• Leksykon mierników dokonań - OSTATNI EGZ. - STAN MAGAZYNOWY

Nowatorskie przedsiębiorstwa, pragnące odnieść sukces, wdrażają nowy system zarządzania, ukierunkowany na zarządzanie strategią, a więc zarządzanie dokonaniami. Skuteczne zarządzanie nimi obejmuje pomiar dokonań oraz ich poprawę. Pomiar dokonań umożliwia więc nie tylko ich ocenę, ale też wprowadzenie korekt do uzgodnionej strategii w celu zapewnienia stałego doskonalenia działań oraz postępu w realizacji wizji i misji przedsiębiorstwa, co jest podstawą uczenia się i źródłem przewagi konkurencyjnej. Przedmiotem pomiaru są bowiem kluczowe czynniki sukcesu (critical sucess factors, CSF). Leksykon mierników dokonań jest pierwszym, interdyscyplinarnym opracowaniem prezentującym w tak szerokim zakresie propozycję pomiaru zidentyfikowanych w warunkach polskich kluczowych czynników sukcesu. Mierniki ujęte zostały w dwóch grupach, a więc jako mierniki mające wymiar powszechny (niezależny od sektora), w takich płaszczyznach, jak: finansowa, klientów, procesów wewnętrznych, uczenia się i rozwoju

Podtytuł Leksykon mierników dokonań
Autor Wanda Skoczylas, Andrzej Niemiec (red.)
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 230x190
Stron 412
89.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-811-0

OSTATNI EGZ. - STAN MAGAZYNOWY

 

Nowatorskie przedsiębiorstwa, pragnące odnieść sukces, wdrażają nowy system zarządzania, ukierunkowany na zarządzanie strategią, a więc zarządzanie dokonaniami. Skuteczne zarządzanie nimi obejmuje pomiar dokonań oraz ich poprawę. Pomiar dokonań umożliwia więc nie tylko ich ocenę, ale też wprowadzenie korekt do uzgodnionej strategii w celu zapewnienia stałego doskonalenia działań oraz postępu w realizacji wizji i misji przedsiębiorstwa, co jest podstawą uczenia się i źródłem przewagi konkurencyjnej. Przedmiotem pomiaru są bowiem kluczowe czynniki sukcesu (critical sucess factors, CSF).

Leksykon mierników dokonań jest pierwszym, interdyscyplinarnym opracowaniem prezentującym w tak szerokim zakresie propozycję pomiaru zidentyfikowanych w warunkach polskich kluczowych czynników sukcesu. Mierniki ujęte zostały w dwóch grupach, a więc jako mierniki mające wymiar powszechny (niezależny od sektora), w takich płaszczyznach, jak: finansowa, klientów, procesów wewnętrznych, uczenia się i rozwoju, relacji z otoczeniem, zrównoważonego rozwoju oraz jako mierniki specyficzne dla wybranych dwunastu sektorów, tj.:
• produkcja artykułów spożywczych,
• budownictwo,
• handel samochodami,
• handel detaliczny i hurtowy,
• e-commerce,
• transport lądowy (kolejowy, samochodowy),
• działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
• telekomunikacja,
• działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalność powiązana,
• działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
• działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,
• usługi biznesowe.

Dla każdego z kluczowych czynników sukcesu zaproponowano kilka mierników. W celu zwiększenia ich wartości poznawczej i użyteczności praktycznej każdy z mierników opatrzono komentarzem.


„Atuty Leksykonu to kompleksowość i szczegółowość. Szczególnie pozytywnie ocenić należy podjęcie tematyki obszarów takich jak odpowiedzialność społeczna, ekologia, prawo, prawa człowieka, godność pracy. Należy podkreślić interdyscyplinarny charakter Leksykonu. Szczególny wkład Autorów stanowi, moim zdaniem, zaproponowanie mierników w odniesieniu do sfery usług biznesowych oraz działalności prawniczej, finansowej i doradztwa podatkowego, którym nie poświęcano do tej pory w literaturze należytej uwagi, a które są też działalnością, w przeciwieństwie do produkcji i handlu, trudną do sparametryzowania."
Z recenzji dr hab. Marty Nowak, prof. UE we Wrocławiu

Wstęp       15

 

 

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

 

A.1. Płaszczyzna finansowa    19

A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa           19

A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez fuzje i przejęcia      27

A.1.3. Osiąganie zysku, maksymalizacja rentowności            28

A.1.4. Poszerzenie możliwości osiągania przychodów            32

A.1.5. Optymalizacja poziomu kosztów, zmiana struktury kosztów       34

A.1.6. Optymalizacja struktury kapitałowej, zadłużenie, samofinansowanie, koszt kapitału  36

 

A.2. Płaszczyzna klienta         39

A.2.1. Atrybuty cenowe produktów spełniające wymagania klientów     39

A.2.2. Atrybuty pozacenowe produktów, usług      41

A.2.3. Budowa uznanej marki                 42

A.2.4. Rozwój i utrzymanie efektywnych relacji z klientami  48

A.2.5. Pozyskiwanie nowych klientów, kanałów sprzedaży    54

A.2.6. Utrzymanie, utrata dotychczasowych klientów             56

A.2.7. Satysfakcja klientów     58

 

A.3. Płaszczyzna procesów wewnętrznych            61

A.3.1. Zaopatrzenie, gospodarka magazynowa, dystrybucja  61

A.3.2. Zarządzanie należnościami           72

A.3.3. Zarządzanie zobowiązaniami        77

A.3.4. Kapitał pracujący          78

A.3.5. Płynność finansowa      79

 

A.4. Płaszczyzna uczenia się i rozwoju oraz relacji z otoczeniem        81

A.4.1. Stabilność zatrudnienia, przyjęcia, zwolnienia              81

A.4.2. Wiedza, umiejętności, wartości i zachowania pracowników oraz kierownictwa           83

A.4.3. Podnoszenie kompetencji i umiejętności pracowników oraz kierownictwa                  85

A.4.4. Wydajność pracy pracowników, wykorzystanie czasu pracy, rentowność  88

A.4.5. Zadowolenie pracowników           90

A.4.6. Zarządzanie talentami    92

A.4.7. Przywództwo                93

A.4.8. Praca zespołowa i uczenie się       95

A.4.9. Pozytywny wizerunek organizacji                 97

A.4.10. Partnerskie relacje z otoczeniem                 98

A.4.11. Sprawny system komunikacji zewnętrznej                 99

A.4.12. System komunikacji wewnętrznej               100

A.4.13. Budowa kultury organizacji zorientowanej na klienta                 103

A.4.14. Stymulowanie kultury jakości, ciągłego uczenia się i innowacyjności        104

A.4.15. Innowacyjność, wprowadzenie nowych technologii  107

A.4.16. Wysoki standard świadczonych usług        111

A.4.17. Zgodność działań organizacji z obowiązującymi ją regulacjami (Compliance)           113

A.4.18. Dopasowanie celów i motywacji do strategii na wszystkich szczeblach     115

A.4.19. Dopasowanie zmian organizacyjnych, stworzenie efektywnych struktur  116

A.4.20. Rozwijanie systemów informatycznych i baz wiedzy wspierających realizację strategii            117

 

A.5. Płaszczyzna zrównoważonego rozwoju         123

A.5.1. Zrównoważony rozwój                 123

A.5.1.1. Aspekt: ekonomia      123

A.5.1.2. Aspekt: obecność na rynku       125

A.5.1.3. Aspekt: pośredni wpływ ekonomiczny      126

A.5.1.4. Aspekt: praktyki zaopatrywania                127

A.5.2. Mierniki środowiskowe                128

A.5.2.1. Aspekt: surowce/materiały         128

A.5.2.2. Aspekt: energia          128

A.5.2.3. Aspekt: woda             130

A.5.2.4. Aspekt: bioróżnorodność          131

A.5.2.5. Aspekt: emisje, ścieki i odpady                 132

A.5.2.6. Aspekt: produkty i usługi          134

A.5.2.7. Aspekt: zgodność z regulacjami                 135

A.5.2.8. Aspekt: transport       136

A.5.2.9. Aspekt: ogólny           136

A.5.2.10. Aspekt: ocena środowiskowa dostawców               137

A.5.3. Praktyki dotyczące zatrudnienia i godnej pracy            138

A.5.3.1. Aspekt: zatrudnienie  138

A.5.3.2. Aspekt: relacje pomiędzy pracownikami i kierownictwem        140

A.5.3.3. Aspekt: bezpieczeństwo i higiena pracy     141

A.5.3.4. Aspekt: edukacja i szkolenia      148

A.5.3.5. Aspekt: różnorodność i rozwój szans        149

A.5.3.6. Aspekt: ocena dostawców pod kątem norm zwyczajów pracy  150

A.5.4. Mierniki w zakresie respektowania praw człowieka     151

A.5.4.1. Aspekt: procedury odnośnie do zamówień i inwestycji            151

A.5.4.2. Aspekt: przeciwdziałanie dyskryminacji    152

A.5.5. Mierniki społeczne        154

A.5.5.1. Aspekt: społeczność lokalna      154

A.5.5.2. Aspekt: udział w życiu publicznym           155

A.5.5.3. Aspekt: naruszenie zasad wolnej konkurencji           156

A.5.5.4. Aspekt: zgodność z regulacjami                157

A.5.6. Mierniki w zakresie odpowiedzialności za produkt      157

A.5.6.1. Aspekt: zdrowie i bezpieczeństwo klienta                 157

A.5.6.2. Aspekt: oznakowanie produktów i usług  158

A.5.6.3. Aspekt: komunikacja marketingowa          160

A.5.6.4. Aspekt: ochrona prywatności klienta         161

A.5.6.5. Aspekt: zgodność z regulacjami                 161

 

 

SPECYFICZNE KLUCZOWE INDYKATORY DOKONAŃ W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH

 

B.1. Produkcja artykułów spożywczych (C.10)    165

B.1.1. Poprawa rentowności prowadzonej działalności ogółem, segmentów działalności, wyrobów      165

B.1.2. Atrybuty pozacenowe produktów                 165

B.1.3. Rozwój efektywnych relacji z klientami        167

B.1.4. Innowacje produktowe                  167

B.1.5. Rozwijanie i utrzymanie relacji z dostawcami               169

B.1.6. Podnoszenie jakości i optymalizacja procesów, dążenie do doskonałości    173

B.1.7. Skrócenie łańcucha dostaw           177

B.1.8. Poprawa efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń            179

B.1.9. Efektywność kosztowa                 181

B.1.10. Partnerskie relacje z otoczeniem                 184

B.1.11. Troska o ochronę środowiska     185

B.1.12. Dobrostan zwierząt      194

 

B.2. Budownictwo (F)             197

B.2.1. Rozwój rentownej działalności, maksymalizacja zysku                197

B.2.2. Poszerzenie możliwości osiągania przychodów            198

B.2.3. Utrzymanie dotychczasowych klientów        201

B.2.4. Innowacje produktowe                  202

B.2.5. Rozwijanie i utrzymanie relacji z dostawcami oraz podwykonawcami         202

B.2.6. Optymalizacja procesów, dążenie do doskonałości i podnoszenie jakości  203

B.2.7. Elastyczność produkcji                 209

B.2.8. Poprawa efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń            210

B.2.9. Efektywność kosztowa                 211

B.2.10. Wzrost wydajności pracy            216

B.2.11. Zgodność działań organizacji z różnymi obowiązującymi ją regulacjami    217

B.2.12. Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników     218

B.2.13. Ochrona środowiska  220

 

B.3. Handel samochodami (G.45)          223

B.3.1. Handel samochodami – całe przedsiębiorstwo             223

B.3.1.1. Maksymalizacja rentowności     223

B.3.1.2. Optymalizacja poziomu kosztów, zmiana struktury kosztów    223

B.3.1.3. Poprawa efektywności zarządzania zobowiązaniami                 224

B.3.2. Handel samochodami – sprzedaż samochodów            224

B.3.2.1. Maksymalizacja rentowności     224

B.3.2.2. Wzrost przychodów ze sprzedaży              225

B.3.2.3. Rozwój efektywnych relacji z klientami     227

B.3.2.4. Poprawa wydajności pracowników            227

B.3.2.5. Zarządzanie zapasami                228

B.3.3. Handel samochodami – serwis      228

B.3.3.1. Maksymalizacja rentowności     228

B.3.3.2. Wzrost przychodów ze sprzedaży              229

B.3.3.3. Optymalizacja poziomu kosztów, zmiana struktury kosztów    230

B.3.3.4. Rozwój efektywnych relacji z klientami     230

B.3.3.5. Poprawa wydajności pracowników            231

B.3.4. Handel samochodami – sprzedaż części       232

B.3.4.1. Maksymalizacja rentowności     232

B.3.4.2. Wzrost przychodów ze sprzedaży              233

B.3.4.3. Optymalizacja poziomu kosztów, zmiana struktury kosztów    233

B.3.4.4. Zarządzanie zapasami                234

 

B.4. Handel detaliczny i hurtowy (G.46 i G.47)    235

B.4.1. Rozwój rentownej działalności, maksymalizacja zysku                235

B.4.2. Wzrost przychodów      236

B.4.3. Optymalizacja poziomu kosztów, zmiana struktury kosztów       238

B.4.4. Atrybuty cenowe produktów         239

B.4.5. Atrybuty pozacenowe produktów                 239

B.4.6. Rozwój i utrzymanie efektywnych relacji z klientami  240

B.4.7. Budowa uznanej marki                  242

B.4.8. Koncentracja na jakości procesu obsługi klienta           245

B.4.9. Wykorzystanie powierzchni handlowej, wyposażenie  247

B.4.10. Przywództwo               248

B.4.11. Zarządzania zapasami                 248

B.4.12. Przedstawiciele handlowi            249

B.4.13. Ochrona środowiska  250

 

B.5. E-commerce     253

B.5.1. Poszerzenie możliwości osiągania przychodów            253

B.5.2. Atrybuty cenowe produktów         254

B.5.3. Atrybuty pozacenowe produktów spełniające wymagania klientów             255

B.5.4. Jakość ruchu internetowego          255

B.5.5. Konwersja     259

B.5.6. Zamówienia  262

B.5.7. Koncentracja na jakości procesu obsługi klienta           263

B.5.8. Jakość strony internetowej            265

B.5.9. Zarządzanie zapasami    266

B.5.10. Pozytywny wizerunek organizacji               267

B.5.11. Bezpieczeństwo transakcji           267

 

B.6. Transport lądowy (H.49)                269

B.6.1. Transport kolejowy       269

B.6.1.1. Zapewnienie satysfakcjonującego zysku    269

B.6.1.2. Wzrost przychodów  271

B.6.1.3. Atrybuty cenowe usług              277

B.6.1.4. Atrybuty pozacenowe usług       278

B.6.1.5. Satysfakcja klientów  279

B.6.1.6. Efektywność kosztowa świadczonych usług             279

B.6.1.7. Dbanie o wysoką jakość usług  282

B.6.1.8. Szybkość i terminowość świadczonych usług           283

B.6.1.9. Tabor – wyposażenie, efektywność gospodarowania                285

B.6.1.10. Czas pracy pracowników         292

B.6.1.11. Troska o ochronę środowiska                 292

B.6.2. Transport samochodowy              297

B.6.2.1. Zapewnienie satysfakcjonującego zysku    297

B.6.2.2. Wzrost przychodów  297

B.6.2.3. Rozwój efektywnych relacji z klientami     299

B.6.2.4. Pozyskiwanie nowych klientów                 300

B.6.2.5. Efektywność kosztowa świadczonych usług             300

B.6.2.6. Innowacje procesowe                 303

B.6.2.7. Dbanie o wysoką jakość, terminowość, kompletność, elastyczność         303

B.6.2.8. Wyposażenie techniczne i efektywność gospodarowania          309

B.6.2.9. Zatrudnienie, czas pracy, wydajność pracy              312

B.6.2.10. Współpraca z otoczeniem         313

B.6.3. Ochrona środowiska i działania społeczne    317

B.6.3.1. Troska o ochronę środowiska    317

B.6.3.2. Działania regulacyjne i społeczne podnoszące jakość życia społecznego  323

 

B.7. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I)              325

B.7.1. Rozwój rentownej działalności, maksymalizacja zysku                325

B.7.2. Wzrost przychodów      325

B.7.3. Pozyskanie klientów      328

B.7.4. Relacje z klientami         329

B.7.5. Szybkość reakcji i rozwiązywania problemów klienta  330

B.7.6. Rozwój nowych usług  330

B.7.7. Posiadana baza hotelowa/gastronomiczna i jej wykorzystanie      330

B.7.8. Wysoka jakość procesu świadczenia usług  333

B.7.9. Efektywność kosztowa                 333

B.7.10. Podnoszenie kompetencji i umiejętności pracowników oraz kierownictwa                335

B.7.11. Wydajność pracy, wynagrodzenia, wykorzystanie czasu pracy pracowników           336

B.7.12. Pozytywny wizerunek organizacji               337

B.7.13. Troska o ochronę środowiska     338

 

B.8. Telekomunikacja (J.61)  343

B.8.1. Wzrost przychodów      343

B.8.2. Atrybuty pozacenowe usług          346

B.8.3. Pozyskiwanie, odpływ klientów    347

B.8.4. Rozwój efektywnych relacji z klientami        348

B.8.5. Innowacje      350

B.8.6. Efektywność kosztowa świadczonych usług                351

B.8.7. Dbanie o wysoką jakość               352

B.8.8. Szybka i skuteczna obsługa firm  359

B.8.9. Rozwój potencjału technicznego (rozbudowa sieci)      360

B.8.10. Wydajność pracy         363

B.8.11. Stosowanie nowoczesnych metod zarządzania          363

B.8.12. Troska o ochronę środowiska     365

 

B.9. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (J.58.2, J.62)               367

B.9.1. Atrybuty cenowe usług                 367

B.9.2. Atrybuty pozacenowe usług          367

B.9.3. Efektywność kosztowa świadczonych usług                368

B.9.4. Rozwijanie i utrzymanie relacji z dostawcami               369

B.9.5. Innowacje produktowe                  369

B.9.6. Dbanie o wysoką jakość               369

B.9.7. Szybka i skuteczna obsługa           373

B.9.8. Rozwój potencjału technicznego    374

B.9.9. Wiedza, umiejętności pracowników              374

B.9.10. Budowa kultury organizacji ukierunkowanej na innowacje        375

B.9.11. Troska o ochronę środowiska     375

 

B.10. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (L.68, N.77, N.81)                 377

B.10.1. Zapewnienie satysfakcjonującego zysku     377

B.10.2. Wzrost przychodów    378

B.10.3. Atrybuty cenowe, konkurencyjność cenowa              378

B.10.4. Atrybuty pozacenowe                 379

B.10.5. Relacje z klientami       379

B.10.6. Zapewnienie wygody i poczucia bezpieczeństwa użytkownikowi oraz właścicielowi                380

B.10.7. Optymalne wykorzystanie potencjału nieruchomości przynoszące korzyści właścicielowi      381

B.10.8. Skuteczność i koncentracja na jak najwyższej jakości procesu świadczenia usług     381

B.10.9. Optymalizacja poziomu kosztów                383

B.10.10. Windykacja należności              386

B.10.11. Czas pracy, obciążenie pracowników        388

B.10.12. Wiedza, umiejętności, wartości i zachowania kierownictwa oraz pracowników wymagane na danym stanowisku dla realizacji strategii                388

B.10.13. Troska o ochronę środowiska  389

 

B.11. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (M.69)        391

B.11.1. Wzrost przychodów    391

B.11.2. Innowacje produktowe                391

B.11.3. Elastyczne dostosowanie się do potrzeb klienta         392

B.11.4. Relacje z klientami       392

B.11.5. Szybkie i terminowe prowadzenie postępowań oraz obsługa firm (dbanie o czas klientów)      392

B.11.6. Dbanie o wysoką jakość procesu świadczenia usług  394

B.11.7. Efektywność kosztowa               395

B.11.8. Wyposażenie majątkowe             396

B.11.9. Zatrudnienie, wydajność pracy pracowników             397

B.11.10. Stymulowanie kultury jakości, ciągłego uczenia się i innowacyjności      498

B.11.11. Zgodność działań organizacji z obowiązującymi ją regulacjami (Compilance)         399

 

B.12. Usługi biznesowe (M.70.2, M.71, M.73, N.78)             401

B.12.1. Zapewnienie satysfakcjonującego zysku     401

B.12.2. Wzrost przychodów    402

B.12.3. Rozwój efektywnych relacji z klientami      403

B.12.4. Czas i terminowość realizacji usług             403

B.12.5. Wysoki standard realizacji usług                 405

B.12.6. Efektywność kosztowa świadczonych usług              407

B.12.7. Zatrudnienie, czas pracy, wydajność pracy                411

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku