• Ryzyko dużych banków - perspektywa Polski

Podtytuł Ryzyko dużych banków - perspektywa Polski
Autor Piotr Masiukiewicz
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 160
42.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-512-6
Występowanie zagrożeń wynikających z ryzyka systemowego jest cechą współczesnych rynków finansowych. Problem ryzyka dużych podmiotów fi­nansowych zarysował się szczególnie ostro w kontekście kryzysu finansowego subprime. Rozwój dużych, globalnych struktur instytucji finansowych spowodował pojawienie się kilku konsekwencji związanych z zarządzaniem ryzykiem systemowym:

- powstały instytucje określane jako zbyt duże by upaść (TBTF) lub zbyt ważne by upaść (TITF); ich bankructwo oznaczałoby poważne negatywne kon­sekwencje w skali międzynarodowej,

- coraz większe banki zawierały coraz większe i liczniejsze transakcje z bankami oraz parabankami; tworząc w efekcie sieć powiązań, która mogła się szybko przekształcić w kanały zarażenia kryzysem,

- globalne, systemowo ważne instytucje finansowe (GSIFIs) coraz trudniej poddawały się nadzorowi zarówno korporacyjnemu, jak i państwowemu, a interesy zarządów, akcjonariuszy i klientów (inwestorów) bywały rozbieżne.
Koncepcje zmian regulacyjnych po ostatnim kryzysie sformułował Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (Bazylea III). Szereg zmian dotyczących zarzą­dzania ryzykiem w bankach wprowadziła już dyrektywa unijna z dn. 24.11.2010 r. oraz ustawa Dodda-Franka w USA. Omówiono je w niniejszej książ­ce. Pojawia się jednak pytanie: Czy właściwe jest szczególne regulowanie i ograniczanie wzrostu dużych banków?
Analiza systemu bezpieczeństwa finansowego, w tym monitoringu ryzyka bankowego oraz wyniki badania metodą Delphi były punktem wyjścia do oce­ny systemu bezpieczeństwa (w tym zagrożeń ze strony SIFIs) oraz kierunków zmian regulacji w Polsce. System bezpieczeństwa finansowego kraju od­powiada wymogom UE, ale warto rozważyć pewne korekty.

Wstęp 7
Rozdział 1

Teoretyczne podstawy działania globalnych i systemowo ważnych instytucji 9

1.1. Podejścia teoretyczne i podstawowe definicje 9

1.2. Teoria regulatory capture 16

1.3. Nowe regulacje w Unii Europejskiej i USA w obszarze dużych banków 18
Rozdział 2

Ważniejsze ryzyka globalnych instytucji dla krajowych systemów finansowych 21

2.1. Skala banków a hazard moralny 21

2.1.1. Wzrost skali działania 21

2.1.2. Uwarunkowania hazardu moralnego 24

2.1.3. Pomoc publiczna dla globalnych grup bankowych działających w Polsce 27

2.2. Akceleracja cykliczności kredytowania 32

2.3. Kreowanie zagranicznych baniek spekulacyjnych 33

2.4. Przelewarowanie (dźwignia finansowa) 35

2.5. Ryzyko odsysania płynności w konglomeracie 38

2.6. Sekurytyzacja 39

2.7. Dysfunkcje systemów motywacji 41

2.8. Ryzyko compliance 43

2.9. Powiązania z parabankami 46
Rozdział 3

Kanały zarażenia kryzysem SIFIs 49

3.1. Aspekty teoretyczne efektu zarażenia 49

3.2. Mechanizmy transmisyjne 52

3.3. Efekt zarażania jako przyczyna utraty płynności w bankach 54

3.4. Mierzenie efektu zarażenia 56

3.5. Wytyczne UE w sprawie ograniczenia efektu zarażenia 57
Rozdział 4

Nowe instrumenty zarządzania ryzykiem SIFIs 59

4.1. Zmiany instytucjonalne nadzoru finansowego 59

4.1.1. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego - nadzór makroostrożnościowy 59

4.1.2. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 61

4.1.3. Międzynarodowe kolegia nadzorcze 62

4.1.4. Zmiany instytucjonalne w USA - ustawa Dodda-Franka 63

4.2. Wzrost wymogów kapitałowych - kapitał buforowy i antycykliczny 68

4.3. Europejski fundusz naprawczy i resolution regime 69

Zróżnicowanie instrumentów naprawczych w UE i USA 72

4.4. Norma dźwigni finansowej a delewarowanie 75

4.5. Podatek bankowy versus opłata bankowa 76

4.6. Segmentacja przedsiębiorstw bankowych 79

Segmentacja banku Dexia - studium przypadku 80

4.7. Wytyczne dla systemów motywacji 84

4.8. Stress-testy warunków skrajnych 86

4.9. Ważniejsze regulacje parabanków 90

4.10. Inne instrumenty dla dużych podmiotów finansowych 94

4.10.1. Normy sekurytyzacji 94

4.10.2. Ograniczenia krótkiej sprzedaży i proprietary trading 95

4.10.3. Living will 95

4.11. Konsekwencje ograniczeń dla dużych banków 96
Rozdział 5

Monitoring zagrożeń SIFIs na polskim rynku 99

5.1. Ryzyka kraju goszczącego 99

5.2. Identyfikacja i międzynarodowy potencjał SIFIs 100

5.3. Udział spółek zależnych SIFIs na polskim rynku 103

5.4. Monitoring systemowo ważnych instytucji 105

5.5. Ujawnienia nowych ryzyk w 2012 roku 108

5.6. Ocena zagrożeń w Polsce - badanie Delphi 109

5.6.1. Opis metody badawczej 109

5.6.2. Wyniki badania i wnioski 110
Rozdział 6

Kierunki zmian w systemie bezpieczeństwa finansowego w Polsce 117

6.1. System bezpieczeństwa finansowego w Polsce 117

6.1.1. Rozwiązania instytucjonalne 117

6.1.2. Sektor parabankowy 122

6.1.3. Bezpieczeństwo w świetle stress testów 126

6.1.4. Poziom zaufania do banków i parabanków 127

6.1.5. Luki regulacji bezpieczeństwa finansowego 128

6.2. Problemy implementacji nowych projektów UE i doregulowanie systemu 131

6.2.1. Niekorzystne rozwiązania CRD IV dla krajów goszczących 131

6.2.2. Opłata na BFG jako parapodatek 133

6.2.3. Zmiany krajowych regulacji parabanków 134

6.2.4. Unia bankowa - wątpliwy projekt 135
Zakończenie 139

Bibliografia 143

Załącznik 1 147

Załącznik 2 148

Załącznik 3 151

Spis tabel 153

Spis rysunków 155

Spis wykresów 156

Summary. Risk of Big Banks. Polish Perspective 157

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku