• Inteligentne specjalizacje a budowa innowacyjnych regionów w warunkach europejskich (wyd. II)

Inteligentna specjalizacja to ścisłe powiązanie działalności badawczo-rozwojowej, rozwoju kapitału ludzkiego (kwalifikacji oraz umiejętności pracowników) i specyfiki gospodarczej regionów lub państw. Inteligentne specjalizacje obejmują obszary gospodarki odznaczające się istotnym potencjałem innowacyjnym i rozwojowym, stanowiące jednocześnie pewien mikrosystem gospodarczy bazujący na silnych stronach regionu. Obecnie w Unii Europejskiej inteligentna specjalizacja to istotny pomysł na prowadzenie regionalnej polityki innowacyjnej. Dzięki temu możliwe jest efektywne i sprawne wykorzystanie publicznych środków na inwestycje w sferze badań oraz innowacji.

Podtytuł Inteligentne specjalizacje a budowa innowacyjnych regionów w warunkach europejskich (wyd. II)
Autor Adam Oleksiuk
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 202
62.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-854-7

Inteligentna specjalizacja to ścisłe powiązanie działalności badawczo-rozwojowej, rozwoju kapitału ludzkiego (kwalifikacji oraz umiejętności pracowników) i specyfiki gospodarczej regionów lub państw. Inteligentne specjalizacje obejmują obszary gospodarki odznaczające się istotnym potencjałem innowacyjnym i rozwojowym, stanowiące jednocześnie pewien mikrosystem gospodarczy bazujący na silnych stronach regionu. Obecnie w Unii Europejskiej inteligentna specjalizacja to istotny pomysł na prowadzenie regionalnej polityki innowacyjnej. Dzięki temu możliwe jest efektywne i sprawne wykorzystanie publicznych środków na inwestycje w sferze badań oraz innowacji.

W pracy w szczególności omówiono:
• główne cechy koncepcji inteligentnych specjalizacji,
• korzyści, jakie dzięki inteligentnym specjalizacjom uzyskują gospodarki lokalne,
• politykę regionalną ukierunkowaną na problematykę inteligentnych specjalizacji,
• wyzwania stojące przed uniwersytetami w kontekście budowy koncepcji inteligentnych specjalizacji i regionów innowacyjnych,
• rolę klastrów w rozpoznaniu inteligentnych specjalizacji.


Praca zatytułowana „Inteligentne specjalizacje a budowa innowacyjnych regionów w warunkach europejskich" jest udaną próbą zmierzenia się z zupełnie nową tematyką. Rozprawa prezentuje w pełni zadowalający poziom prowadzonych dociekań i rozważań merytorycznych w swojej dziedzinie. Posiada bogatą wartość poznawczą w zakresie teorii ekonomicznych i różnych podejść stosowanych w analizie innowacji, innowacyjności i rozwoju regionalnego. Książka posiada dobry poziom naukowy i ma szansę stać się istotną pozycją, po którą sięgać będą naukowcy, menedżerowie, specjaliści z dziedziny nauk ekonomicznych.
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Klimiuk


Książka „Inteligentne specjalizacje a budowa innowacyjnych regionów w warunkach europejskich" stanowi interesujące studium teoretyczne koncepcji inteligentnych specjalizacji, charakteryzujące koncepcję oraz jej podstawy teoretyczne. Pokazano teorie z zakresu polityki innowacji i regionalnej, na których bazuje pojęcie inteligentnych specjalizacji, a także jej powiązanie z rolą uniwersytetów i klastrów, jako lokomotyw/kluczowych elementów systemów innowacyjnych i regionalnych. W książce przedstawiono najnowsze podejścia do analizy klastrów, a także stopnia powiązania klastrów z inteligentnymi specjalizacjami.
Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz

Wykaz skrótów 8
Wstęp 9

Rozdział 1
Inteligentne specjalizacje - istota i znaczenie 13
1.1. Wprowadzenie 13
1.2. Definicja i ewolucja pojęcia inteligentnych specjalizacji 14
1.3. „Przedsiębiorcze odkrywanie" - tworzenie inteligentnych specjalizacji 30
1.4. Wzorce zmian strukturalnych jako wynik inteligentnych specjalizacji 32
1.5. Etapy procesu tworzenia polityki inteligentnych specjalizacji 35
1.6. Podsumowanie 39

Rozdział 2
Innowacje i rozwój gospodarczy w regionach - rola rządu jako czynnika wzrostu 41
2.1. Wprowadzenie 41
2.2. Teorie innowacji i rozwoju gospodarczego - zmiana w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. Perspektywa J.A. Schumpetera 42
2.3. Krajowe systemy innowacji a rozwój gospodarczy 52
2.4. Regiony uczące się, megaregiony i model potrójnej-poczwórnej helisy 57
2.5. Zaangażowanie rządu w dziedzinie innowacji 72
2.6. Polityka spójności wobec wyzwań XXI wieku 75
2.7. Podsumowanie 88

Rozdział 3
Budowa przewagi regionalnej i inteligentne specjalizacje - porównanie dwóch koncepcji w polityce europejskiej 91
3.1. Wprowadzenie 91
3.2. Zarys problematyki związanej z polityką regionalną 93
3.3. Porównanie dwóch koncepcji polityki regionalnej 98
3.4. Identyfikacja potencjałów regionalnych 103
3.5. Lokalni interesariusze 109
3.6. Metody foresight dla rozwoju strategii inteligentnych specjalizacji 110
3.7. Podsumowanie 124

Rozdział 4
Uniwersytety a inteligentne specjalizacje - wyzwania, problemy i możliwości strategii innowacyjnych regionów europejskich 127
4.1. Wprowadzenie 127
4.2. Uniwersytety a regionalna polityka innowacyjna 129
4.3. Uczestnictwo uniwersytetów w „przedsiębiorczym procesie odkrywania" 132
4.4. Zewnętrzne połączenia w polityce innowacyjnej regionu 137
4.5. Bariery w zaangażowaniu uniwersytetów w inteligentne specjalizacje 139
4.6. Podsumowanie 146

Rozdział 5
Inteligentne specjalizacje a problematyka klastrów 149
5.1. Wprowadzenie 149
5.2. Inteligentne specjalizacje a klastry - podstawy teoretyczne 150
5.3. Model inteligentnych specjalizacji w odniesieniu do klastrów 158
5.4. Podsumowanie 169

Zakończenie 171

Summary
Smart Specializations and Building Innovative Regions in European Conditions 179

Résumé
Spécialisations intelligentes et développement de régions innovantes dans les conditions européennes 183

Bibliografia 189
Spis tabel 201
Spis rysunków 202

Recenzenci:
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Klimiuk
Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku