• Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju. Pomiar - Ewidencja - Raportowanie

„Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju. Pomiar - Ewidencja - Raportowanie" to monografia adresowana do wszystkich, którzy interesują się rachunkowością, zrównoważonym rozwojem i gospodarką komunalną. Monografia obejmuje takie zagadnienia, jak: - Zrównoważony rozwój jako obszar badawczy ekonomii - Pomiar w teorii ekonomii - Realizacja funkcji informacyjnej rachunkowości - Funkcjonowanie podmiotów gospodarki komunalnej - Pomiar i raportowanie realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez podmioty gospodarki komunalnej „Książka napisana przez Beatę Sadowską dotyczy niezwykle ważnej problematyki, jaką jest dostarczanie informacji o realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez jednostki gospodarki komunalnej. Głównym źródłem tych informacji może być rachunkowość, która powinna dokonać pomiaru, ujęcia w księgach oraz dostarczyć informacje niezbędne szerokiemu gronu odbiorców [...]. Szczególnie jest to ważne w jednostkach, które świadczą

Podtytuł Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju. Pomiar - Ewidencja - Raportowanie
Autor Beata Sadowska
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 356
76.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-208-8

„Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju. Pomiar - Ewidencja - Raportowanie" to monografia adresowana do wszystkich, którzy interesują się rachunkowością, zrównoważonym rozwojem i gospodarką komunalną. Monografia obejmuje takie zagadnienia, jak:
- Zrównoważony rozwój jako obszar badawczy ekonomii
- Pomiar w teorii ekonomii
- Realizacja funkcji informacyjnej rachunkowości
- Funkcjonowanie podmiotów gospodarki komunalnej
- Pomiar i raportowanie realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez podmioty gospodarki komunalnej


„Książka napisana przez Beatę Sadowską dotyczy niezwykle ważnej problematyki, jaką jest dostarczanie informacji o realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez jednostki gospodarki komunalnej. Głównym źródłem tych informacji może być rachunkowość, która powinna dokonać pomiaru, ujęcia w księgach oraz dostarczyć informacje niezbędne szerokiemu gronu odbiorców [...]. Szczególnie jest to ważne w jednostkach, które świadczą usługi komunalne powszechnie dostępne, takie jak dostarczanie wody czy energii elektrycznej, odbiór odpadów komunalnych, dostęp do komunikacji miejskiej [...]. Ważny jest opracowany przez Autorkę indeks SUGOMAR-BS [...]. Autorka w opracowaniu wykazała się wiedzą teoretyczną i praktyczną oraz umiejętnie wykorzystała przeprowadzone przez siebie badania i studia literaturowe w rozważaniach na temat rachunkowości podmiotów gospodarki komunalnej realizującej cele zrównoważonego rozwoju".
Z recenzji dr hab. Joanny Wielgórskiej-Leszczyńskiej, prof. SGH w Warszawie


„Monografię dr Beaty Sadowskiej uważam za ważną teoretycznie i potrzebną praktycznie [...]. Zasługą Autorki jest stwierdzenie istnienia luki badawczej w zakresie wykorzystywania instrumentów rachunkowości do pomiaru i raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez podmioty gospodarki komunalnej [...]. Zarówno pomysł badawczy Autorki, jak i sposób jego realizacji uznaję za oryginalny wkład do rozwoju nauk ekonomicznych [...]. Oryginalnym wkładem Autorki jest poszerzenie metodologii pomiaru efektów osiąganych dzięki realizacji celów zrównoważonego rozwoju w gospodarce komunalnej [...]. Rozprawa, jako pierwsza w Polsce i jedna z nielicznych na świecie, podejmuje teoretyczne i praktyczne rozważania nad obecnością, pomiarem i raportowaniem celów zrównoważonego rozwoju w gospodarce komunalnej. Istotnym wkładem dr Beaty Sadowskiej do nauki jest stworzenie autorskiego modelu pomiaru realizacji celów zrównoważonego rozwoju w podmiotach gospodarki komunalnej oraz opracowanie indeksu SUGOMAR-BS".
Z recenzji dr hab. Bożeny Ryszawskiej, prof. UE we Wrocławiu

 

Dr hab. Beata Sadowska, prof. US nagrodzona!

Kapituła konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i opracowania z zakresu rachunkowości zarządczej, przyznała 29 maja 2020 roku, dr hab. Beacie Sadowskiej, prof. US – zatrudnionej w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, nagrodę za pracę habilitacyjną pt.: „Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju” -  nagrodę im. Jerzego Sablika. 

 

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Zrównoważony rozwój jako obszar badawczy ekonomii 21
1.1. Ewolucja pojęcia „zrównoważony rozwój" w teorii ekonomii 21
1.2. Rola środowiska naturalnego i jego powiązania z gospodarką oraz społeczeństwem 30
1.3. Keynesowska i neoklasyczna ekonomia środowiska 36
1.4. Ekonomia środowiska a rozwój ekonomii ekologicznej 42
1.5. Ekonomia zrównoważonego rozwoju 44
1.6. Rozwój lokalny jako element ekonomii zrównoważonego rozwoju 49

Rozdział 2
Pomiar w teorii ekonomii 55
2.1. Pomiar elementem procesu poznawczego 55
2.2. Użyteczność, wartość i wycena w teorii ekonomii 62
2.3. Jednostka gospodarcza i pomiar celów przez nią realizowanych 72
2.4. Pomiar zjawisk ekonomicznych w rachunkowości oraz ewolucja metod pomiaru 81
2.4.1. Rola rachunkowości w teorii pomiaru ekonomicznego 81
2.4.2. Ewolucja metod i instrumentów pomiaru ekonomicznego w systemie rachunkowości 88

Rozdział 3
Realizacja funkcji informacyjnej rachunkowości 99
3.1. Status rachunkowości w naukach społecznych 99
3.2. Użyteczność informacji pochodzących z systemu rachunkowości 109
3.3. Użytkownicy informacji oraz ich oczekiwania 118
3.4. Rachunkowość finansowa jako podsystem informacyjny rachunkowości 127
3.5. Zaspokajanie potrzeb informacyjnych użytkowników przy wykorzystaniu miar i instrumentów rachunkowości zarządczej 138
3.6. Dylematy związane z raportowaniem w rachunkowości 144

Rozdział 4
Prawne, organizacyjne i ekonomiczno-społeczne aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarki komunalnej w procesie pomiaru i raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju 155
4.1. Istota gospodarki komunalnej w ujęciu ekonomiczno-społecznym 155
4.2. Prawne i organizacyjne podstawy gospodarki komunalnej 163
4.3. Funkcje i zależności gospodarki komunalnej na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju 170
4.4. Interesariusze gospodarki komunalnej oraz system informacyjny podmiotów gospodarki komunalnej 177
4.5. Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości przez podmioty gospodarki komunalnej 184

Rozdział 5
Pomiar i raportowanie realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez podmioty gospodarki komunalnej - studium analityczno-badawcze 189
5.1. Procedura badawcza i uzasadnienie sposobu przeprowadzenia badań 189
5.1.1. Założenia przyjęte w procesie badawczym 189
5.1.2. Metody i techniki wykorzystane w badaniu oraz dobór próby badawczej 191
5.1.2.1. Podstawowe założenia metodologiczne 191
5.1.2.2. Badanie podmiotów gospodarki komunalnej i urzędów gmin - technika i dobór próby 192
5.1.2.3. Badanie mieszkańców jako interesariuszy sektora komunalnego - technika i dobór próby 194
5.1.3. Metody analizy i prezentacji danych 196
5.2. Wykorzystanie instrumentów rachunkowości do pomiaru i raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju - podmioty gospodarki komunalnej 197
5.2.1. Struktura badanej populacji 197
5.2.2. Planowanie i rachunkowość w podmiotach gospodarki komunalnej - informacje ogólne 199
5.2.3. Analiza i ocena wykorzystywania instrumentów rachunkowości finansowej 207
5.2.4. Analiza i ocena wykorzystania instrumentów rachunkowości zarządczej 210
5.2.5. Narzędzia raportowania w systemie rachunkowości podmiotów gospodarki komunalnej - ich rola i znaczenie w ekonomii zrównoważonego rozwoju 213
5.2.6. Otoczenie organizacji a rachunkowość 218
5.3. Potrzeby informacyjne interesariuszy, podejmowanie decyzji w świetle badań empirycznych 221
5.3.1. Zaspokajanie potrzeb informacyjnych interesariuszy a podejmowanie przez nich decyzji - wyniki badań - społeczeństwo, mieszkańcy gmin 221
5.3.2. Zaspokajanie potrzeb informacyjnych interesariuszy a podejmowanie przez nich decyzji - wyniki badań - skarbnicy gmin 226
5.4. Wybrane wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej 232
5.5. Wnioski 234

Rozdział 6
Modelowe ujęcie procesu pomiaru i raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez podmioty gospodarki komunalnej w systemie rachunkowości 239
6.1. Modelowe ujęcie perspektywy interesariuszy gospodarki komunalnej w ekonomii zrównoważonego rozwoju 239
6.2. Klasyfikacja podmiotów gospodarki komunalnej w procesie pomiaru i raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju 244
6.3. Model pomiaru i raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez podmioty gospodarki komunalnej w systemie rachunkowości (MPPiR) 247
6.3.1. Ogólna koncepcja zmian procesu pomiaru i raportowania 247
6.3.2. Syntetyczny i szczegółowy aktywny model pomiaru i raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez podmioty gospodarki komunalnej w systemie rachunkowości 252
6.4. Indeks SUGOMAR-BS 268
6.4.1. Założenia metodologiczne, wskaźniki, zmienne i test rzetelności 268
6.4.2. Indeks SUGOMAR-BS w badaniu podmiotów gospodarki komunalnej 276
6.5. Efekty i warunki wdrożenia modelu pomiaru i raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez podmioty gospodarki komunalnej w systemie rachunkowości 278
6.5.1. Uwarunkowania realizacyjne w procesie modelowania 278
6.5.2. Przesłanki i pożądane rezultaty w procesie modelowania 281

Zakończenie 287
Bibliografia 297
Spis tabel 315
Spis rysunków 321
Spis załączników 323
Załączniki 325

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku