• Polska transformacja gospodarcza 1989-2022. Przesłanki, dylematy, przebieg i skutki

Retrospektywna analiza i ocena zmian systemowych polskiej gospodarki koncentruje się na: • chronologicznym przedstawieniu procesu transformacji, zaczynając od zmian systemowych dokonywanych w latach 80. XX wieku (więc jeszcze w warunkach gospodarki centralnie planowanej) poprzez terapię szokową, cztery reformy w sferze budżetowej przeprowadzone w 1999 r., „dobrą zmianę" zapoczątkowaną w 2015 r. i jej kontynuację w postaci Krajowego Planu Odbudowy i Polskiego Ładu; • ocenie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (szybkie tempo i wielorakość metod prywatyzacji) i politycznej decyzji o likwidacji PGR-ów, a także na refleksjach dotyczących prywatyzacji oddolnej (założycielskiej) oraz reprywatyzacji; • analizie konkurencyjności i nowoczesności polskiej gospodarki ocenianej przez pryzmat jej innowacyjności (determinanty innowacyjności i ocena jej poziomu na tle krajów Unii Europejskiej); • ocenie społecznych skutków wprowadzanych zmian systemowych na sytuację na rynku pracy (rola instytucji rynku pracy i związków zawodowych, bezrobocie, opodatkowanie pracy, zróżnicowanie dochodów); • ocenie zasadności reakcji społeczeństwa na wprowadzane zmiany i próbie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu na odczucia społeczne wpływa roszczeniowość społeczeństwa i jego niedojrzałość, utrudniająca dokonywanie niezbędnych reform, a w jakim niezdolność elit politycznych do prawidłowego formułowania celów, doboru środków ich realizacji i skutecznego działania.

Podtytuł Polska transformacja gospodarcza 1989-2022. Przesłanki, dylematy, przebieg i skutki
Autor Stefan Krajewski
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 250
72.00 54.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
50.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-624-6
Retrospektywna analiza i ocena zmian systemowych polskiej gospodarki koncentruje się na:
• chronologicznym przedstawieniu procesu transformacji, zaczynając od zmian systemowych dokonywanych w latach 80. XX wieku (więc jeszcze w warunkach gospodarki centralnie planowanej) poprzez terapię szokową, cztery reformy w sferze budżetowej przeprowadzone w 1999 r., „dobrą zmianę" zapoczątkowaną w 2015 r. i jej kontynuację w postaci Krajowego Planu Odbudowy i Polskiego Ładu;
• ocenie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (szybkie tempo i wielorakość metod prywatyzacji) i politycznej decyzji o likwidacji PGR-ów, a także na refleksjach dotyczących prywatyzacji oddolnej (założycielskiej) oraz reprywatyzacji;
• analizie konkurencyjności i nowoczesności polskiej gospodarki ocenianej przez pryzmat jej innowacyjności (determinanty innowacyjności i ocena jej poziomu na tle krajów Unii Europejskiej);
• ocenie społecznych skutków wprowadzanych zmian systemowych na sytuację na rynku pracy (rola instytucji rynku pracy i związków zawodowych, bezrobocie, opodatkowanie pracy, zróżnicowanie dochodów);
• ocenie zasadności reakcji społeczeństwa na wprowadzane zmiany i próbie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu na odczucia społeczne wpływa roszczeniowość społeczeństwa i jego niedojrzałość, utrudniająca dokonywanie niezbędnych reform, a w jakim niezdolność elit politycznych do prawidłowego formułowania celów, doboru środków ich realizacji i skutecznego działania.

Wstęp 9

Rozdział 1
Przebieg procesu transformacji polskiej gospodarki 17
1.1. Wprowadzenie 17
1.2. Ewolucja gospodarki centralnie planowanej 19
1.3. Terapia szokowa 24
1.4. Rządy AWS i cztery reformy w sferze budżetowej 34
1.5. Czy zmiany systemu emerytalnego okazały się bezpieczne dla rządzących? 41
1.6. Czy przesadzono z fetyszem wzrostu PKB i faworyzowaniem przedsiębiorców? 43
1.7. Dobra zmiana. Krajowy Plan Odbudowy i Polski Ład 48
1.8. Nowy program zmian społeczno-gospodarczych 51
1.8.1. Krajowy Plan Odbudowy i Polski Ład. Założenia ogólne 51
1.8.2. Krajowy Plan Odbudowy i Polski Ład. Próba oceny 53
1.8.3. Polski Ład. Podatki 56
1.9. Kondycja polskiej gospodarki w latach 2014-2022 64

Rozdział 2
Prywatyzacja polskiej gospodarki 73
2.1. Wprowadzenie 73
2.2. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych 77
2.2.1. Przebieg procesu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 77
2.2.2. Efektywność procesu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 87
2.2.3. Ocena przebiegu prywatyzacji 99
2.3. Prywatyzacja założycielska 105
2.4. Prywatyzacja państwowych gospodarstw rolnych 109
2.4.1. Przebieg prywatyzacji 109
2.4.2. Społeczne skutki prywatyzacji PGR-ów 115
2.5. Reprywatyzacja 119

Rozdział 3
Innowacyjność polskiej gospodarki 127
3.1. Wprowadzenie 127
3.2. Charakterystyka determinantów innowacyjności 128
3.3. Kontrowersje wokół innowacyjności 138
3.3.1. Formalne i rzeczywiste kryteria innowacyjności przedsiębiorstw 139
3.3.2. Zależność między nakładami i efektami działalności innowacyjnej 140
3.3.3. Współpraca między sferą B+R i biznesem 142
3.3.4. Wielkość przedsiębiorstw a ich innowacyjność 145
3.3.5. Stosunki własnościowe w przedsiębiorstwach a ich innowacyjność 150
3.3.6. Rola państwa i rynku w działalności innowacyjnej 152
3.3.7. Konkluzje 154
3.4. Innowacyjność polskiej gospodarki na tle krajów Unii Europejskiej 156

Rozdział 4
Mankamenty rynku pracy w Polsce 169
4.1. Wprowadzenie 169
4.2. Brak konsekwencji w przestrzeganiu reguł gospodarki rynkowej 172
4.3. Funkcjonowanie instytucji rynku pracy w Polsce 175
4.4. Związki zawodowe 178
4.5. Kontrowersje wokół płacy minimalnej 180
4.6. Walka z bezrobociem 186
4.7. Opodatkowanie pracy 196
4.8. Zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce 202
4.9. Szara strefa 212
4.10. Konkluzje 220

Zakończenie 223
Bibliografia 239
Spis tabel 247
Spis wykresów 24

Prof. zw. dr hab. Stefan Krajewski od początku transformacji w Polsce był dyrektorem Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Był pracownikiem Politechniki Warszawskiej, członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP, a także Rady Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Współpracował z Bankiem Światowym i Międzynarodową Korporacją Finansową. Jego zainteresowania naukowe obejmują szeroki zakres problemów dotyczących funkcjonowania gospodarki, zarówno w wymiarze makro-, jak i mikroekonomicznym.

Recenzja: Prof. dr hab. Czesław Bywalec

Aksman E. (2010), Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995-2007, Wydawnictwo UW, Warszawa.
Andersen A. (1992), Tax Guide to Europe, Arthur Andersen&Co.SC.
ANR (2016), Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2016 roku, Warszawa, 27 lipiec.
Antosiewicz J. (1993), Reprywatyzacja, Biblioteka Sejmowa, Warszawa.
Atkinson A. (2017), Nierówności. Co da się zrobić?, Krytyka Polityczna, Warszawa.
Baca-Pogorzelska K. (2016), Jednak jest mafia węglowa, „Dziennik Gazeta Prawna", 15-17.07.
Baczko T., Puchała-Krzywina E. (red.) (2013), Raport o innowacyjności produktowej w Polsce w 2012 roku, INE PAN, Warszawa.
Baka W. (2007), Zmagania z reformą, Iskry, Warszawa.
Balcerowicz L. (2014), Pilnujemy polityków z Leszkiem Balcerowiczem rozmawia Maria Strenecka, „Polityka", nr 37.
Balcerowicz L. (2019), Tylko radykalna reforma miała szansę, z Leszkiem Balcerowiczem rozmawia Krzysztof Adam Kowalczyk, „Rzeczpospolita", 11.09.
Binder P. (2016), Młodzi a bieda. Strategia radzenia sobie w doświadczeniu młodego pokolenia wsi pokołchozowych i popegeerowskich, Wydawnictwo IFIS, Warszawa.
Błaszczyk B. (2001), Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw: od koncepcji do realizacji, [w:] E. Mączyńska (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, t. 1, Wyd. DiG, Warszawa.
Bochenek M. (2004) [w:] B. Polszakiewicz (red.), Problemy gospodarki rynkowej w Polsce, UMK, Toruń.
Bochniarz H., Krajewski S. (red.) (1997), Sektorowe programy restrukturyzacji i prywatyzacji majątku państwowego, Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, Warszawa.
Boeri T., Ours van J. (2011), Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Bogle J. (2009), Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, PTE, Warszawa.
Botero J.C., Djankov S., La Porta R., Lopez-de Silanes F., Schleifer A. (2003), The regulation of labour, NBER, „Working Paper", No. 9756.
CBOS (2016), Postawy wobec płacenia podatków, Komunikat z badań Nr 85, Warszawa.
CBOS (2016), Raport z badań ilościowych dla Ministerstwa Skarbu Państwa, Warszawa, maj.
Chang H.J. (2013), 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Ciborowski R. (2004), Wpływ zmian w polityce ekonomicznej i globalizacji na postęp techniczny konkurencyjność gospodarki Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Cieślik J. (2018), Konstytucja biznesu: ulgi w ZUS, które mogą szkodzić, „Rzeczypospolita", 15 kwietnia;
Deaton A. (2016), Wielka ucieczka. Zdrowie, bogactwo i źródła nierówności, PWN, Warszawa.
Doryń W. (2013), Innowacyjność a płace i zyski. Analiza empiryczna, referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
Ernste D.H. (2018), The Shadow Economy in industrial Countries, IZA, World of Labour, November.
European Bank for Reconstruction and Development (2000), Transition Report 2000, Employment, Skills and Transition, London.
European Commission (2010), Taxation Trends in European Union, Luxemburg.
European Commission (2013), Innovation Union Scoreboard, Enterprise and Industry.
European Commission (2020), Taxation Trends in European Union, Luxemburg.
European Communities (2009), Comparative analysis of innovation performance, European Innovation Scoreboard.
European Union (2020), European Innovation Scoreboard.
Eurostat (2018), Expenditure on social protection benefits by function, http:/ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index... (dostęp: 14.02.2021).
Eurostat, European Commission (2008), Government financial statistics. Summary tables, http://epp.eurostat.e (dostęp: 5.02.2022).
Filek J., (2006), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-mentów, Kraków.
Filek J., (2007), Między wolnością gospodarczą a odpowiedzialnością społeczną biznesu, [w:] B. Klimczak, A. Lewicka-Strzelecka (red), Etyka i ekonomia, PTE, Warszawa.
Filipowicz K., Tokarski T., Włodarczyk P., (2017), Taksonomiczne wskaźniki liberalizacji rynków pracy a zmiany zatrudnienia w wybranych krajach OECD, [w:] E. Kwiatkowski (red.), Instytucje rynku pracy w krajach OECD. Istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
FOR (2015), Shadow Economies in the Baltic Sea Regions, Warszawa.
Fundowidcz J., Łapiński K., Wyżnikiewicz B. (2018), Szara strefa 2018, Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych, Warszawa.
Fundowidcz J., Łapiński K., Stefanowicz J. , Wyżnikiewicz B., Wyżnikiewicz D. (2021), Szara strefa 2021, Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych, Warszawa.
Gardawski J. (2013), Czy działalność związków zawodowych ma sens? Związki na Powązki, z Juliuszem Gardawskim rozmawia Michał Wybieralski, „Gazeta Wyborcza", 14-15.09.
Gierszewska G. (2001), Strategie restrukturyzacji produktowo-rynkowej przedsiębiorstw, [w:] E. Mączyńska (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, t. 1, Wyd. DiG, Warszawa.
Gierszewska G., Krajewska A., Krajewski S. (2000), Synteza opracowań cząstkowych przygotowanych w ramach PBZ-001-9 nt. Procesy restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw, INE PAN, „Working Papers", nr 41.
Golinowska S. (2002), Nierówności społeczne: identyfikacja i możliwości wyrównania, [w:] Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa. Raport nr 49, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa.
Goraus K., Lewandowski P. (2016), Minimum Wage Violation in Central and Easter Europe, „IBS Working Paper", No. 3, April.
Grodzicki M.J. (2018), Konwergencja w warunkach integracji gospodarczej. Grupa Wyszehradzka w globalnych łańcuchach wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Grosfeld I., Senik C. (2010), The Emerging Aversion to Inequality, „Economics of Transition", Vol. 18, No 1.
GUS (1984), Rocznik Statystyczny, Warszawa.
GUS (1984-1997), Rocznik Statystyczny, Warszawa.
GUS (1991-2014), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Warszawa.
GUS (1992), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w okresie 1.08.1990-31.12.1991, Warszawa.
GUS (1993, 2005), Biuletyn Statystyczny, Warszawa.
GUS (1993-2016), Roczniki Statystyczne RP, Warszawa.
GUS (1993-2020), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
GUS (1994, 2021), Rocznik Statystyki Międzynarodowej, Warszawa.
GUS (1995), Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa.
GUS (2005), Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 r., Warszawa.
GUS (2009, 2021), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych, Warszawa.
GUS (2011), Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 r., Warszawa.
GUS (2012, 2020), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw, Warszawa, Szczecin.
GUS (2012, 2020), Nauka i technika, Warszawa, Szczecin.
GUS (2015), Praca nierejestrowana w Polsce w 2014 r., Warszawa.
GUS (2016, 2018, 2020), Rocznik Statystyczny Pracy, Warszawa.
GUS (2017), Budżety gospodarstw domowych w 2016 r., Warszawa.
GUS (2018), Działalność badawczo-rozwojowa, Warszawa.
GUS (2019), Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 r., Warszawa.
GUS (2020), Budżety gospodarstw domowych w 2019 r., Warszawa.
GUS (2020), Struktura wynagrodzeń według zawodów, Warszawa.
GUS (2021), Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2019 r., Warszawa.
Guza L. (2010), Ile kosztuje dobry uniwersytet, „Nauka" nr 4.
Guza L., Klinger K. (2010), Wiedza napędza gospodarkę, „Dziennik Gazeta Prawna", 19 maja.
Hagemejer J., Poniatowski G., Pechcińska A., Turgut M.B., Śmietanka A. (2021), Inwestycje i ich determinanty a wzrost gospodarczy Polski w długim okresie, CASE Raports No 505 (2021), Warszawa.
Halamarska M. (red.), Społeczne problemy osiedli popegeerowskich, Raport z badań, IRWiR, Warszawa, 1998.
Hansmeyer K.H., Mackscheidt K. (1977), Finanzpsychologie, Hdb. Fin., Tübingen.
Horała M. (2021), Dzięki podniesieniu kwoty wolnej od podatku 9 mln Polaków przestanie płacić PIT, https://radio.opole.pl/1041583 (dostęp: 20.09.2021).
Howell i inni (2016), What's the Right Minimum Wage?, Reframing the Debate from „No Job Loss" to „Minimum Living Wage", „Working Paper Series", June.
Ikonowicz K. (2021), Zandberg o „Polskim Ładzie". PiS to schrzanił, udostępnił lobbystom, https://www.rp.pl>Wydarzenia>Kraj>Polityka (dostęp: 10.10.2021).
Jarosz M., Kozarzewski P. (2002), Sukcesy i klęski prywatyzacji w krajach poskomunistycznych, ISP PAN, Warszawa.
Jarzyński, Rzańca i inni (2011), Płaca minimalna zabija miejsca pracy, „Analiza FOR", nr 2.
Kabaj M. (2013), Mikroekonomiczne dylematy wynagradzania minimalnego, „Polityka Społeczna", nr 8.
Kabaj M., Uścińska G., Wrotny J. (2007), Metody i mechanizmy ograniczania bezrobocia w zakresie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego bezrobotnych, Ekspertyza dla Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
Kalecki M. (1971), Selected Essays in the Dynamics of Capitalist Economy, Cambridge University Press, Cambridge.
Kamińska A., Lewandowski P. (2015), The Effects Of Minimum Wage on a Labour Market with High Temporary Employment, „IBS Working Paper", No. 7.
Kapela M. (2020), Rola kosztów pracy w kształtowaniu konkurencyjności polskiej gospodarki, praca doktorska, Uniwersytet Łódź, Łódź.
Kapeller J., Leitch S., Wildauer R. (2011), A European Welth Tax, „Social Europe", 9.04.
Karwowska-Butrym Z. (2001), Mieszkańcy osiedli byłych pegeerów o swojej sytuacji życiowej, Studio Poligrafii Komputerowej, „SQL" s.c., Olsztyn.
Kiełczewska A., Kośny M. Suwalski J. (2021), Skala płacenia pod stołem w Polsce, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa, https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/PIE-Raportplaceniapodstolem_2pdf (dostęp: 15.11.2021).
Kleer J. (2013), Rozwój imitacyjny: zalety i wady, referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
Knapińska M. (2015), Efektywność polityki rynku pracy - aspekty teoretyczne i praktyczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Koćwin S. (2020), Postulat 8: Wyższe zasiłki dla bezrobotnych - 26 sierpnia 2020, https://www.opzz.org.pl/aktualności/kraj/postulat-8-wyższe-... (dostęp: 21.09.2020).
Komar A. (1996), Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
Korona D. A., Program Powszechnej Prywatyzacji a sprawiedliwość dystrybutywna, [w:] Kowalik T. (red.) (2002), Nierówni i równiejsi, Fundacja Innowacja, Warszawa.
Kotler P. (2016), Twarzą w twarz z kapitalizmem, MT Biznes, Warszawa.
Kowalik T. (1996), Sierpień - epigońska rewolucja mieszczańska, „Nowe Życie Gospodarcze", nr. 37.
Kowalik T. (2000), Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
Kowalik T. (2001), Ekonomiści polscy wobec transformacji, [w:] A. Wojtyna (red.), Czy ekonomia nadąża z wyjaśnieniem rzeczywistości, Dom Wydawniczy Bello-na, Warszawa.
Kowalik T. (2008), Czy kapitalizm może być etyczny?, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym", vol. 11, nr 1.
Kowalik T. (2009), www.Polskatransformacja.pl, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warszawa.
Kozarzewski P. (2016), Prywatyzacja w Polsce w perspektywie porównawczej. Cele i założenia polskiej prywatyzacji na tle innych krajów transformacji, [w:] Błasz-czyk B., Kozarzewski P. (red.), Zmiany w polskich przedsiębiorstwach. Własność, restrukturyzacja, efektywność, „Raporty CASE", nr 70.
Krajewska A. (1994), Opodatkowanie sektora publicznego i prywatnego w Polsce, „Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
Krajewska A. (2001), Efektywność restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw. Aspekty oddłużeniowe, [w:] E. Mączyńska (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, t. 1, Wyd. DiG, Warszawa.
Krajewska A. (2012), Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
Krajewska A. (2018), Płaca minimalna, PWE, Warszawa.
Krajewska A., Krajewski P. (2020), Opodatkowanie konsumpcji, pracy i kapitału w krajach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, CeDeWu, Warszawa.
Krajewska A., Krajewski S. (2002), Ekonomiczno-finansowa kondycja przedsiębiorstw sprywatyzowanych, [w:] M. Bałtowski (red.), Przedsiębiorstwa sprywatyzo-wane w gospodarce polskiej, PWN, Warszawa.
Krajewska A., Krajewski S. (2019), Płaca minimalna jako kontrowersyjne narzędzie kształtowania dochodów, referat na X Kongres PTE, Warszawa.
Krajewski S. (1996), Efekty ekonomiczne udziału kapitału zagranicznego w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw, [w:] Jarosz M. (red.), Kapitał zagraniczny w prywatyzacji, ISP PAN, Warszawa.
Krajewski S. (1998), Efekty ekonomiczne prywatyzacji bezpośredniej, [w:] M. Jarosz (red.), Prywatyzacja bezpośrednia. Inwestorzy. Menedżerowie. Pracownicy, ISP PAN, Warszawa.
Kryńska E. (red.) (2009), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, MPiPS, Warszawa.
Kuźniar A. (2017), Udział Polski w globalnych łańcuchach wartości, „Horyzonty Polityki", Vol. 8, No. 22.
Laclau E. (1989), Politics and Ideology in Marxist Theory, Capitalism, Fascism, Populism. Verso Edition, London.
Litwiński l, Sztanderska W., Giza-Poleszczuk A. (2008), Rynki pracy na obszarach popegeerowskich. Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS, Warszawa.
Łaszkiewicz K.H. (1998), Jak oddawano za granicę, „Gazeta Polska", nr 24.
Majchrowska A. (2016), Wynagrodzenia w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej. Czy są one relatywnie niskie i co zrobić aby przyśpieszyć ich wzrost? [w:] M. Bednarski (red.), Wynagrodzenia w Polsce. Przesłanki i hamulce wzrostu, IPiSS, Warszawa.
Makarzec P. (2003), Reprywatyzacja w Polsce i w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, „Studia Juridica Lublinensia", tom 2.
Marks-Bielska R. (2002), Czynniki kształtujące sytuację społeczno-ekonomiczną byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w okresie transformacji systemowej, praca doktorska, Wydział Zarzadzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Mazzucato M. (2016), Przedsiębiorcze państwo, Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań.
Mączyńska E. (2001), Zmiany wyników ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw z uwzględnieniem form własności, [w:] E. Mączyńska (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, t. 1, Wyd. DiG, Warszawa.
Medina L., Schneider F. (2018), Shadow Economies Around the World. What Did We Learn over the Last 20 Year?, IMF Working Papers 18/17.
Michnik A. (1993), Gdzieś na wschodniej części Europy, „Tygodnik Powszechny", nr 35.
Minimum Wages in European Union (2019), https://www.reinsfischer.com/minimum-wageseuropeanunion2019 (dostęp: 17.09.2021).
Ministerstwo Finansów (1998), Biała księga podatków, Warszawa.
Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych (2010), Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r., Warszawa.
Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych (2020), Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r., Warszawa.
Ministerstwo Skarbu Państwa (1997), Przedsiębiorstwo państwowe - co dalej, Warszawa.
Ministerstwo Skarbu Państwa (2006), Dynamika przekształceń własnościowych, Warszawa.
Ministerstwo Skarbu Państwa (2007), Ocena przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2006 roku, Warszawa.
Ministerstwo Skarbu Państwa (2009), Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (Wariant z udziałem samorządu) z dn. 18.05.2009, http:/bip.msp.gov.pl/portal/bip/ 103/30.12/Projekt_ustawy_o_świadczeniach_pieniężnych_przyznawanych_niektorym_osobom_których... (dostęp: 22.06.2019).
Ministerstwo Skarbu Państwa (2016), Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2015, Warszawa.
Moszyńska A., Moszyński M. (2012), Reprywatyzacja a konflikt interesów ekonomicznych jednostek i państwa - Polska na tle pozostałych krajów transformacji, „Ekonomia i prawo", Tom VIII, nr 1.
MPiPS, Departament Analiz Ekonomicznych (2008), Rynki pracy na obszarach popegeerowskich. Raport z badań, Warszawa.
Myck M., Trzciński K., Oczkowska M. (2021), „Polski Ład", dystrybucyjne konsekwencje propozycji podatkowych Zjednoczonej Prawicy, Centrum Analiz Ekono-micznych CenEA, 19.05.
NIK (2014), Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w niektórych województwach, Warszawa.
OECD (2015), Employment Outlook 2015, OECD, Liberary.
OECD (2018), Economic Outlook Mixed Findings on the Drivers of Wages - Productivity Decoupling, Trade Union Advisory Committee of the OECD, Paris, 19 December.
OECD (2018), Economic Outlook, Mixed Findings on the Drivers of Wages - Productivity Decoupling, Trade Union Advisory Committee of the OECD, Paris, 19 December.
OECD (2020), Taxing Wages.
Opinie Polaków na temat programu Rodzina 500 plus (2021), Biuro Informacji Gospodarczej, InfoMonitor, Warszawa, https://businessinsider.com.pl.
Owsiak S. (2015), Nierówności dochodowe jako zagrożenie dla rozwoju gospodarczego, Biuletyn PTE, nr 3(70).
Panel (2005), Premierzy po 15 latach transformacji, wypowiedź Marka Belki, „Dziennik Gazeta Prawna", 21 luty.
PAP (2018), Prof. Modzelewski: strata 400 mld zł na podatkach w latach 2008-15 to ostrożny szacunek, https://www.pb.pl/prof_modzelewski_strata_400mld_zl_na_podatkach_w_latach_2008-15_to_ostrozny_szacunek_942043 (dostęp: 04.10.2021).
Piketty T. (2016), Czy można uratować Europę?, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Piketty T. (2021), To nie może działać. Z Thomasem Pikettym rozmawia Ondrej Houska, „Dziennik Gazeta Prawna", 26-28 marca.
Psyk-Piotrowska E. (2001), Pauperyzacja, ubóstwo czy marginalizacja środowisk popegeerowskich, [w:] Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-ekonomicznych w Polsce. Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu, Poznań.
PWC (2019), Praca w UE - podatki i składki 2018/2019, Warszawa.
Rękas M. (2013), Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej w Polsce w latach 2005-2011, „Zarządzanie i Finanse", nr 2/3.
Rodrik D. (2002), A Thousand Growth Model Bloom. Project Syndicate, J.F. Kennedy: School of Government. Harvard University, April 2002.
Rodrik D. (2006), Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion?, „Journal of Economic Literature", No. 4.
Rodrik D. (2011), Jedna ekonomia, wiele recept, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Rosser J.B., Rosser M.V. (2001), Another Failure of Washington Consensus in Transition Countries, „Challenge", no 2.
Rutkowski W. (2016), Makroekonomiczne konsekwencje wzrostu wynagrodzeń, [w:] M. Bednarski (red.), Wynagrodzenia w Polsce. Przesłanki i hamulce wzrostu, IPiSS, Warszawa.
Rynek w cuglach (2008), Edmund S. Phelps w rozmowie z Jackiem Żakowskim, „Polityka", nr 42.
Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2004), Ekonomia. tom 2, WNPWN, Warszawa.
Schmeider F. (2009), Size and development of the shadow economy in Germany, Austria and other OECD countries: some preliminary findings, „Revenue Economique", No. 60.
Schmeider F., Ernste D.H. (2013), The Shadow Economy-An International Survey, Cambridge University Press, Cambridge.
Schneider F. (2018), Implausible Large Differences of the Size of the Underground Economies in Highly Developed European Countries? A Comparison of Differ-ent Estimation Methods, http://www.econ.jku.atlmembers/Schneiderlfiles/publications/2017/EstshadEcOECDCountries.pdf (dostęp: 10.09.2020).
Skiba L. (2010), Budżet UE, [w:] Opolski K., Mycielska D., Górski J., Strefa EURO - europejska integracja gospodarczo-walutowa, Wydział Nauk Ekonomicz-nych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Skidelsky R., (2012), Keynes. Powrót Mistrza, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Stiglitz J.E. (2007), Wizja sprawiedliwej globalizacji, PWN, Warszawa.
Stiglitz J.E., Freefall D. (2010), Jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa.
Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J-P. (2013), Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, PTE, Warszawa.
Szumlewicz P. (2016), Wyzysk pracownika ma się dobrze, „Dziennik Gazeta Prawna", 13-15 maja.
Szumlewicz P., (2018), Kiedy rząd przestanie wspierać śmieciówki, „Dziennik. Gazeta Prawna", 17-19 sierpnia, nr 159 (9809).
Ścigała D. (2014), Pozycja polskiej gospodarki w globalnych łańcuchach wartości, [w:] S. Rudolf, Polska w UE i globalnej gospodarce, PTE, Warszawa.
Tański A. (2014), Nie zamordowałem pegeerów z Adamem Tańskim rozmawia Krystyna Naszkowska, „Gazeta Wyborcza", 28-29 czerwca.
Uścińska G. (2005), Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, IPiSS, Warszawa.
Wilkin J. (1997), Przekształcenia sektora państwowego gospodarstw rolnych w Polsce w opinii władz lokalnych i mieszkańców „osiedli popegeerowskich", [w:] K. Korab (red.) Ludzie i ziemia po upadku pegeerów. Analiza socjologiczna i ekonomiczna, materiały pokonferencyjne, SGGW, Warszawa, Sekcja Socjologii Wsi, Warszawa.
Wilkin J., Klinger K. (2010), Wiedza napędza gospodarkę, „Dziennik Gazeta Prawna", 19 maja.
Wilkowicz Ł. (2021), Technologie, pandemia i karuzela kadrowa, „Dziennik. Gazeta Prawa", 11-13 czerwca.
Williamson J. (1993), Democracy and the "Washington Consensus", Word Development, No. 21.
Wiśniewski Z. Zawadzki K. (2011), Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, UMK, Toruń.
Wniosek Prezydenta RP o odmowie podpisania ustawy o reprywatyzacji (2001), Warszawa, 22.03.2001, druk nr 2719.
Wojciechowski W. (2008), Skąd się bierze bezrobocie?, „Zeszyty Forum Obywatelskiego Rozwoju", nr 2.
Wojtyna A. (2008), Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną, a wzrostem gospodarczym, [w:] A. Wojtyna (red.), Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, PWE, Warszawa.
Wolska G. (2017), Etyczność postępowania reprezentantów instytucji państwa i przedstawicieli biznesu, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Rok LXXX-zeszyt 3.
Wolszczak-Derlacz J., Parteka A. (2017), Workers, Firms and Task Heterogeneity in International Trade Analysis: An Example of Wage Effects of Trade Within GVC, „Entrepreneurial Business and Economic Review", Vol. 5, No. 2.
Wójcik P. (2021a), Zasiłki dla bezrobotnych równe dla wszystkich? Nie tędy droga do egalitaryzmu, http://krytyka.politycza.pl/gospodarka/zasiłki-dla-bezrobotnych (dostęp: 06.07.2021).
Wójcik P. (2021b), Bezzębny Polski Ład. Ostatnia szansa na sprawiedliwe podatki w Polsce przepadła?, http://krytyka.politycza.pl/gospodarka/bezzebny-polski-lad... (dostęp: 20.09.2021).
Wójcik P. (2022), Nie wszystkie błędy Polskiego Ładu, „Przewodnik Katolicki", nr 8, 13 lipca 2022.
Wyrzykowski W. (2013), Podatkowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
Wyżnikiewicz B. (2012), Wzrost minimalnego wynagrodzenia jest szkodliwy dla gospodarki, „Gazeta Wyborcza", 6 grudnia.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku