• Sprawozdawczość publicznych podmiotów leczniczych. Użyteczność, analiza i kontrola danych

Celem monografii jest ocena obiegu informacji sprawozdawczych tworzonych przez publiczne jednostki ochrony zdrowia w Polsce dla organów zarządczych, a także nadzorujących z punktu widzenia ich użyteczności i racjonalności tworzenia. Efektem przeprowadzonych badań literaturowych oraz analiz dokumentów poddawanych raportowaniu, związanych z prowadzeniem rachunkowości w ochronie zdrowia, było stworzenie autorskich macierzy podobieństwa na podstawie wybranych raportów o charakterze finansowym, a także przeprowadzenie badań ankietowych, które sprowadzały się do oceny użyteczności informacji w sprawozdawczości publicznych podmiotów leczniczych. Wnioski płynące z przeprowadzonych obserwacji, analiz i badań pozwoliły na zaproponowanie rozwiązań, a także podjęcie rozważań ze wskazaniem kierunków zmian w obszarze tworzenia, użyteczności oraz interpretacji zakresu informacyjnego raportowanego przez publiczne jednostki ochrony zdrowia w Polsce. W badaniach uwzględniono również problemy związane z pandemią COVID-19, dotyczące m.in. ewidencjonowania oraz prezentowania kosztów i przychodów w planie kont, a w konsekwencji także w zestawieniu obrotów i sald kont syntetycznych i ewentualnie analitycznych.

Podtytuł Sprawozdawczość publicznych podmiotów leczniczych. Użyteczność, analiza i kontrola danych
Autor Wioletta Świeboda
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 262
82.00 61.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
57.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-688-8
Celem monografii jest ocena obiegu informacji sprawozdawczych tworzonych przez publiczne jednostki ochrony zdrowia w Polsce dla organów zarządczych, a także nadzorujących z punktu widzenia ich użyteczności i racjonalności tworzenia.
Efektem przeprowadzonych badań literaturowych oraz analiz dokumentów poddawanych raportowaniu, związanych z prowadzeniem rachunkowości w ochronie zdrowia, było stworzenie autorskich macierzy podobieństwa na podstawie wybranych raportów o charakterze finansowym, a także przeprowadzenie badań ankietowych, które sprowadzały się do oceny użyteczności informacji w sprawozdawczości publicznych podmiotów leczniczych.
Wnioski płynące z przeprowadzonych obserwacji, analiz i badań pozwoliły na zaproponowanie rozwiązań, a także podjęcie rozważań ze wskazaniem kierunków zmian w obszarze tworzenia, użyteczności oraz interpretacji zakresu informacyjnego raportowanego przez publiczne jednostki ochrony zdrowia w Polsce.
W badaniach uwzględniono również problemy związane z pandemią COVID-19, dotyczące m.in. ewidencjonowania oraz prezentowania kosztów i przychodów w planie kont, a w konsekwencji także w zestawieniu obrotów i sald kont syntetycznych i ewentualnie analitycznych.

Wstęp 7

Rozdział 1
Jednostki prowadzące działalność leczniczą jako podmioty sprawozdawcze 17
1.1. Charakterystyka systemu opieki zdrowotnej w Polsce 17
1.2. Rodzaje podmiotów wykonujących działalność leczniczą 36
1.3. Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce 46
1.4. Użyteczność i racjonalność informacji sprawozdawczych 61
1.5. Analiza zbiorów informacji sprawozdawczej generowanych przez podmioty lecznicze 72

Rozdział 2
Charakterystyka informacji wynikających ze sprawozdawczości publicznych podmiotów leczniczych 83
2.1. Istota raportowania finansowego. Cechy informacji sprawozdawczych generowanych przez publiczne podmioty lecznicze 83
2.2. Raportowanie informacji finansowych i niefinansowych w publicznych podmiotach leczniczych 100
2.3. Tworzenie informacji sprawozdawczych poddawanych raportowaniu 108

Rozdział 3
Ocena zbiorów informacji pozyskiwanych od szpitali publicznych dla celów sprawozdawczych i statystycznych 119
3.1. Wprowadzenie do badania empirycznego 119
3.2. Badanie przepływu i wymiany informacji sprawozdawczej pomiędzy jej odbiorcami 122
3.2.1. Opis celów i hipotez dotyczących badania empirycznego 122
3.2.2. Kryteria ustalania próby badawczej - charakterystyka podmiotu badań 124
3.2.3. Przedmiot badań 131
3.3. Opis metodyki badań 141
3.3.1. Badanie za pomocą macierzy podobieństwa 143
3.3.2. Badania ankietowe - struktura kwestionariuszy 146
3.4. Analiza użyteczności wybranych dokumentów sprawozdawczych w jednostkach ochrony zdrowia na przykładzie SPZOZ 150
3.4.1. Macierz podobieństwa elementów finansowych występujących w wybranych sprawozdaniach 151
3.4.2. Wnioski 162
3.5. Wyniki badań ankietowych 164
3.5.1. Oceny raportów a organy założycielskie 166
3.5.2. Rodzaj raportu a jego ocena 171
3.5.3. Powtarzalność informacji a oceny raportów 174
3.6. Wnioski 177

Rozdział 4
Proponowane modyfikacje modelu sprawozdawczego dla jednostek ochrony zdrowia 183
4.1. Analiza kosztów i przychodów oraz aktywów i pasywów - propozycje zmian 183
4.2. Analiza finansowa - propozycje zmian 198
4.3. Wnioski 201

Zakończenie 203
Bibliografia 215
Spis rysunków 231
Spis tabel 233
Spis wykresów 235
Załączniki 237

Dr Wioletta Świeboda - adiunkt, pracownik Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, praktyk, pracownik działu księgowości Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, autorka publikacji o tematyce finansów i rachunkowości w ochronie zdrowia.

Recenzja: dr hab. Marek Masztelarz, prof. UEP

Adamczyk M., Jakość informacji finansowych jako podstawa wiarygodności sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia. Nr 718 (53), Szczecin 2012.

Alijarde M.I., The usefulness of financial reporting in Spanish local governments, Financial Accountability and Management 1997, Vol. 13 No. 1.

Andrzejewski M., System rewizji finansowej z uwzględnieniem funkcji korygującej sprawozdanie finansowe. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 62 (118), Warszawa 2011.

Atamian R., Ganguli G., The recipients of municipal annual financial reports: a Nationwide survey, The Government Accountants Journal 1991.

Atłachowicz J., Innowacyjna i sprawna administracja współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Związek Powiatów Polskich.

Baka K., Machulak G., Pietraszewska-Macheta A., Sidorko A., Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

Barth M.E., Landsman W.R., Lang M.H., International accounting standards and accounting quality, Journal of Accounting Research, 46(3), USA 2008.

Bąk M., Rachunkowość i jej kapitał, czyli rachunkowość w wymiarze niematerialnym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Rachunkowość – polityka makroekonomiczna – globalizacja, nr 390, Wrocław 2015.

Bąk M., Majątek niewidzialny przedsiębiorstwa z perspektywy rachunkowości. Model koncepcyjny majątku niewidzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2020.

Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie (wydanie IV zmienione), PWE, Warszawa 2004.

Bernoulli D., Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk, „Econometrica” 1954.

Białynicki-Birula P., Funkcjonowanie współczesnych modeli ochrony zdrowia, Zeszyty Naukowe nr 759 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.

Białynicki-Birula P., Zmiany w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Perspektywa międzynarodowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria: Monografie nr 4, Kraków 2006.

Błażyńska J., Jakość informacji o sytuacji finansowej jednostek gospodarczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 284, Katowice 2016.

Bromber P., Relacja pacjent-płatnik-lekarz, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 2/2018 (92), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Bromber P., Rola i funkcjonowanie NFZ w systemie ochrony zdrowia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65(802). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.

Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998.

Buk H., Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa 2006.

Buk H. (red.), Międzynarodowe standardy rachunkowości, Część I. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.

Buliński L., Polityczne uwarunkowania zmian w ochronie zdrowia. Sektor niepubliczny, CeDeWu, Warszawa 2009.

Burau V., Blank R.H., Comparing health policy; An assessment of typologies of health systems. Journal of Comparative Policy Analysis vol. 8, no. 1. 2006.

Carlin T., Guthrie J., The New business of government budgeting: reporting non-financial performance information in Victoria Australian Accounting Review, Vol. 11, No. 3.

Chluska J., Cele i zadania badania sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, no. 5 (266), Poznań 2014.

Chluska J., Rachunkowość podmiotów leczniczych, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Chluska J., Rachunkowość zakładów opieki zdrowotnej w krótkim i długim czasie, w: Polska Szkoła Rachunkowości, M. Gmytrasiewicz, A. Barmańska (red.), SGH w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.

Chluska J., Wpływ obowiązku ujawnień modelu biznesu na system rachunkowości przedsiębiorstw, Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie 44(3), Oficyna Wydawnicza SGH 2017.

Chluska J., Szewieczek A., The use of cost information in the reports and financial analyzes of hospital, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 524, Wrocław 2018.

 Christensen M.,Where materiality isn’t always considered to be material: public sector performance reporting. 6th Asia Pacific Interdisciplinary research in Accounting Conference, Sydney 3-5 July 2009, Southern Cross University, Faculty of Business & Law.

Cohen S., Karatzimas S., Tracing the future of reporting in the public sector: introducing integrated popular reporting, International Journal of Public Sector Management, Vol. 28, No. 6, 2015.

Compball S., Benita S., Davies P., Penn G., Analysis for Policy. Evidence – Based Policy in Practice, Govermnent Social Research Unit, London 2007.

Corbett T., Finanse do góry nogami: Zdroworozsądkowa rewolucja w rachunkowości. Tłum. W. Biliński, MINT Books, Warszawa 2007.

Cygańska M., Hass-Symotiuk, Kludacz-Alessandri M., Rachunkowość podmiotów leczniczych i jej potencjał informacyjny, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Dalla Via N., Three Essays in Behavioral Management Accounting, Unpublished Doctoral Thesis, University of Venice 2011.

Dan H., The usefulness of financial statements under Chinese-GAAP vs. IAS: Evidence from the Shanghai Stock Exchange in PRC. Kobe Economic and Business Review 48, Japan 2003

Daske H., Gebhardt G., International financial reporting standards and experts perceptions of disclosure quality. Abacus, 42(3-4), 2006

Dercz M., Recz T., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Infor, Warszawa 2011.

Drummond M.F., The use of health economic information by reimbursement authorities, Rheumatology Vol. 42 Suppl. 3, British Society for Rheumatology 2003.

Dyhdalewicz A., Rutkowska I., Specyfika ustalania wyniku finansowego podmiotów leczniczych – studium przypadku. Academy of Management – 3(4), Białystok 2019.

Eierle B., Schultze W.,The role of management as a user of accounting information: implications for standard setting. SSRN Electronic Journal 12(2)/2013.

Fal D.M., Jak działa system ochrony zdrowia w Polsce?, Konferencja szkoleniowa – warsztaty Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa 2016.

Financial Accounting Standards Board (FASB), International standard setting: A vision for the future. Norwalk, 1999; Financial Accounting Standards Board (FASB), Conceptual framework for financial reporting (Chapter: 3 Qualitative characteristics of useful financial information.). Statement od Financial Accounting Concepts No. 8. Norwalk, CT, 2010.

Folland S., Goodman A.C., Stano M., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Freeman R.E., Harrison J., Hicks A., Parmar B., S. de Colle, Stakeholder Theory. The State of Art, Cambridge University Press, Oxford 2010.

Francis J., Schipper K., Have Financial Statements Lost Their Relevance? Journal of Accounting Research Vol. 37, No. 2, USA 1999.

Frymus M., Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej źródłem informacji dla interesariuszy – ujęcie jakościowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 2(80). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016.

Gad J., Sprawozdawczość biznesowa wobec założeń teorii agencji. Zarządzanie i Finanse nr R.11, nr 2, cz. 6, Łódź 2013.

Gapenski L.C., Fundamentals of Healthcare Finance. Health Administration Press, Chicago 2009.

Garstecki D., Porównywalność a przydatność sprawozdań finansowych. Analiza w ujęciu metodologii K.R. Poppera, Studia Oeconomica Posnaniensia, Poznań 2014.

Gassen J., Schwedler K., The Decision Usefulness of Financial Accounting Measurement Concepts: Evidence from an Online Survey of Professional Investors and their Advisors. European Accounting Review, Volume 19, 2010 – Issue 3

Gierusz B., Martyniuk T., Porównywalność informacji sprawozdawczych w świetle założeń koncepcyjnych MSSR. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4(88). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.

Goździkowski J., Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, [w:] D. Brzezińska-Grabarczyk, M. Narolski (red.), Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej, Warszawa 2012.

Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2007.

Grzegorczyk F. (red.), Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2013.

Guczalska K., Społeczna odpowiedzialność biznesu – sprzeczności, nadużycie etyczne, znaczenie idei. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 4(952), Kraków 2016.

Hass-Symotiuk M., Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Hass-Symotiuk M., Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu dokonań, Szczecin 2011.

Hass-Symotiuk M., Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów leczniczych, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Hass-Symotiuk M., Przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe a efektywność gospodarowania zasobami opieki zdrowotnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58, Szczecin 2013.

Hass-Symotiuk M., Sprawozdawczość z zakresu ochrony zdrowia i jej przydatność na różnych szczeblach zarządzania, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 168, Prace Katedry Rachunkowości nr 15, Szczecin 1996.

Hass-Symotiuk M., Zbiory informacji generowane przez szpitale publiczne na potrzeby organów założycielskich w świetle badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 679/2011, Szczecin 2011.

Hass-Symotiuk M., Mućko P., Jakimowicz H., Zbiory informacji na potrzeby zarządzania w ochronie zdrowia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 36, Wrocław 2008.

Hendrsiksen E.A., Breda M.F., Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.

Hester J.A., Stange P.V., A sustainable financial model for community health systems. Institute of Medicine, Washington 2014.

Hoffmann C., Boyka A., Do Health-Care Decision Makers Find Economic Evaluations Useful? The Findings of Focus Group Research in UK Health Authorities, Value in health, Volume 5, Issue 2, 2002.

Hospital Financial Performance Indicators 1999/2000 to 2002/2003, 2005, Canadian Institute for Health Information (CIHI) oraz Canadian MIS Database Hospital Financial Performance Indicators, 2007-2008 to 2011-2012, 2013, Canadian Institute for Health Information (CIHI).

Hozer J., M. Doszyń, Ekonometria skłonności, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Warszawa 1990.

Isabel Brusca Alijarde M., The Usefulness of Financial Reporting in Spanish Local Governments, Financial Accountability and Management in Governments, Public services and Charities 1997.

Iwasieczko B., Ocena użyteczności informacji sprawozdawczych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 6(84), cz. 1. Zeszyty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016.

Izdebski H., Samorząd terytorialny, Podstawy ustroju i działalności, Lexis Nexis, Warszawa 2003.

Jaklik A., Micherda B., Zasady rachunkowości, Wydawnictwa Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1997.

Janik W., Wykorzystanie controllingu finansowego w zarządzaniu szpitalami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 679 Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 44, Szczecin 2011.

Jarugowa A., Walińska E., Roczne sprawozdanie finansowe. Ujęcie księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk 1997.

Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź 1999.

Jasiński G., Wybrane aspekty organizacji i metod finansowania systemów ochrony zdrowia w państwach europejskich. Biuletyn Kas Chorych (3-4), 2004.

Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Harvard Business School 1976, V. 3, No. 4.

Kabalski P., Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF. SKwP, Warszawa 2009.

Kachniarz M., Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Kaczmarczyk A., Użyteczność a wiarygodność informacji sprawozdawczej – kierunek zmian. Studia Oeconomica Posnaniensia, Wrocław 2016.

Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań 2012.

Kalita J., Żukowska H., Polityka rachunkowości – uniwersalizm a specyfika w różnych podmiotach rachunkowości w teorii i w praktyce, M. Wrona, W. Janik (red.), Lublin 2012.

Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.

Karen Van Peursem A., A theory of public health sector report: forging a New path, Accounting Auditing and Accountability, Journal 1999, Vol. 12, No. 4.

Karmańska A., Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw – tło dla zmiany, Rachunkowość, nr 6, Wydawnictwo Rachunkowość sp. z o.o., Warszawa 2013.

Kautsch M., Whitfield M., Klich J. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2001.

Kędzior M., Grabiński K., Forma prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych a ich użyteczność − przegląd wybranych badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2(974), Kraków 2018.

Kidyba A., Kopaczyńska-Pieczeniak K., Bryłowski P., Prawo spółek handlowych, C.H. Beck, Kraków 2004.

Kludacz M., Zbiory informacji finansowych dotyczące działalności szpitali generowane na potrzeby Ministerstwa Zdrowia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 44, Szczecin 2011.

Kludacz-Alessandri M., Stosowanie narzędzi polityki rachunkowości w polskich szpitalach. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 89(145), Warszawa 2016.

Kowalska I., Odpowiedzialność samorządu lokalnego za zdrowie – podstawowa opieka zdrowotna, Oczekiwania a rzeczywistość „Polityka Społeczna” Kraków 2009.

Krasodomska J., Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 232, Kraków 2014.

Król-Stępień M., System informatyczny rachunkowości jako narzędzie wspomagające zarządzanie jednostką gospodarczą – wymogi ustawowe, a ich praktyczne stosowanie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58, Szczecin 2013.

Księżpolski M.,Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999.

Kubot Z., Opłaty za świadczenia zdrowotne udzielane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Prawo i medycyna nr 3, 2013.

Kurek R., Koncepcja informacji użytecznej a nadzór nad zakładami ubezpieczeń, Wiadomości ubezpieczeniowe 1/2010.

Leskiewicz Z., Racjonalność w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994. 

Lewandowki R., Kożuch A., Sasak J., Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Lutrzykowski A., Podstawy prawne opieki zdrowotnej w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej, Piotrkowskie Zeszyty Historyczne 3, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim 2001.

Łyszczarz B., Ocena efektywności systemów opieki zdrowotnej w krajach OECD, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Narolski M. (red.), Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Mack J., Ryan C., Reflections on the theoretical underpinnings of the general-purpose financial reports of Australian government department, Accounting, Auditing and Accountability Journal 2006, Vol. 19, No. 4.

Macuda M., Rachunek wyników szpitala z wykorzystaniem jednorodnych grup pacjentów, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2013.

Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.

Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

Maruszewska E.W., Etyczne aspekty zarządzania z punktu widzenia rachunkowości w świetle teorii agencji oraz teorii interesariuszy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2015 Seria: Organizacja i zarządzanie z. 79 Nr kol. 1930, Gliwice 2015.

Masztalerz M., Użyteczność sprawozdań finansowych w świetle finansów klasycznych i behawioralnych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 57 (113), SKWP 2010.

Mazur A., Schyłek informacyjnej funkcji bilansu – ujęcie cybernetyczne. Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 160, SGH w Warszawie, Warszawa 2018.

Mazur A., Schyłek informacyjnej funkcji bilansu – ujęcie cybernetyczne, Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyty Naukowe 160/2018 SGH w Warszawie, Warszawa 2018.

Mazurowska M., Paradygmat homo oeconomicus a rachunkowość behawioralna. Studia Oeconomica Posnaniensia nr 4, Poznań 2014.

Mądrala A., System ochrony zdrowia w Polsce Diagnoza i kierunki reformy, Wydawnictwo Akademia Zdrowia 2013, Warszawa 2013.

McKenzie R.B., Predictably Rational? Springer, Berlin 2010.

McPake B., Kumaranayake L., Normand C., Health economics: An international perspective. London 2012.

Messner Z. (red.), Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2007.

Messner Z., Organizacja przetwarzania informacji ekonomicznych. TPE, Katowice 1976.

Micherda B., Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Difin, Warszawa 2011.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004. SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 2005.

Mills A.J., Ranson M.K., The design of health systems, [w:] International public health: Diseases programs, system, and policies. Red. M.H. Merson, R.E. Black, A.J. Mills, Sudbury 2006.

Mises L., The Ultimate Foundations of Economic Science: An Essay on Method. Princeton, New York 1962.

Mokrzycka A., Kowalska I., Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych, Difin, Warszawa 2012.

Moroza G., Orzeł Z., Prowadzenie działalności leczniczej, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Mućko P., Sprawozdanie z działalności szpitala działającego w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 679, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 44, Szczecin 2011.

Mućko P., Sprawozdawczość jednostek ochrony zdrowia do Narodowego Funduszu Zdrowia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 32, Szczecin 2011.

Mujżel J., Golinowska S., Mączyńska E., Fiedor B. (red.), System ochrony zdrowia poszukiwania i propozycje naprawy. Raport nr 37. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 2004.

Murkowski M., Koronkiewicz A., Terminologia, definicje i wymogi jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej na różnych szczeblach zarządzania, Warszawa 1997.

Musiał M., Racjonalność gospodarowania finansami osobistymi, Studia Ekonomiczne nr 180, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014.

Nadolna B., Jakość informacji na potrzeby analizy decyzyjnej z wykorzystaniem kosztów relewantnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 61/(765), Szczecin 2013.

Narkiewicz J., Jakość sprawozdań finansowych – teoria a praktyka w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej, nr 769, Lwów 2013.

Narodowy Fundusz Zdrowia, Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Lubuski Oddział Wojewódzki w Zielonej Górze, Zielona Góra 2009.

Narodowy Fundusz Zdrowia, Realizacja zadań na rzecz pacjentów Podsumowanie działań i wyzwania na przyszłość. Warszawa 2015.

Nogal P., Racjonalność ekonomiczna w kontekście teorii użyteczności, Studia Ekonomiczne nr 140, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014.

Nogueira A.P.S., Jorge S.M.F., Oliver M.C., The usefulness of financial reporting for internal decision – making in Portuguese municipalities .Management Research: Journal of the Iberiamerican Academy of Management, Vol. 11 Issue: 2, 2016.

Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008.

Nowak E., Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa, w: Nowak E. (red.),Systemy informacyjno-decyzyjne rachunkowości: materiały na seminarium naukowe zorganizowane przez Instytut Rachunkowości AE Wrocław, Prace Naukowe AE Wrocław nr 690, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1994,

Nowak E., Wynik finansowy przedsiębiorstwa [w]: Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.

Nowak M., Semantyka terminu „Rachunkowość behawioralna”. Problemy znaczeniowe. Studia Ekonomiczne nr 300, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.

Nowak Z., Holik G., Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 863, Kraków 2011.

Nowicki M., The financial Management of Hospitals and Healthcare Organizations, Health Administration Press, Chicago 2014.

Olechno P., Szpitale będą mogły leczyć odpłatnie (wyjaśnienie do tekstu pt. „Szpitalom zabraniają leczyć za pieniądze” opublikowanego w dzienniku Gazeta Prawna z dnia 24 maja 2011 r. Ministerstwo Zdrowia 2011.

Oleński J., Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.

Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 5 października 2006 r., GKO-4900–56/69-70/06/1670).

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt VII SA/Wa 835/13 – VII SA/Wa 838/13). 

Ożarek G., O danej i informacji, [w:] Sysło, M. (red.), XVIII konferencja Informatyka w Szkole, Toruń, 18-21 września, MENiS, UMK, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Paszkowska M., System ochrony zdrowia w Polsce – zmiana modelu. Problemy zarządzania 15/3(69), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2017.

Paszkowska M., Zarządzanie działalnością leczniczą. Problematyka prawna, Difin, Warszawa 2019.

Pawłowski L., Wybrane aspekty wykonywania działalności leczniczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku – wyjaśnienie podstawowych pojęć, Via Medica, Gdańsk 2011.

Pfaff J., Messner Z., Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWN, Warszawa 2013.

Piątek E., Użyteczność sprawozdawczości małych podmiotów w weryfikacji ich sytuacji finansowej, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 30, nr 2, Tarnów 2016.

Pietryka E., Finansowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce w kontekście wprowadzenia systemu sieci szpitali, Journal of Management and Finance Vol. 16, No. 3/1/2018.

Pietrzak J., Rejdak M., Regionalny, zintegrowany system informacyjny w ochronie zdrowia. Zdrowie Publiczne 2006, nr 116.

Pink G.H., Holmes M., Strunk L.A., Alpe C.D., Financial Indicators for Critical Access Hospitals. 2006 National Rural Health Association, The Journal of Rural Health Vol. 22, No.3.

Piotrowicz M., Cianciara D., Wysocki M.J.,Systemy zdrowotne dla zdrowia i dobrobytu – karta z Tallina, Przegląd Epidemiologiczny 2009, nr 63.

Poździoch S., System zdrowotny, [w:] Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, Vesalius, Kraków 2000.

Prędkiewicz K., Prędkiewicz P., Węgrzyn M., Rentowność szpitali samorządowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nauki o finansach. Finance Sciences 3(20), Wrocław 2014.

Przybyłka A., Systemu ochrony zdrowia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.

Radosiński E., Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej, PWN, Warszawa 2010.

Raport: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2004.

Religioni U., Czerw A., Bartold A., Kujawa D., Majewicz K., Podmiot leczniczy w systemie ochrony zdrowia w procesie zmian systemowych i legislacyjnych, Red. Naukowi M. Węgrzyn, M. Łyszczak, D. Wasilewski Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 319, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.

Remlein M., Strojek-Filus M., Świetla K., Polityka rachunkowości grup kapitałowych, CeDeWu, Warszawa 2021.

Roos L., Menec V., Currie R., Policy analysis in an information-rich environment, Social Science&Medicine 2004, nr 58.

Rój J., Sobiech J., Zarządzenie finansami szpitala, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.

Rówińska M., Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757/58 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.

Rudkowski G., Wybrane problemy prezentacji informacji w sprawozdaniach jednostek sektora finansów publicznych, Monografia Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych – wyzwania dla praktyki, D. Adamek-Hyska, E. Maćkowiak, A. Szewieczek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.

Ruśkowski E., Podstawowe uwarunkowania decentralizacji finansów publicznych, Główne uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, NIK, Warszawa 2006.

Ryan C., Australian public sector financial reporting: a case of cooperative policy formulation, Accounting Auditing & Accountability Journal Vol. 12 No. 5, MCB University Press 1999.

Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menadżerska, PWE, Warszawa 2009.

Schneider M., Kawiorska D., Baran A., Kamieńska M., Kozierkiewicz A., Rydlewska-Liszowska I., Strzelecka A., Szczur M., Wiktorow A., System Rachunków Zdrowia w Polsce. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2001.

Shannon C.E., A Mathematical Theory of Communication, Bell System Technical Journal, vol. 27, nr 3-4, 1948.

Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2007.

Skrzywan S., Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1968.

SKwP, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej /MSSF/, Warszawa 2004.

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, T. 1, PWN, Warszawa 1954.

Statistical Issues in AssesingHospital Performance, 2012, Committee of Presidents of Statistical Societes, CMS.

Staubus G.J., Determinants of the Value of Accounting Procedures, Abacus 1970, vol. 6, no. 2.

Stępień B, Szarzec K., Ewolucja poglądów teorii ekonomii na temat koncepcji człowieka gospodarującego, Ekonomista, nr 1, Key Text, Warszawa 2007.

Stokes C., The Electronic Health Revolution: How Health. Information Technology Is Changing Medicine – And the Obstacles in Its Way. Health Law& Policy Brief 2013, vol. 7, no. 1.

Strojek-Filus M., Szewieczek A., Względność informacji prezentowanych w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych przez szpitale publiczne w Polsce, Studia Oeconomica Posnaniensia 2016, vol. 4, no. 11.

Strojek-Filus M., Szewieczek A., Behavioral aspects in obligatory reports of public hospitals in Poland. Chinese Business Review, November 2015, Vol. 14, No. 11.

Suchecka J., Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Suchocka J., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Surdykowska S.T., Rachunkowość międzynarodowa. Kantor Wydawniczy Zakamycze 1999.

Swacha-Lech M., Homo oeconomicus a homo neuropsychologicus jako element dyskusji o nowym paradygmacie finansów. Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, Zeszyty Naukowe nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

Szetela P., Analiza finansowania ochrony zdrowia ze środków prywatnych w krajach europejskich należących do OECD, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 4(82), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.

Szewieczek A., Elementy rachunkowości w podmiocie leczniczym. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.

Szewieczek A., Maruszewska E.W., Raportowanie społeczne – wyzwanie dla służb rachunkowości podmiotów leczniczych. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 284, Katowice 2016.

Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

Szydło M., Swoboda działalności gospodarczej, C.H. Beck, Warszawa 2005.

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego PWN A-K, PWN, Warszawa 2002.

Szynkiewicz M., Metafora smogu informacyjnego a procesy informacyjne. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

Śliwowski P., Wincewicz-Price A., Prościej, taniej i skuteczniej, czyli jak ekonomia behawioralna wspiera polityki publiczne w Polsce, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2019.

Śnieżek E., Wprowadzenie do rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

Świderska G., Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa 2012.

Świderska G.K., Jak czytać sprawozdanie finansowe, Difin/MAC Consulting, Warszawa 2013.

Świderska G.K., Pielaszek M., Rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Świeboda W., Kontraktowanie świadczeń medycznych w jednostkach ochrony zdrowia. Praca licencjacka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katowice 2013.

Świeboda W., Źródła finansowania i rachunek kosztów publicznych podmiotów leczniczych. Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych red. D. Adamek-Hyska, E. Maćkowiak, A. Szewieczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2016.

Trzciński J., Wiącek M., Art. 68 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, red. Garlicki L., Zubik M., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.

Turyna J., Aspekty jakościowe informacji w sprawozdaniach finansowych w świetle standardów międzynarodowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o finansach, 3 (8), 210, Wrocław 2011.

Tyszka N. (red.), Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Vademecum 2011. Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa 2012.

Uddin S., Tsamenyi M., Public sector reforms and the public interest: a case study of accounting control changes and performance monitoring in a Ghanaian state-owned enterprises. Accounting, Auditing and Accountability Journal, Emerald Group Publishing Limited 2005, Vol. 18, No 5.

Ura E., Prawo administracyjne, Lexis Nexis, Warszawa 2006.

Van Peursem K.A., A theory of public health sector report: forging a New path.Accounting Auditing and Accountability Journal, Vol. 12, No. 4,1999.

Walasek-Walczak U., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Warelis A., Użyteczność mierników oceny kondycji finansowej szpitalnictwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 679/44. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr, Szczecin 2011.

Walińska E.M., Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Walshe K., Smith J., Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.

Wasilewski P., Korzeniowski P., Przekształcenie szpitali w spółki kapitałowe. Kontrola państwowa, nr 5(364), Warszawa 2015.

Watson P., Obywatelstwo dla wszystkich? Polityka reform systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, nr 15/2010 .

Wawrowski R., Specyfika polityki rachunkowości Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2014.

Wawrzyniak A., Zmiana paradygmatu homo oeconomicus w naukach o zarządzaniu. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 233, Katowice 2015.

Wendt C., Frisina L., Rothgang H., Healthcare system types: A conceptual framework for comparison. Social Policy & Administration 2009, vol. 43, no. 1.

Węgrzyn M., Łyszczak M., Wasilewski D., Determinanty funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce – nowe wyzwania. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 319, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.

WHO The World Health Report 2000. Health Systems: Improving Performance, Geneva 2000.

Wieczorkowska G., Kochański P., Eljaszuk M., Statystyka – wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych, Scholar, Warszawa 2005.

Wielicka K., Zarys funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr kol. 1909, Zabrze 2014.

Wielogalski M. [w:] Prowadzenie działalności leczniczej. Zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i pielęgniarskie oraz inne podmioty w świetle o działalności leczniczej, (red.) G. Moroz, Z. Orzeł (red.), Warszawa 2012.

Wilczyński R., Pomiar efektywności a cele przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66 (2014), Szczecin 2014.

Winiarska K., Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie, ODDK, Gdańsk 2006.

Włodarczyk C. (red.), Zdrowie publiczne – wybrane zagadnienia, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2000.

Włodarczyk C., Poździoch S., Systemy zdrowotne, zarys problematyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Wojtczak A., Aktualne wyzwania zdrowotne społeczeństw, CeDeWu, Warszawa 2018.

Wójcik-Jurkiewicz M., Jurkiewicz R., Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 164, Katowice 2014.

Wójtowicz P., Informacja, Informowanie i system rachunkowości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 619, Kraków 2004.

Wójtowicz T., Aspekty praktyczne użyteczności sprawozdań finansowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 82 (138), 2015.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7.12.2011 r. (sygn..= akt I ACa 569/11).

Wyrok Sądu Najwyższego − Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 22 lipca 2014 r., III UK 192/2013.

Wyrok TK z dnia 18.12.2002 r., K 43/01, OTK-A 2002, nr 7A, poz. 96

Wyrok TK z dnia 23.03.1999 r., K 2/98, OTK 1999, nr 3, poz. 38

Wyrok TK z dnia 7.01.2004 r., K 14/03, OTK-A 2004, nr 1, poz. 1.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5.12.2007 r., VIII SA/Wa 542/07, LEX nr 501352.

Zaleska B., Rola wskaźników finansowych w analizie i prognozie sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, Koszalin 2017.

Zgliczyński W.S. (red.), Studia Biura Analiz Sejmowych kancelarii sejmu, Ochrona zdrowia w Polsce. Nr (56) 2018, Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, Warszawa 2018.

Zyznarska-Dworczak B., Rozwój sprawozdawczości niefinansowej a możliwości jej zewnętrznej weryfikacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego. w Katowicach, nr 285, Katowice 2016.

Żylicz T., Skuteczność a efektywność, Aura nr 10/2006.

 

Spis aktów prawnych

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., red. J. Boć, Wrocław 1998.

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, [w:] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2008.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1393).

Polecenie Ministra Zdrowia DSZ. 2245954 z dnia 1.11.2020 r. skierowane do p.o. Prezesa NFZ.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, data sporządzenia 3.07.2020 r., źródło: upoważnienie ustawowe, art. 311c ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373, z późn. zm.), nr w wykazie prac Ministerstwa Zdrowia: MZ 996.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (poz. 2045).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.U. WE L 320/1 z 29.11.2008 z późn. zm.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. WE L 320/1 z 29.11.2008 r. z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 44, poz. 255).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U., poz. 1395).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U., poz. 138).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U., poz. 156).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. 2014 r., poz. 1773).

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2019, poz. 1996).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2018, poz. 109).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie krajowej sieci szpitali oraz ich poziomów referencyjnych (Dz.U. 1998 Nr 164, poz. 1193).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. 2017, poz. 832).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2017, poz. 1163).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2013, poz. 1248).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. 2015, poz. 1126).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015, poz. 1400 z późn. zm.).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U. 2018, poz. 332).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu terytorialnego właściwych do przejęcia uprawnień organu, który je utworzył (Dz.U. 1998 Nr 145, poz. 941).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu NFZ (Dz.U. 2004 Nr 213, poz. 2161).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U., poz. 1426, z późn. zm.)

Uchwała Nr 1 /2018 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości.

Uchwała Sądu Najwyższego z 14.12.1990 r., III CZP 62/90, OSNC 1991 nr 4, poz. 36.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021, poz. 305 z późn. zm.).

Ustawa z Dina 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1285 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 960 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 999, 1000 i 1669 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz.U. 1998 Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2005 Nr 14 poz. 114 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. 2009 Nr 31, poz. 206 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021, poz. 217 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 r., poz. 408, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995 Nr 88, poz. 439 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z póżn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408) – tekst nieobowiązujący.

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1634 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U. 2020, poz. 1493 z póżn. zm.).

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 z póżn. zm.).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 646 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. 2017, poz. 1473, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.

 

Netografia

https://www.aasb.gov.au/admin/file/content102/c3/SAC1_8-90_2001V.pdf

http://form.stat.gov.pl/formaty/zestaw.php?rok-pbssp=2020&idzst=721

http://nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultaktualnosci/370/7327/1/strategia_rozwoju_nfz_2019-2023.pdf

http://orka2.sejm.gov.pl/BASleksykon.nsf/dokument.xsp?id=BCE733671E9D2EC5C1257A7 5003B06F7

http://www.aotm.gov.pl/

http://www.archiwum.mz.gov.pl/leczenie/swiadczenia-wysokospecjalistyczne

https://www.csioz.gov.pl

http://www.diakonie-rwl.de/cms/media//

http://www.mf.gov.pl/ministerstwofinansow/dzialalnosc/finansepubliczne/dyscyplina-finansow-publicznych/podstawowe-zagadnienia

http://www.mpz.mz.gov.pl/

http://www.pwc.de

http://www.womp.gorzow.pl/files/Instrukcja%20do%20sprawozda%E2%94%BC%C3%A4%20statystycznych%202017.pdf, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m1&ms=813&ml=pl&mi=813&mx=0&mt=&my=937&ma=07986

http;//www.gsr.gov.uk/downloads/resourses/pn256

https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/badania-statystyczne/pbssp-na-2018/czesc-druga/259,zestaw.html#

https://cez.gov.pl/o-nas/misja/

https://dx.doi.org/10.1787/ health_glance-2017-en

https://www.kochanski.pl/images/stories/pdfs/osobowosc_prawna_zozu.pdf

https://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/finanse-publiczne/plan-finansowy/703505,Plan-finansowy-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-SP-ZOZ.html

https://oficynafk.pl/skb-50/co-warto-wiedziec-o-sprawozdaniach-w-zakresie-operacji-finansowych--17160.html#

https://samorzad.infor.pl/sektor/finanse/rachunkowosc_budzetowa/498255,Sprawozdania-w-pytaniach-i-odpowiedziach.html

https://sjp.pwn.pl/sjp/uzytecznosc;2534174.html

https://ssoz.ezdrowie.gov.pl

https://stat.gov.pl/

https://www.aotm.gov.pl/media/2020/10/1_Prezentacja-wprowadzenie-do-zagadnien-standardu-rachunku-kosztow.pdf

https://www.aotm.gov.pl/www/komunikat-wys-rachunku-kosztow/

https://www.csioz.gov.pl

https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/formularze/

https://www.fasb.org

https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdania-rb-z-rb-n

https://www.gov.pl/web/zdrowie/o-ministerstwie

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zadluzenie-spzoz

https://www.hfma.org/topics/hfm/2019/october/hospitals-innovate-to-control-labor-costs.html

https://www.ifrs.org/groups/international-accounting-standards-board/

https://www.nfz.gov.pl/

https://www.nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultstronaopisowa/349/28/1/nfz._realizacja_zadan_na_rzecz_pacjentow._podsumowanie_dzialan_i_wyzwania_na_przyszlosc.pdf

https://www.nik.gov.pl

https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/1_system-opieki-zdrowotnej-w-polsce_D.Fal_.pdf

https://www.prawo.pl/zdrowie/funkcjonowanie-podmiotow-leczniczych-niebedacych-przedsiebiorcami-w-swietle-ustawy-o-dzialalnosci-leczniczej,262085.html

https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2017/trendy-w-polskiej-ochronie-zdrowia-2017-pwc.html

https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3017/Dorota%20Sylwestrzak%20Preferowanie%20podmiot%C3%B3w%20publicznych.pdf?sequence=1

https://sjp.pwn.pl/użyteczność.html

https://www.termedia.pl/Czasopismo/Menedzer_Zdrowia-12/Numer-9-2008

https://wartowiedziec.pl/polityka-zdrowotna/16658-modele-public-relations-sposoby-uprawiania-pr-przez-dan-organizacj-lub-specjalist

https://zpm.wip.pl/123/co-zawrzec-w-sprawozdaniach-rbz-i-rbn-2346.html

https://www.who.int/

 

 

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku