• Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw

Poruszana w książce problematyka w interesujący sposób oddaje wpływ dokonujących się współcześnie przemian społeczno-gospodarczych na kształt handlu międzynarodowego. Warunkowane są one procesem liberalizacji handlu, postępem technicznym i innowacyjnością oraz rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych, a dotyczą zarówno przedmiotu obrotów, jak i form nawiązywania oraz prowadzenia stosunków handlowych. Pociąga to za sobą szereg nowych wyzwań, szans i zagrożeń, których analiza może pozwolić na postawienie trafnych wniosków dla oceny potencjału rozwojowego gospodarek i przedsiębiorstw. W książce Czytelnik odnajdzie tego wyraz w rozdziałach poświęconych e-commerce, rosnącej roli sektora usług w gospodarce oraz nowym wyzwaniom w zarządzaniu biznesem międzynarodowym. Szereg zawartych w książce opracowań koncentruje uwagę na aspektach związanych z polskim handlem zagranicznym. Autorzy zwracają uwagę zarówno na szeroko rozumiane uwarunkowania wymiany handlowej, jak i na szczegółowe za

Podtytuł Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw
Autor Stanisław Wydymus, Marek Maciejewski (red.)
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 346
69.00 49.68
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
44.85
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-810-3
Poruszana w książce problematyka w interesujący sposób oddaje wpływ dokonujących się współcześnie przemian społeczno-gospodarczych na kształt handlu międzynarodowego. Warunkowane są one procesem liberalizacji handlu, postępem technicznym i innowacyjnością oraz rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych, a dotyczą zarówno przedmiotu obrotów, jak i form nawiązywania oraz prowadzenia stosunków handlowych. Pociąga to za sobą szereg nowych wyzwań, szans i zagrożeń, których analiza może pozwolić na postawienie trafnych wniosków dla oceny potencjału rozwojowego gospodarek i przedsiębiorstw.

W książce Czytelnik odnajdzie tego wyraz w rozdziałach poświęconych e-commerce, rosnącej roli sektora usług w gospodarce oraz nowym wyzwaniom w zarządzaniu biznesem międzynarodowym. Szereg zawartych w książce opracowań koncentruje uwagę na aspektach związanych z polskim handlem zagranicznym. Autorzy zwracają uwagę zarówno na szeroko rozumiane uwarunkowania wymiany handlowej, jak i na szczegółowe zagadnienia związane z konkurencyjnością, wymianą wewnątrzgałęziową, czy obrotami konkretną grupą towarową. Spośród grupy czynników warunkujących kształt wymiany towarowej z zagranicą bliższej analizie poddano przede wszystkim efekty realizacji wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej, integrację w ramach strefy euro, czy zakres oddziaływania elementów polityki fiskalnej.

W książce zaprezentowano bogaty przegląd literatury i teoretyczne rozwiązania modelowe, ale przede wszystkim dokonano ich empirycznej weryfikacji w oparciu o aktualne dane statystyczne, przy wykorzystaniu zaawansowanego warsztatu badawczego autorów.

Poruszana w książce aktualna problematyka i zaprezentowane w niej zestawienie teorii, badań empirycznych oraz praktyki gospodarczej stanowi o wartości tej pozycji na rynku wydawniczym i o jej atrakcyjności dla szerokiego grona Czytelników.

Wstęp - Stanisław Wydymus, Marek Maciejewski 11

1. Znaczenie wspólnej polityki handlowej UE dla państw Grupy Wyszehradzkiej - Katarzyna Śledziewska 17
1.1. Wykorzystanie modeli grawitacji do badania procesów regionalizmu 19
1.2. Empiryczne badanie wpływu regionalizmu na wymianę handlową 22
Bibliografia 26

2. Analiza koncentracji polskiego i światowego eksportu sektora meblarskiego - Krystian Bigos 29
2.1. Analiza światowego sektora meblarskiego 29
2.2. Kierunki rozwoju światowego eksportu meblarskiego 32
2.3. Polska jako potentat eksportowy branży meblarskiej w Europie i na świecie 33
2.4. Handel wewnątrzunijny 35
2.5. Handel z wybranymi rynkami pozaunijnymi 37
Bibliografia 40

3. Determinanty wertykalnego i horyzontalnego handlu wewnątrzgałęziowego Polski. Analiza ekonometryczna - Tomasz Brodzicki, Katarzyna Śledziewska 41
3.1. Teoretyczne uwarunkowania handlu wewnątrzgałęziowego 42
3.2. Przegląd literatury empirycznej 45
3.3. Dekompozycja IIT na komponent wertykalny i horyzontalny 46
3.4. Ekonometryczna analiza determinant handlu wewnątrzgałęziowego Polski 48
3.5. Determinanty horyzontalnego i wertykalnego handlu wewnątrzgałęziowego 54
Bibliografia 61

4. Perspektywy zmian bezpośrednich inwestycji zagranicznych między krajami UE a Stanami Zjednoczonymi po zawarciu Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) - Eliza Chilimoniuk-Przeździecka 63
4.1. Zarys założeń Porozumienia w zakresie przepływu BIZ 64
4.2. Ograniczenia w napływach inwestycji zagranicznych 66
4.2.1. Stany Zjednoczone 67
4.2.2. Kraje członkowskie Unii Europejskiej 72
4.3. Perspektywy zmian BIZ między krajami UE a Stanami Zjednoczonymi 76
Bibliografia 84

5. Polityka fi skalna jako uwarunkowanie handlu zagranicznego w małej otwartej gospodarce. Wykorzystanie modelu VAR dla Polski - Agnieszka Domańska, Konrad Kostrzewa 85
5.1. Znaczenie ekspansji fi skalnej dla handlu zagranicznego - podstawy teoretyczne 87
5.2. Identyfikacja i analiza szoków polityki fi skalnej - przegląd literatury 93
5.3. Badanie empiryczne 97
5.3.1. Dane i metodologia 97
5.3.2. Wyniki 99
5.4. Ograniczenia modelu i dalsze badanie 100
Załącznik 101
Bibliografia 104

6. Polish trade in the context of integration with the euro area - Wojciech Grabowski, Iwona Maciejczyk-Bujnowicz 107
6.1. The theory of optimum currency areas and endogeneity of optimum currency area criteria 107
6.2. Polish trade in the 2000-2014 112
6.3. Model explaining ratio of trade 116
Bibliography 120

7. Bezpieczeństwo czynnikiem warunkującym działania strategiczne i kierunki rozwoju polskiej Służby Celnej - Monika Grottel 123
7.1. Bezpieczeństwo w kontekście międzynarodowego obrotu towarowego 124
7.2. Stanowisko WCO w kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego obrotu towarowego 127
7.3. Ochrona i bezpieczeństwo rynku wewnętrznego jako ustawowe zadanie polskiej Służby Celnej 131
7.4. Bezpieczeństwo obrotu towarowego w realizacji Strategii działania polskiej Służby Celnej 133
Bibliografia 138

8. Serwicyzacja a innowacyjność gospodarki - analiza na przykładzie wybranych krajów - Marcin Gryczka 141
8.1. Przejawy serwicyzacji we współczesnej gospodarce światowej 142
8.2. Serwicyzacja a innowacyjność gospodarki 148
Bibliografia 155

9. Tendencje i uwarunkowania rozwoju polsko-tureckiej wymiany handlowej - Renata Knap 157
9.1. Rozmiary, dynamika i saldo obrotów 158
9.2. Struktura towarowa obrotów 161
9.3. Konkurencyjność handlowa Polski na rynku tureckim 164
9.4. Uwarunkowania rozwoju wymiany towarowej Polski z Turcją 167
Bibliografia 175

10. Polityka regionalna a rozwój regionalny w Polsce - Aneta Kosztowniak 177
10.1. Ewolucja polityki regionalnej na świecie i w Polsce 178
10.2. Ocena polityki regionalnej w Polsce 182
10.3. Wybrane efekty ekonomiczne funkcjonowania SSE 190
10.4. Wpływ unijnej polityki rozwoju regionalnego na polską politykę 194
Bibliografia 199

11. Konkurencyjność polskiego eksportu do Republiki Korei - Marek Maciejewski 201
11.1. Specyfika polskiego eksportu na rynek koreański 201
11.2. Ocena konkurencyjności polskiego eksportu na rynek koreański 207
Bibliografia 218

12. Przekształcenia w strukturze współczesnego handlu międzynarodowego na przykładzie e-commerce. Ryzyko w jego rozwoju i propozycje ograniczania - Jacek Pera 219
12.1. Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa a e-commerce 220
12.2. Rynek e-commerce 226
12.3. Ryzyko w rozwoju e-commerce i propozycje jego mitygacji 228
Bibliografia 237

13. Udział handlu przygranicznego w obrotach towarowych Polski z Rosją - Halina Powęska 239
13.1. Założenia metodologiczne 240
13.2. Udział handlu przygranicznego w obrotach towarowych Polski z Rosją w latach 1997-2002 242
13.3. Udział handlu przygranicznego w handlu zagranicznym Polski z Rosją w latach 2010-2014 244
Bibliografia 246

14. Rola inteligencji kulturowej i emocjonalnej w zarządzaniu biznesem międzynarodowym - Dorota Simpson 249
14.1. Współczesne formy ekspatriacji 251
14.2. Inteligencja kulturowa i emocjonalna jako istotny atrybut globalnych menedżerów 254
14.3. Komponenty inteligencji kulturowej 257
Bibliografia 261

15. Stany Zjednoczone Ameryki dominującym mocarstwem we współczesnym świecie - Tadeusz Sporek 263
15.1. Istota mocarstwowości oraz przegląd krajów wysoko rozwiniętych 265
15.2. Charakterystyka wybranych państw według kryteriów zakresu mocarstwowości - USA i Niemcy jako kraje wysoko rozwinięte oraz Chiny i Indie jako kraje rozwijające się 266
15.2.1. Stany Zjednoczone Ameryki jako supermocarstwo świata 266
15.2.2. Niemcy - wysoko rozwinięty przedstawiciel europejski 270
15.2.3. Chiny - wschodzące supermocarstwo 273
15.2.4. Nowoczesne Indie 278
Bibliografia 282

16. Postęp technologiczny oraz innowacyjność jako czynniki rozwoju handlu międzynarodowego - Krzysztof Szaflarski, Izabela Markiewicz-Halemba 285
16.1. Innowacje i postęp technologiczny - systematyka pojęć 286
16.2. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, jako przykład innowacji wpływających na rozwój wymiany międzynarodowej na przykładzie e-commerce 289
Bibliografia 292

17. Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2014 - Katarzyna Śledziewska 293
17.1. Integracja gospodarcza a kształtowanie się bilansu obrotów bieżących 295
17.2. Przegląd badań empirycznych determinant bilansu obrotów bieżących 297
17.3. Badanie empiryczne 300
Bibliografia 305

18. Uwarunkowania i czynniki rozwoju handlu rolnego państw Południa - Anna Wróbel 307
18.1. Pozycja państw rozwijających się w handlu rolnym 307
18.2. Przyczyny deformacji w handlu rolnym 312
18.3. Stanowisko państw Południa w negocjacjach rolnych WTO 320
Bibliografia 327

19. Bilateralne umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z wybranymi krajami azjatyckimi a szanse rozwoju polskiego eksportu - Wojciech Zysk 329
19.1. Umowa podpisana - Unia Europejska z Republiką Korei 331
19.2. Umowa parafowana - Unia Europejska z Singapurem 335
19.3. Umowy negocjowane - Unia Europejska z Japonią, Indiami, Malezją, Tajlandią i Wietnamem 338
19.3.1. Unia Europejska - Japonia 338
19.3.2. Unia Europejska - Indie 340
19.3.3. Unia Europejska - Malezja 341
19.3.4. Unia Europejska - Tajlandia 342
19.3.5. Unia Europejska - Wietnam 344
Bibliografia 347

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku