• Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Problemy gospodarcze w oczach młodego pokolenia. Tom 1

Podtytuł Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Problemy gospodarcze
Autor Aldona Uziębło (red.)
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 336
19.00 13.11
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-552-2

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, definiowanym poprzez jego dynamiczność, innowacyjność i zdolność do szybkich i efektywnych prze­obrażeń, to obszar interesujący zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i empirycznym. Zarządzanie taką jednostką nakłada na kardę menedżerską, głównych decydentów i pracowników szereg wymagań, którym nie każdy potrafi sprostać. Idealny menedżer powinien bowiem łączyć w swej pracy znajomość teorii i umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy z rachunkowości, finansów i analizy finansowej, ale także z bankowości, psycholo­gii czy socjologii.

Tę szczególną zależność dostrzegli studenci, kształcący się na kilku kierunkach studiów. Poszczególne dziedziny nauki skupiają się na własnej proble­matyce, wykorzystując charakterystyczne dla swojego obszaru teorie i narzędzia badawcze; istnieje niedobór opracowań wykorzystujących wiedzę teoretyczną czy badania empiryczne, które łączą nauki ekonomiczne (m.in. ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu) z naukami społecznymi (np. psycho­logia i socjologia). Pojawił sięzatem pomysł konferencji i publikacji interdyscyplinarnej.

Wprowadzenie13

Część I

Rachunkowość

1. Zasady (polityka) rachunkowości według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości - Iwona Skowyra19

1.1. Pojęcie i cel polityki rachunkowości19

1.1.1. Pojęcie polityki rachunkowości19

1.1.2. Cele polityki rachunkowości20

1.1.3. Kreatywna rachunkowość a cele polityki bilansowej22

1.2. Klasyfikacja polityki bilansowej 22

1.2.1. Makro- i mikropolityka rachunkowości22

1.2.2. Polityka rachunkowości według typów instrumentów23

1.2.3. Polityka bilansu handlowego i podatkowego24

1.3. Polityka rachunkowości w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej24

1.3.1. Znaczenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej24

1.3.2. Zasady rachunkowości według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości25

1.3.3. Zasady (polityka) rachunkowości według Międzynarodowego Standardu Rachunkowości Nr 826

Streszczenie/Summary27

Bibliografia 28

2. Rachunkowość kreatywna a nieuczciwe praktyki księgowe - Karolina Młynarczyk31

2.1. Rachunkowość kreatywna a agresywna31

2.1.1. Pojęcie rachunkowości kreatywnej31

2.1.2. Pojęcie rachunkowości agresywnej33

2.2. Przyczyny wzrostu zainteresowania negatywnymi praktykami księgowymi35

2.3. Instrumenty rachunkowości agresywnej36

2.4. Fałszowanie sprawozdań finansowych - wybrane przykłady37

2.5. Regulacje prawne wobec zjawiska fałszowania sprawozdań finansowych38

2.5.1. Odpowiedzialność na podstawie Kodeksu karnego39

2.5.2. Odpowiedzialność na podstawie ustawy o rachunkowości39

2.5.3. Odpowiedzialność na podstawie Kodeksu karnego skarbowego40

Streszczenie/Summary41

Bibliografia41

3. Metody amortyzacji środków trwałych - Iwona Skowyra43

3.1. Istota amortyzacji 43

3.1.1. Pojęcie amortyzacji43

3.1.2. Funkcje amortyzacji45

3.1.3. Czynniki określające wielkość amortyzacji46

3.2. Klasyfikacja metod amortyzacji46

3.2.1. Rozwój metod amortyzacji46

3.2.2. Metody akceptowane zarówno przez prawo podatkowe, jak i bilansowe48

3.2.3. Pozostałe metody stosowane w praktyce50

3.2.4. Metody zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości51

3.3. Metody amortyzacji stosowane w przedsiębiorstwach52

3.3.1. Możliwe zmiany stosowanych metod amortyzacji w przedsiębiorstwie XYZ52

3.3.2. Ocena stosowanych metod amortyzacji na podstawie badań ankietowych54

Streszczenie/Summary56

Bibliografia56

4. Wycena i amortyzacja środków trwałych w świetle ustawy o rachunkowości i MSR - Arkadiusz Szulc 59

4.1. Zakres i definicja środków trwałych60

4.1.1. Pojęcie środków trwałych przyjęte przez ustawę o rachunkowości60

4.1.2. Cel i zakres środków trwałych zgodnie z MSR 61

4.1.3. Porównanie regulacji krajowych i międzynarodowych w odniesieniu do definiowania i zakresu środków trwałych 61

4.2. Zasady wyceny środków trwałych 62

4.2.1. Wartość początkowa środków trwałych62

4.2.2. Wycena środków trwałych na moment bilansowy64

4.3. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych64

4.3.1. Amortyzacja środków trwałych w ujęciu bilansowym64

4.3.2. Amortyzacja w świetle prawa podatkowego66

4.3.3. Porównanie amortyzacji w świetle przepisów bilansowych i podatkowych68

4.4. Trwała utrata wartości69

4.4.1. Procedura ustalania utraty wartości środków trwałych 69

4.4.2. Przesłanki utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych71

Streszczenie/Summary72

Bibliografia 73

5. Wycena wartości niematerialnych i prawnych w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego - Katarzyna Polakowska 75

5.1. Wycena początkowa i bilansowa aktywów niematerialnych według przepisów krajowych (z uwzględnieniem amortyzacji oraz trwałej utraty warto­ści)77

5.2. Wycena wartości niematerialnych w świetle międzynarodowego prawa bilansowego81

5.3. Postanowienia MSSF 1 dotyczące wartości niematerialnych85

Streszczenie/Summary 86

Bibliografia87

6. Wycena w wartości godziwej - MSSF 13 - Arkadiusz Szulc89

6.1. Definicja wartości godziwej90

6.2. Techniki wyceny92

6.3. Hierarchia wartości godziwej93

6.4. Wycena przy początkowym ujęciu 95

6.5. Wartość godziwa aktywów niefinansowych 95

6.6. Wycena wartości godziwej zobowiązań i kapitałów własnych jednostki97

6.7. Ujawnianie informacji98

Streszczenie/Summary 100

Bibliografia 101

7. Budżetowanie jako metoda zarządzania kosztami w podlaskich przedsiębiorstwach - Robert Parzonko, Łukasz Kruszewski103

7.1. Budżetowanie jako metoda planowania kosztów104

7.2. Opis zastosowanej metody badawczej110

7.3. Metody, okres oraz koszty objęte budżetowaniem w podlaskich przedsiębiorstwach112

Streszczenie/Summary117

Bibliografia118

8. Kredyt bankowy w podmiotowej koncepcji rachunkowości - Daniel Wieteski119

8.1. Podmiot gospodarczy w rachunkowości119

8.2. Miejsce kredytu w działalności przedsiębiorstwa i banku 121

8.3. Funkcjonowanie kredytu bankowego w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa i banku 124

8.3.1. Kredyt w rachunkowości przedsiębiorstwa 124

8.3.2. Kredyt w rachunkowości banku 128

8.4. Porównanie roli kredytu w przedsiębiorstwie i banku ze szczególnym uwzględnieniem aspektu ewidencyjno-księgowego 130

Streszczenie/Summary134

Bibliografia135

Część II

Finanse przedsiębiorstw i analiza finansowa

9. Wielkość przedsiębiorstw i źródła ich finansowania - Mariusz Borowski, Sylwia Topczewska139

9.1. Klasyfikacja przedsiębiorstw pod względem wielkości oraz ich udział w tworzeniu PKB na przykładzie polskiej gospodarki 140

9.2. Wybrane źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 141

9.2.1. Klasyfikacja źródeł finansowania141

9.2.2. Rodzaje źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw143

9.2.2.1. Fundusze poręczeń kredytowych 144

9.2.2.2. Fundusze pożyczkowe145

9.2.2.3. Venture capital 145

9.2.2.4. Business angels147

9.2.3. Inne instrumenty ułatwiające działalność przedsiębiorstwa 148

9.2.3.1. Factoring 148

9.2.3.2. Leasing 148

9.2.3.3. Kredyt kupiecki149

9.2.3.4. Kredyt bankowy 150

Streszczenie/Summary152

Bibliografia 153

10. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji w analizie płynności przedsiębiorstwa - Kamil Mazurkiewicz 155

10.1. Bilans 155

10.2. Rachunek zysków i strat158

10.3. Rachunek przepływów pieniężnych 160

Streszczenie/Summary 163

Bibliografia 163

11. Podstawowe rozbieżności między wynikiem finansowym a kasowym i ich macierzowa analiza na przykładzie spółek z indeksu WIG20 i mWIG40 - Daniel Wieteski165

11.1. Wynik finansowy i kasowy a zasady rachunkowości 166

11.1.1. Zasada memoriałowa i zasada kasowa 166

11.1.2. Różnice między wynikiem finansowym a kasowym w świetle teorii rachunkowości166

11.2. Podstawowe korekty wyniku finansowego (memoriałowego) na gruncie MSR 7 „Rachunek przepływów pieniężnych" 168

11.3. Macierz (mapa) wynik finansowy - wynik kasowy jako podstawa analizy rozbieżności170

11.3.1. Podejście statyczne170

11.3.2. Podejście dynamiczne 172

11.4. Praktyka spółek notowanych na GPW w Warszawie w zakresie kształtowania relacji wynik finansowy - wynik kasowy 175

11.4.1. Charakterystyka próby badawczej i opis badania175

11.4.2. Wyniki badania175

Aneks180

Streszczenie/Summary181

Bibliografia182

12. Interdyscyplinarne podejście do ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Przemysław Pytel183

12.1. O ryzyku?183

12.2. Interdyscyplinarny podział ryzyka 185

Streszczenie/Summary194

Bibliografia 195

Część III

Finanse publiczne i bankowość

13. Skuteczność polityki pieniężnej i fiskalnej w łagodzeniu skutków kryzysu finansowego w Polsce - Anita Korzeniowska199

13.1. Polityka pieniężna i fiskalna jako narzędzie pobudzania koniunktury w świetle teorii i praktyki ekonomicznej199

13.1.1. Ewolucja poglądów na politykę ekonomiczną199

13.1.2. Polityka pieniężna 201

13.1.3. Polityka fiskalna202

13.1.4. Skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej w modelu Hicksa-Hansena 203

13.2. Światowy kryzys finansowy - przyczyny, przebieg i próby łagodzenia204

13.2.1. Przyczyny i przebieg światowego kryzysu finansowego204

13.2.2. Odpowiedzi narzędzi polityki gospodarczej na kryzys finansowy w skali globalnej - krótki przegląd 205

13.3. Reakcje polskiej polityki ekonomicznej na kryzys finansowy207

13.3.1. Przebieg kryzysu finansowego w Polsce 207

13.3.2. Odpowiedź rządu i banku centralnego na kryzys i próba oceny podjętych działań209

13.4. Wpływ polityki pieniężnej i fiskalnej na niwelowanie skutków kryzysu w Polsce210

13.4.1. Założenia i cel badania210

13.4.2. Estymacja zależności pomiędzy narzędziami polityki ekonomicznej a realnymi i nominalnymi wielkościami w gospodarce212

13.4.3. Próba wykreślenia krzywych IS i LM dla polskiej gospodarki212

Streszczenie/Summary215

Bibliografia216

14. Polski sektor finansowy w obliczu kryzysu - przejawy i działania zabezpieczające - Mateusz Kuklo219

14.1. Geneza kryzysu w Stanach Zjednoczonych220

14.2. Zmiany w regulacjach bankowych w Polsce w czasach kryzysu 223

14.2.1. Polski sektor bankowy w obliczy kryzysu 223

14.2.2. Główne zmiany regulacyjne i działania nadzorcze w latach 2007-2008 224

14.2.3. Płynność225

14.2.4. Wzmocnienie bazy kapitałowej . 227

14.2.5. Przywracanie klimatu zaufania 228

14.2.6. Konkluzja 229

14.3. Działania nadzorcze podjęte w okresie pokryzysowym 229

14.3.1. Nowelizacja rekomendacji dla sektora bankowego 230

14.3.1.1. Rekomendacja T 231

14.3.1.2. Rekomendacja S232

14.3.2. Ułatwienie w procesie przekształcenia oddziału instytucji kredytowej w spółkę 232

Streszczenie/Summary 234

Bibliografia 234

15. Porównanie wpływu kryzysu na wybrane czynniki działalności ubezpieczycieli i banków w Polsce - Łukasz Matysiak237

15.1. Kryzys finansowy 2007 r. w kontekście historycznie potwierdzonej cykliczności gospodarowania 238

15.2. Wpływ kryzysu finansowego na zakłady ubezpieczeń 239

15.3. Wpływ kryzysu finansowego na banki 245

Streszczenie/Summary 249

Bibliografia 250

16. Upowszechnianie się innowacyjnych usług bankowych w Polsce.

Przykład paypass i paywave - Wojciech Arczewski 251

Streszczenie/Summary253

Bibliografia254

17. Ekologiczne produkty bankowe - istota, dostępność, perspektywy - Beata Lewicka255

17.1. Wprowadzenie do zielonej bankowości255

17.2. Obszary ekologizacji banku 256

17.3. Ekologiczne produkty bankowe257

17.4. Wyniki badań ankietowych, dotyczących znajomości ekologicznych produktów bankowych, ich dostępności oraz zaufania do oferujących je insty­tucji260

Streszczenie/Summary264

Bibliografia265

Część IV

Koncepcje behawioralne we współczesnych finansach i zarządzaniu

18. Psychologiczne uwarunkowania decyzji finansowych a pułapki heurystyk - wyniki badań - Joanna Sikora269

18.1. Decyzje finansowe przedsiębiorstwa 270

18.2. Teorie podejmowania decyzji 271

18.2.1. Klasyczny model decyzyjny271

18.2.2. Normatywna i opisowa teoria decyzji273

18.3. Heurystyczne metody oceny prawdopodobieństwa275

18.4. Pułapki heurystyk - wyniki badań 277

Streszczenie/Summary 281

Bibliografia 282

19. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji inwestycyjnych - Joanna Szumotalska 285

19.1. Ekonomiczne modele decyzyjne285

19.1.1. Klasyczna teoria decyzji285

19.1.2. Oczekiwanie subiektywnej użyteczności i model kompensacyjny 286

19.1.3. Założenia ekonomicznych modeli decyzyjnych i ich implikacje287

19.2. Czynniki poznawcze wpływające na podejmowanie decyzji inwestycyjnych 288

19.2.1. Definicja heurystyki i tendencyjności sądów288

19.2.2. Heurystyka reprezentatywności288

19.2.3. Heurystyka dostępności 289

19.2.4. Heurystyka zakotwiczenia 290

19.2.5. Heurystyka afektu 290

19.2.6. Inne czynniki poznawcze 291

19.3. Czynniki emocjonalno-motywacyjne wpływające na podejmowanie decyzji inwestycyjnych292

19.3.1. Efekt utopionych kosztów 292

19.3.2. Efekt dyspozycji 293

19.3.3. Krótkowzroczne unikanie strat293

19.3.4. Efekt status quo 293

19.4. Analiza badania294

19.4.1. Pytania i hipotezy badawcze294

19.4.2. Wykorzystane metody badawcze 295

19.4.3. Procedura badania 295

19.4.4. Zmienne 296

19.4.5. Wyniki badania 296

19.4.6. Interpretacja wyników 297

Załącznik198

Streszczenie/Summary 301

Bibliografia302

20. Socjologiczne i psychologiczne determinanty skłonności do oszczędzania - Konrad Witek 303

20.1. Definicje oszczędzania 303

20.2. Teorie oszczędzania 304

20.3. Omówienie wyników badania 306

20.3.1. Charakterystyka próby306

20.3.2. Stosunek do zagadnienia oszczędzania 306

20.3.3. Charakterystyka psychologiczna osób badanych 307

20.3.4. Charakterystyka psychologiczna osoby oszczędzającej 308

Streszczenie/Summary309

Bibliografia309

21. Toward customer functioning through subliminal motivation: scientific review - Karolina Stachura 311

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku