• Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku

Funkcjonowanie banku, jako instytucji zaufania publicznego, wymaga oceny w aspekcie jego stabilności i bezpieczeństwa. Najważniejszym kryterium tej oceny stała się adekwatność kapitałowa, oddająca relacje ryzyko - kapitał, a tym samym rozszerzająca dotychczasową ocenę wypłacalności banku. W książce zaprezentowano kapitał i ryzyko jako elementy adekwatności kapitałowej, zarówno od strony regulacji nadzorczych, jak i zakresu przekazy­wania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej, zarówno przez centralne instytucje, jak i banki (w ujęciu jednostkowym i grupy kapitałowej). Autorami książki są pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu Bankowości w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego im. Karola Adamieckie­go w Katowicach:

Podtytuł Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku
Autor Mirosława Capiga, Witold Gradoń, Grażyna Szustak
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 160
48.00 38.40
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
31.2
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-354-2

 

Opracowanie przedstawia zagadnienia z zakresu stabilności finansowej i bezpieczeństwa w kontekście działalności banku.

Najważniejszym kryterium oceny tychże stała się adekwatność kapitałowa, oddająca relacje ryzyko - kapitał, a tym samym rozszerzająca dotychczasową ocenę wypłacalności banku. W książce zaprezentowano kapitał i ryzyko jako elementy adekwatności kapitałowej, zarówno od strony regulacji nadzorczych, jak i zakresu przekazy­wania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej, zarówno przez centralne instytucje, jak i banki (w ujęciu jednostkowym i grupy kapitałowej).

Książka składa się z czterech rozdziałów.

Rozdział 1 - omówiono miejsce bezpieczeństwa funkcjonowania banku w kompleksowej ekonomiczno-finansowej ocenie banku. Ocena bezpieczeństwa wymaga identyfikacji kryteriów oceny, a więc przede wszystkim podejścia do oceny adekwatności, zarówno w odniesieniu do pojedynczego banku, jak i odniesieniu do holdingu i konglomeratu finansowego. 

Rozdział 2 - przedmiotem rozważań jest kapitał jako element adekwatności kapitałowej. Chodzi tutaj o zaprezentowanie różnych kategorii kapitału banku, które własnie w pomiarze adekwatności kapitałowej są przedmiotem szczególnego zainteresowania. Dotyczy to, od dawna wykorzystywanej kategorii kapitału regulacyjnego, jak również kategorii kapitału ekonomicznego i ostatnio wprowadzonej kategorii kapitału wewnętrznego, jako odzwierciedlenia istoty procesu wewnętrznego pomiaru adekwatności kapitałowej, regulowanego w Filarze II Nowej Umowy Kapitałowej.

Rozdział 3 - zawiera prezentację różnych rodzajów ryzyka i ich miejsca w ocenie adekwatności kapitałowej. Z jednej strony, mamy do czynienia z ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym i ryzykiem operacyjnym, jako podstawowymi rodzajami ryzyka bankowego ujętymi w Filarze I NUK, a z drugiej z tzw. istotnymi rodzajami ryzyka bankowego ujętymi w Filarze II NUK, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka płatności.

Rozdział 4 - przedstawia próbę ukazania adekwatności kapitałowej w ocenie instytucji centralnych, takich jak Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, czyli instytucji tworzących sieć bezpieczeństwa finansowego. Z drugiej strony, ukazano adekwatność kapitałową w ocenie samych banków, a więc nie tylko w raportach rocznych, ale w informacjach ilościowych i jakościowych dotyczących adekwatności kapitałowej nakładanych jako obowiązek na banki w ramach Filara III NUK. 

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Ocena bezpieczeństwa funkcjonowania banku - Mirosława Capiga 7
1.1. Elementy kompleksowej oceny funkcjonowania banku 7
1.2. Identyfikacja i determinanty bezpieczeństwa banku 10
1.2.1. Bezpieczeństwo banku jako wypłacalność 10
1.2.2. Bezpieczeństwo banku jako stan równowagi 13
1.3. Kryteria oceny bezpieczeństwa banku 16
1.4. Identyfikacja i elementy oceny adekwatności kapitałowej 19
1.5. Adekwatność kapitałowa holdingu i konglomeratu finansowego 24
1.6. Polityka informacyjna banków dotycząca adekwatności kapitałowej 26

Rozdział 2
Kapitał jako element adekwatności kapitałowej - Witold Gradoń 35
2.1. Struktura kapitału bankowego i jego funkcje 35
2.1.1. Istota kapitału jako czynnika produkcji 35
2.1.2. Struktura kapitału finansowego banku - znaczenie i funkcje 36
2.2. Kategorie kapitału własnego banku w kontekście struktury adekwatności kapitałowej określonej przez NUK 45
2.2.1. Kapitał regulacyjny a ocena adekwatności kapitałowej banków 45
2.2.2. Kapitał ekonomiczny i wewnętrzny a bezpieczeństwo finansowe banku określone w II Filarze NUK 54
2.2.2.1. Istota ICCAP i SREP 54
2.2.2.2. Koncepcja kapitału ekonomicznego 60
2.2.2.3. Koncepcja kapitału wewnętrznego 63
2.3. Zarządzanie kapitałem banku 66

Rozdział 3
Ryzyko jako determinanta oceny bezpieczeństwa banku i przesłanka jego adekwatności kapitałowej - Grażyna Szustak 71
3.1. Identyfikacja ryzyka bankowego i jego rodzaje eksponowane w NUK 71
3.1.1. Ryzyko kredytowe jako zasadniczy komponent ryzyka bankowego 72
3.1.2. Pozostałe rodzaje ryzyka bankowego 75
3.2. Podejście do ryzyka w konglomeracie finansowym 80
3.3. System zarządzania ryzykiem bankowym 84
3.4. Pomiar ryzyka jako kluczowy etap systemu zarządzania ryzykiem bankowym (I filar NUK) 90
3.5. Obszary ryzyka bankowego a szacowanie stopnia adekwatności kapitałowej banku 95
3.5.1. Metody kwantyfikacji regulacyjnych wymogów kapitałowych (I filar NUK) 97
3.5.2. Adekwatność kapitałowa banku a ryzyko płynności (Bazylea II i Bazylea III) 102

Rozdział 4
Adekwatność kapitałowa jako kryterium oceny na szczeblu instytucji centralnych i grup kapitałowych 109
4.1. Adekwatność kapitałowa w ocenie stabilności finansowej Narodowego Banku Polskiego - Mirosława Capiga 109
4.2. Adekwatność kapitałowa jako kryterium nadzorczej oceny bezpieczeństwa systemu bankowego w Polsce - Grażyna Szustak 116
4.3. Adekwatność kapitałowa w ocenie banków i identyfikacji ryzyka w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym - Mirosława Capiga 126
4.4. Adekwatność kapitałowa jako kryterium oceny działania grup kapitałowych - Witold Gradoń 132
4.4.1. Ocena adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku BZ WBK SA 133
4.4.2. Ocena adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej ING Bank Śląski SA 137
4.4.3. Ocena adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku PKO BP SA 140

Bibliografia 149

Mirosława Capiga - profesor UE, doktor habilitowany, której przedmiotem zainteresowania są zagadnienia zarządzania bankiem, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień finansów i oceny funkcjonowania, w tym adekwatności kapitałowej.

Grażyna Szustak - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt, która koncentruje się na zagadnieniach dotyczących działalności operacyjnej banku i proble­mach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego sektora bankowego oraz jego klientów, w tym nadzoru bankowego.

Witold Gradoń - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt, który jest specjalistą w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnie­niem instrumentów rynku pieniężnego i rynku kapitałowego oraz ochrony interesów jego uczestników.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku