• Przyszłość integracji europejskiej - konkurencyjność i rynki

Podtytuł Przyszłość integracji europejskiej - konkurencyjność i rynki
Autor Wojciech Bieńkowski, Sławomir I. Bukowski, Grażyna Olszewska (re
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 331
46.20 33.26
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
30.03
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-530-0

Pierwsze jedenaście lat XXI wieku było okresem bardzo burzliwym w historii gospodarki światowej, a w szczególności gospodarki europejskiej. Global­na recesja i kryzys finansowy postawiły pod znakiem zapytania przyszłość integracji europejskiej, w tym integracji monetarnej. Przewartościowaniu ule­gły teorie naukowe ekonomii, w tym dotyczące integracji gospodarczej w Europie, roli i zasad prowadzenia polityki gospodarczej. Rok 2012 wydaje się być dobrym okresem na dokonanie analiz, ocen i podsumowań, zarówno w zakresie teorii ekonomii, jak również w zakresie zasad i kształtu polityki go­spodarczej w Unii Europejskiej. Istotnym zagadnieniem są również skutki tego stanu rzeczy dla Polski. Jednocześnie w gospodarce kształtują się nowe konkurencyjne centra gospodarcze (kraje BRIC). Na tym tle, rodzą się pytania dotyczące determinant i pozycji konkurencyjnej Unii Europejskiej w gospo­darce światowej, obecnie i w przyszłości.
Prezentowana książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, do pracowników nauki, polityków gospodarczych, przedstawicieli biznesu, dziennikarzy i studentów. Mamy nadzieję, że będzie pożyteczną lekturą, skłaniającą do refleksji nad przyszłością integracji europejskiej.

Słowo wstępne Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika 9Wstęp 11
CZĘŚĆ I

DETERMINANTY POZYCJI I KONKURENCYJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
Rozdział 1

Korzyści międzynarodowej integracji gospodarczej a osiągnięcia i problemy Unii Europejskiej - Bogumiła Mucha-Leszko 15

1.1. Korzyści międzynarodowej integracji gospodarczej w ujęciu teoretycznym 15

1.2. Koncepcje i plany integracji w Europie 25

1.3. Korzyści wspólnego rynku i unii walutowej a efekty integracji europejskiej 32

Wnioski 40

Bibliografia 41

Streszczenie 42
Rozdział 2

Wpływ kryzysu światowego na stosunki ekonomiczne Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową - Zdzisław W. Puślecki 43

2.1. Przesłanki współpracy i jej intensyfikacja 44

2.2. Wzrost dynamiki wymiany handlowej 45

2.3. Zwiększanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 50

2.4. Pobudzanie gospodarek obu stron w warunkach kryzysu i nowe płaszczyzny współpracy 52

2.5. Tendencje rozwoju stosunków ekonomicznych Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową w warunkach globalnego kryzysu finansowego i ekonomiczne­go 55

Zakończenie 57

Bibliografia 60

Streszczenie 61

Summary 62
Rozdział 3

Perspektywy rozwoju niemieckiej gospodarki i finansów a przyszłość Unii Europejskiej - Stanisław Flejterski, Lilianna Jodkowska 63

3.1. Niemcy jako gospodarczy lider Unii Europejskiej 64

3.2. Perspektywy rozwoju gospodarczego Niemiec 69

Podsumowanie 74

Bibliografia 74

Streszczenie 75

Summary 76
Rozdział 4

Skutki przystąpienia państw Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej - wymiar gospodarczy i handlowy - Edward Molendowski, Justyna Karkoszka 77

4.1. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej - nowe otwarcie 78

4.2. Tempo wzrostu gospodarczego w krajach UE-10 w latach 2004-2010 80

4.3. Atrakcyjność inwestycyjna nowych państwach członkowskich UE 84

4.4. Eksport wewnątrzwspólnotowy jako stymulator wzrostu gospodarczego 86

4.5. Napływ funduszy unijnych do nowych państw członkowskich i ich wpływ na gospodarkę 91

Podsumowanie 94

Bibliografia 95

Streszczenie 95

Summary 96
Rozdział 5

Warunki rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki - Witold Kasperkiewicz 97

5.1. Ocena innowacyjności polskiej gospodarki w świetle analiz statystycznych 98

5.2. Kluczowe warunki rozwoju innowacyjności w Polsce 102

Zakończenie 105

Bibliografia 106

Streszczenie 106

Summary 107
Rozdział 6

Działalność badawczo-rozwojowa Unii Europejskiej na tle trendów światowych - Anna Odrobina 109

6.1. Tendencje globalne w działalności badawczo-rozwojowej 110

6.2. Aktywność UE w działalności R&D 114

6.3. Potencjał R&D przedsiębiorstw europejskich 118

6.4. KTN a R&D Unii Europejskiej 122

Podsumowanie 125

Bibliografia 126

Streszczenie 127

Summary 127
Rozdział 7

Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce - analiza komparatywna - Renata Lisowska, Dorota Starzyńska 129

7.1. Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 130

7.2. Analiza i ocena działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych według województw w latach 2008-2010 134

Podsumowanie 143

Bibliografia 144

Streszczenie 144

Summary 145CZĘŚĆ II

FUNKCJONOWANIE JEDNOLITEGO RYNKU W UNII EUROPEJSKIEJ
Rozdział 8

Prawna ochrona zatrudnienia a zatrudnienie i bezrobocie w krajach Grupy Wyszehradzkiej - Eugeniusz Kwiatkowski, Przemysław Włodarczyk 149

8.1. Istota, pomiar i tendencje prawnej ochrony zatrudnienia 150

8.2. Wpływ prawnej ochrony zatrudnienia na rynek pracy - hipotezy teoretyczne 156

8.3. Tendencje wielkości makroekonomicznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2005-2011 160

8.4. Badania empiryczne - przegląd literatury i próba analizy ekonometrycznej 164

Wnioski 168

Bibliografia 169

Streszczenie 170

Summary 170
Rozdział 9

Efekt histerezy bezrobocia - analiza na przykładzie Polski - Leszek Kucharski 173

9.1. Aspekty teoretyczne histerezy bezrobocia 173

9.2. Analiza empiryczna 181

9.2.1. Tendencje zmian bezrobocia ogółem i bezrobocia długookresowego 181

9.2.2. Ujęcie modelowe 183

Podsumowanie 184

Bibliografia 184

Streszczenie 185

Summary 185
Rozdział 10

Przepływ siły roboczej między Polską a krajami UE w latach 2004-2011 - Elżbieta J. Siek 187

10.1. Przepływy siły roboczej - aspekty teoretyczne 189

10.2. Migracje siły roboczej między Polską a krajami UE 193

10.2.1. Migracje bezpośrednie 193

10.2.2. Przepływy pośrednie 199

Podsumowanie i wnioski 202

Bibliografia 203

Streszczenie 204

Summary 205
Rozdział 11

Alienacja rynków finansowych a wzrost gospodarczy - Grażyna Agnieszka Olszewska 207

11.1. Alienacja rynków finansowych 208

11.2. Modele wzrostu gospodarczego 210

Wnioski 213

Bibliografia 214

Streszczenie 215

Summary 215
Rozdział 12

Niestabilność warunków gospodarowania a rynek transportowy - konsekwencje i wyzwania - Anna Mężyk, Stanisława Zamkowska 217

12.1. Współczesne uwarunkowania działalności gospodarczej wpływające na rynek transportowy 218

12.2. Wpływ uwarunkowań środowiskowych na sytuację w transporcie 222

12.3. Uwarunkowania społeczne rozwoju rynku transportowego 224

12.4. Sytuacje konfliktowe destabilizujące działalność transportową 226

12.5. Konsekwencje i wyzwania dla transportu wynikające z niestabilności warunków gospodarowania 229

Podsumowanie 232

Bibliografia 233

Streszczenie 234

Summary 234
Rozdział 13

Kryteria udzielania zamówień publicznych a realizacja strategicznej polityki Unii Europejskiej w zakresie innowacyjności zamówień publicznych - Wacława Sta­rzyńska 235

13.1. Nowe podejście do zamówień publicznych w Unii Europejskiej i w Polsce 236

13.2. Kryteria oceny ofert w ustawodawstwie polskim i dyrektywach Unii Europejskiej 238

13.3. Stosowane kryteria oceny ofert na polskim rynku zamówień publicznych 241

13.4. Ocena stanu i perspektyw rozwoju innowacyjności poprzez stosowanie kryteriów wyboru oferty w świetle badań ankietowych 242

Zakończenie 248

Bibliografia 249

Streszczenie 250

Summary 250
Rozdział 14

Źródła dominacji sektora publicznego w europejskim sektorze szkolnictwa uniwersyteckiego - Wojciech Bieńkowski, Adam Figurski 253

14.1. Szkolnictwo wyższe na całym świecie 254

14.2. Formalne uwarunkowania szkolnictwa prywatnego 256

14.3. Historyczne źródła uwarunkowań instytucjonalnych szkolnictwa wyższego 261

14.4. Wnioski końcowe oraz postulaty niezbędnych kierunków zmian w europejskim, w tym w polskim, systemie szkolnictwa wyższego, jeśli jakość tego szkol­nictwa ma ulec znaczącej poprawie 266

Bibliografia 266
Rozdział 15

Rynek unijnych produktów regionalnych (aspekty prawne) - Monika Żuchowska-Grzywacz 267

15.1. Wspólny Rynek 268

15.2. Produkt regionalny 270

15.3. Produkty regionalne na wspólnym rynku (aspekty prawne 271

Wnioski 276

Bibliografia 277

Streszczenie 278

Summary 278
Rozdział 16

Ubezpieczalność ryzyk katastroficznych - Kazimierz Ortyński 279

16.1. Pojęcie ryzyk katastroficznych 280

16.2. Tendencje rozwojowe zdarzeń katastroficznych 283

16.3. Kryteria ubezpieczalności ryzyk 286

16.4. Alternatywne metody transferu ryzyk 289

16.4.1. Uwagi ogólne 289

16.4.2. Alternatywny transfer ryzyka powiązany z rynkiem kapitałowym 289

16.5. Rozwój Cat Bonds 295

Zakończenie 297

Bibliografia 297

Streszczenie 299

Summary 299

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku