• Polityka kursu walutowego a inflacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Podtytuł Polityka kursu walutowego a inflacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Autor Dorota Żuchowska
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 332
55.00 43.45
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-448-8
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) tworzą grupę państw, w których polityka kursu walutowego, zwłaszcza na początku transformacji, prowadzona była w warunkach wysokiej inflacji. Monografia stanowi pró­bę całościowego spojrzenia na relację polityki kursu walutowego i inflacji przez pryzmat oceny odmiennych systemów kursowych przyjętych w bada­nych gospodarkach EŚW. Przyjęty horyzont czasowy (lata 1990-2011) pozwala na przeprowadzenie analizy w długim okresie, obejmującym także ostatni kryzys finansowy.
W książce zaprezentowano m.in.:

- ogromne zróżnicowanie w polityce gospodarczej i kursowej w krajach EŚW, prezentowanych często jako obszar w pewnym sensie monolityczny,

- różnorodność stosowanych w tych gospodarkach rozwiązań kursowych - od systemu izby walutowej, poprzez różne odmiany systemu kursu stałe­go, po systemy kursu płynnego,

- systematykę faktycznie stosowanych (a nie tylko oficjalnie deklarowanych przez władze monetarne) reżimów kursowych,

- wykorzystanie instrumentów polityki kursowej i pieniężnej w poszczególnych etapach walki z inflacją,

- porównanie pomiędzy procesami dezinflacji oraz wynikami osiągniętymi w tym zakresie przez poszczególne gospodarki regionu stosujące podobne rozwiązania systemowe,

- zestawienie ścieżek integracji walutowej Słowenii, Słowacji i Estonii ze strefą euro.
Wyniki analizy mogą być wykorzystane zarówno przez badaczy polityki gospodarczej tego obszaru, jak też stanowić przyczynek pogłębiający i porząd­kujący wiedzę o prawidłowościach charakteryzujących związki pomiędzy polityką kursową a procesami inflacyjnymi.

Wstęp 7
CZĘŚĆ I

Kurs walutowy i polityka kursu walutowego - podstawy teoretyczne 13
Rozdział 1

Kurs walutowy 15

1.1. Pojęcie i funkcje kursu walutowego 15

1.2. Czynniki determinujące poziom kursu walutowego 16

1.3. Przegląd teorii kursu walutowego 19
Rozdział 2

Polityka kursu walutowego 41

2.1. Pojęcie, główne cele i instrumenty polityki kursowej 41

2.2. Ograniczenia walutowe i wymienialność 43

2.3. Klasyfikacja systemów kursu walutowego 48

2.4. Przesłanki wyboru reżimów kursowych 53

2.5. Współzależność polityki kursowej i pieniężnej w rożnych systemach kursowych 57

2.6. Interwencje banków centralnych na rynkach walutowych 65
Rozdział 3

Kurs walutowy a inflacja 71

3.1. Przenoszenie zmian kursowych na ceny 71

3.2. Inflacja w systemie izby walutowej 76

3.3. Kurs walutowy jako kotwica nominalna w systemach kursu stałego 81

3.4. Walka z inflacją w systemach kursu płynnego. Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego 86

3.5. Wnioski dla analizy empirycznej 91
CZĘŚĆ II

Charakterystyka polityki kursowej i jej związków z procesami inflacyjnymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 95
Rozdział 4

Warunki realizacji polityki kursowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 97

4.1. Programy transformacyjno-stabilizacyjne i ich skutki 97

4.2. Wprowadzenie wymienialności walut i procesy liberalizacji przepływów kapitałów 128

4.3. Wybór początkowego systemu i poziomu kursu walutowego. Zmiany reżimów kursowych 145
Rozdział 5

Polityka kursowa w warunkach systemu izby walutowej i jej związek z ograniczaniem inflacji 153

5.1. Estonia (1992-2010) 159

5.2. Litwa (1994-2011) 172

5.3. Bułgaria (1997-2011) 179

5.4. Wnioski 186
Rozdział 6

Związki polityki kursowej z procesami inflacyjnymi w systemach stałego kursu walutowego 189

6.1. Polska (1990-2000) 193

6.2. Czechosłowacja (1991-1992) oraz Czechy (1993-1997) 204

6.3. Słowacja (1993-1998) 210

6.4. Węgry (1990-2008) 214

6.5. Łotwa (1994-2011) 224

6.6. Słowenia (2004-2006) i Słowacja (2005-2008) przed akcesją do strefy euro 231

6.7. Wnioski 237
Rozdział 7

Tłumienie inflacji w systemach kursu płynnego 241

7.1. Bułgaria (1991-1997) 243

7.2. Rumunia (1991-2011) 250

7.3. Słowenia (1991-2004) 257

7.4. Litwa i Łotwa (1992-1994) 263

7.5. Czechy (1997-2011) 268

7.6. Słowacja (1998-2005) 274

7.7. Polska (2000-2011) 278

7.9. Węgry (2008-2011) 284

7.9. Wnioski 288
Podsumowanie 293

Bibliografia 297

Raporty 309

Spis tabel 325

Spis wykresów 327

Spis rysunków 332

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.