• Ryzyko dużych banków - perspektywa Polski

Podtytuł Ryzyko dużych banków - perspektywa Polski
Autor Piotr Masiukiewicz
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 160
42.00 28.56
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-512-6
Występowanie zagrożeń wynikających z ryzyka systemowego jest cechą współczesnych rynków finansowych. Problem ryzyka dużych podmiotów fi­nansowych zarysował się szczególnie ostro w kontekście kryzysu finansowego subprime. Rozwój dużych, globalnych struktur instytucji finansowych spowodował pojawienie się kilku konsekwencji związanych z zarządzaniem ryzykiem systemowym:

- powstały instytucje określane jako zbyt duże by upaść (TBTF) lub zbyt ważne by upaść (TITF); ich bankructwo oznaczałoby poważne negatywne kon­sekwencje w skali międzynarodowej,

- coraz większe banki zawierały coraz większe i liczniejsze transakcje z bankami oraz parabankami; tworząc w efekcie sieć powiązań, która mogła się szybko przekształcić w kanały zarażenia kryzysem,

- globalne, systemowo ważne instytucje finansowe (GSIFIs) coraz trudniej poddawały się nadzorowi zarówno korporacyjnemu, jak i państwowemu, a interesy zarządów, akcjonariuszy i klientów (inwestorów) bywały rozbieżne.
Koncepcje zmian regulacyjnych po ostatnim kryzysie sformułował Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (Bazylea III). Szereg zmian dotyczących zarzą­dzania ryzykiem w bankach wprowadziła już dyrektywa unijna z dn. 24.11.2010 r. oraz ustawa Dodda-Franka w USA. Omówiono je w niniejszej książ­ce. Pojawia się jednak pytanie: Czy właściwe jest szczególne regulowanie i ograniczanie wzrostu dużych banków?
Analiza systemu bezpieczeństwa finansowego, w tym monitoringu ryzyka bankowego oraz wyniki badania metodą Delphi były punktem wyjścia do oce­ny systemu bezpieczeństwa (w tym zagrożeń ze strony SIFIs) oraz kierunków zmian regulacji w Polsce. System bezpieczeństwa finansowego kraju od­powiada wymogom UE, ale warto rozważyć pewne korekty.
Wstęp 7
Rozdział 1

Teoretyczne podstawy działania globalnych i systemowo ważnych instytucji 9

1.1. Podejścia teoretyczne i podstawowe definicje 9

1.2. Teoria regulatory capture 16

1.3. Nowe regulacje w Unii Europejskiej i USA w obszarze dużych banków 18
Rozdział 2

Ważniejsze ryzyka globalnych instytucji dla krajowych systemów finansowych 21

2.1. Skala banków a hazard moralny 21

2.1.1. Wzrost skali działania 21

2.1.2. Uwarunkowania hazardu moralnego 24

2.1.3. Pomoc publiczna dla globalnych grup bankowych działających w Polsce 27

2.2. Akceleracja cykliczności kredytowania 32

2.3. Kreowanie zagranicznych baniek spekulacyjnych 33

2.4. Przelewarowanie (dźwignia finansowa) 35

2.5. Ryzyko odsysania płynności w konglomeracie 38

2.6. Sekurytyzacja 39

2.7. Dysfunkcje systemów motywacji 41

2.8. Ryzyko compliance 43

2.9. Powiązania z parabankami 46
Rozdział 3

Kanały zarażenia kryzysem SIFIs 49

3.1. Aspekty teoretyczne efektu zarażenia 49

3.2. Mechanizmy transmisyjne 52

3.3. Efekt zarażania jako przyczyna utraty płynności w bankach 54

3.4. Mierzenie efektu zarażenia 56

3.5. Wytyczne UE w sprawie ograniczenia efektu zarażenia 57
Rozdział 4

Nowe instrumenty zarządzania ryzykiem SIFIs 59

4.1. Zmiany instytucjonalne nadzoru finansowego 59

4.1.1. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego - nadzór makroostrożnościowy 59

4.1.2. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 61

4.1.3. Międzynarodowe kolegia nadzorcze 62

4.1.4. Zmiany instytucjonalne w USA - ustawa Dodda-Franka 63

4.2. Wzrost wymogów kapitałowych - kapitał buforowy i antycykliczny 68

4.3. Europejski fundusz naprawczy i resolution regime 69

Zróżnicowanie instrumentów naprawczych w UE i USA 72

4.4. Norma dźwigni finansowej a delewarowanie 75

4.5. Podatek bankowy versus opłata bankowa 76

4.6. Segmentacja przedsiębiorstw bankowych 79

Segmentacja banku Dexia - studium przypadku 80

4.7. Wytyczne dla systemów motywacji 84

4.8. Stress-testy warunków skrajnych 86

4.9. Ważniejsze regulacje parabanków 90

4.10. Inne instrumenty dla dużych podmiotów finansowych 94

4.10.1. Normy sekurytyzacji 94

4.10.2. Ograniczenia krótkiej sprzedaży i proprietary trading 95

4.10.3. Living will 95

4.11. Konsekwencje ograniczeń dla dużych banków 96
Rozdział 5

Monitoring zagrożeń SIFIs na polskim rynku 99

5.1. Ryzyka kraju goszczącego 99

5.2. Identyfikacja i międzynarodowy potencjał SIFIs 100

5.3. Udział spółek zależnych SIFIs na polskim rynku 103

5.4. Monitoring systemowo ważnych instytucji 105

5.5. Ujawnienia nowych ryzyk w 2012 roku 108

5.6. Ocena zagrożeń w Polsce - badanie Delphi 109

5.6.1. Opis metody badawczej 109

5.6.2. Wyniki badania i wnioski 110
Rozdział 6

Kierunki zmian w systemie bezpieczeństwa finansowego w Polsce 117

6.1. System bezpieczeństwa finansowego w Polsce 117

6.1.1. Rozwiązania instytucjonalne 117

6.1.2. Sektor parabankowy 122

6.1.3. Bezpieczeństwo w świetle stress testów 126

6.1.4. Poziom zaufania do banków i parabanków 127

6.1.5. Luki regulacji bezpieczeństwa finansowego 128

6.2. Problemy implementacji nowych projektów UE i doregulowanie systemu 131

6.2.1. Niekorzystne rozwiązania CRD IV dla krajów goszczących 131

6.2.2. Opłata na BFG jako parapodatek 133

6.2.3. Zmiany krajowych regulacji parabanków 134

6.2.4. Unia bankowa - wątpliwy projekt 135
Zakończenie 139

Bibliografia 143

Załącznik 1 147

Załącznik 2 148

Załącznik 3 151

Spis tabel 153

Spis rysunków 155

Spis wykresów 156

Summary. Risk of Big Banks. Polish Perspective 157
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.