• Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce (wyd. II) - ostatni egzemplarz!

Niniejsza publikacja to praktyczny przewodnik po metodologii sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Książka powstała na gruncie doświad­czeń autora, jako biegłego rewidenta i obserwacji trudności z jakimi borykają się osoby odpowiedzialne za sporządzenie tego sprawozdania. Dlatego głównym zamiarem autora było wyjaśnienie idei rachunku przepływów i pokazanie Czytelnikom praktycznych sposobów jego sporządzania. Książka sta­nowi podstawę do zrozumienia rachunku przepływów i doskonale uzupełnia Krajowy Standard Rachunkowości nr 1: „Rachunek przepływów pienięż­nych". Opracowanie zawiera liczne przykłady praktyczne, pokazujące sposoby prezentacji najbardziej typowych operacji gospodarczych oraz operacji spra­wiających największe trudności, takich jak: odsetki, różnice kursowe, operacje dotyczące leasingu finansowego oraz różne operacje o charakterze nie­pieniężnym. Książka ta jest szczególnie polecana głównym księgowym i księgowym, właścicielom firm, członkom zarządu, rad nadzorczyc

Podtytuł Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce (wyd. II)
Autor Marek Lachmirowicz
Rok wydania 2017/2018
Dodruk 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 122
45.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-019-0
Niniejsza publikacja to praktyczny przewodnik po metodologii sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Książka powstała na gruncie doświad­czeń autora, jako biegłego rewidenta i obserwacji trudności z jakimi borykają się osoby odpowiedzialne za sporządzenie tego sprawozdania. Dlatego głównym zamiarem autora było wyjaśnienie idei rachunku przepływów i pokazanie Czytelnikom praktycznych sposobów jego sporządzania. Książka sta­nowi podstawę do zrozumienia rachunku przepływów i doskonale uzupełnia Krajowy Standard Rachunkowości nr 1: „Rachunek przepływów pienięż­nych".

Opracowanie zawiera liczne przykłady praktyczne, pokazujące sposoby prezentacji najbardziej typowych operacji gospodarczych oraz operacji spra­wiających największe trudności, takich jak: odsetki, różnice kursowe, operacje dotyczące leasingu finansowego oraz różne operacje o charakterze nie­pieniężnym.

Książka ta jest szczególnie polecana głównym księgowym i księgowym, właścicielom firm, członkom zarządu, rad nadzorczych, kontrolerom, dyrektorom finansowym, a także studentom.

Wstęp 7

Rozdział 1
Wprowadzenie 9

Rozdział 2
Istota rachunku przepływów pieniężnych sporządzanego metodą pośrednią 13

Rozdział 3
Ujęcie bilansowych zmian stanu w rachunku przepływów pieniężnych 17
3.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 17
3.2. Zmiana stanu należności długoterminowych 23
3.3. Zmiana stanu inwestycji długoterminowych 24
3.3.1. Zmiana stanu inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 24
3.3.2. Zmiana stanu inwestycji w długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe (bez środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych). 27
3.4. Zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych 35
3.5. Zmiana stanu zapasów 36
3.6. Zmiana stanu należności krótkoterminowych 37
3.7. Zmiana stanu inwestycji krótkoterminowych 38
3.7.1. Zmiana stanu inwestycji w krótkoterminowe aktywa finansowe (bez środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych) 38
3.7.2. Zmiana stanu środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych 38
3.8. Zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych 39
3.9. Zmiana stanu kapitału własnego 40
3.10. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania 44
3.11. Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych 44
3.12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 48
3.13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (pasywa) 50

Rozdział 4
Prezentacja leasingu finansowego, różnic kursowych,
odsetek oraz operacji niepieniężnych 51
4.1. Leasing finansowy w rachunku przepływów pieniężnych 51
4.2. Różnice kursowe 64
4.2.1. Różnice kursowe zrealizowane dotyczące działalności inwestycyjnej lub finansowej 66
4.2.2. Różnice kursowe niezrealizowane dotyczące działalności inwestycyjnej lub finansowej 68
4.2.3. Różnice kursowe z tytułu bilansowej wyceny środków pieniężnych 70
4.3. Odsetki 72
4.3.1. Odsetki naliczone 72
4.3.2. Odsetki otrzymane i zapłacone 73
4.4. Wybrane operacje niepieniężne lub wymagające przesunięcia w obrębie rachunku przepływów pieniężnych. 77
4.4.1. konwersja zobowiązań na kapitał własny 77
4.4.2. pokrycie straty z kapitału zakładowego 79
4.4.3. należności długo- i krótkoterminowe z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji 80
4.4.4. zobowiązania długo- i krótkoterminowe z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub inwestycji 81
4.4.5. dywidendy niewypłacone 83
4.4.6. przychody i koszty z tytułu wynajmu i eksploatacji nieruchomości inwestycyjnej 85
4.4.7. Przeszacowanie aktywów finansowych, których skutki odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny 86
4.4.8. Darowizny w postaci składników aktywów trwałych oraz dotacje otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych i środków trwałych w budowie 89
4.4.9. Aport 91
4.4.10. Przekwalifikowanie zapasów do środków trwałych 93

Rozdział 5
Rachunek przepływów pieniężnych a dodatkowe informacje i objaśnienia 95

Rozdział 6
Całościowy przykład ujęcia bilansowych zmian stan aktywów i pasywów w rachunku przepływów pieniężnych 101

Rozdział 7
Metoda bezpośrednia 113

Rozdział 8
Rachunek przepływów pieniężnych a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 119

Marek Lachmirowicz - absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, biegły rewident, supervisor w dziale audytu, posiada wieloletnie doświadczenie i bogaty dorobek pracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradztwa podatkowego, controllingu, badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku