• Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast

Podtytuł Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast
Autor Marek Bryx (red.)
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 448
89.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-606-2

Książka pt. „Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast" to opracowanie poświęcone współczesnym procesom towarzyszącym rozwojowi miast. Praca ta dotyka istotnych problemów z jakimi borykają się zarówno władze miast, jak i ich mieszkańcy. Dotyczy to zarówno finansowania i zarzą­dzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi, jak również procesów rewitalizacji, polityki mieszkaniowej, kształtowania cen transakcyjnych na rynku miesz­kań i związanych z tym zmian popytowo-podażowych, roli partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju miast oraz zarządzania gruntami. Publikacja jest udaną próbą pogłębionych rozważań nad teorią i praktyką zarządzania rynkiem nieruchomości, zarówno tych komercyjnych, mieszkaniowych, jak i specjalnego przeznaczenia.

Zaprezentowane w niniejszej monografii treści stanowią cenny wkład w trwającą od wielu lat, na gruncie literatury krajowej i zagranicznej, dyskusję nad problematyką finansowania inwestycji miejskich, co ma szczególne znaczenie w dobie rosnących deficytów budżetowych wielu jednostek samo­rządowych.

Przedstawione przez Autorów rozwiązania prezentują interesujące punkty widzenia, które z pewnością będą stanowić przyczynek do dalszych badań nad rynkiem nieruchomości i teorią rozwoju miast. Lektura tego dzieła z pewnością dostarczy wielu inspiracji praktykom i teoretykom zajmującym się roz­wojem obszarów miejskich, ich finansowaniem i zarządzaniem.

Z recenzji dr hab. Anny Szelągowskiej

Wstęp 15

Rozdział 1
50-lecie Katedry Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - Marek Bryx 23
1.1. Historia Katedry Inwestycji i Nieruchomości 23
1.2. Pracownicy Katedry Inwestycji i Nieruchomości 28
1.3. Profil naukowo-dydaktyczny Katedry 30

Rozdział 2
Rynek nieruchomości a procesy rewitalizacji miast - Marek Bryx 31
Wstęp 31
2.1. Syntetyczne ujęcie rynku nieruchomości 31
2.1.1. Podsystem obrotu 33
2.1.2. Podsystem finansowania 33
2.1.3. Podsystem inwestowania 33
2.1.4. Podsystem zarządzania 34
2.2. Rewitalizacja a rynek nieruchomości 34
2.2.1. Definicja rewitalizacji a system rynku nieruchomości 34
2.2.2. Rewitalizacja a podsystem przenoszenia praw własności do nieruchomości 35
2.2.3. Podsystem inwestycyjny rynku nieruchomości a rewitalizacja 36
2.2.4. Podsystem zarządzania nieruchomościami a rewitalizacja 37
2.2.5. Podsystem finansowy rynku nieruchomości i jego związki z rewitalizacją 40
Podsumowanie 41
Streszczenie 43
Summary 43
Bibliografia 44

Rozdział 3
Inwestowanie a estetyka - Elżbieta Mączyńska 45
Wstęp 45
3.1. „Piękna nasza Polska cała" (?) 46
3.2. Bogate tradycje polskiego designu 47
3.3. Design w przeciwdziałaniu barierze popytu 49
3.4. Cywilizacyjne uwarunkowania rozwojowe Polski 50
Podsumowanie 52
Streszczenie 52
Summary 53
Bibliografia 53

Rozdział 4
Znaczenie nieruchomości w zarządzaniu finansami osobistymi - analiza procesu inwestycyjnego - Krzysztof Jajuga 55
Wstęp 55
4.1. Nieruchomość a finanse osobiste - wprowadzenie 56
4.1.1. Nieruchomość jako cel finansowy 58
4.1.2. Nieruchomość jako składnik portfela inwestycyjnego 59
4.2. Zagadnienie optymalizacyjne - nieruchomość jako cel finansowy 59
4.3. Zagadnienie optymalizacyjne - nieruchomość jako składnik portfela inwestycyjnego 64
4.4. Nieruchomość jako cel finansowy - analiza wrażliwości projektu 66
Podsumowanie 68
Streszczenie 68
Summary 69
Bibliografia 69

Rozdział 5
Zaangażowanie sektora bankowego w finansowanie rynku nieruchomości w Polsce - Ewa Siemińska 71
Wstęp 71
5.1. Poziom i struktura oferty kredytowej banków 73
5.2. Działania regulacyjne dotyczące finansowania rynku nieruchomości mieszkaniowych 80
Podsumowanie 82
Streszczenie 83
Summary 83
Bibliografia 84

Rozdział 6
Stan i perspektywy polskiego rynku mieszkaniowego - Iwona Foryś 85
Wstęp 85
6.1. Ujęcie zasobowe rynku mieszkaniowego w Polsce 86
6.2. Potencjał społeczny polskiego rynku mieszkaniowego 91
6.3. Perspektywy polskiego rynku mieszkaniowego 95
Podsumowanie 98
Streszczenie 98
Summary 99
Bibliografia 99

Rozdział 7
Zróżnicowanie lokalnego rynku mieszkaniowego - Henryk Gawron 101
Wstęp 101
7.1. Rodzaje zabudowy mieszkaniowej w dużych miastach 101
7.2. Cele zakupu mieszkań i możliwości ich realizacji 104
7.3. Rodzaje klientów na rynku mieszkaniowym i stopień determinacji ich preferencji mieszkaniowych 107
Podsumowanie 109
Streszczenie 109
Summary 109
Bibliografia 110

Rozdział 8
Badanie zmian cen na rynku mieszkaniowym - Radosław Trojanek 111
Wstęp 111
8.1. Metoda regresji hedonicznej 111
8.2. Metodyka badania i źródła danych 114
8.3. Budowa indeksów cen mieszkań w Poznaniu przy wykorzystaniu regresji hedonicznej 115
Podsumowanie 120
Streszczenie 121
Summary 121
Bibliografia 121

Rozdział 9
Różnica między poziomami wskaźnika zmian cen nieruchomości oraz wskaźnika zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w wy­branych krajach - Ewelina Nawrocka 123
Wstęp 123
9.1. Zastosowanie wskaźnika zmian cen nieruchomości do waloryzacji opłat wynikających z różnych ustaw 124
9.2. Beneficjenci opłat wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych przepisów 126
9.3. Badanie różnicy w poziomach analizowanych wskaźników zmian cen w wybranych krajach 131
9.3.1. Założenia metodyczne 131
9.3.2. Analiza wybranych wskaźników w Stanach Zjednoczonych 132
9.3.3. Analiza wybranych wskaźników w Wielkiej Brytanii 134
9.3.4. Analiza wybranych wskaźników w Niemczech 135
Podsumowanie 137
Streszczenie 138
Summary 139
Bibliografia 139

Rozdział 10
Motywy zakupu mieszkań w świetle badań na lokalnym rynku mieszkaniowym - Łukasz Strączkowski 141
Wstęp 141
10.1. Motywy zakupu mieszkań klientów młodych - w wieku do 35 lat 145
10.2. Motywy zakupu mieszkań klientów w wieku od 36 do 60 lat 147
10.3. Motywy zakupu mieszkań klientów w wieku powyżej 60 lat 149
Podsumowanie 151
Streszczenie 153
Summary 153
Bibliografia 154

Rozdział 11
Instrumenty realizacji polityki mieszkaniowej na przykładzie miasta Krakowa - Marcin Surówka 155
Wstęp 155
11.1. Polityka mieszkaniowa państwa 156
11.2. Klasyfikacja instrumentów polityki mieszkaniowej 157
11.3. Weryfikacja wybranych instrumentów polityki mieszkaniowej w Krakowie 162
Podsumowanie 164
Streszczenie 165
Summary 165
Bibliografia 166

Rozdział 12
Polityka mieszkaniowa Irlandii - studium przypadku Dublina - Dominika Brodowicz 167
Wstęp 167
12.1. Zasady polityki mieszkaniowej w Irlandii 167
12.2. Przykłady programów społecznej polityki mieszkaniowej w Dublinie 169
12.2.1. Doki Dublina 170
12.2.2. Dzielnica Ballymun 171
Podsumowanie 174
Streszczenie 174
Summary 175
Bibliografia 175

Rozdział 13
Brytyjskie i polskie doświadczenia prywatyzacji zasobu mieszkaniowego - Ewa Kucharska-Stasiak, Magdalena Załęczna 177
Wstęp 177
13.1. Doświadczenia brytyjskie 179
13.1.1. Uwarunkowania historyczne polityki mieszkaniowej Wielkiej Brytanii 179
13.1.2. Formy i efekty prywatyzacji komunalnego zasobu mieszkaniowego w Wielkiej Brytanii 182
13.2. Polskie doświadczenia prywatyzacji zasobu komunalnego 186
13.2.1. Uwarunkowania historyczne polityki mieszkaniowej w Polsce 186
13.2.2. Prywatyzacja zasobu komunalnego w Polsce - sprzedaż najemcom jako jedyna forma prywatyzacji 189
13.2.3. Ocena procesu prywatyzacji w Polsce 190
Podsumowanie 193
Streszczenie 195
Summary 195
Bibliografia 196

Rozdział 14
Przejawy procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej w okresie transformacji ustrojowej - Justyna Tanaś 197
Wstęp 197
14.1. Pojęcie suburbanizacji 198
14.2. Zasięg aglomeracji poznańskiej 200
14.3. Zmiany liczby ludności oraz kierunki jej przepływów w aglomeracji poznańskiej 201
14.4. Ubytek gruntów rolnych w gminach powiatu poznańskiego 204
14.5. Ruch budowlany w Poznaniu i powiecie poznańskim 207
Podsumowanie 211
Streszczenie 212
Summary 212
Bibliografia 213

Rozdział 15
Partnerzy prywatni w finansowaniu rozwoju miast - z polskiej praktyki - Katarzyna Sobiech-Grabka 215
Wstęp 215
15.1. Sopot - rewitalizacja terenów przydworcowych 219
15.2. Szczecin - Centrum Kaskada i Teatr Pleciuga 221
15.3. Kraków - Bonarka City Center 223
15.6. Instalacja termicznego przekształcania odpadów (ITPOK) - Poznań 224
Podsumowanie 226
Streszczenie 229
Summary 229
Bibliografia 230

Rozdział 16
Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na efektywną realizację inwestycji samorządowych - Anna Wojewnik-Filipkowska, Monika Dziedzic 233
Wstęp 233
16.1. Istota i determinanty zarządzania inwestycjami samorządowymi 234
16.2. Współpraca sektora publicznego i prywatnego 236
16.3. Wybrane inwestycje samorządowe w Sopocie i ich skutki 238
Podsumowanie 242
Streszczenie 243
Summary 244
Bibliografia 244

Rozdział 17
Koncepcja wykorzystania badania podobieństwa w metodzie porównywania parami - Anita Makowska 247
Wstęp 247
17.1. Definicja podobieństwa 249
17.2. Pomiar podobieństwa w odniesieniu do nieruchomości i rynków nieruchomości 254
17.3. Badania empiryczne 257
Podsumowanie 263
Streszczenie 264
Summary 264
Bibliografia 265

Rozdział 18
Kryteria wyboru miast do banku wizyt studyjnych w projekcie „Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie" - Aleksandra Jadach-Sepioło 267
Wstęp 267
18.1. Podsumowanie I etapu rekrutacji trenerów do szkoleń „Kierowanie przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi - trening" 268
18.2. Podsumowanie II etapu rekrutacji trenerów do szkoleń „Kierowanie przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi - trening" 274
18.3. Przygotowanie respondentów do roli trenerów w czasie wizyt studyjnych 279
Podsumowanie 282
Streszczenie 283
Summary 283
Bibliografia 284

Rozdział 19
„Smart city" jako koncepcja rozwoju współczesnych miast - Laura Sommer-Szpalerska 285
Wstęp 285
19.1. Pojęcie „Smart cities 287
19.2. Próba zdefiniowania koncepcji „Smart cities 288
19.3. Kryteria oceny „Smart cities 292
Podsumowanie 294
Streszczenie 295
Summary 295
Bibliografia 296

Rozdział 20
Alternatywne źródła energii w rozwoju miast - Katarzyna Anna Jabłońska 297
Wstęp 297
20.1. Przesłanki i konieczność zmian systemowych w energetyce 297
20.2. Bezpieczeństwo energetyczne w miastach oraz współczesne możliwości rozproszenia źródeł energii 300
20.3. Wpływ alternatywnych źródeł energii na współczesną wizję rozwoju miast 304
Podsumowanie 308
Streszczenie 308
Summary 309
Bibliografia 309

Rozdział 21
Zarządzanie nieruchomością mieszkaniową - studium przypadku - Anna Stankowska 311
Wstęp 311
21.1. Odpowiedzialność zawodowa zarządcy nieruchomości 312
21.2. Studium przypadku - wprowadzenie 314
21.2.1. Opis przypadku 314
21.2.2. Taryfy energii elektrycznej dla gospodarstw - odbiorców indywidualnych 315
21.2.3. Określenie różnicy w opłatach za zużycie energii elektrycznej między taryfami C11, G11 i G12 317
Podsumowanie 320
Streszczenie 320
Summary 321
Bibliografia 321

Rozdział 22
Identyfikacja problemu zarządzania nieruchomościami szkół publicznych w Polsce - Adam Nalepka 323
Wstęp 323
22.1. Struktura i funkcjonowanie systemu oświaty w Polsce 324
22.2. Szkoła jako podstawowa jednostka systemu oświaty 325
22.3. Zarządzanie szkołą 326
22.4. Szkoła jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 326
22.5. Wyposażenie szkoły publicznej w nieruchomości przez organ prowadzący 327
22.6. Charakterystyka obiektów szkolnych 328
22.7. Typowe pomieszczenia w obiektach szkolnych 330
22.8. Systemy zarządzania nieruchomościami szkół 331
22.9. Specyfika czynności wykonywanych w zarządzaniu nieruchomościami szkół 333
22.10. Podział zadań związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości szkoły 334
22.10.1. Zadania organu prowadzącego związane z zarządzaniem nieruchomościami szkół 334
22.10.2. Zadania dyrektora szkoły związane z zarządzaniem nieruchomościami szkół 336
22.10.3. Zadania pozostałych podmiotów związane z zarządzaniem nieruchomościami szkół 338
Streszczenie 339
Summary 339
Bibliografia 340

Rozdział 23
Uwarunkowania planistyczne prowadzenia działalności inwestycyjnej w Polsce - Katarzyna Kania, Agnieszka Telega, Joanna Wę­grzyn 341
Wstęp 341
23.1. Ocena sytuacji planistycznej w największych miastach w Polsce 345
23.2. Analiza aktywności inwestycyjnej w wybranych miastach 346
Podsumowanie 350
Streszczenie 351
Summary 351
Bibliografia 352

Rozdział 24
Zarządzanie procesem inwestycyjnym na rynku samoobsługowych dyskontowych sklepów spożywczych w Polsce. Kwestie wybrane - Mariusz Zabielski 353
Wstęp 353
24.1. Rynek samoobsługowych dyskontowych sklepów spożywczych w Polsce 355
24.2. Warunki gruntowe i posadowienie obiektu budowlanego 359
24.3. Decyzja o warunkach zabudowy 361
24.4. Pozwolenie na użytkowanie i otwarcie sklepu 363
Podsumowanie 366
Streszczenie 367
Summary 368
Bibliografia 368

Rozdział 25
Dzierżawa gruntów jako forma gospodarowania ziemią rolniczą - Anna Szelągowska 369
Wstęp 369
25.1. Dzierżawa jako prawo rzeczowe 370
25.2. Rola i znaczenie instytucji dzierżawy w rozwoju rynku nieruchomości rolnych 371
25.3. Zasady dzierżawy gruntów 377
Podsumowanie 379
Streszczenie 380
Summary 381
Bibliografia 381

Rozdział 26
Korzyści z udostępniania gruntów komunalnych w użytkowanie wieczyste - Maria Trojanek 383
Wstęp 383
26.1. Finansowe korzyści dla gminy z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste 384
26.1.1. Wpływy z opłaty pierwszej i opłat rocznych 385
26.1.2. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 387
26.2. Dochody z użytkowania wieczystego w budżecie miasta Poznania w latach 2006-2012 389
26.3. Pozafinansowe korzyści prawa użytkowania wieczystego 398
Podsumowanie 399
Streszczenie 400
Summary 400
Bibliografia 401

Rozdział 27
Rynek gruntów przedsiębiorstw w województwie śląskim na tle zmian koniunkturalnych w gospodarce - Katarzyna Śmietana, Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian 403
Wstęp 403
27.1. Warunki prowadzonego badania oraz kryteria definiowania rynku CRE 404
27.2. Podstawowe parametry rynku CRE w województwie śląskim 407
27.3. Zmiany rynku CRE na tle wskaźników koniunktury 410
27.4. Wyniki analizy rynku gruntów CRE województwa śląskiego w latach 2003-2012 412
Podsumowanie 416
Streszczenie 416
Summary 417
Bibliografia 417

Rozdział 28
Problematyka określania powierzchni chat włościańskich pozostawionych na nieruchomościach położonych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej - Małgorzata Krajewska 419
Wstęp 419
28.1. Charakterystyka chat włościańskich 421
28.2. Procedura postępowania przy oszacowaniu powierzchni budynku 425
28.3. Przykład oszacowania powierzchni chaty włościańskiej pozostawionej poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej 426
28.3.1. Informacje z materiałów źródłowych 426
28.3.2. Typ zagrody 427
28.3.3. Opis analizowanej chaty włościańskiej 427
28.3.4. Rodzaj określanej powierzchni 428
28.3.5. Oszacowanie powierzchni 429
Podsumowanie 432
Streszczenie 433
Summary 433
Bibliografia 434

Zakończenie 435
Spis tabel 437
Spis rysunków 441
Spis wykresów 445

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku