• Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości

Podtytuł Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości
Autor Wiesława Caputa, Danuta Szwajca (red.)
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 290
59.00 41.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
41.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-130-2
Bezpośrednim następstwem zmian zachodzących w otoczeniu współczesnego przedsiębiorstwa, w tym w szczególności procesów globalizacyjnych jest w szczególności: zmiana struktury potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa na korzyść zasobów niematerialnych, wzrost ryzyka prowadzonej działalności, jak również międzynarodowa migracja kapitału w celu poszukiwania nowych źródeł wartości. Dla zarządzania finansowego oznacza to konieczność : rozszerzenia horyzontów poznawczych, wychodzenia poza tradycyjne ujęcia, tworzenia nowych paradygmatów, a co za tym idzie poszukiwania nowych metod, instrumentów i narzędzi zarządzania.

Problemom tym poświęcono niniejsze opracowanie, które z uwagi na bardzo szeroki obszar zainteresowań zarządzania finansowego koncentruje się na:
- zmianach zachodzących na rynkach finansowych oraz instrumentach zarządzania tymi rynkami w warunkach globalizacji gospodarki,
- inwestycjach i ryzyku w działalności podmiotów gospodarczych,
- problemach wyceny wartości przedsiębiorstwa,
- finansowych aspektach zarządzania zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa,
- wykorzystaniu systemu informacyjnego rachunkowości w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw.

Wprowadzenie

Część I
Rynek finansowy i jego instrumenty w obliczu globalizacji

1. Globalizacja rynków finansowych jako zewnętrzne źródło finansowania krajów rozwijających się - Eric Amhukita
1.1. Istota globalizacji rynku finansowego
1.2. Czynniki globalizacji rynków finansowych
1.3. Globalizacja finansowa a zewnętrzne źródła finansowania rozwoju krajów rozwijających się
Bibliografia

2. Czynniki wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstw podejmujących międzynarodową ekspansję - Alina Gorczyńska
2.1. Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw jako przejaw działalności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej
2.2. Czynniki wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstw
2.3. Czynniki wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstw podejmujących ekspansję produktową, zasobową oraz kapitałową
2.4. Czynniki wzrostu wartości rynkowej LPP na skutek podjętej międzynarodowej ekspansji
Bibliografia

3. Wpływ polityki pieniężnej na koniunkturę gospodarczą w Polsce w latach 1992-2006 - Mariusz Zieliński,
3.1. Cele polityki pieniężnej
3.2. Wpływ polityki pieniężnej na decyzje przedsiębiorstw.
3.3. Polityka pieniężna a koniunktura gospodarcza w Polsce w latach 1992-2006.
Bibliografia

4. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zmiany struktury produkcji gospodarki polskiej - Joanna Rydarowska-Kurzbauer
4.1. Zmiany struktury gospodarczej a inwestycje przedsiębiorstw
4.2. Dynamika oraz niektóre kierunki zmian struktury PKB w latach 1990-2006
4.3. Dynamika i główne kierunki inwestowania polskich przedsiębiorstw w latach 1990-2006
Bibliografia

5. Przejawy wzrostu efektywności w fuzjach i przejęciach w Polsce - Izabela Jonek-Kowalska
5.1. Fuzje i przejęcia - aspekty teoretyczne
5.2. Fuzje i przejęcia w Polsce i na świecie
5.3. Ocena efektywność fuzji i przejęć w Polsce z wykorzystaniem EVA
Bibliografia

Część II
Inwestycje i ryzyko w działalności gospodarczej

1. Decyzje inwestycyjne podmiotów gospodarczych jako element zarządzania finansami w erze informacji - Aneta Michalak
1.1. Rola decyzji inwestycyjnych we współczesnym zarządzaniu finansami podmiotów gospodarczych
1.2. Decyzje inwestycyjne w cyklu rozwojowym przedsięwzięcia inwestycyjnego
1.3. Zakres decyzji inwestycyjnych i ich rola w zarządzaniu inwestycjami
1.4. Rodzaje decyzji inwestycyjnych
1.5. Ryzyko decyzji inwestycyjnych
Bibliografia

2. Dylematy zarządzania finansami przedsiębiorstwa w dobie innowacji - Grażyna Storoniak-Palczak
2.1. Działalność przedsiębiorstwa w uwikłaniu ryzyka
2.2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa jako proces informacyjno-decyzyjny
2.2.1. Informacja na usługach racjonalności metodologicznej decyzji finansowych
2.2.2. Praktyki sterowania potencjałem informacyjnym a racjonalność rzeczowa i efektywność decyzji finansowych

3. Strategie inwestycyjne w obliczu spadku ceny Instrumentu finansowego - Milena Kabza, Rafał Wójcikowski
3.1. Opcje jako instrument pozwalający na zabezpieczenie się przed dużą zmiennością notowań lub panującą bessą
3.2. Strategie inwestycyjne w czasie spadku ceny instrumentu bazowego
3.3. Przykłady zastosowania wybranych strategii opcyjnych przy dużej zmienności cen na rynku
Bibliografia

4. Strategie zarządzania ryzykiem - Arkadiusz Wawiernia
4.1. Strategia a cel działalności przedsiębiorstwa
4.2. Strategia a ryzyko
4.3. Strategie zarządzania ryzykiem
Bibliografia

5. Ryzyko kredytowe w działalności banitów komercyjnych - Alfreda Zachorowska, Agnieszka Wójcik-Mazur
5.1. Ryzyko a niepewność w życiu gospodarczym
5.2. Istota i znaczenie ryzyka kredytowego w działalności banków komercyjnych.
5.3. istota zarządzania ryzykiem kredytowym
Bibliografia

Część III
Problemy wyceny wartości przedsiębiorstwa

1. Wycena, źródła wartości a cel działania przedsiębiorstwa - Alina Gorczyńska
1.1. Istota wyceny wartości przedsiębiorstwa
1.2. Niejednoznaczność wyceny z punktu widzenia źródeł wartości przedsiębiorstwa
1.3. Zasoby jako źródła wartości przedsiębiorstwa.
1.4. Metody wyceny z punktu widzenia realizacji celu przez przedsiębiorstwo
Bibliografia

2. Migracja wartości w ujęciu faz życia przedsiębiorstwa - Anna Pyka
2.1. Sformułowanie celu przedsiębiorstwa
2.2. Ekonomiczna wartość dodana w formule rynkowej wartości dodanej.
2.1.
2.3. Czynniki kształtujące rynkową wartość dodaną a fazy cyklu życia
2.4. Wpływ źródeł ryzyka na tworzenie wartości w fazowym ujęciu
życia przedsiębiorstwa
Bibliografia

3. Wartość bilansowa, wartość podatkowa a wartość rynkowa przedsiębiorstwa - analiza porównawcza - Rafał Wójcikowski, Agnieszka Wencel, Urszula Wójcikowska
3.1. Podatek dochodowy odroczony i jego wpływ na wartość bilansową przedsiębiorstwa
3.2. Wartość podatkowa przedsiębiorstwa
3.3. Opis materiału statystycznego
3.4. Metodologia badań
Bibliografia

4. Wpływ struktury kapitału na wycenę spółek giełdowych - Artur Paździor
4.1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa
4.2. Teorie struktury kapitału
4.3. Struktura kapitału a wartość rynkowa wybranych spółek z indeksu WIG20..
Bibliografia

Część IV
Finansowe aspekty zarządzania aktywami niematerialnymi

1. Finansowe aspekty zarządzania aktywami niematerialnymi
1. Kapitał intelektualny a wartość firmy -Ewa Jabłońska-Kośmider
1.1. Wartości niematerialne jako zasoby ekonomiczne
1.2. Struktura kapitału intelektualnego
1.3. Mierzenie kapitału intelektualnego
Bibliografia

2. Wybrane metody pomiaru kapitału intelektualnego - Wiesława Caputa
2.1. Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa w erze informacji
2.2. Kapitał intelektualny jako pochodna kompetencji przedsiębiorstwa
2.3. Pomiar i raportowanie kapitału intelektualnego
Bibliografia

3. Wykorzystanie narzędzi finansowych BEP i ROI w zarządzaniu zasobami marketingowymi - możliwości I ograniczenia - Danuta Szwajca
3.1. Obszary zastosowania narzędzi finansowych w sferze marketingu
3.2. Pojęcie i rodzaje zasobów marketingowych
3.3. Zakres wykorzystania progu rentowności
3.4. Wykorzystanie stopy zwrotu z inwestycji
Bibliografia

4. Drzewo wartości w procesie kreowania kapitału klienta - Wiesława Caputa
4.1. Kapitał klientów jako źródło wartości przedsiębiorstwa
4.2. Komponenty kapitału klienta
4.3. Drzewo wartości w strategii kreowania kapitału klienta
Bibliografia

5. System motywacyjny jako czynnik wzrostu efektywności zasobów ludzkich - Wiesław Janik
5.1. Cele stawiane przed systemami motywacyjnymi
5.2. Kierunki zmian w systemie motywacyjnym przedsiębiorstw
Bibliografia

Cześć V
System informacyjny rachunkowości w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

1. Uwarunkowania dla rozwoju międzynarodowego charakteru rachunkowości - Maria Smejda
1.1. Natura rachunkowości wobec wyzwań światowych procesów globalizacji
1.2. Determinanty rozwoju międzynarodowej rachunkowości
1.3. Sprawozdawczość finansowa w kontekście międzynarodowych różnic w rachunkowości
Bibliografia

2. Rachunkowość w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa - Wiesława Caputa
2.1. Maksymalizacja wartości jako cel działalności przedsiębiorstwa
2.2. Kluczowe determinanty wartości przedsiębiorstwa
2.3. Rachunkowość w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa
Bibliografia

3. Jakość rachunku kosztów a wartość informacyjna sprawozdań finansowych - Bogna Sawicka
3.1. Rachunek kosztów jako element rachunkowości
3.2. Okres amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
3.3. Wycena produkcji niezakończonej a jakość rachunku kosztów
3.4. Metody rozliczania pośrednich kosztów produkcji podstawowej a jakość rachunku kosztów
3.5. Sposób rozliczania kosztów produkcji pomocniczej a jakość rachunku kosztów
Bibliografia

4. O komparystyce finansowej (analizie finansowej, wskaźnikowej, porównawczej - Beniamin Włoszczowski
4.1. Pojęcie analizy finansowej
4.2. Komparystyka finansowa i porównywalność
4.3. Brak porównywalności w ocenie płynności firmy
4.4. Postulat rezygnacji z tradycyjnych wskaźników płynności
4.5. Propozycja skonstruowania nowych wskaźników
4.6. Koncepcja rozwiązania problemu wskaźników jedno- i dwudniowych
Bibliografia

5. Dźwignia finansowa a elastyczność rentowności brutto kapitałów własnych - Wojciech Sibilski
5.1. Dźwignia finansowa i czynniki ją determinujące
5.2. Stopień dźwigni finansowej - dyskusja i pojęcia uzupełniające
5.3. Stopień strukturalny rentowności brutto kapitałów własnych oraz dźwigni finansowej
Bibliografia

6. Reakcje przedsiębiorstw na opodatkowanie - Mariusz Zieliński
6.1. Obciążenia podatkowe i parapodatkowe przedsiębiorstw
6.2. Fiskalizm a reakcja przedsiębiorstw
Bibliografia

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku