• Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym

Nie ma zgody co do optymalnego modelu prowadzenia zagranicznej polityki handlowej. Ścierają się na tym polu koncepcje liberalizacji i protekcjonizmu w stosunkach z otoczeniem zewnętrznym. Żadna z tych koncepcji nigdy nie była realizowana w czystej postaci, a ich elementy stale obecne były w polityce gospodarczej państw. Postępujący proces globalizacji sprzyja rozwiązaniom wolnorynkowym, z kolei zjawiska kryzysowe i spowolnienie gospodarcze stanowią argument przemawiający za zwiększeniem stopnia interwencjonizmu państwowego. Znajduje to odzwierciedlenie w treści książki, która odnosząc się do współczesnych tendencji w handlu międzynarodowym, prezentuje zarówno proponowane w tym zakresie rozwiązania modelowe, jak również konkretne przykłady negocjowania i znoszenia ograniczeń oraz tworzenia barier w handlu. Zwrócono przy tym uwagę na płynące z liberalizacji korzyści, ale nie pominięto związanych z nią zagrożeń. Podkreślono przy tym wagę tego procesu w relacjach między krajami wysoko rozw

Podtytuł Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym
Autor Stanisław Wydymus i Maciej Maciejewski (red.)
Rok wydania 2015
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 316
72.00 50.40
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
48.96
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-719-9

Nie ma zgody co do optymalnego modelu prowadzenia zagranicznej polityki handlowej. Ścierają się na tym polu koncepcje liberalizacji i protekcjonizmu w stosunkach z otoczeniem zewnętrznym. Żadna z tych koncepcji nigdy nie była realizowana w czystej postaci, a ich elementy stale obecne były w polityce gospodarczej państw. Postępujący proces globalizacji sprzyja rozwiązaniom wolnorynkowym, z kolei zjawiska kryzysowe i spowolnienie gospodarcze stanowią argument przemawiający za zwiększeniem stopnia interwencjonizmu państwowego. Znajduje to odzwierciedlenie w treści książki, która odnosząc się do współczesnych tendencji w handlu międzynarodowym, prezentuje zarówno proponowane w tym zakresie rozwiązania modelowe, jak również konkretne przykłady negocjowania i znoszenia ograniczeń oraz tworzenia barier w handlu. Zwrócono przy tym uwagę na płynące z liberalizacji korzyści, ale nie pominięto związanych z nią zagrożeń. Podkreślono przy tym wagę tego procesu w relacjach między krajami wysoko rozwiniętymi, jak i w stosunku do krajów rozwijających się. Przedstawiono przesłanki, również pozaekonomiczne, dla stosowania protekcji w handlu, głównie w odniesieniu do rynków wschodzących.

Walory poznawcze książki wzmacnia szereg zawartych w niej analiz empirycznych opartych o aktualne dane statystyczne. Zaproponowane przez autorów metody badawcze mogą stanowić inspirację dla Czytelników zainteresowanych zmianami w relacjach ekonomicznych państw i ich skutkami dla gospodarki światowej. Atutem publikacji jest wkład w jej treść praktyków handlu zagranicznego, doświadczających na co dzień efektów oddziaływania instrumentów polityki handlowej.

Poruszana w książce aktualna problematyka i zaprezentowane w niej zestawienie teorii, badań empirycznych i praktyki gospodarczej stanowi o wartości tej pozycji na rynku wydawniczym i o jej atrakcyjności dla szerokiego grona Czytelników.

Wstęp 11

CZĘŚĆ I
ZNACZENIE PROCESU LIBERALIZACJI OBROTÓW HANDLOWYCH DLA WSPÓŁCZESNYCH MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

Rozdział 1
Liberalizacja i otwartość gospodarek a rozwój badań makroekonomii gospodarki otwartej - Agnieszka Domańska 17
1.1. Pojęcie i definicje otwartości 18
1.2. Otwartość a teorie międzynarodowych stosunków gospodarczych 24
1.3. Podstawowe modele teoretyczne gospodarki otwartej 25
1.4. Modele ilościowe jako podstawa współczesnej analizy gospodarki otwartej 31
Bibliografia 37

Rozdział 2
Znaczenie „Pakietu z Bali" dla procesu liberalizacji handlu w ramach Rundy Doha WTO - Agnieszka Hajdukiewicz 41
2.1. Agenda negocjacji Rundy Doha 42
2.2. Kontekst handlowy i ekonomiczny Konferencji na Bali 43
2.3. Zakres tematyczny „Pakietu z Bali" 45
2.4. Postanowienia „Pakietu z Bali" w obszarze ułatwień w handlu 45
2.5. Uzgodnienia „Pakietu z Bali" w obszarze rolnictwa 47
2.6. Decyzje dotyczące rozwoju i krajów najmniej rozwiniętych (LDC) 51
2.7. Opóźnienie przyjęcia „pakietu z Bali" - przypadek Indii 53
Bibliografia 55

Rozdział 3
Specyfika protekcjonizmu rolnego w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych - implikacje dla negocjacji TTIP - Anna Wróbel 57
3.1. Protekcjonizm w polityce rolnej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych 58
3.2. Towary rolno-spożywcze w wymianie handlowej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych 61
3.3. Sektor rolny w negocjacjach TTIP - główne wyzwania 69
Bibliografia 76

Rozdział 4
Prawa własności intelektualnej w Umowie o transatlantyckim partnerstwie na rzecz handlu i inwestycji (TTIP) - Andżelika Kuźnar 79
4.1. Znaczenie branż własności intelektualnej w gospodarkach UE i USA 80
4.2. Udział UE i USA w międzynarodowych transferach z tytułu korzystania z praw własności intelektualnej 82
4.3. Udział UE i USA w międzynarodowym obrocie patentami i innymi prawami własności intelektualnej 84
4.4. Ochrona praw własności intelektualnej w UE i USA - główne różnice i obszary sporne w negocjacjach TTIP 88
Bibliografia 95

Rozdział 5
Działania liberalizacyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych, polityka handlowa Unii Europejskiej a ruch Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade) - Wojciech Zysk 97
5.1. Cele milenijne - działania liberalizacyjne ONZ 98
5.2. Polityka handlowa Unii Europejskiej a ruch Sprawiedliwego Handlu 101
Bibliografia 108

Rozdział 6
Relacje handlowe Unii Europejskiej z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku
wobec zmian w systemie preferencji celnych - Marek Maciejewski 111
6.1. Geneza współpracy pomiędzy państwami AKP i Unii Europejskiej 112
6.2. Rozwój relacji handlowych między krajami AKP i Unii Europejskiej 113
6.3. Nowe oblicze stosunków państw AKP i Unii Europejskiej 115
6.4. Stosunki handlowe między krajami AKP i Unii Europejskiej w latach 1995-2013 121
Bibliografia 129

CZĘŚĆ II
PROTEKCJA I WSPARCIE GOSPODARKI KRAJOWEJ W RELACJACH Z OTOCZENIEM MIĘDZYNARODOWYM JAKO CZYNNIK KREACJI PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

Rozdział 7
Merkantylizm i nacjonalizm ekonomiczny w polityce gospodarczej wschodnioazjatyckich rynków wschodzących - Karina Jędrzejowska 133
7.1. Merkantylizm i nacjonalizm ekonomiczny - próby definicji 134
7.2. Wschodnioazjatyckie developmental state 138
7.3. Merkantylizm i nacjonalizm ekonomiczny w strategii rozwoju Chin 142
Bibliografia 145

Rozdział 8
Zmiany przewag konkurencyjnych w handlu zagranicznym w pierwszej dekadzie XXI wieku - porównanie wybranych krajów z regionu Europy Środkowej i Wschodniej z Chinami - Marzenna Anna Weresa 147
8.1. Mierzenie konkurencyjności handlu zagranicznego 148
8.2. Zmiany konkurencyjności handlu zagranicznego sześciu państw UE z Europy Środkowej i Wschodniej w porównaniu z Chinami w latach 2005-2010 151
Bibliografia 159
Aneks 160

Rozdział 9
Wymiana handlowa między Polską a Chinami w kontekście działań protekcjonistycznych podejmowanych przez rząd Państwa Środka - Jacek Kisiała 163
9.1. Protekcjonizm w polityce handlowej 164
9.2. Potencjał Chin jako wyzwanie dla świata 165
9.3. Wymiana handlowa Polska-Chiny 169
9.4. Taryfowe bariery wejścia na rynek chiński 171
9.5. Nietaryfowe bariery wejścia na rynek chiński 173
Bibliografia 177

Rozdział 10
Pokusa protekcjonizmu - uwarunkowania polityki handlowej Argentyny pod rządami Nestora i Cristiny Kirchner - Paweł Zerka 179
10.1. Oportunizm, populizm, protekcjonizm 181
10.2. Populizm a protekcjonizm Kirchnerów 184
10.3. Oportunizm a protekcjonizm Kirchnerów 187
10.4. Protekcjonizm zależny od ścieżki 188
10.5. Polityczna pokusa protekcjonizmu 192
Bibliografia 196

Rozdział 11
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako bezpośredni instrument wsparcia polskiego eksportu - Krzysztof Szaflarski, Izabela Markiewicz-Halemba 199
11.1. Charakterystyka obecnego stanu polskiego eksportu 199
11.2. Przegląd bezpośrednich instrumentów wsparcia polskiego eksportu ze szczególnym uwzględnieniem funduszy strukturalnych UE w latach 2007-2013 201
Bibliografia 209

Rozdział 12
Udział handlu przygranicznego w obrotach towarowych Polski z Białorusią - Halina Powęska 211
12.1. Przyczyny rozwoju handlu przygranicznego 213
12.2. Udział handlu przygranicznego w obrotach towarowych Polski z Białorusią w latach 1997-2002 214
12.3. Udział handlu przygranicznego w handlu zagranicznym Polski z Białorusią w latach 2010-2013 216
Bibliografia 218

CZĘŚĆ III
REGULACJE MIĘDZYNARODOWEGO PRZEPŁYWU CZYNNIKÓW PRODUKCJI I JEJ KONSEKWENCJE DLA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

Rozdział 13
Teoria i istota ryzyka systemowego w warunkach gospodarki realnej i protekcjonizmu finansowego - Jacek Pera 223
13.1. Istota ryzyka w teorii ekonomii 223
13.2. Teoria i natura ryzyka systemowego 226
13.3. Istota i funkcje systemu finansowego 228
13.4. Ryzyko systemowe we współczesnej gospodarce - próba oceny 230
Bibliografia 240

Rozdział 14
Czy koszty inwestorów funduszy inwestycyjnych można uznać za przejaw zawodności rynku? - Paweł Siwek 241
14.1. Zawodność rynku 242
14.2. Koszty transakcyjne a zawodność rynku 243
14.3. Koszty inwestorów funduszy inwestycyjnych i ich wpływ na rentowność inwestycji 245
Bibliografia 250

Rozdział 15
BIZ, wymiana handlowa, transfer technologii a wzrost gospodarczy w Polsce w latach 1990-2012 - Aneta Kosztowniak 251
15.1. BIZ, wymiana handlowa, transfer technologii a wzrost gospodarczy w kraju przyjmującym 252
15.2. Wymiana handlowa Polski w latach 1990-2012 258
15.3. Udział podmiotów z kapitałem zagranicznym w wymianie handlowej Polski 261
15.4. Wymiana handlowa Polski z uwzględnieniem stopnia zaawansowania techniki 263
Bibliografia `267

Rozdział 16
Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym jako przejaw ewolucji międzynarodowego podziału pracy (na przykładzie wybranych krajów) - Marcin Gryczka 271
16.1. Specyfika współczesnego międzynarodowego podziału pracy 271
16.2. Wybrane tendencje w wymianie międzynarodowej 275
Bibliografia 283

Rozdział 17
Globalny kryzys gospodarczy i jego wpływ na Hiszpanię - Tadeusz Sporek 285
17.1. Nastroje społeczne i narodziny nowego zjawiska - ruchu oburzonych 285
17.2. Młode pokolenie w obliczu kryzysu 287
17.3. Sytuacja pozostałych grup społecznych 288
17.4. Inicjatywy społeczeństwa - sposoby na radzenie sobie z kryzysem 288
17.5. Prognozowane scenariusze sytuacji gospodarczej w strefie euro oraz Hiszpanii 289
17.5.1. Propozycje działań w ramach walki z kryzysem 291
17.5.2. Sposoby wyjścia z kryzysu 292
17.5.3. Hiszpania wielokulturowa - zjawisko regionalizmu i decentralizacji w Hiszpanii 295
17.5.4. Analiza nasilających się tendencji separatystycznych oraz nastrojów społecznych w Katalonii 297
Bibliografia 302

Rozdział 18
Kraje Next Eleven (N-11) jako prospektywne potęgi gospodarcze świata w kontekście skutków światowego kryzysu gospodarczego lat 2008-2010 - Krystian Bigos, Piotr Krauzowicz 305
18.1. Charakterystyka gospodarek N-11 306
18.1.1. Kraje wysoko rozwinięte 306
18.1.2. Kraje nowo uprzemysłowione 307
18.1.3. Kraje rozwijające się 309
18.2. Wrażliwość gospodarek krajów N-11 na światowy kryzys gospodarczy 311
18.2.1. Wzrost gospodarczy 311
18.2.2. Rynek pracy 312
18.2.3. Inflacja 313
18.2.4. Polityka fi skalna (zadłużenie) 314
Bibliografia 316

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku