• Strategia lizbońska a zarządzanie wartością

Podtytuł Strategia lizbońska a zarządzanie wartością
Autor Leszek Pawłowicz (red.)
Rok wydania 2006
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 530
45.43 32.71
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
29.53
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-60089-26-2

Pomysłem na rewitalizację Strategii Lizbońskiej ma być skoncentrowanie się na dwóch celach: wzroście gospodarczym i wzroście zatrudnienia. Wszystko wskazuje na to, że dotychczasowa strategia podnoszenia konkurencyjności Unii Europejskiej znajduje się w fazie głębokich przewarto­ściowań, wyzwań globalizacji i okresowego nawrotu narodowych protekcjonizmów.
W kolejnej publikacji dotyczącej Strategii Lizbońskiej pod red. prof. Leszka Pawłowicza skupiono się na następujących problemach: uwarunkowa­niach konkurencyjności systemowej krajów UE, ekologiczno-społecznych aspektach zrównoważonego rozwoju krajów UE, procesach integracji rynku finansowego UE, zarządzaniu wiedzą i innowacyjności w UE, konkurencyjności i zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa.

Wprowadzenie 14


CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI SYSTEMOWEJ
KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 17

Rozdział I.1. Wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki w świetle rozwiązań
przyjętych w narodowym planie rozwoju - Andrzej Drwiłło,
Hanna G. Adamkiewicz-Drwiłło 19

Rozdział I.2. Strategia Unii Europejskiej wobec państw Maghrebu jako element
rozwoju jednolitego rynku - Małgorzata Wróblewska 35

Rozdział I.3. Wpływ Strategii Lizbońskiej na kształt polityki strukturalnej
w Unii Europejskiej w latach 2007-2013 - Dorota Czykier-Wierzba 43
I.3.1. Główne założenia Strategii Lizbońskiej 43
I.3.2. Czynniki utrudniające realizację Strategii Lizbońskiej 44
I.3.3. Polityka strukturalna w Unii Europejskiej w latach 2007-2013 49
I.3.4. Podsumowanie 53

Rozdział I.4. Redukcja wydatków publicznych w Polsce - Maria Jastrzębska 56
I.4.1. Cele Strategii Lizbońskiej a różnice w poziomie rozwoju między UE a USA 56
I.4.2. Wydatki publiczne w krajach UE w relacji do PKB 58
I.4.3. Działania mające na celu redukcję wydatków publicznych w Polsce 60
Rozdział I.5. Konkurencyjność wybranych gospodarek UE wobec USA i Japonii
według wybranych wskaźników innowacyjności - Tadeusz Sporek 67
I.5.1. Konkurencyjność Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii na tle państw
europejskich, Stanów Zjednoczonych i Japonii - analiza wybranych
wskaźników 69

Rozdział I.6. Strategia Lizbońska w procesie globalizacji a społeczne aspekty
nadzoru korporacyjnego - Jerzy Wąchol 78
I.6.1. Wprowadzenie 78
I.6.2. Główne założenia i cele Strategii Lizbońskiej na lata 2000-2010 79
I.6.3. Półmetek Strategii Lizbońskiej a priorytety polskie 82
I.6.4. Realizacja Strategii Lizbońskiej w krajach członkowskich UE
a procesy globalizacji 84
I.6.5. Społeczne aspekty nadzoru korporacyjnego w UE a Strategia Lizbońska 87
I.6.6. Podsumowanie 89

Rozdział I.7. Nadzór korporacyjny w procesie budowania wartości
dla akcjonariuszy w świetle Strategii Lizbońskiej - Sławomir Antkiewicz 92
I.7.1. Corporate governance a nadzór właścicielski 92
I.7.2. Nadzór korporacyjny i problemy pełnomocnictwa w świetle budowania
wartości dla akcjonariuszy 93
I.7.3. Modele struktury własności 94
I.7.4. Geneza nadzoru korporacyjnego w Polsce 95
I.7.5. „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" jako zasady budujące
wartość dla akcjonariuszy 96
I.7.6. Rating nadzoru korporacyjnego IBnGR 98
I.7.7. Rating nadzoru korporacyjnego Polskiego Instytutu Dyrektorów 99
I.7.8. Nadzór korporacyjny w świetle Strategii Lizbońskiej 100
I.7.9. Implementacja Strategii Lizbońskiej w Polsce - Agenda Warsaw City 2010 102
I.7.10. Konkluzje 102

Rozdział I.8. Transfery dochodowe a aktywność zawodowa społeczeństw
europejskich - Kamila Bielawska 106
I.8.1. Wprowadzenie 106
I.8.2. Poziom aktywności zawodowej społeczeństw UE 107
I.8.3. Transfery dochodowe z tytułu bezrobocia 111
I.8.4. Podsumowanie 114
CZĘŚĆ II. EKOLOGICZNO-SPOŁECZNE ASPEKTY ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU W UNII EUROPEJSKIEJ 117

Rozdział II.1. Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju w warunkach
Szwecji - Jan Leśniak 119
II.1.1. Istota i cele strategii zrównoważonego rozwoju 119
II.1.2. Społeczeństwo zrównoważone jako wynik realizacji strategii
zrównoważonego rozwoju w Szwecji 121

Rozdział II.2. Proekologiczne działania przedsiębiorstwa jako podstawa
budowania przewagi konkurencyjnej - Renata Płoska 127
II.2.1. Wprowadzenie 127
II.2.2. Przewaga konkurencyjna oparta na proekologicznym wyróżnieniu
firmy i jej oferty 129
II.2.3. Wpływ przedsięwzięć proekologicznych na przewagę kosztową
przedsiębiorstwa 132
II.2.4. Zakończenie 137

Rozdział II.3. Źródła finansowania zadań ekologicznych gmin w Polsce
po akcesji z Unią Europejską - Jerzy Gwizdała 139
II.3.1. Źródła i formy finansowania inwestycji 141
II.3.2. Dostęp do źródeł finansowania 143
II.3.3. Instytucje dominujące w finansowaniu inwestycji proekologicznych
w Polsce 144
II.3.3.1. Finansowanie inwestycji proekologicznych w gminach 144

Rozdział II.4. Instrumenty realizacji polityki ekologicznej w aspekcie
zrównoważonego rozwoju - Dorota Burzyńska 153
II.4.1. Priorytetowe znaczenie zrównoważonego rozwoju 153
II.4.2. Proekologiczna polityka państwa 156
II.4.3. Instrumenty ochrony środowiska 159
II.4.4. Modyfikacja istniejącego systemu instrumentów ekonomicznych
w aspekcie zrównoważonego rozwoju 161

Rozdział II.5. Proces umiędzynaradawiania ochrony środowiska a zintegrowane
zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez jakość - Urszula Wąsikiewicz-Rusnak 167
II.5.1. Uwagi ogólne 167
II.5.2. Jakość jako podstawowa kategoria zintegrowanego zarządzania 167
II.5.3. Budowa i funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania
w przedsiębiorstwie 172

Rozdział II.6. Metody określania społecznych preferencji w świetle badań
empirycznych - Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski 176
II.6.1. Wprowadzenie 176
II.6.2. Charakterystyka metod eksperymentalnych 177
II.6.3. Koncepcja badania preferencji społecznych w czasie w polskich
warunkach 177
II.6.4. Koncepcja i metoda badania 178
II.6.5. Prezentacja wyników przeprowadzonego badania ankietowego 179
II.6.6. Wnioski 184

Rozdział II.7. Znaczenie ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym
i terytorialnym - Marietta Janowicz-Lomott 187


CZĘŚĆ III. PROCESY INTEGRACJI RYNKU FINANSOWEGO
W UNII EUROPEJSKIEJ 199

Rozdział III.1. Proces konsolidacji sektora bankowego w strefie euro
- Ryszard Wierzba 201
III.1.1. Rozmiary fuzji i przejęć 202
III.1.2. Przesłanki realizacji fuzji i przejęć 205
III.1.3. Konsekwencje procesu konsolidacji 208

Rozdział III.2. Sieć bezpieczeństwa finansowego w Unii Europejskiej
a Strategia Lizbońska - Leszek Pawłowicz 214
III.2.1. Wprowadzenie 214
III.2.2. System regulacji i nadzoru nad rynkami finansowymi 216
III.2.3. System gwarantowania bezpieczeństwa depozytów i rozliczeń 219
III.2.4. System zarządzania kryzysowego 222
III.2.5. Podsumowanie 224

Rozdział III.3. Systemy gwarantowania depozytów jako element sieci
bezpieczeństwa (safety net) jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej
- Anna Maria Jurkowska 226
III.3.1. Wprowadzenie 226
III.3.2. System gwarantowania depozytów a kryzysy bankowe 227
III.3.3. Zjawiska niekorzystne wiążące się z istnieniem systemów gwarancji
depozytów 230
III.3.4. Zróżnicowanie systemów gwarantowania depozytów bankowych w UE 231
III.3.5. Problem gwarancji depozytów gromadzonych w zagranicznych
oddziałach instytucji kredytowych 237
III.3.6. Zakończenie 239

Rozdział III.4. Nowa Umowa Kapitałowa i jej konsekwencje
dla konkurencyjności banków w Polsce - Błażej Lepczyński 245
III.4.1. Istota i znaczenie Nowej Umowy Kapitałowej 245
III.4.2. Ocena wpływu Nowej Umowy Kapitałowej na konkurencyjność
banków funkcjonujących w Polsce 249
III.4.3. Podsumowanie 255

Rozdział III.5. Wyznaczanie kapitału regulacyjnego w świetle NUK jako
czynnik konkurencyjności banków w Polsce - Zbigniew Krysiak 257
III.5.1. Wstęp 257
III.5.2. Kapitał ekonomiczny jako determinanta niewypłacalności banku 258
III.5.3. Ocena poziomu kapitału z perspektywy zarządzania wartością banku 259
III.5.4. Problemy wdrażania modeli wspomagających szacowanie kapitału
w Polsce w ramach NUK 263
III.5.5. Ryzyko deficytu kapitałowego w polskim sektorze bankowym
po wdrożeniu NUK 266
III.5.6. Podsumowanie i wnioski 268

Rozdział III.6. Strategia Lizbońska a perspektywy rozwoju rynku
inwestorów instytucjonalnych - Anna Zamojska-Adamczak 269
III.6.1. Wstęp 269
III.6.2. Rozwój rynków finansowych w Strategii Lizbońskiej 269
III.6.3. Realizacja Strategii Lizbońskiej 271
III.6.4. Rozwój rynku inwestorów instytucjonalnych 276
III.6.5. Zakończenie 279

Rozdział III.7. Analiza pozycji finansowej wybranych polskich banków
w porównaniu z wybranymi bankami europejskimi - Mariusz Chmielewski 281
Rozdział III.8. Strategia Lizbońska a rynek ubezpieczeń. Wzmocnienie nadzoru
nad rynkiem ubezpieczeniowym w kontekście pełnej integracji rynków
ubezpieczeniowych UE - Robert Kurek 288
III.8.1. Wstęp 288
III.8.2. Założenia Strategii Lizbońskiej dotyczące działań na rzecz integracji
rynku ubezpieczeniowego 288
III.8.3. Działania (i regulacje prawne) podejmowane w ramach FSAP
na rzecz wzmocnienia nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym 290
III.8.3.1. Reorganizacja i likwidacja przedsiębiorstw
ubezpieczeniowych oraz systemy gwarancyjne 291
III.8.3.2. Nadzór skonsolidowany 292
III.8.3.3. Solvency I - wzmocnienie nadzoru zgodnie z oceną
wypłacalności partą na marginesie wypłacalności 293
III.8.3.4. Solvency II - wzmocnienie nadzoru zgodnie z regułą oceny
działalności zakładów ubezpieczeń opartą na całkowitym ryzyku 295
III.8.4. Procedura Lamfalussy'ego jako uzupełnienie FSAP w ramach
wzmocnienia nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym 297
III.8.5. Podsumowanie 299

Rozdział III.9. Aspekty prawne liberalizacji i integracji rynków
kapitałowych UE - Edvard Juchnevic 306
III.9.1. Wstęp 306
III.9.2. Przeniesienie praw z papierów wartościowych 307
III.9.3. Problematyka prawa właściwego (applicable law) 308
III.9.4. Wnioski (de lege ferenda) 315

Rozdział III.10. Jednolity paszport dla reasekuratorów - dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie reasekuracji 2005/68 WE - Dorota Maśniak 317
III.10.1. Geneza tworzenia zharmonizowanego systemu nadzoru
działalności reasekuracyjnej 317
III.10.2. Zakres podmiotowy regulacji 319
III.10.3. Zasady podejmowania działalności reasekuracyjnej 320
III.10.4. Zasady prowadzenia działalności reasekuracyjnej 321
III.10.4.1. Zasady i metody nadzoru 321
III.10.4.2. Rezerwy techniczne 322
III.10.4.3. Margines wypłacalności dla działalności reasekuracyjnej 323
III.10.5. Towarzystwa reasekuracyjne w trudnej sytuacji 325
III.10.6. Zasady działalności towarzystw reasekuracyjnych z krajów trzecich 325
III.10.7. Prawo do kontynuowania działalności reasekuracyjnej 326
III.10.8. Komitologia 326
III.10.9. Reasekuracja a ochrona praw konsumenta 326
III.10.10. Podsumowanie 327

Rozdział III.11. Oceny ratingowe a konkurencyjność projektów
inwestycyjnych - Krystyna Brzozowska 329
III.11.1. Wprowadzenie 329
III.11.2. Znaczenie ratingu 329
III.11.3. Określenie ratingu 330
III.11.4. Specyfika projektów inwestycyjnych 333
III.11.5. Kryteria oceny ratingowej projektów inwestycyjnych 334
III.11.6. Podsumowanie 339


CZĘŚĆ IV. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I INNOWACYJNOŚĆ
W UNII EUROPEJSKIEJ 341

Rozdział IV.1. Zarządzanie wiedzą o kliencie a wartość przedsiębiorstwa
- Barbara Dobiegała-Korona 343
IV.1.1. Wstęp 343
IV.1.2. Istota zarządzania wiedzą o kliencie 344
IV.1.3. Identyfikacja wiedzy o kliencie 346
IV.1.4. Pozyskiwanie i rozwój wiedzy o kliencie 349
IV.1.5. Przepływ i utrwalenie wiedzy o kliencie 354
IV.1.6. Ocena wiedzy o kliencie 356

Rozdział IV.2. Uwarunkowania innowacji opartych na wiedzy
- Franciszek Mroczko 358
IV.2.1. Istota innowacji 358
IV.2.2. Cechy innowacji opartych na wiedzy 359
IV.2.3. Uwarunkowania finansowe 361
IV.2.4. Ryzyko innowacji opartych na wiedzy 364
IV.2.5. Zakończenie 367


Rozdział IV.3. Kapitał wiedzy w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
- Barbara Woźniak-Sobczak 369

Rozdział IV.4. Ekonomiczna wartość dodana i kapitał intelektualny
w tworzeniu wartości - Tadeusz Jurkowski 378
IV.4.1. Wstęp 378
IV.4.2. Wartość dla klientów i wartość dla akcjonariuszy 378
IV.4.3. Dyskusyjna rola formuły EVA 379
IV.4.4. Ekonomia twórczości kapitału ludzkiego IC 384
IV.4.5. Rola strategicznej rachunkowości 386

Rozdział IV.5. Kapitał informacyjny a budowa wartości przedsiębiorstwa
- Remigiusz Orzechowski 391
IV.5.1. Kapitał informacyjny jako element zasobów niematerialnych
przedsiębiorstwa 391
IV.5.2. Elementy kapitału informacyjnego 392
IV.5.3. Stan kapitału informacyjnego w przedsiębiorstwach 393
IV.5.4. Wybór metody pomiaru kapitału informacyjnego 394
IV.5.5. Zarządzanie kapitałem informacyjnym 396
IV.5.6. Wnioski 399


CZĘŚĆ V. KONKURENCYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ
PRZEDSIĘBIORSTWA 401

V.1. Wykorzystanie sprawozdawczości banku w procesie tworzenia
jego wartości - Monika Marcinkowska 403
V.1.1. Wprowadzenie 403
V.1.2. Sprawozdawczość banków - podstawa dyscypliny rynkowej 404
V.1.3. Sprawozdawczość finansowa i biznesowa - nowe tendencje 407
V.1.4. Źródła wartości banku 412
V.1.5. Podsumowanie 419

V.2. Strategie zwrotu gotówki do właścicieli - Andrzej Szablewski 422
V.2.1. Strategia Lizbońska a budowanie wartości przedsiębiorstw 422
V.2.2. Ewolucja form i wielkości zwrotu gotówki do właścicieli 424
V.2.2.1. Nowe tendencje w Stanach Zjednoczonych 424
V.2.2.2. Powolne, lecz widoczne zmiany w Europie 426
V.2.2.2.3.Całkowita stopa zwrotu 428
V.2.3. Analiza przepływów pieniężnych 429
V.2.4. Kompleksowość strategii dzielenia się korzyściami z akcjonariuszami 431
V.2.5. Modele wypłat dywidendy i wykupu akcji w Polsce 433
V.2.5.1. Strategie wypłat 433
V.2.5.2. Wykup akcji 435
V.2.6.Uwarunkowania decyzji menedżerów w zakresie dywidendy
i wykupu akcji 436
V.2.7. Konkluzje 437

V.3. Wartość relacji z klientami - Tymoteusz Doligalski 439
V.3.1. Metoda badawcza 439
V.3.2. Założenia 440
V.3.2.1. Retencja klientów 440
V.3.2.2 Migracja klientów 443
V.3.2.3. Ceny nabycia i koszty wytworzenia produktów 443
V.3.2.4. Alokacja zasobów 445
V.3.2.5. Wynik na sprzedaży 446
V.3.2.6. Efektywność wydatków na retencję i migrację klientów 448
V.3.3. Wyniki 449
V.3.3.1. Scenariusz zerowy - brak inwestycji w retencję i migrację
klientów 449
V.3.3.2. Scenariusz bazowy 450
V.3.3.3. Scenariusz wartości najmniejszej 452
V.3.3.4. Scenariusz wzrostu korzyści skali 455
V.3.3.5. Scenariusz wzrostu jednostkowych kosztów wytworzenia
produktu 458
V.3.3.6. Scenariusz wzrostu stopy dyskontowej 459
V.3.3.7. Scenariusz wzrostu efektywności wydatków na migrację
klientów 461
V.3.3.8. Scenariusz wzrostu retencji klientów 462
V.3.4. Strategiczne wybory wynikające z modelu 464

V.4. Wykupy menedżerskie na świecie i w Polsce - Marek Panfil 470
V.4.1. Wprowadzenie 470
V.4.2. Na czym polega wykup menedżerski? 470
V.4.3. Proces MBO 472
V.4.4. Krótki rys historyczny wykupów w Stanach Zjednoczonych 472
V.4.4.1. Pierwsza faza rozwoju rynku 472
V.4.4.2. Druga faza rozwoju rynku 473
V.4.4.3. Trzecia faza 474
V.4.4.4. Czwarta faza 474
V.4.5. Wykupy menedżerskie a budowanie wartości spółki 474
V.4.6. Rozwój MBO na świecie 475
V.4.7. Fundusze private equity jako istotni uczestnicy transakcji wykupowych 476
V.4.8. Rynek MBO w Polsce - diagnoza i perspektywy 478
V.4.8.1. Główne bariery rozwoju MBO w Polsce 479
V.4.8.2. Perspektywy rozwoju MBO 480
V.4.8.2.1. Kadra menedżerska 480
V.4.8.2.2. Podmioty do przejęcia 480
V.4.9. Studium przypadku - wykup menedżerski w ERGIS SA z Wąbrzeźna 481

V.5. Konkurencyjność i wzrost wartości przedsiębiorstw w świetle
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw 2004-2006 - Cezary Suszyński 485
V.5.1. Wstęp 485
V.5.2. Konkurencyjność i wzrost wartości przedsiębiorstw a priorytety
Strategii Lizbońskiej 485
V.5.3. Podstawowe wyznaczniki Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006 487
V.5.3.1. Priorytety i cele Programu 487
V.5.3.2. Środki przewidywane w Programie 488
V.5.3.3. Zakres wsparcia przedsiębiorstw i oczekiwania z tym związane 489
V.5.4. Przesłanki wzrostu konkurencyjności i wartości przedsiębiorstw
uczestniczących w SPO-WKP - aspekty jakościowe 490
V.5.5. Wstępny etap wdrażania Programu - podstawy analizy ilościowej 492
V.5.6. Uwagi końcowe 495

V.6. Venture capital a wzrost konkurencyjności polskiego sektora MSP
- Joanna Duda 497
V.6.1. Wprowadzenie 497
V.6.2. Venture capital w świetle Strategii Lizbońskiej 498

V.6.3. Venture capital w Polsce 501
V.6.4. Wnioski 505

V.7. Opcje o drugim stopniu korelacji w zarządzaniu wartością
przedsiębiorstwa - Ewa Dziawgo 509
V.7.1. Wstęp 509
V.7.2. Zarządzanie ryzykiem w procesie zarządzania wartością 509
V.7.3. Opcje w zarządzaniu wartością 510
V.7.4. Opcje o drugim stopniu korelacji 515
V.7.5. Zakończenie 520

V.8. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla małych
i średnich przedsiębiorstw - Waldemar Polak 522
V.8.1. Wstęp 522
V.8.2. Wpływ BIZ na sektor MŚP w Polsce 522
V.8.3. Zakończenie 527

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku