• Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej

W ciągu ostatnich kilkunastu lat sektor publiczny, w tym samorząd terytorialny, przechodzi zasadnicze przeobrażenia. W ich wyniku tradycyjnie rozumiana administracja publiczna, kojarzona głównie z naukami prawnymi, staje się także ważną dziedziną dla ekonomistów, specjalistów od zarządzania, a także w coraz większym stopniu politologów i socjologów. Tym samym do sektora publicznego przenikają rozwiązania, które oparte są na negocjacjach, aktywnym udziale społeczności lokalnych, nowych modelach instytucjonalnych realizacji zadań publicznych. Zarządzanie sieciowe, administracja responsywna, partycypacja społeczna, współtworzenie usług publicznych to tylko wybrane z pojęć, które na trwale wpisały się w debatę nad administracją publiczną. Celem książki jest przedstawienie uwarunkowań organizacyjno-prawnych, ale i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Autorzy przedstawili problematykę funkcjonowania administracji samorządowej w nowy

Podtytuł Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej
Autor Robert Gawłowski, Paweł Machalski, Krzysztof Makowski
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 300
60.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-976-6
W ciągu ostatnich kilkunastu lat sektor publiczny, w tym samorząd terytorialny, przechodzi zasadnicze przeobrażenia. W ich wyniku tradycyjnie rozumiana administracja publiczna, kojarzona głównie z naukami prawnymi, staje się także ważną dziedziną dla ekonomistów, specjalistów od zarządzania, a także w coraz większym stopniu politologów i socjologów. Tym samym do sektora publicznego przenikają rozwiązania, które oparte są na negocjacjach, aktywnym udziale społeczności lokalnych, nowych modelach instytucjonalnych realizacji zadań publicznych. Zarządzanie sieciowe, administracja responsywna, partycypacja społeczna, współtworzenie usług publicznych to tylko wybrane z pojęć, które na trwale wpisały się w debatę nad administracją publiczną. Celem książki jest przedstawienie uwarunkowań organizacyjno-prawnych, ale i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Autorzy przedstawili problematykę funkcjonowania administracji samorządowej w nowym kontekście, zwracając uwagę na takie zagadnienia, jak:
• relacje rządowo-samorządowe,
• metropolie jako szczególne jednostki samorządu terytorialnego,
• nowe narzędzia zarządzania publicznego stosowane w praktyce funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
• ustrój poszczególnych stopni jednostek samorządu terytorialnego,
• krajowa i międzynarodowa współpraca jednostek samorządowych.


Dla oceny wartości tej pracy ważne jest, że wyłamuje się z dominującej w polskiej literaturze przedmiotu konwencji pisania na temat samorządu terytorialnego. Jest to praca niestandardowa konstrukcyjnie. Autorzy na tle opisów ustroju polskiego samorządu terytorialnego - gmin, powiatów i województwa - przedstawili w ich kontekście niepodejmowane zagadnienia: metropolizacji, współpracy krajowej i zagranicznej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, partycypacji społecznej i diagnozę polskiej samorządności oraz propozycje zmian ustrojowych.
Prof. zw. dr hab. Ludwik Habuda


Autorzy opracowania, będący administratywistami i politologami, od długiego czasu zajmują się w swojej pracy naukowej tematyką poruszaną w niniejszej pracy, o czym świadczy chociażby lektura zawartej w niej bibliografii. Co więcej, posiadają również niemałe doświadczenie z pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz członkostwa w organach samorządu gminnego.
Dr Michał Szewczyk

Słowo wstępne - Alfred Lutrzykowski 9
Wstęp 15

Rozdział 1
Istota samorządu terytorialnego - Paweł Machalski 19
1.1. Administracja publiczna - pojęcie, rodzaje i charakterystyka organów 19
1.2. Decentralizacja a dekoncentracja 25
1.3. Samorząd terytorialny - pojęcie i miejsce w systemie administracji publicznej 28
1.4. Zadania samorządu terytorialnego 34
1.5. Akty prawa polskiego dotyczące samorządu terytorialnego 36
1.6. Europejskie standardy samorządu terytorialnego 41

Rozdział 2
Podstawowe zasady ustroju samorządu terytorialnego w Polsce - Krzysztof Makowski 47
2.1. Konstytucyjne zasady samorządu terytorialnego 48
2.2. Jawność w samorządzie terytorialnym 51
2.3. Nadzór nad samorządem terytorialnym 56

Rozdział 3
Ustrój samorządu gminnego - Krzysztof Makowski 69
3.1. Zadania samorządu gminnego 75
3.2. Organizacja samorządu gminnego. Rada gminy 80
3.3. Organ wykonawczy samorządu gminnego. Wójt, burmistrz, prezydent 90
3.4. Jednostki pomocnicze i konsultacyjne 95
3.5. Mienie komunalne oraz zasady zarządzania i gospodarowania mieniem samorządowym 104
3.6. Finanse samorządu terytorialnego 109
3.7. Akty prawa miejscowego 113
3.8. Miasta na prawach powiatu. Specyfika i odmienności 119

Rozdział 4
Ustrój samorządu powiatowego - Krzysztof Makowski 125
4.1. Zadania samorządu powiatowego 129
4.2. Organizacja samorządu powiatowego. Rada powiatu 133
4.3. Zarząd powiatu 139
4.4. Mienie powiatu i gospodarowanie nim 145

Rozdział 5
Ustrój samorządu województwa - Krzysztof Makowski 147
5.1. Zadania samorządu województwa 153
5.2. Organizacja samorządu województwa. Sejmik województwa 159
5.3. Zarząd województwa 164
5.4. Mienie i finanse województwa 168
5.5. Współpraca międzynarodowa 170

Rozdział 6
Metropolie jako szczególne jednostki samorządu terytorialnego - Robert Gawłowski 173
6.1. Czym jest metropolita? 175
6.2. Problem metropolitalny 176
6.3. Metropolitalne rozwiązania ustrojowe 177
6.4. Jakie zadania publiczne realizują metropolie? 182
6.5. Metropolie w Polsce 184
6.6. Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim 185
6.7. Miasto stołeczne Warszawa jako przykład odrębnych uregulowań ustrojowych 187

Rozdział 7
Współpraca krajowa i międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego - Paweł Machalski 191
7.1. Formy współpracy krajowej jednostek samorządu terytorialnego 191
7.2. Związki międzygminne i związki powiatów 193
7.3. Stowarzyszenia gmin, powiatów i województw 197
7.4. Porozumienia 198
7.5. Partnerstwo publiczno-prywatne 199
7.6. Kontrakt wojewódzki 200
7.7. Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego 201

Rozdział 8
Relacje rządowo-samorządowe na przykładzie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - Robert Gawłowski 217
8.1. Modele współpracy rządowo-samorządowej 218
8.2. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 220
8.3. Propozycje zmian funkcjonowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 226

Rozdział 9
Partycypacja społeczna - Robert Gawłowski 231
9.1. Czym jest partycypacja społeczna? 233
9.2. Dlaczego partycypacja społeczna cieszy się coraz większą popularnością? 235
9.3. Jakie są narzędzia partycypacji społecznej? 238
9.4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 239
9.5. Budżet obywatelski 243
9.6. Crowdsourcing, czyli wiedza tłumu 246
9.7. Sądy obywatelskie 248
9.8. O przyszłości partycypacji społecznej 249

Rozdział 10
Wyzwania, dylematy i postulaty zmian w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce - Paweł Machalski 251
10.1. Raporty środowisk naukowych, eksperckich i pozarządowych 252
10.2. Projekty zmian zasadniczego podziału terytorialnego RP 275
10.3. Aktualne projekty polityczne dotyczące samorządu terytorialnego 278

Uwagi końcowe 283
Bibliografia 285
Spis tabel 295
Spis rysunków i wykresów 297
Notki o Autorach 298

Dr Robert Gawłowski - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; absolwent Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych oraz Wydziału Prawa i Administracji UMK. Jego zainteresowania badawcze związane są z problematyką zarządzania publicznego, samorządu terytorialnego oraz problemów zarządzania metropoliami. Laureat prestiżowego konkursu Wolters Kluwer za najlepsze prace doktorskie obronione w 2012 roku za pracę Ustroje metropolitalne w Europie Zachodniej ze szczególnym uwzględnieniem Londynu. Pełnił funkcję doradcy ministra administracji i cyfryzacji oraz ministra spraw wewnętrznych; współpracownik OECD. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, komentarzy i ekspertyz. Stały współpracownik Gazety Samorządu i Administracji, Rzeczpospolitej. Obecnie prodziekan w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy.

Dr Paweł Machalski - doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce; absolwent Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zróżnicowane zainteresowania naukowe obejmują m.in. europejskie systemy polityczne, zagadnienia z zakresu administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego, a także relacje państwo - Kościół czy rolę Stolicy Apostolskiej i papiestwa we współczesnym świecie. Autor monografii pod tytułem: Europa Samorządna. Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej oraz kilkunastu artykułów naukowych. Badawczą teorię łączy z samorządową praktyką, zasiadając w jednej z toruńskich rad okręgów - jednostce pomocniczej Rady Miasta Torunia. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu/Bydgoszczy.

Dr Krzysztof Makowski - absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1980 r.). Początkowo jego zainteresowania koncentrowały się wokół problematyki międzynarodowej (szczególnie chińskiej), czego ukoronowaniem była praca doktorska pt. Teoria trzech światów w myśli politycznej Mao Zedonga (1986 r.), która uzyskała najwyższe oceny i ukazała się drukiem w 2006 roku. Zdobyte w latach 1994-2010 doświadczenie samorządowe zaowocowało zmianą zainteresowań naukowych w kierunku samorządu terytorialnego. Pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, menadżer gospodarczy, a obecnie adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Autor około 30 publikacji naukowych dotyczących problematyki chińskiej i samorządowej, w tym w ostatnich latach problematyki jawności w samorządzie, miejsca organów samorządowych czy funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku