• Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?

Konkurencja jest podstawowym mechanizmem ekonomicznym gospodarki rynkowej. Według klasycznych założeń konkurencja ma na celu maksymalizowanie przychodu ze sprzedaży lub korzyści z zakupu towarów i usług. W współczesnych warunkach gospodarowania konkurencyjność przedsiębiorstw nie ogranicza się już do zasięgu krajowego, ale wobec procesów globalizacji konieczna jest perspektywa międzynarodowa. Konkurencja w gospodarce stanowi kluczowy przedmiot zainteresowania teorii i praktyki nauk ekonomicznych.

Podtytuł Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?
Autor Marian Noga, Magdalena K. Stawicka (red.)
Rok wydania 2008
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 338
49.00 36.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
34.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-095-4

 

Książkę tę powinien przeczytać każdy, kto chce wzbogacić swoją wiedzę i lepiej zrozumieć funkcjonowanie różnych dzie­dzin gospodarki polskiej oraz podjąć próbę odpowiedzenia sobie na pytanie, czy Polska gospodarka jest w rzeczywistości konkurencyjna na rynku światowym, jeśli tak, to jakie czynniki to powodują?

Konkurencja jest podstawowym mechanizmem ekonomicznym gospodarki rynkowej. Według klasycznych założeń konkurencja ma na celu maksymalizowanie przychodu ze sprzedaży lub korzyści z zakupu towarów i usług. W współczesnych warunkach gospodarowania konkurencyjność przedsiębiorstw nie ogranicza się już do zasięgu krajowego, ale wobec procesów globalizacji konieczna jest perspektywa międzynarodowa. Konkurencja w gospodarce stanowi kluczowy przedmiot zainteresowania teorii i praktyki nauk ekonomicznych.  

Autorzy niniejszej publikacji to pracownicy naukowi polskich uczelni publicznych i prywatnych,którzy w swojej działalności naukowej badają różne aspekty życia gospodarczego polskiej gospodarki, takie jak: wpływ kapitału zagranicznego na działalność polskich eksporterów, funkcjonowanie szarej strefy jako alternatywy dla legalnej sfery gospodarczej, realizacja założeń gospodarki opartej na wiedzy, znaczenie pojęcia innowacyjności i technolo­gii w polskiej gospodarce, a także tematyka związana z rynkiem pracy i zmianami, które się na nim dokonują.

1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a współczesne zachowania konsumpcyjne - Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak 11
1.1. Wprowadzenie 11
1.2. Aspekty badania konkurencyjności 12
1.3. Konkurencyjność przedsiębiorstw 14
1.4. Współczesne zachowania konsumpcyjne 15
1.5. Wyzwania dla konkurencyjności firm w świetle zachowań konsumpcyjnych 18
1.6. Podsumowanie 21
Bibliografia 22

2. Otwarte Fundusze Emerytalne jako narzędzie nieuświadomionej eksploatacji globalnego rynku finansowego przez gospodarstwa domowe - Agnieszka Bobrowska, Marta Maciejasz-Świątkiewicz 23
2.1. Wprowadzenie 23
2.2. Postawy gospodarstw domowych względem OFE 24
2.3. Działalność lokacyjna OFE na rynkach międzynarodowych 27
2.4. Podsumowanie 31
Bibliografia 33

3. Motywy międzynarodowych przejęć przez przedsiębiorstwa z Polski - Małgorzata Jaworek 35
3.1. Wprowadzenie 35
3.2. Transakcje przejęcia a strategia przedsiębiorstwa 36
3.3. Motywy międzynarodowych fuzji i przejęć 37
3.4. Motywy międzynarodowych przejęć zrealizowanych przez przedsiębiorstwa z Polski - wyniki badania 39
3.5. Podsumowanie 42
Bibliografia 43

4. Rola zagranicznego kapitału produkcyjnego w działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw przemysłowych - Sylwia Talar 45
4.1. Wprowadzenie 45
4.2. Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w polskiej gospodarce 47
4.3. Stopień penetracji polskiego przemysłu przez zagraniczny kapitał produkcyjny 48
4.4. Zagraniczny kapitał produkcyjny a skłonność do eksportu polskiego przemysłu 50
4.5. Podsumowanie 54
Bibliografia 56

5. Kierunki inwestycji przedsiębiorstw ukraińskich w Polsce - Wiktor Rybka 57
5.1. Wprowadzenie 57
5.2. Formy wchodzenia przedsiębiorstw ukraińskich do gospodarki Polski 58
5.3. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw ukraińskich w Polsce 59
5.4. Struktura sektorowa ukraińskich inwestycji w Polsce 62
5.5. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako miejsce pozyskania kapitału przez ukraińskie przedsiębiorstwa 63
5.6. Podsumowanie 64
Bibliografia 66

6. Analiza porównawcza pozycji międzynarodowej złotego w kontekście przyjęcia Polski do strefy Euro - Krzysztof Ćwikliński 67
6.1. Wprowadzenie 67
6.2. Analiza pozycji złotego w kontekście spełnienia przez Polskę i inne kraje Unii Europejskiej kryteriów konwergencji 68
6.3. Podsumowanie 75
Bibliografia 78

7. Szara strefa - alternatywa dla legalnej sfery gospodarki - Małgorzata Gasz 79
7.1. Wprowadzenie 79
7.2. Definicja szarej strefy 79
7.3. Przyczyny rozwoju szarej strefy 80
7.4. Rozmiary szarej strefy w Polsce i na świecie 82
7.5. Skutki funkcjonowania gospodarki równoległej 85
7.6. Podsumowanie 87
Bibliografia 88

8. O potrzebie tworzenia marek globalnych w Polsce - Mirosław Bochenek 89
8.1. Wprowadzenie 89
8.2. Globalizacja i jej skutki 89
8.3. Wpływ korporacji transnarodowych na proces globalizacji 91
8.4. Marka globalna jako narzędzie zwiększania konkurencyjności 93
8.5. Potrzeba zwiększenia siły polskich marek 96
8.5. Podsumowanie 97
Bibliografia 99

9. Regionalne uwarunkowania aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w gospodarce polskiej - Anna Szymczak 101
9.1. Wprowadzenie 101
9.2. Analiza rozwoju regionów 101
9.3. Uwarunkowania zewnętrzne działalności przedsiębiorstw 106
9.4. Podsumowanie 111
Bibliografia 112

10. Międzynarodowa współpraca regionów w świetle nowej polityku spójności - Małgorzata Dziembała 113
10.1. Wprowadzenie 113
10.2. Uczestnictwo władz regionalnych i lokalnych w formach ponadnarodowej współpracy 113
10.3. Programy współpracy terytorialnej realizowane w latach 2007-2013 114
10.4. Programy współpracy transnarodowej i międzyregionalnej w Polsce w latach 2007-2013 119
10.5. Podsumowanie 122
Bibliografia 124

11. Technologia, talent i tolerancja jako czynniki rozwoju regionu - Jan Skonieczny, Adam Świda 127
11.1. Wprowadzenie 127
11.2. Istota twórczości w gospodarce 128
11.3. Czynniki kształtujące sektor twórczy w gospodarce 130
11.4. Pomiar twórczości w gospodarce 134
11.5. Podsumowanie 134
Bibliografia 137

12. Rola regionów uczących się w kreowaniu zasobów niematerialnych będących podstawą gospodarki wiedzy - Katarzyna Kuźniar 139
12.1. Wprowadzenie 139
12.2. Koncepcja uczącego się regionu 139
12.3. Wzajemne relacje między regionalizacją a GOW w warunkach globalizacji 141
12.4. Polskie regiony na drodze do GOW 142
12.5. Podsumowanie 145
Bibliografia 146

13. Próba oceny założeń programowych współpracy transgranicznej województwa dolnośląskiego z Saksonią na lata 2007-2013 - Jerzy Ładysz 147
13.1. Wprowadzenie 147
13.2. Zarys Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007-2013 148
13.3. Analiza założeń programowych współpracy transgranicznej Dolnego Śląska z Saksonią na lata 2007-2013 149
13.4. Podsumowanie 153
Bibliografia 155

14. Znaczenie i uwarunkowania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw - Agnieszka Jakubowska, Beata Granosik 157
14.1. Wprowadzenie 157
14.2. Innowacje w modelach wzrostu gospodarczego 158
14.3. Potencjał „innowacyjny" małych i średnich przedsiębiorstw - wyniki badań 161
14.4. Podsumowanie 166
Bibliografia 167

15. Zmiany w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce w procesie wdrażania założeń gospodarki opartej na wiedzy - Maria Klonowska-Matynia, Agnieszka Lisowska 169
15.1. Wprowadzenie 169
15.2. Rola wiedzy i informatyzacji w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy 170
15.3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2003-2006 171
15.4. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych a możliwości rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce 173
15.5. Wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach w Polsce wg branż w latach 2003-2007 175
15.6. Wykorzystanie ICT w Polsce na tle wybranych krajów UE 177
15.7. Podsumowanie 178
Bibliografia 180

16. Koncepcja gospodarki opartej na wiedzy fundamentem konkurencyjności przedsiębiorstw - Izabella Pidek-Sousa 183
16.1. Wprowadzenie 183
16.2. Koncepcja gospodarki opartej na wiedzy - miejsce wiedzy w budowie przewagi konkurencyjnej 184
16.3. Podsumowanie 188
Bibliografia 189

17. Pracownicy wiedzy w przestrzeni pozaorganizacyjnej (wybrane zagadnienia) - Zbigniew Antczak 191
17.1. Wprowadzenie 191
17.2. Podstawowe pojęcia 191
17.3. Zarys ewolucji organizacji 193
17.4. Przeobrażenia kształtu kariery zawodowej 197
17.5. Podsumowanie 200
Bibliografia 200

18. Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w ramach funduszy strukturalnych. Próba porównania okresu 2004-2006 z no­wym okresem programowania 2007-2013 - Agnieszka Kacprowicz 203
18.1. Wprowadzenie 203
18.2. Działania finansujące działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw w poprzednim oraz obecnym okresie finansowania 204
18.3. Działania finansujące wdrożenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa 207
18.4. Podsumowanie 208
Bibliografia 210

19. Wzrost gospodarczy w kontekście problematyki nadmiernego fiskalizmu w Polsce - Marcin Szymfel 211
19.1. Wprowadzenie 211
19.2. Istota i funkcje polityki fiskalnej 212
19.3. Wpływ redystrybucji dochodu na poziom wzrostu gospodarczego - wyniki badań 213
19.4. Podsumowanie 217
Bibliografia 218

20. Zmiany stopy bezrobocia wynikające ze zmian PKB a otoczenie prawne rynku pracy - Janusz Łyko 219
Bibliografia 226

21. Ocena sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w świetle wyników badań aktywności ekonomicznej ludności Polski w la­tach 2000-2007 - Adriana Politaj 227
21.1. Wprowadzenie 227
21.2. Badanie aktywności ekonomicznej jako źródło informacji o aktywności ekonomicznej osób niepełnosprawnych 228
21.3. Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych Polsce 229
21.4. Podsumowanie 232
Bibliografia 233

22. Telepraca - przyszłość polskiego rynku pracy - Magdalena Rękas 235
22.1. Wprowadzenie 235
22.2. Telepraca - pojęcie, cechy i warunki wykorzystywania 236
22.3. Telepraca w Polsce w świetle badań rynku pracy 240
22.4. Korzyści i zagrożenia płynące z wykorzystania telepracy 242
22.5. Podsumowanie 245
Bibliografia 247

23. Logistyczne przemiany w przedsiębiorstwach Pomorza Środkowego - Joanna Dyczkowska, Stanisław Piocha 249
23.1. Wprowadzenie 249
23.2. Logistyka jako zasada działania przedsiębiorstwa 249
23.3. Koszty logistyki w przedsiębiorstwie 251
23.4. Presja rynku na obsługę klienta 253
23.5. Infrastruktura makrologistyczna - przepływ informacji 256
23.6. Podsumowanie 258
Bibliografia 259

24. Proces zewnętrznego wzrostu przedsiębiorstw z sektora IT na przykładzie firmy Oracle - Tomasz Galewski 261
24.1. Wprowadzenie 261
24.2. Fuzje i przejęcia na rynku IT 263
24.3. Przykłady fuzji i przejęć na zagranicznych rynkach IT 264
24.4. Fuzje i przejęcia na polskim rynku IT 266
24.5. Fuzje i przejęcia realizowane przez firmę Oracle 267
24.6. Podsumowanie 269
Bibliografia 271

25. Poligrafia w dobie globalizacji - branża z perspektywami - Anna Długaszewska 273
25.1. Wprowadzenie 273
25.2. Polski rynek drukarń 273
25.3. Rynek papierniczy jako aspekt wspomagający 275
25.4. Kondycja branży 276
25.5. Podsumowanie 278
Bibliografia 279

26. Outsourcing w przedsiębiorstwach w świetle wyników badań ankietowych w województwie pomorskim i wielkopolskim - Małgo­rzata Gawrycka 281
26.1. Wprowadzenie 281
26.2. Charakterystyka badanych podmiotów 282
26.3. Wykorzystanie outsourcingu w przedsiębiorstwach 287
26.4. Podsumowanie 290
Bibliografia 291

27. Relacje inwestorskie online jako narzędzie tworzenia wizerunku spółek giełdowych - Krug Anna 293
27.1. Wprowadzenie 293
27.2. Relacje inwestorskie - podstawowe zagadnienia 294
27.3. Ocena serwisów internetowych polskich spółek giełdowych 296
27.4. Internetowy serwis relacji inwestorskich - nowoczesne narzędzie IR 299
27.5. Podsumowanie 303
Bibliografia 306

28. Związki między ekonomią a kulturą - ujęcie teoretyczne - Marian Noga 307
28.1. Wprowadzenie 307
28.2. Powstanie ekonomii jako nauki. Związki ekonomii z socjologią 308
28.3. System społeczny jako triada: gospodarka - polityka - kultura 310
28.4. Racjonalność gospodarowania a kultura 313
28.5. Podsumowanie 315
Bibliografia 316

29. Wpływ filtracji na stacjonarność i moc gęstości widmowej koniunkturalnych, realnych i finansowych szeregów czasowych - Wie­sław Łuczyński 317
Bibliografia 324

30. Analiza przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia - Jolanta Świderska 325
30.1. Wprowadzenie 325
30.2. Przychody Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2004-2006 326
30.3. Podsumowanie 229
Bibliografia 330

31. Rynek usług stomatologicznych w świetle zmian w finansowaniu świadczeń zdrowotnych - Jolanta Świderska 331
31.1. Wprowadzenie 331
31.2. Finansowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii 332
31.3. Zmiany w nakładach finansowych na stomatologię latach 2002-2006 333
31.4. Korzystanie z usług stomatologicznych 335
31.5. Zatrudnienie lekarzy dentystów 336
31.6. Podsumowanie 337
Bibliografia 338

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku