• Wewnątrzgałęziowa wymiana handlowa Polski z Unią Europejską. Stan i uwarunkowania rozwoju

Proces integracji Polski z Unią Europejską oznacza wzrost jej zaangażowania w międzynarodowy podział pracy, a także pogłębienie się procesu specjalizacji produkcji, co nie pozostaje bez znaczenia dla charakteru wymiany handlowej. Jedną z najistotniejszych cech współczesnej gospodarki jest zastępowanie handlu międzygałęziowego wewnątrzgałęziową wymianą handlową. Zmiany zachodzące na arenie międzynarodowej wpłynęły nie tylko na intensywność i strukturę, ale również na kierunki handlu wewnątrzgałęziowego. Pojawiły się także nowe obszary eksploracji w zakresie handlu wewnątrzgałęziowego. Szczególny wpływ na wymianę wewnątrzgałęziową Polski z Unią Europejską wywarły m.in. przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zmiany na rynku pracy, wahania cen na rynku światowym, postęp technologiczny, a także nowe zjawiska − jak brexit czy pandemia COVID-19. W książce zaprezentowano pojęcie, istotę i rodzaje wymiany wewnątrzgałęziowej. Ponadto przedstawiono w niej sposoby pomiaru handlu wewnątrzgałęziowego, w tym zarówno handlu pionowego, jak i poziomego. W jednym z podrozdziałów wskazano na trudności, jakie sprawia pomiar wymiany wewnątrzgałęziowej, uwzględniając zasady funkcjonowania Polski w ramach Wspólnego Rynku. W opracowaniu pokazano stan wymiany wewnątrzgałęziowej Polski z Unią Europejską w okresie transformacji i integracji. Przeanalizowano poziom intensywności i strukturę wymiany wewnątrzgałęziowej z wszystkimi członkami Wspólnoty, uwzględniając procesy rozszerzenia UE w 2004, 2007 oraz 2013 r. Prezentując uwarunkowania rozwoju wymiany wewnątrzgałęziowej, ujęto czynniki instytucjonalne, ekonomiczne i polityczne mające wpływ na poziom jej intensywności. Po raz pierwszy w rozważaniach na temat uwarunkowań rozwoju wymiany wewnątrzgałęziowej poruszono problematykę takich zjawisk jak brexit czy pandemia COVID-19. Restrykcje wynikające z pandemii odciskają bowiem piętno na światowej gospodarce, w tym również na wymianie wewnątrzgałęziowej.

Podtytuł Wewnątrzgałęziowa wymiana handlowa Polski z Unią Europejską. Stan i uwarunkowania rozwoju
Autor Monika Wyrzykowska-Antkiewicz
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 146
65.00 48.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
45.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-560-7
Proces integracji Polski z Unią Europejską oznacza wzrost jej zaangażowania w międzynarodowy podział pracy, a także pogłębienie się procesu specjalizacji produkcji, co nie pozostaje bez znaczenia dla charakteru wymiany handlowej. Jedną z najistotniejszych cech współczesnej gospodarki jest zastępowanie handlu międzygałęziowego wewnątrzgałęziową wymianą handlową. Zmiany zachodzące na arenie międzynarodowej wpłynęły nie tylko na intensywność i strukturę, ale również na kierunki handlu wewnątrzgałęziowego. Pojawiły się także nowe obszary eksploracji w zakresie handlu wewnątrzgałęziowego. Szczególny wpływ na wymianę wewnątrzgałęziową Polski z Unią Europejską wywarły m.in. przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zmiany na rynku pracy, wahania cen na rynku światowym, postęp technologiczny, a także nowe zjawiska − jak brexit czy pandemia COVID-19.

W książce zaprezentowano pojęcie, istotę i rodzaje wymiany wewnątrzgałęziowej. Ponadto przedstawiono w niej sposoby pomiaru handlu wewnątrzgałęziowego, w tym zarówno handlu pionowego, jak i poziomego. W jednym z podrozdziałów wskazano na trudności, jakie sprawia pomiar wymiany wewnątrzgałęziowej, uwzględniając zasady funkcjonowania Polski w ramach Wspólnego Rynku. W opracowaniu pokazano stan wymiany wewnątrzgałęziowej Polski z Unią Europejską w okresie transformacji i integracji. Przeanalizowano poziom intensywności i strukturę wymiany wewnątrzgałęziowej z wszystkimi członkami Wspólnoty, uwzględniając procesy rozszerzenia UE w 2004, 2007 oraz 2013 r. Prezentując uwarunkowania rozwoju wymiany wewnątrzgałęziowej, ujęto czynniki instytucjonalne, ekonomiczne i polityczne mające wpływ na poziom jej intensywności. Po raz pierwszy w rozważaniach na temat uwarunkowań rozwoju wymiany wewnątrzgałęziowej poruszono problematykę takich zjawisk jak brexit czy pandemia COVID-19. Restrykcje wynikające z pandemii odciskają bowiem piętno na światowej gospodarce, w tym również na wymianie wewnątrzgałęziowej.

Wstęp 7

Rozdział 1
Wewnątrzgałęziowa wymiana handlowa - pojęcie, rodzaje, pomiar, modelowanie 9
1.1. Istota wymiany wewnątrzgałęziowej 9
1.2. Pomiar wymiany wewnątrzgałęziowej 15
1.2.1. Miary intensywności wymiany wewnątrzgałęziowej 15
1.2.2. Pomiar pionowej i poziomej wymiany wewnątrzgałęziowej 26
1.2.3. Trudności w pomiarze wymiany wewnątrzgałęziowej 28
1.3. Modelowanie wymiany wewnątrzgałęziowej 31

Rozdział 2
Stan wymiany wewnątrzgałęziowej Polski z Unią Europejską 39
2.1. Intensywność wymiany wewnątrzgałęziowej Polski z Unią Europejską 40
2.2. Pionowy i poziomy handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską 44
2.3. Struktura przedmiotowa wymiany wewnątrzgałęziowej Polski z Unią Europejską 46

Rozdział 3
Uwarunkowania rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego Polski z Unią Europejską 69
3.1. Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju handlu Polski z Unią Europejską − transformacja systemu gospodarczego Polski a integracja z Unią Europejską 70
3.2. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego Polski z krajami Unii Europejskiej 74
3.2.1. Relacje między sytuacją makroekonomiczną Polski a handlem zagranicznym 74
3.2.2. Egzogeniczne uwarunkowania rozwoju wymiany wewnątrzgałęziowej Polski z krajami Unii Europejskiej 112
3.3. Polityka wymiany handlowej Polski z Unią Europejską 121
3.3.1. Układ Europejski a wymiana handlowa Polski z Unią Europejską 121
3.3.2. Jednolity Rynek Europejski 124

Zakończenie 131
Bibliografia 133
Spis tabel 143
Spis wykresów 145

Recenzja: dr hab. Eugeniusz Gostomski

Książki i czasopisma

Aquino A., Intra-industry Trade and Inter-Industry Specialization as a Concurrent Sources of International Trade in Manufactures, Weltwirtschaftliches Archiv, vol.114, Kiel Institute for World Economy, Kiel 1978.

Balassa B., Intra-industry Specialization: A Cross-Country Analysis, European Economic Review, vol. 30, North-Holland, Amsterdam 1986a.

Balassa B., Tariff Reduction and Trade in Manufactures Among Advanced Countries, [w:] Lloyd P.J., Intra-industry trade, The International Library of Critical Writings in Economics, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2003.

Balassa B., Bauwens L., Intra-industry Specialization in a Multi-Country and Multi-Industry Framework, The Economic Journal, Vol. 97, No. 388, Royal Economic Society, London 1987.

Bałtowski M., Miszewski M., Transformacja gospodarcza w Polsce, PWN, Warszawa 2006.

Barteczko K., Bocian A.F., Prognozowanie i symulacje makroekonomiczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2004.

Belka M., Krajewski S., Mączyńska E., Polska transformacja. Sukcesy i bariery, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.

Bem A., Ślusarczyk B., Wymiana handlowa między Polską a Wielką Brytanią w latach 2003-2017 i potencjalne konsekwencje brexitu dla Polski, Przegląd Geopolityczy 32/2020.

Biegun K., Ocena stabilizacyjnej roli zmian kursu walutowego w Polsce w kontekście potencjalnego członkostwa w strefie euro, „Studia i Prace WNEIZ US”, nr 47/1.

Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002.

Brülhart M., Marginal Intra-Industry Trade: Measurement and Relevance Pattern of Industrial Adjustment, Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 130, Kiel Institute for the World Economy, Kiel 1994.

Brülhart M., Hine R., Intra-industry Trade and Adjustment. The European Experience, CREDIT, University of Nottingham, Nottingham 1999.

Brülhart M., Dynamics of Intra-industry Trade and Labour-Market Adjustment, Review of International Economics, 8 (3), Blackwell Synergy, Massachusetts 2000.

Brülhart M., Marginal Intra-industry trade and Trade-Induced Adjustment: a Survey, [w:] M. Brülhart, R. Hine, Intra-industry Trade and Adjustment. The European Experience, CREDIT, University of Nottingham, Nottingham 1999.

Brülhart M., Elliott R., Labour-Market Effects of Intra-industry Trade: Evidence for the UK, Nr 21, Center for Research on Globalization and Labour Market, University of Nottingham, Nottingham 2000.

Brülhart M., Elliott R., Lindley J., Intra-Industry Trade and Labour-Market Adjustment: A Reassessment Using Data on Individual Workers, vol. 142, No. 3, Kiel Institute for World Economy, Kiel 2006.

Carbaugh R.J., International Economics, South-Western College Publishing, Ohio 2000.

Cieślik A., Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, WUW, Warszawa 2005.

Cieślik A., Handel wewnątrzgałęziowy Polski z Unią Europejską. Stan obecny i perspektywy rozwoju, [w:] J.J. Michałek, W. Siwiński, M. Socha, Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze, PWN, Warszawa 2003.

Cieślik A., Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych PWN, Warszawa 2000.

Czarny E., Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, SGH, Warszawa 2002.

Czarny E., Problem agregacji w teorii handlu wewnątrzgałęziowego i badaniach empirycznych, Bank i Kredyt, NBP, Warszawa 2003.

Czarny E., Rusinowska K., Handel wewnątrzgałęziowy a oligopol Cournota, „Bank i Kredyt”, NBP, Warszawa 2001.

Czerniak A., Blauth K., Co przyniosły inwestycje zagraniczne. Wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu, Polityka Insight, Warszawa 2015.

Davis D., Intra-industry trade: A Hecksher-Ohlim-Ricardo Approach, “Journal of International Economics”, No. 39, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1995

Davis D., The Home Market Effect, Trade and International Structure, American Economic Review 85 (5), American Economic Association, Nashville 1998.

Duraka B., Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raporty roczne z lat 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, IKCHZ.

Falvey R., Commercial Policy and Intra-Industry Trade, Journal of International Economics, No. 11, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1981.

Falvey R., Kierzkowski H., Product Quality, Intra-industry Trade and Imperfect Competition, [w:] H. Kierzkowski, Protection and Competition in International Trade: Essays in Honor of W.M. Corden, Basil Blackwell Publishing, Oxford 1987.

Fase M.M.G., The Statistical Properties of Glejser’s Measure of Intra-industry Trade Specialization, Journal of International Economics, No. 19, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1985.

Florczak W., Modelowanie bilateralnej wymiany handlowej na przykładzie handlu zagranicznego Polski i Ukrainy, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXX, Łódź 2004.

Fontagné L., Freudenberg M., Intra-Industry Trade Methodological Issues Reconsidered, CEPII, document de travail n° 97-01, Paris 1997.

Fontagné L., Freudenberg M.,Long-Term Trends in Intra-Industry Trade, [w:]. Lloyd P.J., Lee H.H., Frontiers of research in intra-industry trade, Palgrave Macmillan, New York 2002.

Fontagné L., Freudenberg M., Gualier G., Disentangling Horizontal and Vertical Intra-Industry Trade, document de travail ° 05-07, CEPII, Paris 2005.

Fontagné L., Freudenberg M., Péridy N., Trade Patterns Inside Single Market, No 1997 – 07, CEPII, Paris 1997.

Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A.,Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.

Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Implikacje dla polityki gospodarczej w dobie kryzysu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016.

Giersch H., On the Economics of Intra-Industry Trade Symposium 1978, Tűbingen: J.C.B. Mohr (Paul Sienbeck) 1978.

Glejser H., Goossens K., Vanden Eede M., Inter-industry Versus Intra-Industry Specialization in Exports and Imports (1959-1970-1973), Journal of International Economics, No. 12, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1982.

Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2004 roku, IKiCHZ, Warszawa 2005.

Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2006 roku, IBRKiK, Warszawa 2007.

Gostomski E., Michałowski T., Główne zmiany w światowym handlu usługami, International Business and Global Economy, Tom 38/2019.

Grey H.P., Intra-Industry Trade: The Effects of Different Levels of Data Aggregation [w:] Giersch H., On the Economics of Intra-Industry Trade, Symposium 1978, Tűbingen: J.C.B. Mohr (Paul Sienbeck), Tűbingen 1978.

Gray H.P., Intra-Industry Trade: An “Untidy” Phenomenon, Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 124, Kiel Institute for World Economy, Kiel 1988.

Greenaway D., Hine R., Milner H., Adjustment and the Measurement of Managerial Intra-Industry Trade, Weltwirtschaftliches Archiv, Vol.130, Kiel Institute for the World Economy, Kiel 1994.

Greenaway D., Hine R., Milner C., Country-specific factor and the pattern of horizontal and vertical intra-industry trade in UK, Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 130, No. 1, Kiel Institute for World Economy, Kiel 1994.

Greenaway D., Hine R., Milner C., Vertical and Horizontal Intra-industry Trade: An Analysis of Country and Industry-Specific Determinants [w:] Brülhart M., Hine R., Intra-industry Trade and Adjustment. The European Experience, CREDIT, University of Nottingham, Nottingham 1999.

Greenaway D., Milner C., Trade Imbalance Effects in the Measurement of Intra-Industry Trade, Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 123, Kiel Institute for World Economy, Kiel 1981.

Greenaway D., Milner C., On the Measurement of Intra-industry Trade, The Economic Journal, Vol. 93, No. 372, Royal Economic Society, Oxford 1983.

Greenway D., Milner C., Analysis of intra-industry trade in the UK, European Economic Review, No. 25, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1984.

Greenaway D., Milner C., A Cross Section Analysis of Intra-Industry Trade in the UK, European Economics Review, Vol. 25, North-Holland, Amsterdam 1984.

Greenaway D., Milner C., The Economics of Intra-industry trade, Oxford Basil Blackwell, Oxford 1986.

Greenaway D., Lloyd P.J., Milner C., Intra-industry foreign direct investment and trade flows: mew measures of global competition, [w:] Cheng L.K., Kierzkowski H., Global Production and Trade in East Asia, Dordrecht, Netherlands 2001.

Greenaway D., Winters L.A., Surveys in International Trade, Blackwell Publishers, Oxford 1994.

Greenaway D., Torstensson J., Back to the Future: Taking Stock on Intra-industry Trade, Weltwirtschftliches Archiv, Vol. 133, No. 2, Kiel Institute for World Economy, Kiel 1997.

Grejser H., Gossen K, Eede M., Inter-Industry and Intra-Industry Specialization in Imports and Exports (1959-1970-1973), Journal of International Economics, Vol. 12 (3-4), North-Holland, Amsterdam 1982.

Grimwade N.,International trade: new patterns of trade, production & investment, Routledge, London 2000.

Grossman G. and Helpman E., Innovation and Growth in the Global Economy, MA: MIT Press, Cambridge 1991.

Grossman G., Helpman E., Technology and trade, CEPR Discussion Papers, 1134, CEPR, London 1995.

Grubel H.G., International Economics, R.D. Irwin, Homewood 1997.

Grubel H.G., Intra-industry specialization and the pattern of trade, Canadian Journal of Economics, No. 33, CIREQ, Montréal 1967.

Grubel H.G., Intra-Industry Trade in Assets, [w:] Lloyd P.J., Lee H.H., Frontiers of research in intra-industry trade, Palgrave Macmillan, New York 2002.

Grubel H.G., Towards a Theory of Two-Way Trade in Capital Assets, [w:] Giersch H., On the Economics of Intra-Industry Trade Symposium 1978, J.C.B. Mohr (Paul Sienbeck), Tűbingen 1978.

Grubel H.G., Lloyd P.J., Intra-industry trade: The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products, Macmillan, London 1975.

Grubel H.G., Lloyd P.J., The Measurement of Intra-industry Trade, The Economic Record, Vol. 47, No. 120, Blackwell Publishing, Victoria 1971.

 Gospodarka polska na przełomie wieków od A do Z, NBP, Warszawa 2005.

Hagemejer J., Czynniki wpływające na decyzję przedsiębiorstw o eksporcie. Analiza danych mikroekonomicznych, „Bank i Kredyt”, NBP, lipiec 2006.

Hagemejer J., Michałek J.J., Political economy of Poland’s trade policy, Empirical verification of Grossman-Helpman model, Paper presented at the Annual ETSG conference, Vienna 7-9 September 2006.

Hamilton C., Kniest P., Trade Liberalisation, Structural Adjustment and Intra-Industry trade: A Note, Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 127(2), Kiel Institute for the World Economy, Kiel 1991.

Hecksher E., The Effect of Foreign Trade on Distribution of Income, Ekonomist Tidskrift, Vol. 21, No. 1, 1919.

Helpman E., International Trade in the Presence of Product Differentiation, Economies of Scale and Monopolistic Competition, Journal of International Economics, Vol. 11, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1981.

Helpman E., Krugman P.R., Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, Imperfect Competition and International Economy, MIT Press, Cambridge 1985.

Hoekman B., Djankov S., Intra-industry Trade, Foreign Direct Investment and the Reorientation of Eastern European Exports, Policy Research Working Paper, No. 1652, The World Bank, Washington 1996.

Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością. Podstawowe problemy i metody, PWN, Warszawa-Kraków 1999.

Jaworski P., Sobków C., Zarębski M., Agrobiznes – problemy negocjacji z Unią Europejską, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998.

Jones R.W., Kierzkowski H., Leonard G., Fragmentation and Intra-Industry Trade, [w:] Lloyd P.J., Lee H.H., Frontiers of Research in Intra-industry Trade, Baingstoke: Palgrave Macmillan, New York 2002.

Jones R.W., Kierzkowski H., Horizontal Aspects of Vertical Fragmentation, mimeo University of Rochester and Graduate Institute of International Studies, Lozanna [w:] Jones R.W., Krueger A., The Political Economy of International Trade, Blackwell Publishing, Oxford 1990.

Jones R.W., Krueger A., The Political Economy of International Trade, Blackwell Publishing, Oxford 1990.

Kaczurba J., Kawecka-Wyrzykowska E., Polska w WTO, IKiCHZ, Warszawa 2002.

Kalisiak Z., Ekonometryczne prognozy handlu zagranicznego, PWN, Warszawa 1978.

Kawecka-Wyrzykowska E., Ambroziak Ł., Molendowski E., Polan W., Intra-industy Trade of the New EU Member States. Theory and Empirical Evidence, PWN, Warszawa 2017.

Kennet D., A New View of Comparative Economics, Thomson, South-Western, Ohio 2004.

Kierzkowski H.,Protection and Competition in International Trade: Essays in Honor of W.M. Corden, Basil Blackwell, Oxford 1987.

Kogut B., Zander U., Knowledge of the Firm and the Evolutionary Theory of the Multinational Corporation, Journal of International Business Studies, No. 34, Plagrave Macmillan Ltd., Basingstoke 2003.

Kol J., Mennes L.B.M., Correction for Trade Imbalance: A Survey, Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 125, Kiel Institute for the World Economy, Kiel 1989.

Kosiedowski W., Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2005.

Kotyński J., Globalizacja i integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki, PWE, Warszawa 2005.

Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne, Powstanie, ewolucja, kryzys, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2000.

Kośko M., Osińska M., Stempińska J., Ekonometria współczesna, TNOiK, Toruń 2007.

Krajewska A., Podatki, Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie, PWE, Warszawa 2004.

Krajewski S., Mikroekonomiczna efektywność prywatyzacji, [w:] M. Belka, S. Krajewski, E. Mączyńska (red.) Polska transformacja. Sukcesy i bariery, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.

Krugman P.R., Increasing Returns, Monopolistic Competition and International Trade, Journal of International Economics, 9 (4), North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1979.

Krugman P.R., Scale Economics, Product Differentiation, and Pattern of Trade, The American Economic Review, Vol. 70, American Economist Association, Nashville 1980.

Krugman P.R., Intraindustry specialization and the gains from trade, Journal of Political Economy, No. 89, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1981.

Krugman P. R., Geography and Trade, MIT Press Cambridge Mass, Cambridge 1991.

Krugman P.R., Lessons of Massachusetts for EMU, [w:] Torres F., Giavazzi S., Adjustment and Growth in the European Monetary Union, Cambridge University Press and CEPR, Cambridge 1993.

Kucharski K., Modele importowo-eksportowe i prognozy wymiany handlowej krajów CEFTA przy zastosowaniu metody RAS, „Zeszyty Naukowe”, Nr 69, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.

Latoszek E., Stępniak A., Kłos A., Krzemiński M., 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Ocena i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.

Lancaster K.,Intra-industry Trade under Perfect Monopolistic Competition, Journal of International Economics, Vol. 10, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1980.

Lee H.H., Lloyd P.J., Frontiers of Research in Intra-Industry Trade, Plagrave, Macmillan 2002.

Lloyd P.J., Controversies Concerning with Intra-industry Trade, [w:] Llyod P. J., Lee, H.H. Frontiers of Research in Intra-Industry Trade, Plagrave Macmillan, New York 2002.

Lloyd P.J., Intra-Industry Trade, The International Library of Critical Writings in Economics, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2003.

Lloyd P.J., Lee H.H., Intra-Industry Trade in Services, [w:] Lloyd P.J., Lee H.H., Frontiers of research in intra-industry trade, Palgrave Macmillan, New York 2002.

Lloyd P.J., Lee H.H., Frontiers of Research in Intra-industry Trade, Baingstoke: Palgrave Macmillan, New York 2002.

Łapińska J., Ocena możliwości rozwoju polsko-czeskich obrotów towarowych produktami przemysłu chemicznego na podstawie modelu handlu wewnątrzgałęziowego, IBG, PTE, Toruń, 2016.

Maciejewski W., Ekonometryczne modele wymiany międzynarodowej, PWE, Warszawa 1981.

Markowski Ł., Wpływ zmian kursu walutowego na sferę realną polskiej gospodarki w latach 2010-2019, Folia Oeconomica, Acta Universitatis Lodzieniesis, 3(354)2021.

Michalczyk W., Uwarunkowania kursu złotego względem euro w perspektywie przystąpienia do mechanizmu ERM2, „Finanse: Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN”, nr 1(6).

Michałek J.J., Siwiński W., Socha M., Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze, PWN, Warszawa 2003.

Miklaszewski S. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Difin, Warszawa 2006.

Misala J., Analiza porównawcza rozwoju gospodarczego Hiszpanii i Polski, IKCHZ, Warszawa 1992.

Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa 2001.

Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa 2005.

Misala J., Pluciński E.M., Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka, Elipsa, Warszawa 2000.

Molendowski E., Polan W., Handel wewnątrzgałęziowy – miernikiem międzynarodowej pozycji konkurencyjności gospodarek, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 41, t. 1, Uniwersystet Szczeciński, Szczecin 2015.

Neven D., Trade Liberalization with Eastern Nations. How Sensitive? Centre for Economic Policy Research Discussion Papers, Centre for Economic Policy, No. 1000, London 1994.

Neuefeind W., Riezman R.G., Economic Theory and International Trade. Essays in Memoriam J.-Trout Rader, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 1992.

Osińska M., Ekonometryczne modelowane oczekiwań gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000.

Owczarzak W., Determinanty i konsekwencje prowadzenia handlu wewnątrzgałęziowego z ugrupowaniem integracyjnym, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 39, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Oziewicz E., Zagraniczne inwestycje w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.

Oziewicz E., Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2006.

Pluciński E., Handel wewnątrzgałęziowy Polski z Unia Europejską, PWN, Warszawa 2002.

Pluciński E., Misala J., Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka, Elipsa, Warszawa 2000.

Polszakiewicz B., Periodyzacjawspółczesnego cyklu koniunkturalnego jako przesłanka efektywnej polityki stabilizacji, [w:] Polszakiewicz B., Boehlke J., Ład instytucjonalny w gospodarce, Tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.

Polszakiewicz B., Problemy gospodarki rynkowej w Polsce, UMK, Toruń 2004.

Polszakiewicz B., Boehlke J., Ład instytucjonalny w gospodarce, Tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.

Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWE, Warszawa 1957.

Rittenberg L., Tregarthen T., Principles of Macroeconomics, Flat World Knowledge, Inc. 2009.

Rutkowski W., Bank centralny i polityka pieniężna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Teoria wymiany i polityki handlu zagranicznego, PWN, Warszawa 2006.

Salamaga M., Modelowanie dynamicznych zależności między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i handlem wewnątrzgałęziowym w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytety Ekonomicznego w Krakowie, 4(976), Kraków 2018.

Salvatore D., Introduction to International Economics. John Wiley & Sons, Inc., USA 2010.

Schmitt N., Yu Z., HorizontalIntra-Industry Trade and the Growth of International Trade, [w:] P.J. Lloyd, Frontiers of Research in Intra-industry Trade, Palgrave Macmillan, New York 2002.

Sobków C., Problemy polskiego rolnictwa na drodze do Unii Europejskiej, [w:] P. Jaworski, C. Sobków, M. Zarębski, Agrobiznes – problemy negocjacji z Unią Europejską, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998.

Sobków C., Zarębski M., Obszary wiejskie w Polsce a integracja z Unią Europejską, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.

Stawicki J., ActaUniversitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXVI, UMK, Toruń 2005.

Stępniak A., Integracja regionalna i transfer kapitału. Inwestycje bezpośrednie w aspekcie klimatu inwestycyjnego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.

Stępniak A., Strategie przedsiębiorstw na obszarze Unii Europejskiej w zakresie zagranicznych inwestycji bezpośrednich, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005.

Swadźba S., Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.

Tharakan P.K. M., Kol J., Intra-Industry Trade: Theory, Evidence and Extensions, Macmillan, London 1989.

Turkan K., Vertical intra-industry trade: An empirical examination of Austria’s auto-parts industry, FIW Working Paper No 30, FIW Research Centre International Economics, Austria, Vienna 2009.

Welfe W., Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.

Wiśniewski J., Polimorfizm zasady racjonalnego gospodarowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1996.

Wiśniewski J., Solejko-Szyszczak I., Wzrost i zmiany strukturalne polskiej gospodarki w okresie transformacji, [w:] M. Haffer, W. Karaszewski, Czynniki wzrostu gospodarczego, UMK, Toruń 2004.

Wiśniewski J.W., Zieliński Z., Elementy ekonometrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.

Wong K., International Trade in Goods and Factor Mobility, The MIT Press, Cambridge 1995.

Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Warszawa-Łódź 2001.

Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Dostosowania w dziedzinie polityk, PWE, Warszawa 2004.

Wyrzykowska M., Intra-industry Trade in the Context of Membership in CEFTA and the European Union. The Case of Poland and Hungary, Economics I, 5th International Conference of PHD Students, University of Miskolc, Hungary 14-20 August 2005.

Wyrzykowska M., Handel wewnątrzgałęziowy Polski z Francją w okresie transformacji, [w:] J. Stawicki, ActaUniversitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXVI, UMK, Toruń 2005.

Wyrzykowska M., Wpływ handlu zagranicznego na rozwój polskich przedsiębiorstw w warunkach procesów globalizacji i internacjonalizacji, [w:] T. Sporek, Internacjonalizacja, globalizacja i integracja we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.

Wyrzykowska-Antkiewicz M., Wpływ kryzysu finansowego na przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie, Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 14/2012.

Wyrzykowska-Antkiewicz M., Handel wewnątrzgałęziowy. Istota, uwarunkowania, trendy, CeDeWu, Warszawa 2021.

Verdoorn P.J., The Intra-Block Trade of Benelux, [w:] P.J. Lloyd, Intra-Industry Trade, The International Library of Critical Writings in Economics, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2003.

Vona S., On the Measurement of Intra-Industry Trade: Some Further Thoughts, Weltwirtschaftliches Archiv, Vol.127, Kiel Institute for the World Economy, Kiel 1991.

 Zhang J., Witteloostuijn A., Zhou C., Chinese Bilateral Intra-industry Trade: A Panel Data Study for 50 Countries in the 1992-2001 Period, Review of World Economics, Vol. 141, No. 5, Kiel Institute for World Economy, Kiel 2005.

Zielińska-Głębocka A., Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.

Zielińska-Głębocka A., Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.

Raporty i inne opracowania

Brexit Contingency Package. Volume 2, Sharholder Notices, Luxembourg: Publication Office of the European Union.

Biuletyn statystyczny, GUS, Warszawa, 1991, 2005.

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2018 r., GUS, Warszawa 2019.

Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2006 roku, IBRKiK, Warszawa 2007.

Gospodarka polska na przełomie wieków od A do Z, NBP, Warszawa 2005.

Nauka i technika w 2002 roku, GUS, Warszawa 2004.

Ocena w handlu zagranicznym w 2003, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, maj 2004, materiał wewnętrzny.

Pozycja podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskich obrotach handlu zagranicznego w latach 2000-2001, Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, Warszawa, 2002.

Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa, lata 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.

Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, GUS, Warszawa 2007.

Rocznik statystyczny przemysłu, GUS, Warszawa 2002.

Rola podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w rozwoju polskiej gospodarki, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Warszawa, grudzień 2004.

Źródła internetowe

Główny Urząd Statystyczny https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_04/pdf/zasady.pdf.

Główny Urząd Statystyczny https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/CH_handel_zagraniczny_2012.pdf

Główny Urząd Statystyczny https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/6339/3/5/1/sytuacja_makroekonomiczna_w_polsce_w_2015_r._na_tle_procesow.pdf.

Główny Urząd Statystyczny http://swaid.stat.gov.pl/HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_SWAID_HZ_3_9.aspx.

Główny Urząd Statystyczny,https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i technika/nauka-i-technika-w-2018-roku,1,15.html.

Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-przemyslu-2020,5,14.html.

Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/gospodarka-europejska/bloc-1a.html?lang=pl.

Eurostat, http://ec.europa.eu/comm/eurostat.

Eurostat, http://ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm.

Eurostat, https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/new-normal/consequences-brexit_pl.

Eurostat, http:// www. fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/.

Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat.

Narodowy Bank Polski, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bazowa/bazowa.htm.

Narodowy Bank Polski, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/zib/zib.html.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.mrr.gov.pl.

United Nations Organization, https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50018/Harmonized-Commodity Description-and-Coding-Systems-HS.

http://www.inforum.umd.edu.

https://tradingeconomics.com/poland/gdp-growth-annual.

https://tradingeconomics.com/poland/inflation-cpi.

https://tradingeconomics.com/commodity/crude-oil.

http://www.exporter.pl/forum/agencje_plus/4_export.html.

https://wynagrodzenia.pl/artykul/koszty-pracy-w-polsce-na-tle-ue.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/efekty-funduszy-europejskich-2007-2013/.

https://forsal.pl/praca/artykuly/8192268,koszty-pracy-w-polsce-i-ue-i-kwartal-2021-dane.html.

https://www.money.pl/fundusze/zagraniczne-fundusze-wykupuja-dzis-od-deweloperow-cale-osiedla-to-winduje-ceny-6685286508198880a.html.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku