• Uwarunkowania, mechanizmy i efekty udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe

Książka przybliża wyniki naturalnego eksperymentu, jakiemu została poddana gospodarka Polski, poprzez umożliwienie podmiotom innym niż spółki kapitałowe prowadzenia uproszczonej ewidencji podatkowej. W konsekwencji zwolnienia spółek osobowych z prowadzenia ksiąg rachunkowych, 89% przedsiębiorstw w Polsce w ogóle nie sporządza sprawozdań finansowych. A wskaźnik zadłużenia polskich przedsiębiorstw do PKB jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Obiektem badań są prywatne przedsiębiorstwa niefinansowe, nienotowane na giełdzie papierów wartościowych (niepubliczne). Badanie na próbie spółek publicznych Autorka wykorzystuje jedynie jako element komplementarności analizy wpływu ujawnień informacji na decyzje przedsiębiorstw w kwestii wyboru źródeł finansowania między kredytem bankowym a emisją dłużnych papierów wartościowych. Analiza zależności między jakością informacji sprawozdawczej a źródłami finansowania została przeprowadzona z dwóch perspektyw, tj. popytowej i podażowej, mianowi

Podtytuł Uwarunkowania, mechanizmy i efekty udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe
Autor Anna Białek-Jaworska
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 410
90.00 67.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
63
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-964-3
Książka przybliża wyniki naturalnego eksperymentu, jakiemu została poddana gospodarka Polski, poprzez umożliwienie podmiotom innym niż spółki kapitałowe prowadzenia uproszczonej ewidencji podatkowej. W konsekwencji zwolnienia spółek osobowych z prowadzenia ksiąg rachunkowych, 89% przedsiębiorstw w Polsce w ogóle nie sporządza sprawozdań finansowych. A wskaźnik zadłużenia polskich przedsiębiorstw do PKB jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej.

Obiektem badań są prywatne przedsiębiorstwa niefinansowe, nienotowane na giełdzie papierów wartościowych (niepubliczne). Badanie na próbie spółek publicznych Autorka wykorzystuje jedynie jako element komplementarności analizy wpływu ujawnień informacji na decyzje przedsiębiorstw w kwestii wyboru źródeł finansowania między kredytem bankowym a emisją dłużnych papierów wartościowych. Analiza zależności między jakością informacji sprawozdawczej a źródłami finansowania została przeprowadzona z dwóch perspektyw, tj. popytowej i podażowej, mianowicie:
1) strona popytowa koncentruje się na zależności między jakością informacji sprawozdawczej a strukturą kapitałową przedsiębiorstw,
2) strona podażowa dotyczy badania determinant, mechanizmu i skutków redystrybucji oszczędności przedsiębiorstw niefinansowych za pośrednictwem udzielanych pożyczek w świetle jakości informacji sprawozdawczej prywatnych przedsiębiorstw.

Książka inspiruje Czytelnika do refleksji nad rolą informacji finansowej w dostępie do źródeł finansowania oraz konsekwencji wchodzenia przedsiębiorstw niefinansowych w rolę instytucji finansowych i banków poprzez udzielanie pożyczek, pomimo braku regulacji ostrożnościowych w zakresie alokacji ryzyka kredytowego i przeciwdziałania utracie płynności. Powinna stanowić obowiązkową lekturę nie tylko studentów studiów ekonomicznych, ale również decydentów podejmujących decyzje w zakresie regulacji prawnych sprawozdawczości przedsiębiorstw w Polsce.


Autorka uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest wykładowcą rachunkowości finansowej i podatkowej, a jej zainteresowania badawcze dotyczą finansów przedsiębiorstw. Realizowała badania dla NBP dotyczące wpływu polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce oraz determinant oszczędności przedsiębiorstw i ich wpływu na sytuację makroekonomiczną Polski.

Wstęp 9


Część I
Czynniki determinujące popyt na finansowanie pożyczkami od przedsiębiorstw

Rozdział 1
Pomiar i kryteria jakościowe informacji pochodzącej ze sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw prywatnych 33
1.1. Definicja i charakterystyka prywatnych przedsiębiorstw jako obiektu badań 34
1.2. Zgodność wyniku finansowego z dochodem podatkowym i problemy pomiaru wpływu prawa podatkowego na rachunkowość przedsiębiorstw 49
1.3. Cechy jakościowe i użyteczność informacji finansowej w świetle założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej 58
1.4. Kryteria jakościowe informacji pochodzącej ze sprawozdawczości finansowej 61
1.5. Zgodność wyniku księgowego z podatkowym a jakość informacji finansowej 67
1.5.1. Wartość informacyjna zysku w warunkach upodobnienia wyników księgowego i podatkowego 72
1.5.2. Wpływ zgodności wyniku księgowego z podatkowym na aktywne kształtowanie zysków 74
1.5.3. Wpływ zgodności wyniku księgowego z podatkowym na jakość zysków 82
1.6. Wpływ uproszczeń w rachunkowości na wybór formy prawnej przedsiębiorstwa 84

Rozdział 2
Wpływ jakości informacji sprawozdawczej na strukturę kapitałową 91
2.1. Teorie struktury kapitału 91
2.2. Wpływ zgodności wyniku księgowego z podatkowym na strukturę kapitałową 99
2.3. Kredyt bankowy w kontekście asymetrii informacji i teorii agencji 102
2.4. Sprawozdawczość finansowa a koszt kapitału i zapadalność kredytu bankowego 108
2.5. Konserwatyzm warunkowy w rachunkowości 111
2.6. Transparentność informacji w finansowaniu długiem 114
2.7. Rola informacji sprawozdawczej w wyborach źródeł finansowania między kredytem bankowym a emisją obligacji korporacyjnych 121

Rozdział 3
Wyniki badań zależności między cechami jakościowymi sprawozdawczości finansowej a źródłami finansowania 129
3.1. Opis zmiennych, strategia badania na próbie przedsiębiorstw prywatnych 130
3.2. Determinanty zgodności wyniku księgowego i dochodu podatkowego 173
3.3. Zgodność wyniku księgowego i dochodu podatkowego oraz jakość różnic memoriałowych a struktura kapitałowa 180
3.4. Zgodność wyniku księgowego i dochodu podatkowego oraz jakość różnic memoriałowych a koszt i zapadalność kredytu bankowego 184
3.5. Warunkowy konserwatyzm kredytobiorców 192
3.6. Asymetria w wykazywaniu różnic memoriałowych kredytobiorców 203
3.7. Ujawnianie informacji a finansowanie długiem. Wybór między kredytem bankowym a emisją obligacji 208
3.7.1. Opis zmiennych, strategia badania na próbie polskich spółek giełdowych 208
3.7.2. Źródła finansowania długiem - obligacje korporacyjne versus kredyt bankowy 220
3.7.3. Wyniki badań empirycznych zależności między ujawnianiem informacji a źródłami finansowania 231
3.7.4. Wpływ ujawnień informacji i ryzyka na finansowanie długiem. Emisja obligacji korporacyjnych a zaciągnięcie kredytu bankowego 234


Część II
Podaż pożyczek ze strony przedsiębiorstw niefinansowych

Rozdział 4
Motywy udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe 253
4.1. Efekt redystrybucji kredytu bankowego za pośrednictwem kredytu handlowego 254
4.2. Motywy udzielania pożyczek między przedsiębiorstwami 261
4.2.1. Strona podażowa 270
4.2.2. Strona popytowa 273
4.3. Uwarunkowania prawne finansowania pożyczkami od przedsiębiorstw 278

Rozdział 5
Mechanizm i skutki udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe 299
5.1. Charakterystyka próby badawczej przedsiębiorstw niefinansowych udzielających pożyczek 299
5.2. Motywy i determinanty gromadzenia środków pieniężnych (oszczędności) jako głównego elementu mechanizmu udzielania pożyczek 310
5.3. Determinanty udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe 318
5.4. Skutki udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe 336
5.5. Wpływ udzielania pożyczek na kondycję finansową pożyczkodawcy 355
5.5.1. Wpływ udzielania pożyczek na rentowność pożyczkodawców 355
5.5.2. Finansowanie pożyczkodawców kredytem bankowym a efekt redystrybucji 359
5.5.3. Udzielanie pożyczek a możliwości rozwojowe i polityka dywidend pożyczkodawców 364

Zakończenie 371
Bibliografia 385
Spis tabel 405
Spis rysunków 409

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku