• Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna

Podtytuł Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna
Autor Magdalena Majchrzak
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 258
52.00 36.40
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
36.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-536-2
Praca porusza bardzo ważny i aktualny problem badawczy. Rosnąca rola usług w tworzeniu produktu narodowego brutto oraz ich rosnący udział w za­trudnieniu, czynią poruszany przez autorkę temat niezwykle istotnym. (...) W części analitycznej autorka bardzo szczegółowo skupia uwagę na meto­dach pomiaru konkurencyjności na płaszczyźnie mikro, mezo, makro oraz mega, a także zwraca uwagę na skomplikowane zależności, które zachodzą między nimi. Badania przygotowane przez autorkę są bardzo szczegółowe i odzwierciedlają wieloaspektowość prezentowanego przez nią podejścia. W ostatniej części pracy autorka pogłębia rozważania na temat podsektora usług biznesowych oraz rozważa różne rodzaje strategii, które mogą być stosowane przez przedsiębiorstwa podsektora usług biznesowych. Dodatkowo autorka rozszerzyła analizę o perspektywę rozwoju gospodarczego, czyniąc tym samym wnioski z pracy bardziej uniwersalnymi.

Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego
Publikacja jest pierwszą w ostatnich latach pracą naukową podejmującą w sposób kompleksowy zagadnienie konkurencyjności przedsiębiorstw podsek­tora usług biznesowych w Polsce. Badania nad konkurencyjnością przedsiębiorstw, a w szczególności przedsiębiorstw podsektora usług bizneso­wych są skomplikowane, muszą być ze swej istoty wielopłaszczyznowe i wymagają stosowania różnych metod analizy oraz wykorzystania różnych teorii ekonomicznych. W tym miejscu wypada podkreślić, że autorka pracy wykazała się dużą odwagą badacza podejmując się tych badań. Czy zatem to trudne przedsięwzięcie badawcze jest udane, czy dało satysfakcjonujące i nowe wyniki? Odpowiedź recenzenta na to pytanie jest twierdząca. To ważna publikacja naukowa, z uwagi na liczne walory merytoryczne, takie jak wielopłaszczyznowość i kompleksowość ujęcia, solidne fundamenty teore­tyczne, nowe i oryginalne ujęcie problematyki usług biznesowych i znaczenia rozwoju tych usług w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Z recenzji Prof. Sławomira Bukowskiego

Wprowadzenie 7
Rozdział 1

Podsektor usług biznesowych jako przedmiot badań ekonomii 11

1.1. Usługi w teorii ekonomii 11

1.1.1. Usługi w ujęciu historycznym 11

1.1.2. Teoria trzech sektorów gospodarki i jej ewolucja 17

1.1.3. Interpretacje usług w teorii ekonomii 24

1.1.4. Tendencje rozwoju sektora usług 29

1.2. Dylematy definicyjne i formy usług biznesowych 31

1.2.1. Miejsce usług biznesowych w systemach klasyfikacji i podziałach usług 31

1.2.2. Pojęcie i zakres przedmiotowy usług biznesowych 40

1.2.3. Outsourcing i offshoring jako nowoczesne formy świadczenia usług biznesowych 46

1.2.4. Obszary zastosowań oraz zalety i wady outsourcingu i offshoringu usług biznesowych 49

1.3. Rola i funkcje usług biznesowych w gospodarce narodowej 54

1.3.1. Rola usług biznesowych w procesie produkcji w Polsce 54

1.3.2. Funkcje gospodarcze usług biznesowych 57

1.3.3. Perspektywy zmian dynamiki rozwoju podsektora usług biznesowych w Polsce 60
Rozdział 2

Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych - ujęcie teoretyczne 63

2.1. Pojęcie i rodzaje konkurencyjności 63

2.1.1. Wybrane ujęcia konkurencyjności 63

2.1.2. Rodzaje konkurencyjności 70

2.1.3. Defi nicja konkurencyjności przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych 72

2.2. Kierunki rozwoju badań nad konkurencyjnością i ich znaczenie dla podsektora usług biznesowych 73

2.2.1. Konkurencyjność a wybrane teorie handlu międzynarodowego 73

2.2.2. Modelowe ujęcia problematyki konkurencyjności 83

2.2.3. Dziewięcioczynnikowy model konkurencyjności i jego zastosowanie do analizy konkurencyjności przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych 86

2.3. Przewaga konkurencyjna i jej źródła. Implikacje dla przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych 93

2.3.1. Klasyczne koncepcje przewagi konkurencyjnej 93

2.3.2. Współczesne koncepcje przewagi konkurencyjnej 97

2.3.3. Próba integracji różnych koncepcji przewagi konkurencyjnej i jej zastosowanie w analizie przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych 101
Rozdział 3

Studium analityczno-badawcze stanu konkurencyjności przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w wybranych województwach w Polsce 107

3.1. Płaszczyzny pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych 107

3.1.1. Konkurencyjność gospodarki jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych 107

3.1.2. Konkurencyjność podsektora usług biznesowych 113

3.1.3. Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych 116

3.2. Metodyczne aspekty oceny konkurencyjności przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych 122

3.2.1. Dylematy oceny konkurencyjności przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych 122

3.2.2. Przedmiot badań 123

3.2.3. Metoda badawcza 125

3.3. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych 130

3.3.1. Charakterystyka próby badawczej 130

3.3.2. Czynniki mikroekonomiczne 134

3.3.3. Czynniki mezoekonomiczne 149

3.3.4. Czynniki makroekonomiczne 167
Rozdział 4

Services-led-development - propozycja nowej koncepcji rozwoju społeczno-gospodarczego 171

4.1. Specyfika przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych i możliwe strategie konkurowania 171

4.1.1. Specyfika przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w aspekcie badań własnych 171

4.1.2. Możliwe strategie konkurowania ze względu na relacje z konkurentami 174

4.1.3. Możliwe strategie konkurowania ze względu na rodzaj przewagi konkurencyjnej 177

4.2. Modele konkurowania przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w otoczeniu globalnym 182

4.2.1. Założenia brzegowe przyjęte do budowy modelu konkurowania przedsiębiorstwa podsektora usług biznesowych 182

4.2.2. Modele konkurowania przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych 184

4.2.3. Uwarunkowania wdrożenia proponowanych modeli konkurowania i ich efekty 188

4.3. Poszukiwanie nowej koncepcji rozwoju społeczno-gospodarczego 190

4.3.1. Interpretacja wzrostu i rozwoju gospodarczego 190

4.3.2. Wybrane koncepcje wzrostu i rozwoju gospodarczego 193

4.3.3. Wstęp do koncepcji services-led-development 200
Podsumowanie 213

Bibliografia 217

Załączniki 227

Załącznik 1. Sekcje PKD 2007, których wybrane działy stanowią podsektor usług biznesowych 227

Załącznik 2. Kwestionariusz ankiety 331

Załącznik 3. Liczba przedsiębiorstw ogółem i podsektora usług biznesowych według województw zarejestrowanych w rejestrze REGON 243

Załącznik 4. Liczba przedsiębiorstw wybranych działów przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych zarejestrowanych w rejestrze REGON 244

Spis rysunków 245

Spis tabel 247

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku