• Promocja usług (wyd. III)

Podręcznik zawiera szczegółową analizę funkcjonowania rynku usługowego w kontekście podejmowanych na nim działań promocyjnych, w tym m.in.: • podstawy teoretyczne i terminologię związaną z usługami, • specyfikę promocji oraz charakterystykę jej głównych instrumentów wykorzystywanych w sektorze usług, • przykłady wykorzystania niestandardowych form promocji w usługach, • zasady planowania i realizacji kampanii promocyjnych, • przykłady działań promocyjnych podejmowanych na wybranych rynkach usług, • analizę kompleksowych rozwiązań w zakresie promocji usług na przykładzie sektora usług turystycznych. Główne zalety podręcznika to m.in.: • przejrzysty układ, • logiczna i spójna merytorycznie struktura, • zrozumiała forma przekazu, • szczegółowa analiza wykorzystania promocji w usługach, • liczne przykłady z polskiego i zagranicznego rynku usług, • omówienie problematyki rzadko podejmowanej w literaturze krajowej (dotyczącej koncepcji ambient marketingu), • bogata bibliografia.

Podtytuł Promocja usług (wyd. III)
Autor Mirosław Marczak, Monika Boguszewicz-Kreft
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 166
55.00 38.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
38.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-715-1
Podręcznik zawiera szczegółową analizę funkcjonowania rynku usługowego w kontekście podejmowanych na nim działań promocyjnych, w tym m.in.:
• podstawy teoretyczne i terminologię związaną z usługami,
• specyfikę promocji oraz charakterystykę jej głównych instrumentów wykorzystywanych w sektorze usług,
• przykłady wykorzystania niestandardowych form promocji w usługach,
• zasady planowania i realizacji kampanii promocyjnych,
• przykłady działań promocyjnych podejmowanych na wybranych rynkach usług,
• analizę kompleksowych rozwiązań w zakresie promocji usług na przykładzie sektora usług turystycznych.

Główne zalety podręcznika to m.in.:
• przejrzysty układ,
• logiczna i spójna merytorycznie struktura,
• zrozumiała forma przekazu,
• szczegółowa analiza wykorzystania promocji w usługach,
• liczne przykłady z polskiego i zagranicznego rynku usług,
• omówienie problematyki rzadko podejmowanej w literaturze krajowej (dotyczącej koncepcji ambient marketingu),
• bogata bibliografia.

Wstęp 5

Rozdział 1
Znaczenie i istota marketingu usług 7
1.1. Znaczenie usług 7
1.2. Pojęcie i cechy specyficzne usług 12
1.3. Rodzaje usług 19
1.4. Specyfika marketingu usług 26
Pytania i zadania 33

Rozdział 2
Promocja na rynku usług 35
2.1. Specyfika promocji na rynku usług 35
2.2. Instrumenty promocji wykorzystywane na rynku usług 39
2.3. Skuteczność i efektywność działań promocyjnych na rynku usług 56
Pytania i zadania 66

Rozdział 3
Ambient marketing i jego wykorzystanie w usługach 67
3.1. Istota ambient marketingu 67
3.2. Marketing Partyzancki (Guerilla Marketing) 70
3.3. Marketing Wirusowy (Viral Marketing) 71
3.4. Marketing Szeptany (Buzz Marketing) 75
3.5. Trendsetting 76
3.6. Marketing Kontrowersyjny 77
3.7. E-mail Marketing 77
3.8. Przykłady realizacji kampanii ambientowych 79
3.9. Inne płaszczyzny wykorzystania ambient marketingu na rynku usług 82
Pytania i zadania 84

Rozdział 4
Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych na rynku usług 85
4.1. Pojęcie, zadania, główne cechy kampanii promocyjnej 85
4.2. Etapy budowy kampanii promocyjnej 88
Pytania i zadania 96

Rozdział 5
Promocja wybranych rodzajów usług 97
5.1. Usługi bankowe 97
5.2. Usługi gastronomiczne 103
5.3. Usługi hotelarskie 105
5.4. Usługi pośrednictwa 111
5.5. Usługi transportowe 116
5.6. Usługi ubezpieczeniowe 119
Pytania i zadania 122

Rozdział 6
Analiza sektorowych rozwiązań w zakresie promocji usług w Polsce i krajach UE na przykładzie usług turystycznych 123
6.1. Cele i zadania głównych podmiotów odpowiedzialnych za promocję polskiej turystyki 123
6.1.1. Polska Organizacja Turystyczna (POT) 124
6.1.2. Regionalne Organizacje Turystyczne (ROT) 128
6.1.3. Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT) 129
6.2. Przykłady turystycznych kampanii promocyjnych realizowanych w Polsce 130
6.3. Analiza systemu promocji turystyki w wybranych krajach europejskich.... 138
Pytania i zadania 153

Bibliografia 155
Spis rysunków 163
Spis tabel 165

Recenzent: dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz , prof. nadzw. UTP

Alizadeh S., Kanis M., Veenstra M., Itour: Using Ambient Intelligence to Support Tourism, Proceedings of Measuring Behavior 2012, Utrecht, The Netherlands, August 28-31, 2012.
Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 2000.
Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2001.
Ambler T., Kokkinaki F., Puntoni S., Riley D., Assessing Market Performance - The Current State of Metrics, Working Paper, London Business School, London 2001.
Ambler T., Kokkinaki F., Puntoni S., Assessing Marketing Performance - Reason for Metrics Selection. "Journal of Marketing Management", Vol. 20, 2004.
Analiza rynków zagranicznych 2010 na bazie sprawozdań Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej + Chiny i Indie, Materiał uzupełniający do strategii marketingowej, Warszawa 2011.
Anholt S., Brand America - tajemnica mega marki, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2005.
Arkuszyński C., Gastronomia hotelowa, Ministerstwo Gospodarki, Polskie Zrzeszenie Hoteli, Warszawa 2001.
Bajdak A., (red.), Internet w marketingu, PWE, Warszawa 2003.
Baron S., Harris K., Services Marketing. Text and Cases, Palgrave, Great Britain 2003.
Bąk S.A., Strategie promocji produktu na obcych rynkach turystycznych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998.
Bielski I., Podstawy marketingu, UMK, Toruń 1999.
Bitner M.J., The Evolution of the Services Marketing Mix and Its Relationship to Service Quality, (w:) S.W. Brown, E. Gummessonn, B. Edvardsson, B. Gustavsson, Service Quality: Multidisciplinary and Multinational Perspectives, Lexington Books, New York 1991.
Bitner M.J., Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customer and Employees, „Journal of Marketing", April 1992, Vol. 56.
Black S., Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
Bobrowicz B., Źródła informacji mające największy wpływ na decyzję o wyjazdach urlopowych, „Marketing w Praktyce", Nr 6/2002.
Bogołębski M., Znaczenie Internetu w promocji obiektów hotelowych w kontekście turystyki biznesowej, Projekt „Turyzm dla regionu - zintegrowany program rozwoju doktorantów współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Boguszewicz-Kreft M., Usługi jako wiodący sektor współczesnej gospodarki, „Handel Wewnętrzny" Nr 4-5, lipiec-październik 2003.
Boguszewicz-Kreft M., Jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów?, CeDeWu.pl, Warszawa 2013.
Bojanowska A., Usługi finansowe - specyficzny produkt marketingowy, Politechnika Wrocławska, Wrocław, s. 7 (materiał w wersji elektronicznej - pdf.).
Bogacka-Kisiel E. (red.), Usługi i procedury bankowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
Booms B.H., Bitner M.J., Marketing Strategies and Organization for Service Firms, (w:) J.H. Donnelly, W.L. George (ed), Marketing of Services, American Marketing Association, Orlando 1981.
Borkowski S., Wszendybył E., Jakość i efektywność usług hotelarskich, PWN, Warszawa 2007.
Borzyszkowski J., Polityka turystyczna państwa, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2005.
Bosiacki S., Sikora J., Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 1999.
Brassington F., Pettitt S., Principles of Marketing, Pitman Publishing, London 1997.
Briggs S., Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 2003.
Buhalis D., eTourism: Information Technology for Strategic Tourism Management, „Financial Times", Prentice Hall, Harlow 2003.
Buhalis D., O'Connor P., Information Communication Technology Revolutionizing Tourism, Tourism Recreation Research, Vol. 30(3), 2005.
Buhalis D., Ujma D., Pośrednicy turystyczni a tworzenie wartości, (w:) Turystyka w badaniach naukowych, praca zbiorowa pod red. R. Winiarskiego i W. Alejziaka, Wydawnictwo AWF w Krakowie, Kraków-Rzeszów 2005.
Buhalis D., Law R., Twenty years on and 10 years after the Internet: The state of eTourism research, Tourism Management 2008.
Chwałek J., Innowacje w handlu. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1992.
Cowell D.W., The Marketing of Services, Heinemann Professional Publishing, Oxford 1990.
Day BA., Media Campaigns, Environmental Education & Communication for a Sustainable World, Edited by B.A. Day and M.C. Monroe, Published by: the Academy for Educational Development, Handbook For International Practicioners, 2000.
Daszkowska M., Usługa jako obiekt marketingu, (w:) Realia zarządzania marke¬tingowego w Polsce - 1994, materiały konferencyjne, Uniwersytet Gdański, Sopot 1994.
Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J., Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa 2004.
Dibb S., Simkin L., Pride W.M., Ferrell O.C., Marketing. Concepts and Strategies. Second European Edition, Houghton Mifflin Company, Boston-London 1994.
Drucker P.F., Menedżer skuteczny, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 1994.
Donośny szept, JK, Wydawnictwo Press, 2011.
Dziuba D., Systemy informatyczne w obsłudze banków detalicznych, WNE UW, Warszawa 2001.
Figiel Sz., Szulc R., Zagadnienie skuteczności i efektywności działań marketingowych, (w:) Szanse i wyzwania współczesnego marketingu, praca zb. pod red. W. Delugi i J. Chotkowskiego, PTE, Koszalin 2006.
Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa 2005.
Fojcik-Mastalska E., Prawo bankowe Unii Europejskiej. Mechanizmy i zakres harmonizacji, Unimex, Wrocław 1995.
Frąckiewicz E., Marketing internetowy, PWN, Warszawa 2006.
Frątczak-Rudnicka B., R. Adamski, Jak nas widzą na rynku?, „Marketing w Praktyce", Nr 3/1997.
Galica M., Najważniejsze czynniki zachęcające konsumentów do korzystania z marketingu bezpośredniego, „Marketing. Serwis", Nr 1-2/2003.
Gębarowski M., Ambush Marketing in Poland Before the 2012 European Football Championship, Entrepreneurship in tourism and sport, Journal of Entrepreneurship Management and Innovation (JEMI), Volume 9, Issue 1, 2013.
Giannopoulos A.A., Piha L.P., Avlonitis G.J., Desti-Nation Branding: what for? From the notions of tourism and nation branding to an integrated framework, 2010.
Gieruła M., Skąd wiadomo, że reklama zadziała?, „Businessman Magazine", Nr 7/1992.
Giles G.B., Marketing, Longman Group Ltd., London 1994.
Gjesdal O., Sulebak J.R., Market research in the boat tourism segment, 2002, s. 1-8; materiał w wersji elektronicznej.
Grobicki J., Reklama usług bankowych w procesie konwergencji, (w:) Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem, praca zb. pod redakcją A. Kozłowskiej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012.
Grönroos Ch., Service Management and Marketing: Managing the Moment of Truth in Service Competition, Lexington Books, Toronto 1990.
Grzywacz J., Marketing w działalności banku, Difin, Warszawa 2006
Hatalska N., Niestandardowe formy promocji, „Marketing i Rynek", Nr 11/2002.
Harasim J., Ubezpieczenia, przedstawiciele firm ubezpieczeniowych, (w:) Marketing usług bankowych, Katowice 1995.
Holloway J., Robinson Ch., Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997.
Howells J., Innovation, Consumption and Services: Encapsulation and the Combinatorial Role of Services, "The Service Industries Journal", January 2004, Vol. 24, No. 1.
Instytut Rynku Hotelarskiego, Badanie pilotażowe turystyki biznesowej, Warszawa 2008.
Jabłoński W., Kreowanie informacji. Media relations, PWN, Warszawa 2007.
Kachniewska M., Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa
Kanabrocka A., Przestrzeń komunikacji marketingowej podczas wydarzeń turystyki biznesowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki, Nr 13/2009.
Kienzler I., Leksykon marketingu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2008.
Kochaniec A., Instrumenty wprowadzania marki na rynek (w:) Instrumenty kształtowania wizerunku marki, praca zbiorowa pod redakcją A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2005.
Konieczna-Domańska A., Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa 1999.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1975.
Kotler Ph., Armstrong G., Principles of Marketing, Prentice Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey 1989.
Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażania i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
Kotler Ph., Marketing, Prentice Hall, Rebis, Poznań 2005.
Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek!, MT Biznes, Warszawa 2010.
Kowalczyk A., Geografia hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
Kowalski P., Internet, jako nieograniczony nośnik reklamy na podstawie małych i średnich przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2013.
Kramarz W., Herman D., Internet jako kanał dystrybucji produktu turystycznego, (w:) Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, praca zbiorowa pod red. S. Bosiackiego i J. Crella, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2004.
Kramer T., Podstawy marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
Kreft W., e-Marketing, Skrypt na szkolenie, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2012.
Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja w turystyce, Proksenia, Kraków 2010.
Krupa P., E-mail marketing, HELION, Gliwice 2013.
Krzyżkiewicz Z., Podręcznik do nauki bankowości, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.
Kurnal J. (red.), Teoria organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981.
Latosińska J., Pośrednictwo, (w:) Obsługa ruchu turystycznego, praca zbiorowa. pod red. B. Meyer, PWN, Warszawa 2006.
Leśniewska A., Reklama w Internecie, Helion, 2006.
Lewandowska A., Zarządzanie marketingowe usługami hotelarskimi (w:) Hotelarstwo. Usługi - eksploatacja - zarządzanie, praca zbiorowa pod redakcją A. Panasiuka, D. Szostaka, PWN, Warszawa 2008.
Lewandowska A., Ubezpieczenia w turystyce, (w:) Obsługa ruchu turystycznego, praca zbiorowa. pod red. B. Meyer, PWN, Warszawa 2006.
Litvin S.W., Goldsmith R.E., Pan B., Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management, Tourism Management, Revised and resubmitted May 09, 2006, Second revision, October 1.
Lovelock C.H., Classifying Services to Gain Strategic Insights, „Journal of Marketing", Summer 1983, Vol. 47, Issue 3.
Lux J., Michalska-Kobiela A., Reklama, Adam, Warszawa 2001.
Łodziana-Grabowska J., Efektywność reklamy, PWE, Warszawa 1996.
Magill F.N., International Encyclopedia of Economics, Salem Press Inc., London, Volume 1, Chicago 1997.
Marcinkiewicz C., Marketing usług turystycznych, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2001.
Marczak M., Borzyszkowski J., Wykorzystanie Internetu do promocji turystycznej na przykładzie samorządów należących do powiatów położonych nad Zatoką Koszalińską, (w:) Efekty dziesięcioletniej transformacji nadbałtyckiej gospodarki turystycznej, praca zb. pod red. A. Szwichtenberga, „Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania", Nr 8, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2001.
Marczak M., Promocja turystyczna hoteli województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, (w:) Warunki rozwoju turystyki w regionie, praca zb. pod red. J. Karwowskiego, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2002.
Marczak M., Promocja turystyczna wybranych typów obiektów hotelarskich w województwie pomorskim i zachodniopomorskim, (w:) Kreowanie wizerunku turystycznego regionów, gmin i miast, praca zb. pod red. A. Szwichtenberga, „Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania", Nr 9, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2002.
Marczak M., Branding w turystyce - przykłady wykorzystania przez narodowe organizacje turystyczne w wybranych krajach, Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 304, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
Marczak M., Examples of the use of branding by National Tourism Organizations (NTO), International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, E-CON, www.online.mmk.e-con.cz, Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 4. vyd. 2013.
Marketingowa Strategia Polski w Sektorze Turystyki na lata 2012-2020, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2008.
Matusiak K.B., Mażewska M., Pierwsza praca - pierwszy biznes - vademecum przedsiębiorczości, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
Mazur J., Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo First Business College, Warszawa 1993.
Mazurkiewicz L., Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa 2002.
McCarthy E.J., Perreault W.D., Basic Marketing. A Global-Managerial Approach, IRWIN, Illinois 1993.
Meyer B., (red.), Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
Michalski E., Marketing, Koncepcje-Strategie-Decyzje, Politechnika Koszalińska, tom 1, Koszalin 2000.
Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996.
Miklewicz Z., P. Pluskota, B. Świecka, Usługi bankowe (w:) Współczesna ekonomika usług, praca zbiorowa pod redakcją S. Flejterskiego, A. Panasiuka, J. Perenca, G. Rosy, PWN, Warszawa 2005.
Mruk H., Marketing usług, (w:) H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996.
Mruk H., Podstawy marketingu, wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
Nestorowicz R., Badanie skuteczności i efektywności komunikacji bezpośredniej, Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium", Nr 1/2007.
Nowak E. (red.), Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1998.
Obstawski Z., Perenc J., Usługi ubezpieczeniowe, (w:) Współczesna ekonomika usług, praca zbiorowa pod redakcją S. Flejterskiego, A. Panasiuka, J. Perenca, G. Rosy, PWN, Warszawa 2005.
OECD Tourism Trends and Policies 2012.
Osiadacz J., Innowacje w sektorze usług - przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
Panasiuk A., (red.), Marketing usług turystycznych, PWN, Warszawa 2007.
Panasiuk A., Szostak D., Hotelarstwo. Usługi - eksploatacja - zarządzanie, PWN, Warszawa 2008.
Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L., A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research, „Journal of Marketing", Fall 1985, Vol. 49, Issue 4.
Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1996.
Peć M., Michniewicz I., Obsługa ruchu turystycznego, część II, Wydawnictwo REA, Warszawa 2010.
Pilarczyk B., Mruk H., (red.), Kompendium wiedzy o marketingu, PWN, Warszawa 2007.
Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H., Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 2001.
Plan działania na lata 2012-2013, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2012.
Pliszka S., Badania efektywności reklamy w Internecie, Press, 2011.
Pluta-Olearnik M., Marketing usług. Idee - zastosowania, PWE, Warszawa 1993.
Pluta-Olearnik M., Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa 1999.
Poninthawong Ch., Analysis of the Ambient Media Approach of Advertisement Samples from the Adman Awards & Symposium under the Category of Outdoor & Ambience, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 6, 2012.
Promotional Products Association International, 7 Steps to a Successful Promotional Campaign, www.ppai.org.
Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa 2007.
Rayport J.F., Jaworski B.J., Best Face Forward, „Harvard Business Review", December 2004, Vol. 82, Issue 1.2
Rice R.E., Atkin C.K., Public communication campaigns: Theoretical principles and practical applications. In J. Bryant & M. Oliver (Eds.), Media effects: Advances in theory and research. Hillsdale, 2009, NJ: Lawrence Erlbaum.
Rogers E.M., Storey J.D., Communication campaigns. In C. R. Berger & S. H. Chaffee (Eds.), Handbook of communication science. Newbury Park, 1987.
Rosen E., The Anatomy of Buzz. Creating Word-of-Mouth Marketing, HarperCollinsBusiness 2000.
Rosen E., Anatomia marketingu szeptanego, Wydawnictwo Media Rodzina, 2003.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej, zmieniony rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.
Russell J.T., Lane W.R., Reklama według Ottona Kleppnera, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2000.
Rydel M., Co to jest marketing?, „Businessman Magazine", 1990, Nr 2.
Rydel M., Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001.
Rynek ambientu w Polsce. Oceny i opinie, TNS OBOP, Warszawa 2012.
Rynek wewnętrzny w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
Ryznar Z., Multichanneling, czyli multikanałowość, „Bank", Nr 7-8/2003.
Sangowski T., (red.), Vademecum ubezpieczeń gospodarczych, Poznań 1998.
Sauerhaft S., Atkins C., Image Wars: Protecting Your Company When There's No Place to Hide, Wiley & Sons, New York 1963.
Sikorska J., System promocji turystyki we Francji, „Rynek Turystyczny", Nr 8/1994.
Skrzypek E., Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2000.
Smul P., Wykorzystanie Internetu w sprzedaży i promocji usług turystycznych, Oficyna Wydawnicza „Humanitas", Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec 2013.
Sobolewski K., O pojęciu skuteczności i pojęciach związanych, Politechnika Koszalińska, Koszalin 1998.
Soubbotina T.P., Beyond Economic Growth. An Introduction to Sustainable Development, The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK, Washington 2004.
Stecki L., Sponsoring, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2000.
Step-by-step ideas for planning a new marketing campaign, American Express (materiał w wersji elektronicznej), cbskesl.files.wordpress.com.
Swoboda U., Bankowość detaliczna. Strategie marketingowe i procesy zarządzania, CeDeWU, Warszawa 2000.
Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. PN-EN ISO 9000, PKN, Warszawa 2001.
Sznajder A., Sztuka promocji. Czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę, Business Press Sp. z o.o., Warszawa 1993.
Sznajder A., Sponsoring, czyli jak promować firmę wspierając innych, Business Press Ltd., Warszawa 1996.
Sznajder A., Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Sztucki T., Promocja - sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Placet, Warszawa 1995.
Sztucki T., Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza „Placet", Warszawa 1998.
Sztucki T., Marketing w pytaniach i odpowiedziach, wyd. PLACET, Warszawa 1998.
Sztucki T., Marketing, Agencja Wydawnicza „Placet", Warszawa 1999.
Szwajca D., Efektywność działań marketingowych w cyklu życia produktu - podstawy metodyki pomiaru, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Zeszyt Nr 66/2013.
Szwichtenberg A., Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Monografia Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Nr 121, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2006.
Śniadek J., Promocja regionu turystycznego jako element marketingu terytorialnego, (w:) Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, praca zb. pod red. S. Bosiackiego, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2002.
Tarski I., Czynnik czasu w procesie transportowym, WKiŁ, Warszawa 1976.
The World Factbook 2013-14. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2013.
Tian R.G., Emery Ch., Cross-Cultural Issue in Internet Marketing, The Journal of American Academy of Business, 2002
Tourism Highlights 2013 Edition, World Tourism Organization, Madrid, 2013.
Trojanowski M., Efektywność marketingu bezpośredniego, „Problemy Zarządzania", Nr 2/2007.
Turek M., Transport jako składnik produktu turystycznego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009.
Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 1997.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 884).
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. nr 62, poz. 689).
Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2003, nr 124, poz. 1151).
Waglowski W., ROI w public relations, „Marketing w Praktyce" Nr 9/2006.
Wakefield M.A., B. Loken, R.C. Hornik, Use of mass media campaigns to change health behaviour, www.thelancet.com, Vol 376, October 9, 2010
Walas B., Francja a Polska - porównania, „Rynek Turystyczny", Nr 7/2004.
Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2005.
Witkowski Cz., Podstawy hotelarstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 1998.
Wiśniewski A., Słownik marketingu, WSiP, Warszawa 1993.
Wiśniewski J.W., Instrumenty decyzyjne przedsiębiorcy. Ekonometria stosowana, Instytut Wydawniczy Gratis, Toruń 2002.
Wójcik K., Public relations od A do Z, t. 1, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
Vargo S.L., Lusch R.F., Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, „Journal of Marketing", January 2004, Vol. 68, Issue 1
Yale P., Działalność touroperatorska, Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa 2001.
Yang Q., Cheng H., Planning for Marketing Campaigns, American Association for Artificial Intelligence (www.aaai.org), 2002
Zalejski J., Polityka promocji w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok, 2001.
Zasady reklamowania usług bankowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r.
Zasady reklamowania usług ubezpieczeniowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r.
Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1972.
Zięba K., Skuteczność działań marketingowych, Zeszyty Naukowe, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing Nr 3 (52) 2010.
Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.
Żurawik B., Żurawik W., Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa 1999.

Zasoby Internetu
www.aaai.org
www.atout-france.fr
www.blog.bzwbk.pl
www.brand24.pl
www.businesstraveller.pl
www.cbskesl.files.wordpress.com
www.cia.gov
www.culturewav.es
www.dziennikturystyczny.pl
www.germany.travel/de
www.gk24.pl
www.gm.stronica.webd.pl
www.google.plwww.treco.pl
www.groupe-e.ch
www.ireland.com
www.jobsintown.de
www.kootation.com
www.kultura.trojmiasto.pl
www.marketing-news.pl
www.online.mmk.e-con.cz
www.oohmagazine.pl
www.pieknywschod.pl
www.polska.travel
www.pot.gov.pl
www.ppai.org
www.promujmypolskerazem.pl
www.thelancet.com
www.tourspain.es
www.training-course-material.com
www.turismodeportugal.pt
www.serbia.travel
www.slovenia.info

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku