• Współczesna makroekonomia (wyd. III zmienione)

Podręcznik stanowi systematyczny, interesujący i nowoczesny wykład fundamentalnych problemów współczesnej gospodarki światowej. Prezentacja i interpretacja złożonych zjawisk i procesów makroekonomicznych prowadzona jest na gruncie powszechnie akceptowanych teorii głównego nurtu oraz doświadczeń praktycznych krajów wysoko rozwiniętych, w tym Polski. W podręczniku zwrócono szczególną uwagę na: - wyjaśnienie podstawowych kategorii makroekonomicznych, procesów gospodarczych i współzależności pomiędzy podmiotami gospodarującymi i głównymi rynkami; - analizę funkcjonowania mechanizmów dostosowawczych zarówno w gospodarce zamkniętej i otwartej (w warunkach integracji ekonomicznej i globalizacji); - determinanty równowagi globalnej na podstawowych rynkach: rynku dóbr i usług, rynku pieniądza, rynku pracy i rynku walutowym; - pokazanie zasad i skutków działania mechanizmu dostosowawczego cen, płac, stopy procentowej oraz kursu walutowego zarówno w krótkim, jak i w długim okresie; - zastosowanie narzędzi i instrumentów ekonomicznych oraz skuteczności oddziaływania polityki makroekonomicznej na stabilizację gospodarki; w tym kontekście zaprezentowano kontrowersje wokół roli rynku i państwa w gospodarce; - źródła i skutki społeczno-ekonomiczne bezrobocia i inflacji; - nowoczesne czynniki wzrostu gospodarczego i wahania koniunkturalne. Podręcznik wyróżnia się także ważnymi walorami dydaktycznymi, interesującym sposobem narracji i ciekawymi przykładami praktycznymi.

Podtytuł Współczesna makroekonomia (wyd. III zmienione)
Autor Stanisław Lis
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 454
98.00 73.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
68.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-716-8
Podręcznik stanowi systematyczny, interesujący i nowoczesny wykład fundamentalnych problemów współczesnej gospodarki światowej. Prezentacja i interpretacja złożonych zjawisk i procesów makroekonomicznych prowadzona jest na gruncie powszechnie akceptowanych teorii głównego nurtu oraz doświadczeń praktycznych krajów wysoko rozwiniętych, w tym Polski.

W podręczniku zwrócono szczególną uwagę na:
- wyjaśnienie podstawowych kategorii makroekonomicznych, procesów gospodarczych i współzależności pomiędzy podmiotami gospodarującymi i głównymi rynkami;
- analizę funkcjonowania mechanizmów dostosowawczych zarówno w gospodarce zamkniętej i otwartej (w warunkach integracji ekonomicznej i globalizacji);
- determinanty równowagi globalnej na podstawowych rynkach: rynku dóbr i usług, rynku pieniądza, rynku pracy i rynku walutowym;
- pokazanie zasad i skutków działania mechanizmu dostosowawczego cen, płac, stopy procentowej oraz kursu walutowego zarówno w krótkim, jak i w długim okresie;
- zastosowanie narzędzi i instrumentów ekonomicznych oraz skuteczności oddziaływania polityki makroekonomicznej na stabilizację gospodarki; w tym kontekście zaprezentowano kontrowersje wokół roli rynku i państwa w gospodarce;
- źródła i skutki społeczno-ekonomiczne bezrobocia i inflacji;
- nowoczesne czynniki wzrostu gospodarczego i wahania koniunkturalne.

Podręcznik wyróżnia się także ważnymi walorami dydaktycznymi, interesującym sposobem narracji i ciekawymi przykładami praktycznymi.

Wstęp 11


CZĘŚĆ I
WPROWADZENIE DO MAKROEKONOMII

Rozdział 1
Makroekonomia - przedmiot, koncepcje, dylematy 17
1.1. Przedmiot badań ekonomii - zarys 17
1.2. Metodologia badań ekonomicznych 18
1.3. Mikroekonomia i makroekonomia 22
1.4. Stan rozbieżności między ekonomią klasyczną a ekonomią keynesowską 26
1.5. Niektóre dylematy współczesnej makroekonomii 29
1.6. Teoria ekonomii a polityka gospodarcza 35

Rozdział 2
Mierzenie poziomu działalności gospodarczej 37
2.1. Uwagi ogólne 37
2.2. Ruch okrężny w gospodarce rynkowej 38
2.3. Produkt narodowy brutto (PNB) 46
2.4. Produkt krajowy brutto (PKB) 52
2.5. Produkt narodowy netto (PNN 53
2.6. Metodologia obliczania produktu społecznego w Polsce 54
2.7. Badanie dynamiki dochodu narodowego 58
2.8. Produkt krajowy brutto jako miernik rozwoju gospodarczego 61


CZĘŚĆ II
MA KRO EKONOM IA GOSPO DAR KI ZAM KNIĘTEJ

Rozdział 3
Determinanty dochodu narodowego w krótkim okresie 69
3.1. Uwagi ogólne 69
3.2. Składniki popytu globalnego - agregatowego 71
3.3. Model agregatowych wydatków - AE 94
3.4. Równowaga oszczędności i inwestycji 96
3.5. Przesunięcie funkcji wydatków całkowitych AE. Mnożnik 99
3.6. Paradoks oszczędności - zapobiegliwości (paradox of thrift) 103

Rozdział 4
Polityka fiskalna i handel zagraniczny 105
4.1. Rola państwa we współczesnej gospodarce 105
4.2. Pojęcie i funkcje budżetu państwa 108
4.3. Wpływ wydatków publicznych na równowagę dochodu narodowego 110
4.4. Wpływ podatków na poziom równowagi dochodu narodowego 113
4.5. Polityka fiskalna a stabilizacja gospodarki zamkniętej 118
4.6. Handel zagraniczny a równowaga dochodu narodowego 126

Rozdział 5
Rynek pieniądza 133
5.1. Geneza pieniądza 133
5.2. Podstawowe funkcje pieniądza 138
5.3. Banki i ich funkcje 141
5.4. Podaż pieniądza 148
5.4.1. Miary (agregaty) zasobów pieniądza 148
5.4.2. Mechanizm kreacji pieniądza 149
5.4.3. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na podaż pieniądza 152
5.4.4. Podaż pieniądza a stopa procentowa 158
5.5. Popyt na pieniądz 160
5.5.1. Uwagi wstępne 160
5.5.2. Główne teorie popytu 160
5.5.3. Teoria preferencji płynności pieniądza Johna Maynarda Keynesa 163
5.5.4. Monetarystyczna teoria popytu na pieniądz Miltona Friedmana 170
5.5.5. Neokeynesizm - poglądy Jamesa Tobina 173
5.6. Równowaga na rynku pieniądza w krótkim okresie 174
5.6.1. Uwagi wstępne 174
5.6.2. Czynniki wpływające na zmianę stanu równowagi na rynku pieniężnym 179
5.6.3. Zmiana podaży pieniądza - polityka monetarna 181
5.7. Równowaga na rynku pieniężnym w długim okresie 185
5.8. Kontrowersje wokół skuteczności polityki pieniężnej 187

Rozdział 6
Współzależności między rynkiem pieniężnym a rynkiem dóbr i usług. Model IS-LM 191
6.1. Uwagi ogólne 191
6.2. Krzywa IS i równowaga na rynku dóbr i usług 192
6.3. Krzywa LM - równowaga na rynku pieniężnym 200
6.4. Model IS-LM. Pełny model równowagi w gospodarce zamkniętej 206
6.5. Polityka fiskalna: przesuniecie krzywej IS 208
6.6. Polityka pieniężna. Przesunięcie krzywej LM 212
6.7. Polityka stabilizacji gospodarki realnej 214

Rozdział 7
Rynek pracy i bezrobocie 219
7.1. Rynek pracy 219
7.1.1. Uwagi wstępne 219
7.1.2. Popyt na pracę 220
7.1.3. Podaż pracy 222
7.1.4. Równowaga na rynku pracy 226
7.2. Bezrobocie 228
7.2.1. Uwagi wstępne 228
7.2.2. Pojęcie i pomiar bezrobocia 228
7.2.3. Typy bezrobocia 231
7.2.4. Bezrobocie dobrowolne i przymusowe 233
7.2.5. Współczesne teorie bezrobocia 239
7.2.6. Koszty bezrobocia 252
7.2.7. Formy przeciwdziałania bezrobociu 254

Rozdział 8
Inflacja 257
8.1. Uwagi wstępne 257
8.2. Istota i pomiar inflacji 258
8.3. Klasyfikacja inflacji 261
8.4. Nowoczesne teorie inflacji 266
8.5. Koszty inflacji 275
8.6. Korzyści z inflacji 281
8.7. Krzywa Philipsa - współzależności między inflacją a bezrobociem 283
8.8. Polityka antyinflacyjna - narzędzia i efekty 292

Rozdział 9
Model równowagi makroekonomicznej AD-AS 297
9.1. Uwagi wstępne 297
9.2. Agregatowy (globalny) popyt - krzywa agregatowego popytu AD 298
9.3. Agregatowa (globalna) podaż - krzywa agregatowej podaży AS 302
9.4. Krzywa zagregowanej podaży w krótkim okresie - SRAS 303
9.5. Przesunięcie krótkookresowej krzywej zagregowanej podaży - SRAS 305
9.6. Krzywa zagregowanej podaży w długim okresie - LRAS - model klasyczny 307
9.7. Krótkookresowa równowaga na rynku dóbr i usług 309
9.8. Długookresowa równowaga makroekonomiczna 310

Rozdział 10
Wzrost gospodarczy 315
10.1. Pojęcie, pomiar, klasyfikacja 315
10.2. Modele wzrostu gospodarczego 318
10.3. Neoklasyczne (podażowe) modele wzrostu gospodarczego 326
10.4. Modele wzrostu endogenicznego 331

Rozdział 11
Wahania koniunkturalne (cykliczne) w gospodarce rynkowej 337
11.1. Uwagi wstępne 337
11.2. Typy wahań ekonomicznych 337
11.3. Ogólna charakterystyka cyklu koniunkturalnego 338
11.4. Współczesne teorie wahań cyklicznych 345


CZĘŚĆ III
WPROWADZENIE DO MAKROEKONOMII GOSPODARKI OTWARTEJ

Rozdział 12
Równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej (model IS-LM-BP) 361
12.1. Pojęcie gospodarki otwartej 361
12.2. Bilans płatniczy 362
12.3. Krzywa bilansu płatniczego 366
12.4. Model równowagi gospodarki otwartej 368

Rozdział 13
Rynek walutowy. Polityka fiskalna i monetarna w warunkach stałego i płynnego kursu walutowego 371
13.1. Pojęcie i mechanizm rynku walutowego 371
13.2. Popyt i podaż na rynku walutowym 374
13.3. Czynniki wyznaczające poziom kursu walutowego 377
13.4. System kursu stałego 383
13.5. System kursu płynnego 386
13.6. Kontrowersje wokół systemów kursów walutowych 390
13.7. Polityka monetarna w warunkach stałego kursu walutowego 393
13.8. Polityka monetarna w systemie płynnego kursu walutowego 399
13.9. Polityka fiskalna w systemie stałego kursu walutowego 402
13.10. Polityka fiskalna w płynnym kursie walutowym 405
13.11. Opóźnienie dostosowawcze bilansu obrotów bieżących na zmiany kursów walutowych 407
13.12. Model Mundella-Fleminga a gospodarka realna 409

Rozdział 14
Euro - wspólna waluta Europy? 411
14.1. Uwagi ogólne 411
14.2. Teoria optymalnego obszaru walutowego 411
14.3. Istota i funkcje euro. Kryteria konwergencji nominalnej 413
14.3.1. ECU - europejska jednostka walutowa 413
14.3.2. Euro. Istota i funkcje 415
14.4. Europejski System Banków Centralnych i Eurosystem. Europejski Bank Centralny 419
14.5. Polska na drodze do euro 423
14.6. Ocena realizacji przez Polskę kryteriów konwergencji nominalnej i realnej 424
14.6. Syntetyczny bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro 427

Literatura 439
Spis tabel 449
Spis rysunków 451

Recenzenci:
prof. dr. hab. Wacław Jarmołowicz,
prof. dr. hab. Marian Noga

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku