• Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku

Niniejsza publikacja naukowa: „Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku" jest efektem czwartej edycji projektu badawczego „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku", zapoczątkowanego w 2010 roku przez Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie kontynuowanego przez Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego, które to instytucje wzbogaciły ów projekt badawczy o kolejny - „samorząd 21", stanowiący wyspecjalizowane, poświęcone finansom samorządu terytorialnego, uzupełnienie pierwszego nurtu badawczego. Książka ta przeznaczona jest dla osób zainteresowanych aktualnym stanem prawa finansowego w Polsce, Europie i na świecie oraz jego rozwojem w dającej się przewidzieć przyszłości, do której odnoszą się autorzy wybiegając myślą badawczą w dalszą część XXI wieku. Połączenie myśli badawczej naukowców z kilkudziesięciu ośrodków z kilku krajów oraz licznych praktyków, jak też pr

Podtytuł Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku
Autor Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński (red.)
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 562
110.00 82.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
77
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-960-5

Niniejsza publikacja naukowa: „Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku" jest efektem czwartej edycji projektu badawczego „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku", zapoczątkowanego w 2010 roku przez Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie kontynuowanego przez Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego, które to instytucje wzbogaciły ów projekt badawczy o kolejny - „samorząd 21", stanowiący wyspecjalizowane, poświęcone finansom samorządu terytorialnego, uzupełnienie pierwszego nurtu badawczego.

Książka ta przeznaczona jest dla osób zainteresowanych aktualnym stanem prawa finansowego w Polsce, Europie i na świecie oraz jego rozwojem w dającej się przewidzieć przyszłości, do której odnoszą się autorzy wybiegając myślą badawczą w dalszą część XXI wieku.

Połączenie myśli badawczej naukowców z kilkudziesięciu ośrodków z kilku krajów oraz licznych praktyków, jak też przedstawicieli instytucji publicznych, dało w efekcie publikację stanowiącą niewątpliwie ciekawą i cenną refleksję nad stanem, ale również przyszłością prawa finansowego i jego stosowania w przestrzeni poszczególnych państw, kontynentów i świata.

Wstęp 11

CZĘŚĆ I
FINANSE PUBLICZNE I PRAWO FINANSOWE

Dział I
Prawne aspekty funkcjonowania finansów publicznych

1. Publiczne Fundusze Kapitałowe - rodzaje, zasady inwestowania, perspektywy funkcjonowania - Anna Dobaczewska 17

2. Charakter prawny tzw. płatności z budżetu środków europejskich - Wojciech Fill 31

3. Perspektywa budżetowa UE na lata 2014-2020 jako element realizacji celów polityki spójności w Polsce - Arkadiusz Klusek 43

4. Ewolucja prawnych uwarunkowań organizacji i funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce - Magdalena Mosionek-Schweda 57

5. Konstrukcja optymalnej reguły fiskalnej dotyczącej deficytu i długu publicznego (aspekty prawno-ekonomiczne) - Krystyna Nizioł 71

6. Program wieloletni jako tytuł dotacyjny dla państwowych instytucji kultury - Przemysław Panfil 83

7. Separowane czy zintegrowane polityki fiskalna i monetarna? Krystyna Piotrowska-Marczak 93

8. Reforma krajowej administracji skarbowej - szanse i zagrożenia - Eugeniusz Ruśkowski 103

9. Podmiotowa koncepcja zabezpieczenia emerytalnego. Wybrane zagadnienia aksjologiczne - zasady konstytucyjne - Tomasz Sowiński 111

Dział II
Prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego

10. Budżet obywatelski (wybrane zagadnienia) - Irena Czaja-Hliniak 127

11. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych kierownika jednostki wspólnej obsługi samorządowych jednostek organizacyjnych i kierownika jednostki obsługiwanej - Roman Fandrejewski 137

12. Fundusz sołecki jako szczególny rodzaj kumulacji środków budżetowych - Elżbieta Feret 145

13. Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w ocenie regionalnych izb obrachunkowych - Luiza Budner-Iwanicka 155

14. Możliwość parametrycznego ograniczania poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego - Elżbieta Kuzyniak 171

15. Gospodarowanie rezerwami celowymi na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu zarządzania kryzysowego - Olga Leszczyńska, Józef Orłowski 187

16. Problematyka niedofinansowania zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego - Anna Sowińska

17. Rewitalizacja jako proces pilotażowy w finansowaniu zintegrowanej i partycypacyjnej polityki miejskiej - Aneta Tylman 211

CZĘŚĆ II
PRAWO DANINOWE

Dział I
Prawo podatkowe i celne

18. Konstrukcja prawna długu celnego i jego zabezpieczenia w świetle prawa unijnego - Andrzej Drwiłło 225

19. Co nowego w nowej ordynacji podatkowej? - Leonard Etel 237

20. Zasada dwuinstancyjności postępowania podatkowego - rozważania na gruncie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej - Jadwiga Glumińska-Pawlic 255

21. Reforma podatkowa - podatek liniowy czy progresywny? - Jerzy Piotr Gwizdała 265

22. Podatek - ograniczenie czy granica prawa własności? - Łukasz Karczyński 275

23. Ograniczenie luki podatkowej w zharmonizowanym podatku od towarów i usług - strategiczny cel ewolucji prawodawstwa podatkowego - Witold Modzelewski 289

24. Pojęcie postępowania podatkowego w świetle kryteriów podziału norm prawa podatkowego na materialne i formalne - Szymon Obuchowski 295

Dział II
Podatnik w prawie podatkowym

25. Śmierć podatnika a skuteczność egzekucji administracyjnej - Anna Dalkowska 311

26. Stosowanie zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść podatnika (art. 2a o.p.) w orzecznictwie - Anna Drywa 321

27. Osoba fizyczna jako podatnik podatku od towarów i usług w dostawie nieruchomości na przykładzie umowy sprzedaży - Wojciech Gonet 333

28. Przedsiębiorstwo jako samodzielny podatnik - uwagi de lege lata i de lege ferenda - Antoni Hanusz, Krzysztof Cień 347

29. Gwarancje procesowe w postępowaniu w sprawie wymiany informacji podatkowych - Joanna Mach 361

30. Problematyka zapłaty podatku przez osoby trzecie - Maciej Mikliński 373

CZĘŚĆ III
PRAWO BANKOWE I RYNKÓW FINANSOWYCH

Dział I
Prawo bankowe

31. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОРГАН РЕАЛИЗУЮЩИЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНУЮ ПОЛИТИКУ ГОСУДАРСТВА - ЦИНДЕЛИАНИ ДИАНА ТАМАЗОВНА 387

32. Charakter prawny stanowiska Prezesa UOKiK stanowiącego istotny pogląd dla sprawy na przykładzie kredytów indeksowanych do walut obcych - Damian Cyman 395

33. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako organ przymusowej restrukturyzacji - Magdalena Fedorowicz 405

34. Instrument umorzenia lub konwersji zobowiązań w ramach przymusowej restrukturyzacji banku - Mateusz Hapka 417

35. Ewolucja regulacji antylichwiarskich w Polsce XXI wieku - Rafał Płokarz 429

36. Niepogarszanie sytuacji akcjonariuszy bądź członków banku lub jego wierzycieli w wyniku przymusowej restrukturyzacji - Paweł Szczęśniak 439

37. Pożyczki o charakterze lichwiarskim - wybrane zagadnienia - Piotr Zapadka 451

Dział II
Prawo rynków finansowych

38. Mondializacja źródeł prawa rynku finansowego - Mariola Lemonnier 465

39. Proces kontraktualizacji regulacji prawnych na rynku finansowym - Michał Mariański 479

40. Unia Rynków Kapitałowych UE - jako kolejny etap federalizacji rynku finansowego Unii Europejskiej? - Tomasz Nieborak 491

41. Zależność prawna przedstawiciela od przedsiębiorstwa jako warunek powstania zakładu w międzynarodowym prawie podatkowym - Tomasz Woźniak 501

42. Kontrola sądowa działań organów Europejskich Urzędów Nadzoru Finansowego - Patrycja Zawadzka 511

Bibliografia 523
Wykaz wykorzystanej literatury 523
Wykaz stron internetowych 545
Wykaz wykorzystanych aktów prawnych 547
Wykaz wykorzystanego orzecznictwa 557

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku