkowe jako elementy infrastruktury sprzyjające rozwojowi łańcuchów transportu intermodalnego, „Logistyka” 2014, nr 3.

Sweeney J., The Prism of COGSA, „Journal of Maritime Law and Commerce”, 1999, Vol. 30, No.4.

Szwankowski S., Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.

Taryfa opłat portowych Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna, Obowiązująca od dnia 01 sierpnia 2020 r.

The International Convention for Safe Containers (CSC) 1972, Interpretations and guideleines, IMO. Międzynarodowa konwencja o bezpiecznych kontenerach sporządzona w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r., Dz.U.84.24.118.

The international maritime dangerous goods (imdg) code ichca. International briefing pamphlet #3 9th edition, September 2020.

Transport międzynarodowy, pod red. T. Szczepaniaka, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.

Transport, pod red. W. Rydzkowskiego, K. Wojewódzkiej-Król, wyd. IV zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

TRITON, Annual report 2019, Bermuda 2020.

Tubielewicz A., Forkiewicz M., Porty morskie jako element infrastruktury krytycznej łańcucha dostaw, „Logistyka”, 2013, nr 2.

Tubielewicz A., Miler R., Determinanty rozwoju logistyki morskiej oparte na zmieniającej się roli portów morskich, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, 2014, tom 35.

United Nations Conference on a Convention on International Multimodal Transport, United Nations Conference on Trade and Development, Held at Geneva from 12 to 30 November 1979 (first part of the session) and from 8 to 24 May 1980 (resumed session).

United Nations,World Economic Situation and Prospects as of Mid-2020, Department of Economic and Social Affairs. New York 2020.

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski, Dz.U.2018.0.2175.

Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich, Dz.U.2019.692.

Ustawa z dnia 6 września 201 r. o transporcie drogowym, Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371.

Vademecum konteneryzacji, pod red. B. Wiśnickiego, Link, Szczecin 2006.

Wagner N., Zastosowanie indeksów frachtowych jako mierników aktywności gospodarczej, [w]: „Koszty i ceny w transporcie morskim”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014, nr 814.

Waldmann M., Rola depotów kontenerowych w obrocie intermodalnymi jednostkami transportowymi, „Autobusy”, 2016, nr 12.

Waldmann M., Terminal kontenerowy jako uczestnik wymiany komunikatów w procesie transportu intermodalnego, „Autobusy”, 2017, nr 6.

Wiśnicki B., Kotowska I., Współczesny nadzór techniczny nad kontenerową jednostką ładunkową, „Logistyka”, 2009, nr 1.

Wiśnicki B., Uwarunkowania obsługi kontenerów 45-stopowych w portach europejskich, [w:] Polska gospodarka morska – Restrukturyzacja. Konkurencyjność. Funkcjonowanie. Rozwój, (red.) H. Salmonowicz, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2010.

Wronka J., Nowy etap rozwoju transportu kombinowanego w Polsce?, [w:]Transport intermodalny w Polsce uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Uniwersytet Szczeciński, „Problemy Transportu i Logistyki”, 2013, Nr 22.

Współczesne technologie transportowe, pod red. L. Mindura, Politechnika Radomska, Radom 2004.

Wydro K., Telematyka – znaczenie i definicje terminu, „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne”, 2005, nr 1-2.

Źródła internetowe:

ADN, http://staging2.unece.org.net4all.ch/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adn/agreement_text.pdf (dostęp: 10.02.2021).

Alphaliner Top 100, https:// alphaliner.axmarine.com (dostęp: 13.03.2021).

Aquarius-Gem, https://aquarius-gem.com/ubezpieczenia-23-pl.html (dostęp: 10.04.2021).

Armatorzy schodzą na ląd. Czy będą zagrożeniem dla spedycji?, https://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/armatorzy-schodza-na-lad-czy-beda-zagrozeniem-dla-spedycji.html (dostęp: 06.03.2020).

AVANTE International Technology, Inc., http://www.avantetech.com/products/shipping (dostęp: 12.11.2013).

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy, Gdynia, https://www.gospodarkamorska.pl/bct-baltycki-terminal-kontenerowy-gdynia-c322 (dostęp: 26.04.2021).

Biggest Container Manufacturers of the World, http: //container-xchange.com/blog/container-manufacturers-new-built-and-used-containers/ (dostęp: 10.02.2021).

Cargo, https://aquarius-gem.com/ubezpieczenia-23-pl.html (dostęp: 20.03.2021).

CMA CGM Key figures: a Major Player in the World Economy, https://www.cmacgm-group.com/en/group/at-a-glance/key-figures https://www.cmacgm-group.com/en/group/at-a-glance/key-figures (dostęp: 10.02.2021).

Containers lost at sea - 2020 update, https://www.bifa.org/news/articles/2020/jul/containers-lost-at-sea-2020-update (dostęp: 10.02.2021).

Containerschifffahrt 2020, Statista, https://de.statista.com/themen/4310/containerschifffahrt/#dossierKeyfigures (dostęp: 22.03.2021).

COSCO Shipping Lines Co, http://lines.coscoshipping.com/home/About/about/Profile (dostęp: 07.03.2021).

Country and Port Level Liner Shipping ConnectivityIndex,https://porteconomicsmanagement.org/pemp/contents/part1/ports-and-container-shipping/country-port-level-liner-shipping-connectivity-index (dostęp: 10.03.2021).

Customization Makes Mutual Customization, https://www.construction-cmd.com/concepts-of-foldable-containers (dostęp: 10.02.2021).

Dąbrowski J., Kaliszewski A., Klimek H., Orientacja logistyczna operatorów portowych na przykładzie BCT Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego Spółka z o.o., file:///C:/Users/EG/AppData/Local/Temp/Systemyzarzadzanialogistycznego2013kaliszewski.pdf (dostęp: 22.03.2021).

Die größten Containerschiffe der Welt,www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/schiffbau/die-groessten-containerschiffe-der-welt (dostęp: 12.02.2021).

Drewry - Service Expertise - World Container Index - 28 Jan, https://www.drewry.co.uk/.../world-container-index-assessed-by-drewry (dostęp: 10.02.2021).

Drewry - Service Expertise - World Container Index – 28 Jan, https://www.drewry.co.uk/.../world-container-index-assessed-by-drewry(dostęp: 20.03.2021). 

Euro Shipping, http://www.euro-shipping.com.pl/?page_id=425 (dostęp: 25.03.2021).

Eurokai Hauptversammlung der Eurokai, file:///C:/Users/EG/AppData/Local/Temp/2020-06-10_EUROKAI_HV_final.pdf (dostęp: 16.02.2021).

Europejska Komisja Gospodarcza Eurostat ITF (Międzynarodowe Forum Transportu),Ilustrowany słownik statystyk transportu,https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/coded_files/transport_glossary_4_ed_PL.pdf (dostęp: 26.04.2021).

Evergreen Marine Corp. Corporate Profil, https://www.evergreen-marine.com/tbi1/jsp/TBI1_CorporateProfile.jsp (dostęp: 10.02.2021).

Freightos Baltic Index(FBX): Global Container Freight Index, https://fbx.freightos.com (dostęp: 10.02.2021).

Global trade, https://www.globaltrademag.com/doubling-cars-shipping-containers (dostęp: 10.02.2021).

Grzelakowski A.S., Global Container Shipping Market development and its Impact on Mega Logistics System, file:///C:/Users/EG/AppData/Local/Temp/Global_Transnav_3_2019.pdf (dostęp: 20.02.20201).

GUS, Transport intermodalny, www.seim-tsz.pl/transport-intermodalny-w-latach-2017-2019-raport-gus (dostęp: 26.04.2021).

Hapag Lloyd, https://www.hapag-lloyd.com/en/about-us.html#anchor_171183 (dostęp: 10.02.2021).

HARPAX, https://ycharts.cm/indicators/reports/harpex (dostęp: 10.02.2021).

Harpex strona internetowa, https://harpex.harperpetersen.com/harpex-concept.html (dostęp: 20.02.2021).

http://wer-sad.pl/agencja-celna-uslugi-i-ceny/ (dostęp: 22.03.2021).

http://www.avantetech.com/products/shipping/ (dostęp: 12.04.2021)

http://www.avantetech.com/uploads/pdf (dostęp: 12.04.2021)

http://www.bohaiholding.com/en (dostęp: 12.07.2021).

http://www.spedcont.com.pl/kont_abc2.htm (dostęp: 26.07.2014).

http://www.tideworks.com/products/spinnaker (dostęp: 29.01.2019).

http://www.transport-research.info (dostęp: 02.08.2018).

https://amtmarine.ca (dostęp: 12.04.2021)

https://bbats.pl/poradnik-specjalistyczny/incoterms-2020/ (dostęp: 12.07.2021).

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/219285/umfrage/containerumschlag-index-weltweit (dostęp: 22.03.2021).

https://e-logistyka.pl/combiterms/ (dostęp: 29.03.2021).

https://europasystems.pl/product-pol-190-Automatyczny-zaladunek-kontenera-SkateLoader-System.html (dostęp: 22.03.2021).

https://europasystems.pl/product-pol-190-Automatyczny-zaladunek-kontenera-SkateLoader-System.html (dostęp: 22.03.2021).

https://greenefforts.eu/wp-content/uploads/2019/02/D.3.2-GreenEFFORTS-Container-Terminal-Process.pdf (dostęp: 13.03.2021).

https://info.tideworks.com/state-port-automation (dostęp: 10.04.2021).

https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1130163/Top-10-box-port-operators-2019 (dostęp: 13.03.2021).

https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1135004/Top-10-box-port-operators-2020 (dostęp: 16.02.2021).

https://opakowania.com.pl/news/rodzaje-workow-typu-big-bag-64187.html (dostęp: 16.02.2021).

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-odprawa-celna-przy-imporcie-towarow-kwestie-formalne (dostęp: 22.03.2021).

https://seacubecontainers.com (dostęp: 12.07.2021).

https://synaptic.pl/system-tos-obsluga-kontenerow-i-terminala-przeladunkowego (dostęp: 28.03.2021).

https://unece.org/transportintermodal-transport/imoilounece-code-practice-packing-cargo-transport-units-ctu-code (dostęp: 10.02.2021).

https://www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl/inland-navigation-promotion/basic-knowledge/waterways (dostęp: 11.03.2018).

https://www.chip.pl/2017/05/autonomiczny-statek-towarowy-zasilany-energia-elektryczna (dostęp: 11.03.2021).

https://www.clarksons.com/services/broking/containers (dostęp: 20.02.2021).

https://www.dpworld.com/news/releases/dp-world-handles-71-million-teu-and-reports-10-volume-growth-in-2019/ (dostęp: 26.04.2021).

https://www.dpworld.com/services/ports-and-terminals; https://algnewsletter.com/maritime/future-trends-on-container-handling-systems (dostęp: 23.03.2021).

https://www.florens.com (dostęp: 12.07.2021).

https://www.ics.org.uk/media/628894/new%20contex%20commentary%202021%20week%2001.pdf (dostęp: 20.03.2021).

https://www.marinelink.com/news/average-drewry-rates420386 (dostęp: 10.02.2021).

https://www.researchgate.net/figure/Overview-of-European-inland-waterways_fig1_273446772 (dostęp: 21.07.2018).

https://www.shiphub.pl/karnet-tir/ (dostęp: 22.03.2021).

https://www.statista.com/statistics/199366/number-of-ships-of-apm-maersk-in-december-2011 (dostęp: 6.03.2021).

https://www.textainer.com (dostęp: 12.07.2021).

https://www.tritoninternational.com (dostęp: 12.07.2021).

Innowacyjna platforma CargoX Smart Bill of Lading, http://www.gospodarkamorska.pl/Stocznie,
Offshore/statki-autonomiczne-rozwiazaniem-przyszlosci.html (dostęp: 12.12.2017).

International Maritime Organization, https://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/DangerousGoods-default.aspx (dostęp: 16.02.2021).

Interner Preismechanismenfürleee Container, http://www.paradigma.net/index.php/de/77-loesungen/management-loesungen/591-empty-container-repositioning-de (dostęp: 26.04.2021).

Klose A., 20 Fuß Äquivalent Einheit. Die Herrschaft der Containerisierung,http://www.containerwelt.info/pdf/Abstract_Container_wisssch.pdf (dostęp: 2.02.2012).

Konwencja o traktowaniu celnym kontenerów pool używanych w przewozie międzynarodowym,
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2001-53-559,16898802.html (dostęp: 23.04.2021).

Konwencja TIR,https://tir.zmpd.pl/aktualnosci_pliki/f-TIR-445-836-3740.Konwencja_TIR_stan_na_03.02.2019_calosc.pdf (dostęp: 22.03.2021).

Kuipers B., Wie ein Stahlbox die Weltwirtschaft veränderte,https://www.portofrotterdam.com/de/geschaeftsmoeglichkeiten/logistik/ladung/container (dostęp: 22.03.2021).

Kulczyk J., Winter J., Śródlądowy transport wodny, Wrocław 2003, https://www.dbc.wroc.pl/Content/1322/srodladowy_transport_wodny.pdf (dostęp: 26.04.2021).

Lewandowski K., Malcolm McLean nie jest ojcem konteneryzacji, https://docplayer.pl/11271591-Malcom-mclean-nie-jest-ojcem-konteneryzacji.html (dostęp: 2.02.2021).

Maersk: http://www.maerskline.com/en-bs/countries/pl/world%20fact-book/general/chargesorazhttp://www.maerskline.com/enbs/countries/pl/world%20fact-book/general/demurrage-detention, (dostęp: 22.03.2021).

Materiał informacyjny dotyczący problematyki wyprowadzenia i wywozu oraz systemu ECS (AES) w kontekście zmian wynikających z wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego, https://www.podatki.gov.pl/media/6308/mataria%C5%82-infirmacyjny-dot-wywozu-w-kontek%C5%9Bcie-zmian-wynikaj%C4%85cych-z-wej%C5%9Bciem-w-%C5%BCycie-unijnego-kodeksu-celnego.pdf (dostęp: 20.07.2021).

MSC Mediterranean Shipping Company, https://www.msc.com/bih/about-us (dostęp: 06.03.2021).

New CoTex, https://www.vhbs.de/index.php?id=28&L=1 (dostęp: 22.03.2021).

Number of ship losses between 2010-2019, https://www.statista.com/statistics/236250/looses-of-ships-worldwide (dostęp: 20.03.2021).

ONE Ocean Network Express, https://www.one-line.com/sites/g/files/lnzjqr776/files/2020-01/ONE-Corporate-Factsheet%20%28updated%2020200115%29.pdf (dostęp: 10.02.2021).

One schreibterneutschwarze Zahlen,https://www.dvz.de/rubriken/see/detail/news (dostęp: 10.02.2021).

PIL Todey, https://www.pilship.com/en-pil-today/150.htm (dostęp: 13.03.2021).

Poprawne mocowanie kontenerów – Kuhne+Nagel, https://pl.kuehne-nagel.com/documents/244237/338584/2020+poprawne+mocowanie+kontener%C3%B3w.pdf/42209ce2-9c1a-2483-d68d-ac51f54b088c?t=1599219755949 (dostęp: 20.02.2021).

PSA International, https://www.globalpsa.com/psa-international (dostęp: 16.03.2021).

Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail(RID), http://www.otif.org/fileadmin/user_upload/otif_verlinkte_files/07_veroeff/03_erlaeut/rpex99-rid-e.pdf (dostęp: 10.02.2021).

RSD Container Industry Specialist, http://www.rsdmachinery.com/products-en.asp?ProductID=177&ClassID=14, (data dostępu: 10.02.2021).

Salomon A., Sztauowanie ładunków jako istotny element modelowania multimodalnych łańcuchów transportowych (na przykładzie Portu Gdynia), Konferencja Naukowa Logistyka Morska. LogMare 2017, Jastarnia, 18-10.10.2017, http://www.akademor.webd.pl/download/salomon2017_sztauowanie_ladunkow.pdf (dostęp: 8.02.2021).

Series 1 freight containers – Specification and testing – Part 3: Tank containers for liquids, gases and pressurized dry bulk, International standard ISO 1496-3 Fifth edition 2019-04, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:1496:-3:ed-4:v1:en:sec:B (dostęp: 09.02.2021).

Shiphub, https://www.shiphub.pl/gct-gdynia-container-terminal (dostęp: 10.02.2021).

Shipping and Feight Resource, https://www.shippingandfreightresource.com/pallet-wide-containers (dostęp: 10.02.2021).

Shipping Indexes Signal Global EconomicTrends, Federal Reserve Bank of Dallas, Globalization and Monetary Policy Institute, 2010 Annual Report, https://www.dallasfed.org/assets/documents/institute/annual/2010/annual10e.pdf (dostęp: 10.10.2021).

Statista,https://www.statista.com/statistics/325934/major-global-marine-terminal-operators (dostęp: 10.02.2021).

Strategische und operative Gründefüf Leercontainerungleichgewichte, www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/381085 (dostęp: 10.02.2021).

Szyszko M., Historia kontenerowych przewozów morskich na świecie,http://smp.am.szczecin.pl/Content/1028/M.%20Szyszko%20Historia%20kontenerowych%20przewoz%C3%B3w%20na%20%C5%9Bwiecie.pdf (dostęp: 04.02.2021).

Taryfa za usługi WUŻ – Przedsiębiorstwa Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia Sp. z o.o., https://www.port.gdynia.pl/files/port/taryfa/wuz_taryfa_2009.pdf (dostęp: 20.03.2021).

The Clarksea Index – The Heart Rate Monitor of the Shipping Industry, https://shippingresearch.wordpress.com (dostęp: 20.02.2021).

The International Convention for Safe 1972, http://www.bsa-bg.com/images/circs/conta.pdf (dostęp: 10.02.2021).

TIL Terminals, https://www.tilgroup.com/terminals (dostęp: 16.02.2021).

Transport multimodalny, https://infocar.net.pl/transport-multimodalny-co-to-jest-i-jakie-sa-jego-zalety.html (dostęp: 26.04.2021).

Ubezpieczenie cargo w transporcie, http://mysped.pl/pl/transport-kontenerow-ubezpieczenie-cargo-w-transporcie (dostęp: 10.02.2021).

Valdes R.C., Los 50 años del inviento del contenedor, https://revistamarina.cl/revistas/2007/1/claro.pdfñ (dostęp: 03.02.2021).

VER-SAD Agencja Celna, http://wer-sad.pl/agencja-celna-uslugi-i-ceny (dostęp: 20.04.2021).

Wytyczne w zakresie traktowania kosztów transportu i ubezpieczenia w związku z ustalaniem wartości celnej sprowadzanych towarów, Departament Polityki Celnej MF, https://www.podatki.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/wartosc-celna/traktowanie-kosztow-transportu-i-ubezpieczenia-w-zwiazku-z-ustalaniem-wartosci-celnej-sprowadzanych-towarow (dostęp: 20.10.2021).

Yahalom S.Z., Guan Ch., Containership Bay Time and Gantry Crane Productivity: Are They On the Path of Convergence?, https://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/conferences/2018/CMTS/MTS_PDF/13A.ShmuelYahalom.pdf online,http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/conferences/2018/CMTS/MTS_PDF/13A.ShmuelYahalompdf (dostęp: 22.03.2021).

Załoga E., W kierunku nowego paradygmatu rozwoju transportu w Unii Europejskiej, „Logistyka” 2014, nr 2,ftp://ftpf.uokik.gov.pl/analizy/rezultat5_v2.pdf (dostęp: 17.08.2018).

 Zhang R., Jin Z.,Ma Y., Luan W., Optimization for two-stage double-cycle operations in container terminals,“Computers & Industrial Engineering”, 2015, Vol. 83, publikacja on line: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360835215000649 (dostęp: 22.03.2021).

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku