• Bariery zarządzania kapitałem ludzkim w szpitalach publicznych w Polsce (wyd. II)

W niniejszej książce Autor podejmuje się zidentyfikowania, wyjaśnienia oraz scharakteryzowania barier zarządzania kapitałem ludzkim w szpitalach publicznych, wewnętrznych i zewnętrznych, a także relacji przyczynowo-skutkowych utrudniających zarządzanie czynnikiem ludzkim w tych organizacjach na podstawie przeprowadzonych badań w oparciu o percepcję zarządzających szpitalami - osób bezpośrednio odpowiedzialnych za funkcjonowanie podmiotów leczniczych.

Podtytuł Bariery zarządzania kapitałem ludzkim w szpitalach publicznych w Polsce (wyd. II)
Autor Piotr Lenik
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 324
89.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-851-6

W niniejszej książce Autor podejmuje się zidentyfikowania, wyjaśnienia oraz scharakteryzowania barier zarządzania kapitałem ludzkim w szpitalach publicznych, wewnętrznych i zewnętrznych, a także relacji przyczynowo-skutkowych utrudniających zarządzanie czynnikiem ludzkim w tych organizacjach na podstawie przeprowadzonych badań w oparciu o percepcję zarządzających szpitalami - osób bezpośrednio odpowiedzialnych za funkcjonowanie podmiotów leczniczych.


„Recenzowana monografia swoją problematyką wpisuje się w zmiany, jakie zachodzą w ostatnich czasach w polskim systemie usług medycznych. Autor podjął się trudnej analizy z uwagi na obszar procesu zarządzania - obszar zarządzania kadrami, dlatego też monografia stanowi krok naprzód w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim w polskich szpitalach, pozwala lepiej zrozumieć istotę problemów, które wynikają z wieloaspektowości problematyki związanej z opisywanym i analizowanym w monografii obszarem zarządzania. (...) Wskazane w publikacji wnioski w znaczący sposób przyczyniają się do usprawnienia tego procesu. (...) Znaczącym walorem publikacji jest jej aplikacyjność. Autor publikacji dokonał dogłębnej i bardzo szczegółowej analizy literatury przedmiotu. Na uwagę zasługuje fakt, iż publikacja ta została w dużej mierze oparta o anglojęzyczną literaturę.
(...) Monografia stanowi ważną pozycję dla osób, których zainteresowania naukowe oscylują w obszarze zarządzania w sektorze usług medycznych oraz menedżerów polskich publicznych i niepublicznych szpitali".
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Wstęp 7

Rozdział 1
Zakres i metodyka badań 25
1.1. Rozstrzygnięcia dotyczące pojęć z zakresu podjętych badań 25
1.2. Przegląd dotychczasowych ustaleń naukowych w zakresie prowadzonych badań oraz próba ich zintegrowania 40
1.3. Metodyka badań empirycznych oraz zastosowane instrumentarium badawcze 66

Rozdział 2
Inhibicyjne uwarunkowania funkcjonowania szpitali publicznych w Polsce 79
2.1. Ogólna specyfika publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kontekście percepcji społecznej sektora publicznego 79
2.2. Ograniczenia systemowe utrudniające zarządzanie publicznymi zakładami opieki zdrowotnej 90
2.3. Odmienność uwarunkowań zarządzania w szpitalach publicznych i niepublicznych 101
2.4. Warunki ograniczające autonomię zarządczą kierowników szpitali publicznych 107

Rozdział 3
Czynniki determinujące bariery zarządzania czynnikiem ludzkim w szpitalach publicznych w świetle badań własnych 123
3.1. Złożoność kadrowa jako czynnik inhibicyjny zarządzania czynnikiem ludzkim w szpitalach publicznych 123
3.2. Związki przyczynowo-skutkowe antagonizmów w obszarze płacowo-kadrowym polskich szpitali 134
3.3. Wpływ kultury organizacyjnej szpitali publicznych na kształtowanie barier zarządzania kapitałem ludzkim `147
3.4. Analiza komponentów otoczenia w kontekście identyfikacji barier zarządzania czynnikiem ludzkim w szpitalach publicznych 153
3.4.1. Rada społeczna 159
3.4.2. Organ tworzący 161
3.4.3. Politycy 163
3.4.4. Płatnik publiczny 165
3.4.5. Podmioty konkurencyjne 167
3.4.6. Partnerzy 170
3.4.7. Dostawcy 171
3.4.8. Grupy interesu 172
3.4.9. Regulatorzy 173
3.4.10. Pacjenci 175
3.4.11. Związki zawodowe 177
3.5. Klasyfikacja barier zarządzania kapitałem ludzkim w szpitalach 180
3.5.1. Bariery kompetencyjne 186
3.5.2. Bariery mentalno-kulturowe 188
3.5.3. Bariery fi nansowe 190
3.5.4. Bariery relacyjne 192
3.6. Próba systematyzacji zależności przyczynowo-skutkowych barier zarządzania kapitałem ludzkim w szpitalach publicznych - budowa modelu teoretycznego 195

Rozdział 4
Empiryczna weryfikacja istotności badanych zmiennych w opinii menedżerów szpitali 203
4.1. Opis narzędzia badawczego 203
4.2. Analiza wyników badań empirycznych 209
4.3. Interpretacja wyników oraz wnioski wypracowane w toku badań 230

Podsumowanie 249
Bibliografia 267

Aneks 1.
Badanie arkuszowe ankietowe 289

Aneks 2.
Wybrane statystyki opisowe - badanie kwestionariuszowe 295

Piotr Lenik - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu; wykładowca akademicki, menedżer, a także doradca w zakresie organizacji i zarządzania oraz marketingu; członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej i Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych specjalizujący się w zarządzaniu kapitałem ludzkim, badaniach nad zachowaniami ludzkimi w różnorodnych aspektach zarządczych, a także innowacyjnymi zastosowaniami systemowymi w obszarze zarządzania w sektorze przedsiębiorstw oraz sektorze publicznym.

Recenzent: Prof. zw. dr hab. Łukasz Sułkowski

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku