• Współczesna bankowość korporacyjna

Podtytuł Współczesna bankowość korporacyjna
Autor Anna Szelągowska (red.)
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 284
56.00 39.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
39.2
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-264-4
„Współczesna bankowość korporacyjna" to kolejne, długo oczekiwane na polskim rynku wydawniczym opracowanie poświęcone w całości dyna­micznym procesom zmian zachodzących na krajowym i światowym rynku bankowości korporacyjnej. Merytoryczną zaletą tej monografii jest nie­wątpliwie bogactwo informacyjne. Książka pod red. A. Szelągowskiej jest publikacją aktualną i nowocześnie traktującą problematykę bankowo­ści korporacyjnej. W pracy poruszono szeroki wachlarz tematów związanych ze współczesną bankowością korporacyjną, począwszy od aktual­nych kierunków i uwarunkowań jej rozwoju w zakresie finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej przedsiębiorstw, marketingu usług bankowości korporacyjnej, współczesnych strategii rozwoju w tym obszarze bankowości, kredytów konsorcjalnych i inwestycyjnych, a także kwe­stii dostępności kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej. Publikacja odwołuje się również do współczesnych metod oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, wyłudzeń kredytów gospodarczych, roli banków w tworzeniu drugiej szansy dla przedsiębiorstw, dłużnych papierów korporacyjnych, bankowych usług powierniczych, kontraktów opcyjnych oraz analizy Państwowych Fundu­szy Majątkowych i ich roli we współczesnej bankowości korporacyjnej.

Niezaprzeczalną zaletą tej książki jest autorski sposób prezentacji omawianych zagadnień, co sprawia, że czyta się ją z dużym zainteresowa­niem. „Współczesna bankowość korporacyjna" to lektura adresowana zarówno do praktyków bankowych, jak i przedsiębiorców, którzy pragną po­szerzyć swą wiedzę w zakresie bankowej obsługi przedsiębiorstw. Jednak przede wszystkim pozycja ta może być przydatna studentom szkół wyż­szych o profilu ekonomicznym oraz pracownikom naukowym.
Dr hab. Paweł Niedziółka, prof. nadzw. SGH
Wprowadzenie 11

1. Marketing usług bankowości korporacyjnej - Grzegorz Kotliński 17
1.1. Popyt na usługi bankowości korporacyjnej 19
1.2. Finansowe uwarunkowania rozwoju usług bankowości korporacyjnej w Polsce 20
1.3. Metody dystrybucji usług bankowości korporacyjnej stosowane na polskim rynku usług bankowych 23
1.4. Swoiste cechy marketingu usług bankowości korporacyjnej 26
1.5. Marketing mix w świadczeniu usług bankowości korporacyjnej 27
1.6. Marketing usług bankowości korporacyjnej na przykładzie działalności wybranego banku 33
Bibliografia 39

2. Współczesny bank korporacyjny jako partner przedsiębiorczości - Stanisław Kaszuba 41
2.1. Relationship banking (bankowość relacyjna) 41
2.2. Bankowość korporacyjna - istota i definicja 46
Bibliografia 51

3. Finansowanie działalności operacyjnej przedsiębiorstw - Anna Pyka 53
3.1. Współpraca banku i przedsiębiorstwa w aspekcie finansowania działalności gospodarczej 53
3.2. Finansowanie działalności operacyjnej 54
3.3. Finansowanie transakcji handlowych 58
Bibliografia 69

4. Finansowanie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw - Anna Pyka 71
4.1. Finansowanie działalności inwestycyjnej poprzez kredyty 72
4.2. Kredyty inwestycyjne na finansowanie wierzytelności leasingowych 74
4.3. Specjalistyczna oferta finansowania inwestycji 77
4.4. Banki a emisja obligacji korporacyjnych 79
4.5. Banki a sekurytyzacja aktywów przedsiębiorstwa 81
4.6. Finansowanie strukturalne 82
Bibliografia 90

5. Kredyty konsorcjalne we współczesnej bankowości korporacyjnej - Janusz Cichy 91
5.1. Konsorcjum bankowe jako szczególny rodzaj współpracy kredytowej banków 92
5.2. Bankowy kredyt konsorcjalny w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych 95
5.3. Ocena rynku kredytów konsorcjalnych w Polsce 102
Bibliografia 107

6. Współczesne metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa - Maciej S. Wiatr 109
6.1. Rodzaje systemów pomiaru ryzyka kredytowego przedsiębiorstw 109
6.2. Proces ustalania ratingu kredytowego 112
6.3. Informacyjne podstawy ustalania ratingu przedsiębiorstwa 114
6.4. Bankowy system ratingowy w praktyce 116
6.4.1. Masterskala - podstawowa skala ratingowa 117
6.4.2. Analiza czynników ilościowych (Hard Facts) 117
6.4.2.1. Rentowność sprzedaży (ROS - Return on Sales) lub OIM (Ordinary Income Margin - marża zysku operacyjnego) 118
6.4.2.2. Marża na poziomie EBITDA (EBITDA Margin) 118
6.4.2.3. Wskaźnik rentowności aktywów (Return on Assets) 118
6.4.2.4. Wskaźnik kapitałowy (samofinansowania - Equity Ratio ? ER) 119
6.4.2.5. Wskaźnik pokrycia odsetek (ICR - Interest Coverage Ratio) 119
6.4.2.6. Wskaźnik okresu obsługi długu (DAP - Debt Amortization Period) 120
6.4.3. Analiza czynników jakościowych (Soft Facts) 121
Bibliografia 125

7. Udział banków w tworzeniu drugiej szansy dla przedsiębiorstw - Piotr Masiukiewicz 127
7.1. Podejście procesowe do działań naprawczych 128
7.2. Przyczyny kryzysów polskich przedsiębiorstw a zasięg procesów naprawczych 130
7.3. Ścieżki postępowania naprawczego w świetle prawa polskiego 132
7.3.1. Postępowanie wewnętrzne 134
7.3.2. Ugoda cywilna 134
7.3.3. Postępowanie naprawcze sądowe 134
7.3.4. Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu 135
7.4. Koszty upadłości i koszty społeczne a polityka ?drugiej szansy? w UE 135
7.5. Koncepcje zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie i strategie udziału banków 137
7.6. Bankowe instrumenty wsparcia 139
7.7. Windykacja i restrukturyzacja należności przez bank 140
7.8. Program naprawczy Koncernu DUDA. Studium przypadku 142
7.9. Postrzeganie banków przez przedsiębiorstwa w świetle ostatniego kryzysu 142
Bibliografia 145

8. Zagrożenie bankowości korporacyjnej zorganizowaną przestępczością gospodarczą - Piotr Majewski 149
8.1. Zmiana charakteru przestępczości w Polsce 150
8.2. Metody działania sprawców przestępstw gospodarczych 153
8.3. Zagrożenia związane z działaniem pracowników banków 158
8.4. Przestępczość zorganizowana w branży ubezpieczeniowej 159
8.5. Pranie brudnych pieniędzy 161
Bibliografia 163

9. Strategie rozwoju we współczesnej bankowości korporacyjnej - Jakub Marszałek 165
9.1. Strategie rozwoju i wzrostu banku 166
9.2. Bankowość korporacyjna w polskim sektorze bankowym - ocena strategii 170
Bibliografia 179

10. Papiery dłużne we współczesnej bankowości korporacyjnej - Sławomir Antkiewicz 181
10.1. Istota papierów dłużnych 181
10.2. Infrastruktura prawna dotycząca finansowania przedsiębiorstw obligacjami korporacyjnymi i krótkoterminowymi papierami dłużnymi 184
10.3. Procedura emisji papierów dłużnych 186
10.4. Uczestnicy rynku obligacji korporacyjnych i krótkoterminowych papierów dłużnych 187
10.5. Rozwój krajowego rynku papierów korporacyjnych 192
10.6. Perspektywy rozwoju polskiego rynku papierów dłużnych 194
Bibliografia 199

11. Działalność banków komercyjnych na rynku papierów wartościowych - Witold Gradoń 201
11.1. Ogólna charakterystyka instrumentów dłużnych oferowanych przez banki klientom korporacyjnym na rynku finansowym 202
11.2. Przedemisyjne czynności banków komercyjnych na rynku papierów wartościowych 204
11.3. Usługi poemisyjne banków na rynku papierów wartościowych 214
Bibliografia 219

12. Bankowe usługi powiernicze - Rafał Płókarz 221
12.1. Definicja i zakres usług powierniczych 221
12.2. Globalny rynek usług powierniczych 223
12.3. Polski rynek bankowych usług powierniczych 228
12.3.1. Centralne depozyty papierów wartościowych 228
12.3.2. Usługi powiernicze w polskich bankach 230
Bibliografia 236

13. Kontrakty opcyjne - niesymetryczne instrumenty zarządzania ryzykiem - Ewa Dziawgo 237
13.1. Rodzaje opcji i ich własności 237
13.2. Podział i charakterystyka głównych strategii opcyjnych 239
13.3. Popularność zerokosztowych strategii opcyjnych 249
Bibliografia 251

14. Państwowe Fundusze Majątkowe w dobie globalizacji - Izabela Pruchnicka-Grabias 253
14.1. Definicja, rodzaje i zakres działalności Państwowych Funduszy Majątkowych 253
14.2. Aktywa oraz wartość i ilość transakcji zawieranych przez fundusze majątkowe 257
14.3. Geograficzna rejonizacja inwestycji 259
14.4. PFM jako źródło kapitału 260
Bibliografia 263

15. Dostępność kredytów bankowych dla polskich przedsiębiorstw w świetle badań literaturowych - Anna Szelągowska 265
15.1. Luka finansowa w sektorze MSP 266
15.2. Źródła finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw 268
15.3. Poziom akceptacji wniosków kredytowych w sektorze MSP 272
15.4. Bariery rozwoju sektora MSP w Polsce 276
Bibliografia 280

Zakończenie 283
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku