• Społeczna odpowiedzialność biznesu, podatki, inwestycje. Wybrane aspekty. Tom 38

Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu, podatków i inwestycji to obszar nieustannej ewolucji związanej z nowymi uwarunkowaniami rzeczywistości gospodarczej oraz rozumieniem roli przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy. Rodzi to potrzebę dostosowania prowadzonego biznesu do różnego rodzaju zmian, a podejmowane decyzje obarczone są większym ryzykiem. Wszystko to z jednej strony wymaga zarówno ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy i analizowania zachodzących procesów, jak i jest przedmiotem kolejnych badań oraz analiz naukowych. Prezentowane opracowanie jest rezultatem indywidualnych oraz zbiorowych badań naukowych. Przedstawione rozważania mają na celu podjęcie dyskusji na temat aktualnych problemów, m.in. z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, podatków i inwestycji. Zamieszczone w monografii treści są wynikiem prowadzonych przez Autorów prac naukowych, a także efektem przemyśleń opartych na ich bogatym doświadczeniu praktycznym. Mam nadzieję, że ich lektura stanie się

Podtytuł Społeczna odpowiedzialność biznesu, podatki, inwestycje. Wybrane aspekty. Tom 38
Autor Aldona Uziębło (red.)
Rok wydania 2015
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 290
62.00 46.50
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-776-2

Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu, podatków i inwestycji to obszar nieustannej ewolucji związanej z nowymi uwarunkowaniami rzeczywistości gospodarczej oraz rozumieniem roli przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy. Rodzi to potrzebę dostosowania prowadzonego biznesu do różnego rodzaju zmian, a podejmowane decyzje obarczone są większym ryzykiem. Wszystko to z jednej strony wymaga zarówno ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy i analizowania zachodzących procesów, jak i jest przedmiotem kolejnych badań oraz analiz naukowych.

Prezentowane opracowanie jest rezultatem indywidualnych oraz zbiorowych badań naukowych. Przedstawione rozważania mają na celu podjęcie dyskusji na temat aktualnych problemów, m.in. z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, podatków i inwestycji.

Zamieszczone w monografii treści są wynikiem prowadzonych przez Autorów prac naukowych, a także efektem przemyśleń opartych na ich bogatym doświadczeniu praktycznym. Mam nadzieję, że ich lektura stanie się nie tylko inspiracją do dalszych, pogłębionych badań nad poruszaną problematyką, ale także przyczyni się do wdrażania i kreowania nowych rozwiązań w praktyce.

Wprowadzenie 11


Część I
Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa

1. Społeczna odpowiedzialność biznesu spółek Skarbu Państwa - Robert Majkut, Dariusz Wójcik 17
1.1. Geneza idei społecznej odpowiedzialności biznesu 18
1.2. Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce 21
1.3. Definicja i istota pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu . 23
1.5. Obszary działania społecznej odpowiedzialności biznesu 27
1.6. Realizacja zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w praktyce . 32
1.6.1. Przykład PKN Orlen S.A 32
1.6.2. Przykład KGHM Polska Miedź S.A 36
1.6.3. Przykład Tauron S.A . 39
Streszczenie/Summary . 42
Bibliografia 42

2. Społeczna odpowiedzialność biznesu w bankowości spółdzielczej jako przejaw oczekiwań interesariuszy - Edyta Wawryk 45
2.1. Społeczna odpowiedzialność biznesu 46
2.1.1.Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu 46
2.1.2. Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu w bankowości spółdzielczej 48
2.2. Badania nad społeczną odpowiedzialnością w biznesie i banku . 49
2.3. Koncepcja CSR w bankowości spółdzielczej a oczekiwania interesariuszy 50
2.4. Etyczna odpowiedzialność, przejawem oczekiwań interesariuszy w bankowości spółdzielczej, jako element budowania kapitału społecznego w koncepcji CSR 54
Streszczenie/Summary . 57
Bibliografia 57

3. Strategia sukcesyjna jako wyraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorcy (na przykładzie osoby prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) - Małgorzata Rejmer 59
3.1. Jak można zdefiniować społeczną odpowiedzialność przedsiębiorcy w kontekście strategii sukcesyjnej? 60
3.1.1. Pojęcie przedsiębiorcy 60
3.1.2. Jak należy rozumieć strategię sukcesyjną? 61
3.1.3. Na czym polega społeczna odpowiedzialność przedsiębiorcy w kontekście sukcesji biznesu? 61
3.2. Jakie są prawne i finansowe skutki śmierci osoby prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG? 63
3.2.1. Wybór formy prawnej prowadzonej działalności 63
3.2.2. Formalne konsekwencje śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 64
3.2.3. Decyzje spadkobierców dotyczące przedsiębiorstwa 65
Streszczenie/Summary . 75
Wykaz skrótów i aktów prawnych 76
Bibliografia 77

4. Wybrane aspekty oceny ryzyka w działalności spółek społecznie
odpowiedzialnych - Marianna Dębniewska, Jarosław Skorwider-Namiotko 79
4.1. Ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo 81
4.2. Mierniki oceny ryzyka finansowego i operacyjnego w przedsiębiorstwie 83
4.3. Analiza wybranych aspektów ryzyka w działalności spółek społecznie odpowiedzialnych 85
Streszczenie/Summary 92
Bibliografia 93

5. Systemy nadzoru korporacyjnego - tendencje zmian - Małgorzata Stępień 95
5.1. Klasyfikacje systemów nadzoru korporacyjnego 95
5.2. Przyczyny zmian w systemach nadzoru korporacyjnego 100
5.3. Konwergencja czy dywergencja systemów nadzoru korporacyjnego 101
Streszczenie/Summary 104
Bibliografia . 104

6. Rola rewizji finansowej w jednostkach badanych obligatoryjnie - Urszula Wolszon 107
6.1. Cel badania sprawozdań finansowych 107
6.2. Rodzaje i znaczenie opinii wydawanej przez biegłego rewidenta 109
6.3. Korzyści i koszty obligatoryjnego badania sprawozdań 114
Streszczenie/Summary 122
Bibliografia 122


Część II
Podatki

7. Zarządzanie dochodami gmin - analiza w oparciu o podatek od nieruchomości płacony przez przedsiębiorców - Bogdan Nogalski, Andrzej J. Kozłowski, Iwona Z. Czaplicka-Kozłowska 125
7.1. Samodzielność samorządu gminnego a zarządzanie podatkiem od nieruchomości 126
7.2. Podatek od nieruchomości 128
7.3. Założenia metodyczne i badawcze 130
7.4. Stawki podatku od nieruchomości od powierzchni zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej w ocenie radnych 131
7.5. Rekomendacje 135
Streszczenie/Summary 138
Bibliografia 139

8. Gospodarstwo rolne jako działalność gospodarcza - polemika wokół podatku dochodowego dla rolników - Anna Brożek, Beata Gawlikowska 141
8.1. Podatek dochodowy w rolnictwie w wybranych krajach Unii Europejskiej 142
8.2. Obecne obciążenia fiskalne rolników 143
8.3. Opodatkowanie płatności obszarowych 147
Streszczenie/Summary 150
Bibliografia 151

9. Globalny charakter obszarów typu off-shore a ich indywidualna polityka podatkowa - Elżbieta Mirecka . 153
9.1. Globalny rynek off-shore. Czynniki sprawcze. Segmenty 153
9.2. Oazy podatkowe i off-shore centra finansowe we współczesnym świecie (off-shore oazy podatkowe) 155
9.2.1. Aktywność w oazach i off-shore centrach finansowych 156
9.2.2. Największe off-shore oazy podatkowe. Indeks FSI 158
9.2.3. System podatkowy i jego stopień przyjazności 160
9.3. Indywidualna polityka oaz podatkowych - Paradoks Delaware 161
9.4. Kryzysy oaz podatkowych 166
Streszczenie/Summary 168
Bibliografia 169

10. Połączenie awersji do straty i iluzji progresji podatkowej w efekcie Schellinga - postrzeganie opodatkowania w świetle badań ankietowych - Anna Czarnecka 171
10.1. Ulgi podatkowe a efekt Schellinga 172
10.1.1. Ulgi podatkowe w Polsce 172
10.1.2. Efekt Schellinga 174
10.2. Metody i narzędzia badawcze 177
10.2.1. Cel badań 177
10.2.2. Narzędzia badawcze 177
10.3. Wyniki badań 179
10.3.1. Charakterystyka próby badawczej 179
10.3.2. Wyniki badań ankietowych 180
Streszczenie/Summary 183
Bibliografia 184


Część III
Inwestycje, wycena, analiza

11. Duże projekty rewitalizacyjne w kształtowaniu przestrzeni miejskiej - Krystyna Dziworska, Anna Górczyńska 187
11.1. Czym jest przestrzeń miejska? 188
11.2. Przestrzeń miejska w kontekście zrównoważonego rozwoju - znaczenie inwestycji rewitalizacyjnych 192
11.3. Duże projekty inwestycyjne w rewitalizację miasta Gdańska - doświadczenia 198
Streszczenie/Summary 206
Bibliografia 207

12. Stosowanie wyceny według wartości godziwej jako optymalnej metody wyceny według polskich i międzynarodowych uregulowań rachunkowości - Tomasz Gabrusewicz 209
12.1. Rachunkowość jako system pomiaru wartości 210
12.1.1. Parametry i zasady wyceny pozycji bilansowych w teorii rachunkowości 210
12.1.2. Ryzyko związane z procesami wyceny 213
12.2. Wartość godziwa - definicja, ewolucja, stosowanie 213
12.3. Wybrane problemy stosowania wyceny w wartości godziwej do wyceny bilansowej 218
12.3.1. Wycena wartości niematerialnych i prawnych 218
12.3.2. Wycena aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży 219
12.3.3. Wycena aktywów biologicznych 220
12.3.4. Wartość godziwa w zapasach 222
12.3.5. Wartość godziwa w rachunkowości zabezpieczeń 222
12.3.6. Wartość godziwa zobowiązania dostarczenia towarów i usług w przyszłości 223
Streszczenie/Summary 225
Bibliografia 225

13. The Relevance of Economic Capital in Strategy Execution - Peter Krištofík 227
13.1. Theoretical concept of economic capital 227
13.2. Allocation of economic capital in the firm 229
13.3. Economic capital and firm's performance 230
13.4. Economic capital and firm's value 233
13.5. Economic capital and risk management 234
13.5.1. Managing operational risk 234
13.5.2. Managing credit risk 236
13.5.3. Managing market risk 236
Summary/Streszczenie 238
References 239

14. Specyfika analizy spółdzielni mieszkaniowej - Joanna Młynarczyk 241
14.1. Istota spółdzielni mieszkaniowej w kontekście analizy finansowej 242
14.2. Odmienność sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowej 243
14.3. Zasady gospodarki nieruchomościami 244
14.4. Zastosowanie analizy wskaźnikowej w spółdzielni mieszkaniowej 245
Streszczenie/Summary 255
Bibliografia 256


Część IV
Zarządzanie zasobami ludzkimi

15. Modyfikowanie efektu obramowania w decyzjach finansowych doświadczeniem zawodowym i poziomem samooceny - Ewa Magier-Łakomy, Renata Gmińska 259
15.1. Problem badawczy 261
15.2. Procedura badawcza 262
15.3. Charakterystyka próby badawczej 263
15.4. Wyniki badania 264
15.4.1. Efekt obramowania 264
15.4.2. Efekt obramowania a doświadczenie zawodowe 265
15.4.3. Efekt obramowania a samoocena 267
Streszczenie/Summary 269
Bibliografia 270

16. Wynagradzanie kadry kierowniczej spółek giełdowych - studium przypadku - Anna Krzysztofek 273
16.1. Czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń - systemy wynagradzania 275
16.2. Programy motywacyjne 277
16.3. Wynagrodzenia menedżerów spółek giełdowych w 2011 oraz 2012 roku 282
Załącznik 287
Streszczenie/Summary 288
Bibliografia 289

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku