• Innowacje finansowe

Podtytuł Innowacje finansowe
Autor Sławomir Antkiewicz, Marcin Kalinowski (red.)
Rok wydania 2008
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 258
44.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-090-9

Przemiany zachodzące w instytucjach i na rynkach finansowych powodują, że zmieniają się potrzeby kapitałowe przedsiębiorców oraz preferencje in­we- storów,które w konsekwencji prowadzą do poszerzania oferty instytucji finan- sowych o nowe instrumenty finansowe.Wzrastająca liczba i różno­rodność instrumentów finansowych sprawia,że właściwy wybór formy finansowania przedsięwzięcia lub alokacji kapitału w danych warunkach gospo­darczych nie jest zadaniem łatwym.Stąd niezmiernie ważne jest poznanie istoty tych instru- mentów,ich zalet i niedogodności oraz uwarunkowań ich funkcjonowania na danym rynku finansowym.

Rola instytucji finansowych ulega istotnym zmianom wraz z rozwojem ryn- ków finansowych,wzrostem ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, wzrostem skali transakcji transgranicznych,skróceniem czasu realizacji trans- akcji.W konsekwencji instytucje finansowe muszą,z jednej strony - dosto­so-- wywać się do tych zmian,a z drugiej -aktywnie włączać się w ich kształtowanie.Kierunki rozwoju polskich instytucji uzależnione są w znacznej mierze od rozwiązań przyjętych przez instytucje nadzorcze i regulacyjne za- równo na szczeblu krajowym,jak i międzynarodowym -w szczególności w ra- mach rozwiązań unijnych.

W publikacji zaprezentowano innowacyjne instrumenty finansowe,które w coraz większym stopniu dostępne są dla inwestorów zainteresowanych cze­r- paniem korzyści z uczestnictwa w międzynarodowych przepływach kapitało- wych.Szczególną uwagę skupiono na cechach charakterystycznych danej innowacji produktowej oraz jej ofercie na rynku,dokładając wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i ciekawe.Ponadto,w książce za- prezentowano instytucje finansowe,szczególnie te,które cechują się wysokim poziomem innowacyjności.Analizie poddano towarzystwa funduszy inwesty- cyjnych,giełdy papierów wartościowych,banki komercyjne oraz centralne.

Wprowadzenie

Część I. Innowacyjne formy inwestycji finansowych

1. Fundusze z wydzielonymi subfunduszami jako innowacja na rynku powierniczym - Sławomir Antkiewicz
1.1. Istota umbrella funds
1.2. Przesłanki inwestowania w fundusze typu "umbrella"
1.3. Regulacje prawne funduszy z wydzielonymi subfunduszami
1.4. Powstanie pierwszych funduszy parasolowych na polskim rynku
1.5. Poszerzanie oferty funduszy z wydzielonymi subfunduszami
1.6. Innowacyjna oferta TFI Union Investment
1.7. Oferta TFI Allianz
1.8. Stan rynku funduszy z wydzielonymi subfunduszami
1.9. Perspektywy rozwoju polskiego rynku funduszy z wydzielonymi subfunduszami
Literatura
Streszczenie/Summary

2. Fundusze hedgingowe jako forma alternatywnych inwestycji - Marcin Kalinowski
2.1. Inwestycje alternatywne
2.2. Istota funduszy hedgingowych
2.3. Regulacje prawne funduszy hedgingowych
2.4. Rynek funduszy hedgingowych na świecie
2.5. Rynek funduszy hedgingowych w Polsce
Literatura
Streszczenie/Summary

3. Uregulowania rynku funduszy hedgingowych w Niemczech - Ewelina Sokołowska
3.1. Regulacje funduszy hedgingowych w Unii Europejskiej
3.2. Regulacje rynku funduszy hedgingowych w Niemczech do końca 2003 r.
3.3. Zmiany regulacji rynku funduszy hedgingowych w Niemczech w 2004 r.
Literatura
Streszczenie/Summary

4. Rozwój funduszy rynku nieruchomości na polskim rynku finansowym a tendencje światowe - Anna Szelągowska
4.1. Geneza funduszy nieruchomości
4.2. Prawne uwarunkowania rozwoju funduszy rynku nieruchomości w Polsce
4.3. Rozwój polskiego rynku funduszy nieruchomości
Literatura
Streszczenie/Summary

5. REIT jako forma inwestycji - Marta Wiśniewska
5.1. REIT
5.2. Historyczne wyniki inwestycji w REIT
5.3. Korelacja REIT z rynkiem akcji
Literatura
Streszczenie/Summary

Część II. Instrumenty i rynki finansowe

6. Procesy konsolidacyjne giełd na świecie - wybrane aspekty - Ewa Cieślik
6. l . Przyczyny konsolidacji giełd
6.2. Tendencje konsolidacyjne na światowych rynkach giełdowych w XXI wieku
6.2.1. NYSE-Euronext
6.2.2. Nasdaq-OMX
6.2.3. Giełdy kontraktów terminowych
6.2.4. Wybrane udane i niedoszłe fuzje giełd
6.3. Przyszłość polskiej Giełdy Papierów Wartościowych w kontekście procesów konsolidacyjnych na świecie
6.4. Wpływ konsolidacji giełd na światowy rynek finansowy
Literatura
Streszczenie/Summary

7. Funkcjonowanie i rozwójrynku alternatywnego systemu obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie- Piotr Szczepankowski
7.1. Rynki alternatywnego systemu obrotu
7.2. Charakterystyka polskiego giełdowego rynku alternatywnego systemu obrotu
7.2.1. Formy i cechy ofert emisji akcji na polskim rynku alternatywnym
7.2.2. Rola i znaczenie autoryzowanych doradców
7.3. Profil i oczekiwania spółek giełdowego alternatywnego systemu obrotu w Polsce
7.4. Grupy inwestorów na giełdowym rynku alternatywnym w Polsce
Literatura
Streszczenie/Summary

8. Perspektywy i szansę rozwoju leasingu nieruchomości komercyjnych w Polsce - Jerzy Gwizdała
8.1. Czynniki wpływające na rozwój leasingu nieruchomości
8.2. Wielkość, struktura i tempo zmian wartości nieruchomości komercyjnych finansowanych leasingiem
8.3. Bariery rozwoju leasingu nieruchomości komercyjnych
8.4. Prognoza rozwoju leasingu nieruchomości komercyjnych
Literatura
Streszczenie/Summary

9. Wealth management - standardy zachodnie a pierwsze polskie doświadczenia - Rafał Płókarz
9.1. Definicja i geneza wealth management
9.2. Wealth management a prwate banking i family office
9.3. Integracja europejska a rozwój wealth management
9.4. Międzynarodowe standardy wealth management na przykładzie banku Rothschilda
9.5. Wealth management w Polsce - pierwsze doświadczenia
9.5.1. Ewolucja private banking w kierunku wealth management
9.5.2. Lokalny wealth management. Zakres oferty i wielkość rynku
9.5.3. Perspektywy rozwoju rynku
Literatura
Streszczenie/Summary

10. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w formule Partnerstwa Public/no-Prywalnego - Anna Górczyńska, Krzysztof Szczepaniak
10.1. Specyfika inwestycji infrastrukturalnych
10.2. Potrzeby w dziedzinie inwestycji infrastrukturalnych
10.3. Ograniczenia finansowe jednostek samorządu terytorialnego (JST)
10.4. Przedstawienie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)
10.5. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej we wdrażaniu partnerstwa publiczno-prywatnego
I0.6. Wskazania dla Polski w zakresie wykorzystania PPP przy rozwiązywaniu problemów niedoinwestowania infrastruktury
Literatura
Streszczenie/Summary

Część III. Nowoczesna bankowość komercyjna

11. Internacjonalizacja działalności bankowej - Eugeniusz Gostomski
11.1. Pojęcie i ewolucja internacjonalizacji banków
11.2. Formy obecności banków na rynkach zagranicznych
11.3. Przykłady banków realizujących strategię globalną
11.4. Internacjonalizacja bankowości w ramach Unii Europejskiej
Literatura
Streszczenie/Summary

12. Inicjatywy na rzecz ochrony interesów banków i klientów przed praniem brudnych pieniędzy - Elżbieta Mirecka
12.1. Transfer nielegalnych środków finansowych
12.2. Techniki wykorzystywane w fazach prania pieniędzy
12.3. Działania na rzecz ochrony banków i ich klientów przed negatywnym wpływem procesu prania pieniędzy
12.3.1. Międzynarodowe organizacje
12.3.2. Jednostki specjalne
12.3.3. Organizacje nieformalne
12.3.4. Działania Unii Europejskiej
12.3.5. Komitety, grupy zadaniowe
12.4. Program "Poznaj Swojego Klienta"
12.5. System polski walki z praniem pieniędzy
Literatura
Streszczenie/Summary

13. Internetowe pożyczki społeczne jako alternatywa dla banków - Tomasz Wszehorowski
13.1. Geneza powstania iniri m-iouu-h pożyczek społecznych
13.2. Internetowe pożyczki społeczne w polskim Internecie
13.3. Perspektywy rozwoju internetowych serwisów pożyczkowych w Polsce
Streszczenie/Summary

14. Private banking na rynku usług finansowych w Polsce - kierunki rozwoju - Jerzy Gwizdała
14.1. Private banking w Polsce - sytuacja obecna i możliwe kierunki zmian
14.2. Private banking w Europie
Literatura
Streszczenie/Summary

15. Produkty strukturyzowane jako innowacyjne produkty depozytowe w bankowości detalicznej w Polsce - Janina Landańska-Trynka
15.1. Uwarunkowania rozwoju innowacji depozytowych
15.2. Lokaty strukturyzowane
15.3. Strukturyzowane certyfikaty depozytowe (SCD)
15.4. Obligacje strukturyzowane
15.5. Polisy strukturyzowane (inwestycyjne)
Literatura
Streszczenie/Summary

Część 4. Bankowość centralna

16. Wyższa faza globalizacji a polityka banku centralnego - Adam Hetmańczuk
16. l. Nowa faza globalizacji
16.2. Polityka pieniężna w warunkach zglobalizowanej gospodarki
Literatura
Streszczenie/Summary

17. Modyfikacja czy kontynuacja - polityka monetarna Europejskiego Banku (Vitlialnego w obliczu kryzysów na rynkach finansowych w latach 2007-2008 Tadeusz Miruszewski.
17.1. Kryzys na światowych rynkach finansowych a stabilność finansowa
17.2. Procesy inflacyjne w strefie euro a polityka monetarna EBC
17.3. Wahania krótkoterminowych stóp procentowych i zapotrzebowanie na płynność
Literatura
Streszczenie/Summary

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku