• Zastosowanie behawioralnego modelu oporu społecznego w procesie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej

Monografia jest pracą interdyscyplinarną, łączącą kilka różnych obszarów naukowych i poznawczych, takich jak ekonomia, psychologia zachowań, statystyka i modelowanie ekonometryczne. Wykazano, że istnieją zależności między elementami psychologii zachowań człowieka a podejmowanymi przez niego decyzjami ekonomicznymi zachodzącymi w sferze realnej gospodarki. Dotyczy to w szczególności jednych z najbardziej konfliktogennych sieciowych inwestycji elektroenergetycznych wysokiego napięcia (WN).

Podtytuł Zastosowanie behawioralnego modelu oporu społecznego w procesie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej
Autor Anna Maria Stankowska
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 346
98.00 78.40
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
63.7
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-513-3

Monografia jest pracą interdyscyplinarną, łączącą kilka różnych obszarów naukowych i poznawczych, takich jak ekonomia, psychologia zachowań, statystyka i modelowanie ekonometryczne. Wykazano, że istnieją zależności między elementami psychologii zachowań człowieka a podejmowanymi przez niego decyzjami ekonomicznymi zachodzącymi w sferze realnej gospodarki. Dotyczy to w szczególności jednych z najbardziej konfliktogennych sieciowych inwestycji elektroenergetycznych wysokiego napięcia (WN).


„Książka podejmuje jeden z kluczowych dla rozumienia i prognozowania procesów ekonomicznych problem modelowania zachowań ludzkich, które nie mieszczą się w uproszczonym modelu człowieka ekonomicznego. (...) Ilość i dorobek badań z zakresu ekonomii odwołujących się do behawioralnych koncepcji i teorii zachowań jest nadal dalece niesatysfakcjonujący. Z tego względu praca A.M. Stankowskiej jest bardzo cennym i pożądanym wkładem w rozwój badań zaliczanych do nurtu ekonomii behawioralnej.
Autorka za przedmiot swych badań empirycznych obrała proces inwestycyjny o wysokiej konfliktogenności społecznej. (...) Przeprowadzone badania i próba ich operacjonalizacji w postaci modelu behawioralnego ma wysoką wartość aplikacyjną. Należy też podkreślić, że sieciowe inwestycje infrastrukturalne stanowią jeden z najlepszych przykładów badania zróżnicowań w postawach behawioralnych. Inwestycje te bowiem należą do usług wyższej użyteczności publicznej, tym samym służą społecznemu dobru wspólnemu, a jednocześnie ze względu na swą wysoce techniczną specyfikę i dużą terenochłonność wywołują silny opór społeczności lokalnych, konfrontując ze sobą interes ogólnospołeczny i lokalnospołeczny".
Z recenzji prof. dr hab. Iwony Sagan, Uniwersytet Gdański

Wykaz stosowanych skrótów 9
Wyjaśnienie stosowanych pojęć 11
Wstęp 13

Rozdział 1
Ewolucja postrzegania człowieka - w kierunku ekonomii behawioralnej 31
1.1. Uwagi wstępne 31
1.2. Modele człowieka - między ekonomią a psychologią 33
1.3. Krótka debata o racjonalności 44
1.4. Identyfikacja kognitywnych zniekształceń oraz heurystyk wpływających na racjonalność podejmowanych decyzji ekonomicznych 63
1.5. Kamienie milowe w rozwoju ekonomii behawioralnej 68
1.6. Teoria perspektywy i teoria skumulowanej perspektywy 82
1.6.1. Wprowadzenie do teorii perspektywy i skumulowanej perspektywy 82
1.6.2. Fazy podejmowania decyzji obarczonej ryzykiem w teorii perspektywy 86
1.6.3. Funkcja wartości 88
1.6.4. Funkcja ważenia prawdopodobieństw 91
1.6.5. Teoria skumulowanej perspektywy 93
1.7. Teoria oczekiwanej użyteczności a teoria perspektywy i skumulowanej perspektywy 96
1.8. Krytyka nurtu ekonomii behawioralnej 99
1.9. Zastosowanie dorobku ekonomii behawioralnej w realnej sferze gospodarki 103
1.10. Konkluzje 107

Rozdział 2
Rozwój sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej 109
2.1. Uwagi wstępne 109
2.2. Znaczenie rozwoju istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej w życiu społeczno-gospodarczym 110
2.3. Znaczenie inwestycji infrastrukturalnych z punktu widzenia badań empirycznych 120
2.4. Wprowadzenie do tematyki planowania i rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej 124
2.4.1. Znaczenie i rola krajowego systemu elektroenergetycznego 124
2.4.2. Funkcjonowanie europejskich sieci elektroenergetycznych 151
2.4.3. Międzynarodowe doświadczenia w planowaniu rozbudowy sieci elektroenergetycznej 157
2.5. Konsultacje społeczne w procesie planowania i budowy sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej WN 161
2.6. Konkluzje 176

Rozdział 3
Behawioralny model oporu społecznego na kanwie teorii skumulowanej perspektywy`179
3.1. Uwagi wstępne - wprowadzenie do badań`179
3.2. Psychologiczne aspekty zachowań właścicieli nieruchomości - opór społeczny jako przyczyna anomalii decyzyjnych`189
3.3. Metodyka badań zachowań właścicieli nieruchomości wpływających na podejmowane decyzje przy budowie linii napowietrznej WN 198
3.3.1. Konceptualizacja badanych zmiennych oraz narzędzia badawcze 198
3.3.2. Organizacja i przebieg postępowania badawczego 202
3.4. Budowa behawioralnego modelu oporu społecznego 208
3.4.1. Założenia do behawioralnego modelu oporu społecznego (BMOS 209
3.4.2. Subiektywna funkcja użyteczności - racjonalność instrumentalna 215
3.4.3. Funkcja wag decyzyjnych 222
3.5. Konkluzje 227

Rozdział 4
Decyzje podejmowane przez właścicieli nieruchomości przy budowie linii napowietrznych wysokiego napięcia 229
4.1. Uwagi wstępne 229
4.2. Opór w świetle wyników badań - weryfikacja hipotez badawczych 231
4.2.1. Identyfikacja przyczyn oporu w świetle wyników badania terenowego N1 231
4.2.2. Identyfikacja przyczyn oporu w świetle wyników badania terenowego N2 241
4.3. Zależności statystyczne badanych wskaźników oraz zjawiska oporu społecznego 247
4.3.1. Charakterystyka grupy badawczej 247
4.3.2. Sprawdzenie wybranych zależności badanych zjawisk 252
4.4. Cybernetyczny model oporu społecznego (CMOS 277
4.5. Konkluzje 282

Zakończenie - kierunki dalszych badań i działań praktycznych 287
Bibliografia 303
Spis rysunków 325
Spis tabel 329
Aneks 333

DR INŻ. ANNA M. STANKOWSKA - adiunkt w Katedrze Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz biegła sądowa przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. W latach 2011-2015 pełniła funkcję eksperta reprezentującego Polskę na forum międzynarodowym w pracach Komitetów Studiów CIGRE. Od 2017 r. pełni funkcję eksperta w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przy ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach programów unijnych.

Recenzenci: Prof. dr hab. Iwona Sagan, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku