• Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Problemy gospodarcze w oczach młodego pokolenia. Tom 1

Podtytuł Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Problemy gospodarcze
Autor Aldona Uziębło (red.)
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 336
55.00 41.25
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-552-2

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, definiowanym poprzez jego dynamiczność, innowacyjność i zdolność do szybkich i efektywnych prze­obrażeń, to obszar interesujący zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i empirycznym. Zarządzanie taką jednostką nakłada na kardę menedżerską, głównych decydentów i pracowników szereg wymagań, którym nie każdy potrafi sprostać. Idealny menedżer powinien bowiem łączyć w swej pracy znajomość teorii i umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy z rachunkowości, finansów i analizy finansowej, ale także z bankowości, psycholo­gii czy socjologii.

Tę szczególną zależność dostrzegli studenci, kształcący się na kilku kierunkach studiów. Poszczególne dziedziny nauki skupiają się na własnej proble­matyce, wykorzystując charakterystyczne dla swojego obszaru teorie i narzędzia badawcze; istnieje niedobór opracowań wykorzystujących wiedzę teoretyczną czy badania empiryczne, które łączą nauki ekonomiczne (m.in. ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu) z naukami społecznymi (np. psycho­logia i socjologia). Pojawił sięzatem pomysł konferencji i publikacji interdyscyplinarnej.

 

Wprowadzenie        13

Część I
Rachunkowość

1. Zasady (polityka) rachunkowości według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości – Iwona Skowyra            19
1.1. Pojęcie i cel polityki rachunkowości               19
1.1.1. Pojęcie polityki rachunkowości    19
1.1.2. Cele polityki rachunkowości        20
1.1.3. Kreatywna rachunkowość a cele polityki bilansowej   22
1.2. Klasyfikacja polityki bilansowej      22
1.2.1. Makro- i mikropolityka rachunkowości       22
1.2.2. Polityka rachunkowości według typów instrumentów  23
1.2.3. Polityka bilansu handlowego i podatkowego                24
1.3. Polityka rachunkowości w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej            24
1.3.1. Znaczenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej               24
1.3.2. Zasady rachunkowości według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości    25
1.3.3. Zasady (polityka) rachunkowości według Międzynarodowego Standardu Rachunkowości Nr 8 26
Streszczenie/Summary            27
Bibliografia             28

2. Rachunkowość kreatywna a nieuczciwe praktyki księgowe – Karolina Młynarczyk         31
2.1. Rachunkowość kreatywna a agresywna           31
2.1.1. Pojęcie rachunkowości kreatywnej               31
2.1.2. Pojęcie rachunkowości agresywnej              33
2.2. Przyczyny wzrostu zainteresowania negatywnymi praktykami księgowymi   35
2.3. Instrumenty rachunkowości agresywnej                         36
2.4. Fałszowanie sprawozdań finansowych – wybrane przykłady         37
2.5. Regulacje prawne wobec zjawiska fałszowania sprawozdań finansowych      38
2.5.1. Odpowiedzialność na podstawie Kodeksu karnego      39
2.5.2. Odpowiedzialność na podstawie ustawy o rachunkowości          39
2.5.3. Odpowiedzialność na podstawie Kodeksu karnego skarbowego  40
Streszczenie/Summary            41
Bibliografia             41

3. Metody amortyzacji środków trwałych – Iwona Skowyra  43
3.1. Istota amortyzacji            43
3.1.1. Pojęcie amortyzacji       43
3.1.2. Funkcje amortyzacji      45
3.1.3. Czynniki określające wielkość amortyzacji  46
3.2. Klasyfikacja metod amortyzacji       46
3.2.1. Rozwój metod amortyzacji           46
3.2.2. Metody akceptowane zarówno przez prawo podatkowe, jak i bilansowe     48
3.2.3. Pozostałe metody stosowane w praktyce      50
3.2.4. Metody zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości          51
3.3. Metody amortyzacji stosowane w przedsiębiorstwach    52
3.3.1. Możliwe zmiany stosowanych metod amortyzacji w przedsiębiorstwie XYZ              52
3.3.2. Ocena stosowanych metod amortyzacji na podstawie badań ankietowych  54
Streszczenie/Summary            56
Bibliografia             56

4. Wycena i amortyzacja środków trwałych w świetle ustawy o rachunkowości i MSR – Arkadiusz Szulc          59
4.1. Zakres i definicja środków trwałych               60
4.1.1. Pojęcie środków trwałych przyjęte przez ustawę o rachunkowości             60
4.1.2. Cel i zakres środków trwałych zgodnie z MSR             61
4.1.3. Porównanie regulacji krajowych i międzynarodowych w odniesieniu do definiowania i zakresu środków trwałych 61
4.2. Zasady wyceny środków trwałych 62
4.2.1. Wartość początkowa środków trwałych       62
4.2.2. Wycena środków trwałych na moment bilansowy       64
4.3. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych   64
4.3.1. Amortyzacja środków trwałych w ujęciu bilansowym 64
4.3.2. Amortyzacja w świetle prawa podatkowego 66
4.3.3. Porównanie amortyzacji w świetle przepisów bilansowych i podatkowych 68
4.4. Trwała utrata wartości      69
4.4.1. Procedura ustalania utraty wartości środków trwałych                69
4.4.2. Przesłanki utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych           71
Streszczenie/Summary            72
Bibliografia             73

5. Wycena wartości niematerialnych i prawnych w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego – Katarzyna Polakowska          75
5.1. Wycena początkowa i bilansowa aktywów niematerialnych według przepisów krajowych (z uwzględnieniem amortyzacji oraz trwałej utraty wartości) 77
5.2. Wycena wartości niematerialnych w świetle międzynarodowego prawa bilansowego     81
5.3. Postanowienia MSSF 1 dotyczące wartości niematerialnych           85
Streszczenie/Summary            86
Bibliografia             87

6. Wycena w wartości godziwej – MSSF 13 – Arkadiusz Szulc             89
6.1. Definicja wartości godziwej             90
6.2. Techniki wyceny             92
6.3. Hierarchia wartości godziwej           93
6.4. Wycena przy początkowym ujęciu 95
6.5. Wartość godziwa aktywów niefinansowych    95
6.6. Wycena wartości godziwej zobowiązań i kapitałów własnych jednostki         97
6.7. Ujawnianie informacji      98
Streszczenie/Summary            100
Bibliografia             101

7. Budżetowanie jako metoda zarządzania kosztami w podlaskich przedsiębiorstwach – Robert Parzonko, Łukasz Kruszewski         103
7.1. Budżetowanie jako metoda planowania kosztów             104
7.2. Opis zastosowanej metody badawczej             110
7.3. Metody, okres oraz koszty objęte budżetowaniem w podlaskich przedsiębiorstwach    112
Streszczenie/Summary            117
Bibliografia             118

8. Kredyt bankowy w podmiotowej koncepcji rachunkowości – Daniel Wieteski 119
8.1. Podmiot gospodarczy w rachunkowości         119
8.2. Miejsce kredytu w działalności przedsiębiorstwa i banku               121
8.3. Funkcjonowanie kredytu bankowego w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa i banku         124
8.3.1. Kredyt w rachunkowości przedsiębiorstwa 124
8.3.2. Kredyt w rachunkowości banku   128
8.4. Porównanie roli kredytu w przedsiębiorstwie i banku ze szczególnym uwzględnieniem aspektu ewidencyjno-księgowego          130
Streszczenie/Summary            134
Bibliografia             135

Część II
Finanse przedsiębiorstw i analiza finansowa

9. Wielkość przedsiębiorstw i źródła ich finansowania – Mariusz Borowski, Sylwia Topczewska       139
9.1. Klasyfikacja przedsiębiorstw pod względem wielkości oraz ich udział w tworzeniu PKB na przykładzie polskiej gospodarki      140
9.2. Wybrane źródła finansowania działalności przedsiębiorstw           141
9.2.1. Klasyfikacja źródeł finansowania 141
9.2.2. Rodzaje źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw          143
9.2.2.1. Fundusze poręczeń kredytowych              144
9.2.2.2. Fundusze pożyczkowe              145
9.2.2.3. Venture capital           145
9.2.2.4. Business angels         147
9.2.3. Inne instrumenty ułatwiające działalność przedsiębiorstwa         148
9.2.3.1. Factoring    148
9.2.3.2. Leasing      148
9.2.3.3. Kredyt kupiecki         149
9.2.3.4. Kredyt bankowy        150
Streszczenie/Summary            152
Bibliografia             153

10. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji w analizie płynności przedsiębiorstwa – Kamil Mazurkiewicz            155
10.1. Bilans             155
10.2. Rachunek zysków i strat                158
10.3. Rachunek przepływów pieniężnych              160
Streszczenie/Summary            163
Bibliografia             163

11. Podstawowe rozbieżności między wynikiem finansowym a kasowym i ich macierzowa analiza na przykładzie spółek z indeksu WIG20 i mWIG40 – Daniel Wieteski       165
11.1. Wynik finansowy i kasowy a zasady rachunkowości   166
11.1.1. Zasada memoriałowa i zasada kasowa       166
11.1.2. Różnice między wynikiem finansowym a kasowym w świetle teorii rachunkowości                166
11.2. Podstawowe korekty wyniku finansowego (memoriałowego) na gruncie MSR 7 „Rachunek przepływów pieniężnych”             168
11.3. Macierz (mapa) wynik finansowy – wynik kasowy jako podstawa analizy rozbieżności             170
11.3.1. Podejście statyczne     170
11.3.2. Podejście dynamiczne                172
11.4. Praktyka spółek notowanych na GPW w Warszawie w zakresie kształtowania relacji wynik finansowy – wynik kasowy          175
11.4.1. Charakterystyka próby badawczej i opis badania       175
11.4.2. Wyniki badania           175
Aneks      180
Streszczenie/Summary            181
Bibliografia             182

12. Interdyscyplinarne podejście do ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem – Przemysław Pytel    183
12.1. O ryzyku?      183
12.2. Interdyscyplinarny podział ryzyka                185
Streszczenie/Summary            194
Bibliografia             195

Część III
Finanse publiczne i bankowość

13. Skuteczność polityki pieniężnej i fiskalnej w łagodzeniu skutków kryzysu finansowego w Polsce – Anita Korzeniowska            199
13.1. Polityka pieniężna i fiskalna jako narzędzie pobudzania koniunktury w świetle teorii i praktyki ekonomicznej          199
13.1.1. Ewolucja poglądów na politykę ekonomiczną            199
13.1.2. Polityka pieniężna       201
13.1.3. Polityka fiskalna         202
13.1.4. Skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej w modelu Hicksa-Hansena    203
13.2. Światowy kryzys finansowy – przyczyny, przebieg i próby łagodzenia       204
13.2.1. Przyczyny i przebieg światowego kryzysu finansowego            204
13.2.2. Odpowiedzi narzędzi polityki gospodarczej na kryzys finansowy w skali globalnej – krótki przegląd     205
13.3. Reakcje polskiej polityki ekonomicznej na kryzys finansowy      207
13.3.1. Przebieg kryzysu finansowego w Polsce    207
13.3.2. Odpowiedź rządu i banku centralnego na kryzys i próba oceny podjętych działań   209
13.4. Wpływ polityki pieniężnej i fiskalnej na niwelowanie skutków kryzysu w Polsce       210
13.4.1. Założenia i cel badania               210
13.4.2. Estymacja zależności pomiędzy narzędziami polityki ekonomicznej a realnymi i nominalnymi wielkościami w gospodarce  212
13.4.3. Próba wykreślenia krzywych IS i LM dla polskiej gospodarki  212
Streszczenie/Summary            215
Bibliografia             216

14. Polski sektor finansowy w obliczu kryzysu – przejawy i działania zabezpieczające – Mateusz Kuklo           219
14.1. Geneza kryzysu w Stanach Zjednoczonych   220
14.2. Zmiany w regulacjach bankowych w Polsce w czasach kryzysu   223
14.2.1. Polski sektor bankowy w obliczy kryzysu                 223
14.2.2. Główne zmiany regulacyjne i działania nadzorcze w latach 2007-2008     224
14.2.3. Płynność     225
14.2.4. Wzmocnienie bazy kapitałowej   227
14.2.5. Przywracanie klimatu zaufania   228
14.2.6. Konkluzja   229
14.3. Działania nadzorcze podjęte w okresie pokryzysowym 229
14.3.1. Nowelizacja rekomendacji dla sektora bankowego     230
14.3.1.1. Rekomendacja T      231
14.3.1.2. Rekomendacja S      232
14.3.2. Ułatwienie w procesie przekształcenia oddziału instytucji kredytowej w spółkę       232
Streszczenie/Summary            234
Bibliografia             234

15. Porównanie wpływu kryzysu na wybrane czynniki działalności ubezpieczycieli i banków w Polsce – Łukasz Matysiak              237
15.1. Kryzys finansowy 2007 r. w kontekście historycznie potwierdzonej cykliczności gospodarowania           238
15.2. Wpływ kryzysu finansowego na zakłady ubezpieczeń  239
15.3. Wpływ kryzysu finansowego na banki          245
Streszczenie/Summary            249
Bibliografia             250

16. Upowszechnianie się innowacyjnych usług bankowych w Polsce. Przykład paypass i paywave – Wojciech Arczewski                251
Streszczenie/Summary            253
Bibliografia             254

17. Ekologiczne produkty bankowe – istota, dostępność, perspektywy – Beata Lewicka     255
17.1. Wprowadzenie do zielonej bankowości         255
17.2. Obszary ekologizacji banku           256
17.3. Ekologiczne produkty bankowe    257
17.4. Wyniki badań ankietowych, dotyczących znajomości ekologicznych produktów bankowych, ich dostępności oraz zaufania do oferujących je instytucji 260
Streszczenie/Summary            264
Bibliografia             265

Część IV
Koncepcje behawioralne we współczesnych finansach i zarządzaniu

18. Psychologiczne uwarunkowania decyzji finansowych a pułapki heurystyk – wyniki badań – Joanna Sikora 269
18.1. Decyzje finansowe przedsiębiorstwa             270
18.2. Teorie podejmowania decyzji        271
18.2.1. Klasyczny model decyzyjny       271
18.2.2. Normatywna i opisowa teoria decyzji         273
18.3. Heurystyczne metody oceny prawdopodobieństwa      275
18.4. Pułapki heurystyk – wyniki badań 277
Streszczenie/Summary            281
Bibliografia             282

19. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji inwestycyjnych – Joanna Szumotalska  285
19.1. Ekonomiczne modele decyzyjne   285
19.1.1. Klasyczna teoria decyzji             285
19.1.2. Oczekiwanie subiektywnej użyteczności i model kompensacyjny             286
19.1.3. Założenia ekonomicznych modeli decyzyjnych i ich implikacje                287
19.2. Czynniki poznawcze wpływające na podejmowanie decyzji inwestycyjnych               288
19.2.1. Definicja heurystyki i tendencyjności sądów             288
19.2.2. Heurystyka reprezentatywności  288
19.2.3. Heurystyka dostępności             289
19.2.4. Heurystyka zakotwiczenia          290
19.2.5. Heurystyka afektu      290
19.2.6. Inne czynniki poznawcze           291
19.3. Czynniki emocjonalno-motywacyjne wpływające na podejmowanie decyzji inwestycyjnych      292
19.3.1. Efekt utopionych kosztów          292
19.3.2. Efekt dyspozycji         293
19.3.3. Krótkowzroczne unikanie strat   293
19.3.4. Efekt status quo          293
19.4. Analiza badania             294
19.4.1. Pytania i hipotezy badawcze       294
19.4.2. Wykorzystane metody badawcze               295
19.4.3. Procedura badania      295
19.4.4. Zmienne      296
19.4.5. Wyniki badania           296
19.4.6. Interpretacja wyników 297
Załącznik 198
Streszczenie/Summary            301
Bibliografia             302

20. Socjologiczne i psychologiczne determinanty skłonności do oszczędzania – Konrad Witek           303
20.1. Definicje oszczędzania   303
20.2. Teorie oszczędzania       304
20.3. Omówienie wyników badania        306
20.3.1. Charakterystyka próby               306
20.3.2. Stosunek do zagadnienia oszczędzania       306
20.3.3. Charakterystyka psychologiczna osób badanych       307
20.3.4. Charakterystyka psychologiczna osoby oszczędzającej             308
Streszczenie/Summary            309
Bibliografia             309

21. Toward customer functioning through subliminal motivation: scientific review – Karolina Stachura 311

21.1. Studying the subliminal motivational process               311

21.1.1. The dual nature of motivation    311

21.1.2. The perception threshold            312

21.1.3. The role of the limbic system and subcortical structures           312

21.1.4. Money as an incentive                312

21.2. Scientific research on subliminal motivation 313

21.2.1. Financial incentives    313

21.2.2. Food incentives          314

21.3. Subliminal advertising   315

Summary/Streszczenie            317

References              318

 

22. Społeczna odpowiedzialność biznesu i jego narzędzia jako wymóg zrównoważonego rozwoju współczesnej gospodarki – Anita Korzeniowska                319

22.1. Pojęcie zrównoważonego rozwoju i jego znaczenie we współczesnej gospodarce        320

22.2. Geneza i rozwój koncepcji biznesu odpowiedzialnego społecznie 322

22.3. Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności przedsiębiorstwa      324

22.4. Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu         325

22.5. Norma ISO 26000 jako próba standaryzacji wysiłków na rzecz CSR w skali międzynarodowej  331

Streszczenie/Summary            333

Bibliografia             335

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku