• Efektywność zmian systemowych w sektorze szkolnictwa zawodowego po 1999 roku

Reformy systemu oświaty w sektorze szkolnictwa zawodowego powinny podlegać nieustannej weryfikacji zarówno z punktu widzenia efektywności kształcenia, jak i konkurencyjności placówek oświatowych. Główną tezą pracy jest wykazanie nieefektywności zmian systemowych w sektorze edukacji zawodowej oraz przedstawienie implikacji na alokację kwalifikacji zawodowych na rynku pracy i obniżenie poziomu dobrobytu społecznego w regionie. Badania przedstawione w pracy pokazały, że efektywność kształcenia w sektorze edukacji zawodowej uzależniona jest od struktury redystrybucji środków budżetowych oraz alokacji zasobów kwalifikowanych w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy. Analiza efektywności zmian w szkolnictwie zawodowym została przeprowadzona w oparciu o nieparametryczną metodę DEA (Data Envelopment Analysis). Empiryczna część pracy potwierdziła znaczny stopień nierówności i niestabilności jednostek decyzyjnych systemu edukacji. Natomiast następstwa przemian reformatorskich wykazały nisk

Podtytuł Efektywność zmian systemowych w sektorze szkolnictwa zawodowego po 1999 roku
Autor Agnieszka Hauer
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 282
68.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-775-5

Reformy systemu oświaty w sektorze szkolnictwa zawodowego powinny podlegać nieustannej weryfikacji zarówno z punktu widzenia efektywności kształcenia, jak i konkurencyjności placówek oświatowych. Główną tezą pracy jest wykazanie nieefektywności zmian systemowych w sektorze edukacji zawodowej oraz przedstawienie implikacji na alokację kwalifikacji zawodowych na rynku pracy i obniżenie poziomu dobrobytu społecznego w regionie.

Badania przedstawione w pracy pokazały, że efektywność kształcenia w sektorze edukacji zawodowej uzależniona jest od struktury redystrybucji środków budżetowych oraz alokacji zasobów kwalifikowanych w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy. Analiza efektywności zmian w szkolnictwie zawodowym została przeprowadzona w oparciu o nieparametryczną metodę DEA (Data Envelopment Analysis). Empiryczna część pracy potwierdziła znaczny stopień nierówności i niestabilności jednostek decyzyjnych systemu edukacji. Natomiast następstwa przemian reformatorskich wykazały niski stopień adaptacji zasobów kwalifikowanych na rynku pracy oraz wysoki poziom dyferencjacji relacji nakładów i efektów w edukacji zawodowej. Ponadto, wyznaczone technologie optymalne dla jednostek decyzyjnych pozwoliły oszacować wielkość subwencji oświatowej i stopień zatrudnialności zasobów kwalifikowanych na regionalnym rynku pracy.

Aplikacyjną sferę badań empirycznych uznała prof. UG, dr hab. Teresa Kamińska. Oryginalnym osiągnięciem naukowym publikacji jest opracowanie nowatorskiej koncepcji algorytmu podziału części oświatowej w sektorze szkolnictwa zawodowego (T. Kamińska, 2013). Skuteczność badań nad sektorem edukacji potwierdziły również opinie i refleksje prof. UG, dr hab. H. Treder i prof. US, dr. hab. W. Jareckiego. W rekomendacjach środowiska naukowego podkreślono wartościowe rezultaty badawcze oraz spójnie logiczną koncepcję pracy (H. Treder, 2014), a także oceniono dorobek naukowy autorki jako rzetelne i twórcze studium badań nad efektywnością (W. Jarecki, 2014).

Doświadczenia z przeprowadzonych reform w sektorze szkolnictwa zawodowego oraz wprowadzane w tym okresie zmiany powinny nastąpić przy zastosowaniu instrumentów i mechanizmów stymulujących poprawę jakości i efektywności placówek edukacji zawodowej. Tok rozważań teoretycznych potwierdził, że przyjęte przez jednostki decyzyjne mechanizmy rynku usług oświatowych nie sprzyjają tworzeniu przewagi konkurencyjnej placówek edukacji zawodowej.

Wstęp   9

 

Rozdział 1

Obszary przemian systemowych w sektorze szkolnictwa zawodowego  15

1.1. Uwarunkowania prawne i ekonomiczne w otoczeniu sektora kształcenia zawodowego  15

1.1.1. Podejście systemowe w edukacji  16

1.1.2. Prawne uregulowania sektora kształcenia zawodowego w systemie oświaty  19

1.2. Uwarunkowania reform systemu oświaty w sektorze kształcenia zawodowego  26

1.2.1. Przemiany szkolnictwa zawodowego po 1999 roku  27

1.2.2. Zmiany wskutek reformy z 2012 roku  30

1.3. Regulacje związane z kształceniem zawodowym w warunkach integracji europejskiej  35

1.4. Następstwa zmian w finansowaniu kształcenia zawodowego  41

1.4.1. Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej  45

1.4.2. System finansowania pracy nauczycieli  51

1.4.3. Koncepcja bonu oświatowego  53

1.4.4. Dotacje oświatowe  55

1.5. Zjawisko asymetrii informacji w funkcjonowaniu szkolnictwa zawodowego 56

Podsumowanie  70

 

Rozdział 2

Kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy  73

2.1. Funkcjonowanie szkoły zawodowej w zmiennym otoczeniu rynku pracy  73

2.2. Analiza sektora edukacji według 5 sił M. Portera  81

2.2.1. Groźba wejścia do sektora edukacji  83

2.2.2. Siła przetargowa nabywców  88

2.2.3. Siła przetargowa dostawców (szkół zawodowych) 92

2.2.4. Groźba substytucji  96

2.2.5. Wzrost rywalizacji między konkurentami  97

2.3. Determinanty edukacji zawodowej świadczące o przewadze konkurencyjnej na rynku usług edukacyjnych  99

2.3.1. Konkurencyjność szkoły zawodowej – konkurencyjnością regionu  99

2.3.2. Zasoby edukacyjne podstawą konkurencyjności w szkolnictwie zawodowym  105

2.3.3. Misja i cele kształcenia zawodowego  108

2.3.4. Usługa edukacyjna jako dobro publiczne  114

2.3.5. Klastry edukacyjne – przykład integracji z rynkiem pracy  119

2.4. Kształtowanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych jako potencjału konkurencyjności  122

2.4.1. Kwalifikacje i kompetencje zawodowe jako efekt procesu kształcenia  122

2.4.2. Zarządzanie zasobami edukacyjnymi w placówkach oświatowych  125

2.4.3. Konsekwencje zjawiska niedopasowania edukacyjnego  127

2.4.4. Kapitał intelektualny w placówkach oświatowych  130

Podsumowanie  148

 

Rozdział 3

Metodologia pomiaru efektywności w sektorze kształcenia zawodowego  149

3.1. Teoretyczne podstawy pojęcia efektywności ekonomicznej i efektywności technicznej  149

3.2. Charakterystyka metody DEA  151

3.3. Pierwotna postać modelu: CCR-I i CCR-O  161

3.4. Współczesne modyfikacje modelu CCR  165

3.4.1. Model BBC  165

3.4.2. Model superefektywności (nadefektywności)  168

3.4.3. Modele efektywności nieradialnej  169

3.4.4. Modele związane z korzyściami skali  175

3.5. Indeks produktywności Malmquista  178

Podsumowanie  180

 

Rozdział 4

Nieefektywność zmian w szkolnictwie zawodowym w świetle wyników badań własnych  183

4.1. Pomiar efektywności kształcenia przy wykorzystaniu modelu CRR  183

4.2. Wnioski empiryczne z modelu superefektywności  191

4.3. Empiryczne rezultaty badań: model VRS  192

4.4. Ewaluacja efektów kształcenia szkolnictwa zawodowego na podstawie modelu NIRS_In i NIRS_Out  196

4.5. Ranking konkurencyjności województw pod względem kształcenia w sektorze szkolnictwa zawodowego  199

4.6. Wyniki empiryczne zastosowania addytywnej postaci modelu SBM  203

4.7. Nieefektywność kształcenia w aspekcie kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej  207

4.8. Empiryczna interpretacja indeksu produktywności wykształcenia  211

4.8.1. Indeks Malmquista zorientowany na nakłady  213

4.8.2. Indeks Malmquista zorientowany na efekty  217

4.9. Algorytm kosztowo-subwencyjny finansowania sektora kształcenia zawodowego  221

Podsumowanie  226

 

Zakończenie  229

Bibliografia  235

Akty prawne  243

Spis tabel  245

Spis rysunków  251

Załączniki 253

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku