• Rynki finansowe i gospodarka w warunkach zmiennej koniunktury. Tom 32

Powiązania pomiędzy rynkami finansowymi i gospodarką stają się z biegiem lat coraz silniejsze. Pierwotnie rynki finansowe cechowała służebna rola względem gospodarki realnej. Ich głównym zadaniem była sprawniejsza obsługa procesów płatniczych zachodzących w gospodarce oraz zmniejszenie ryzyka realizowanych transakcji. Postępujący wzrost rozmiarów rynków finansowych spowodował zmianę ich funkcji względem realnej gospodarki z wtórnej na nadrzędną. Znaczenie rynków finansowych zwiększyło się na tyle, że to właśnie one stały się najważniejszą determinantą zmian koniunktury ogólnogospodarczej. Innymi słowy gospodarka stała się zależna od kondycji sektora bankowego czy też zmienności na globalnych rynkach aktywów. Autorzy niniejszej pracy zbiorowej podjęli problematykę związków pomiędzy sferą finansową i gospodarczą. Zakres publikacji obejmuje wybrane aspekty z dziedziny teorii i praktyki rynków finansowych oraz ekonomii i polityki gospodarczej. Celem opracowania jest prezentacja wyników bad

Podtytuł Rynki finansowe i gospodarka w warunkach zmiennej koniunktury. Tom 32
Autor Marcin Kalinowski, Michał Pronobis (red.)
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 252
24.00 18.00
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-675-8

Powiązania pomiędzy rynkami finansowymi i gospodarką stają się z biegiem lat coraz silniejsze. Pierwotnie rynki finansowe cechowała służebna rola względem gospodarki realnej. Ich głównym zadaniem była sprawniejsza obsługa procesów płatniczych zachodzących w gospodarce oraz zmniejszenie ryzyka realizowanych transakcji. Postępujący wzrost rozmiarów rynków finansowych spowodował zmianę ich funkcji względem realnej gospodarki z wtórnej na nadrzędną. Znaczenie rynków finansowych zwiększyło się na tyle, że to właśnie one stały się najważniejszą determinantą zmian koniunktury ogólnogospodarczej. Innymi słowy gospodarka stała się zależna od kondycji sektora bankowego czy też zmienności na globalnych rynkach aktywów.

Autorzy niniejszej pracy zbiorowej podjęli problematykę związków pomiędzy sferą finansową i gospodarczą. Zakres publikacji obejmuje wybrane aspekty z dziedziny teorii i praktyki rynków finansowych oraz ekonomii i polityki gospodarczej. Celem opracowania jest prezentacja wyników badań w obszarze funkcjonowania rynków finansowych i gospodarki.

Wprowadzenie 9

Część I
Polityka gospodarcza

1. Polityka stabilizacyjna w strefie euro w latach 2008-2012 - Jan Borowiec 13
1.1. Warunki cykliczne w strefie euro 13
1.2. Polityka monetarna EBC 16
1.3. Polityka fi skalna państw członkowskich 19
1.4. Pomoc finansowa dla krajów strefy euro 21
1.5. Nastawienie polityki makroekonomicznej a zmiany realnego PKB i zatrudnienia 23
Streszczenie/Summary 26
Bibliografia 27

2. Rola Europejskiego Banku Centralnego w jednolitym mechanizmie nadzorczym w Unii Europejskiej - Tomasz Knepka 29
2.1. Jednolity mechanizm nadzoru bankowego w ramach Europejskiego Banku Centralnego 30
2.2. Podmiotowy zakres jednolitego nadzoru bankowego 31
2.3. Przedmiotowy zakres jednolitego nadzoru bankowego 31
2.4. Dylematy nad powierzeniem jednolitego nadzoru bankowego Europejskiemu Bankowi Centralnemu 33
2.5. Chronologia wdrażania jednolitego mechanizmu nadzorczego 34
Streszczenie/Summary 35
Bibliografia 36

3. Monetarno-stabilizacyjne funkcje Europejskiego Banku Centralnego w warunkach unii bankowej - Tadeusz Miruszewski 39
3.1. Stabilność fi nansowa w unii walutowej - kryzys, instytucje, ewolucja 40
3.2. Polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego - wyzwania nowej fazy kryzysu 42
Streszczenie/Summary 46
Bibliografia 46

4. Unia fiskalna w Europie w świetle teorii integracji gospodarczej - Rafał Mroczkowski 49
4.1. Ponadnarodowa polityka fi skalna w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych 49
4.2. Unia fi skalna jako najwyższy poziom integracji gospodarczej 52
4.3. Współczesna wizja unii fi skalnej w Europie 56
Streszczenie/Summary 59
Bibliografia 60

5. Finansowanie programów pomocowych europejskiego mechanizmu stabilności - Przemysław Panfil 63
5.1. Programy pomocowe EMS 63
5.2. Kapitał akcyjny EMS 65
5.3. Wiarygodność kredytowa EMS 68
5.4. EMS jako pożyczkobiorca 70
Streszczenie/Summary 73
Bibliografia 74

6. Koncepcje pieniądza i polityki pieniężnej oraz ich implikacje dla gospodarki w głównych nurtach ekonomii - Elżbieta Kwella 75
6.1. Możliwy zakres oddziaływań polityki pieniężnej w klasycznym i keynesowskim modelu gospodarki 75
6.1.1. Ewolucja doktryny klasycznej w zakresie roli pieniądza i polityki pieniężnej 77
6.1.2. Klasyczny model gospodarki Adama Smith'a z elastycznymi cenami 79
6.2. Zakres oddziaływań polityki pieniężnej w keynesowskim modelu gospodarki 83
6.2.1. Keynesowski model gospodarki z cenami sztywnymi 84
6.2.2. Pułapka płynności i jej implikacje dla realnej gospodarki 87
6.2.3. Wymienność inflacji i bezrobocia 93
Streszczenie/Summary 98
Bibliografia 99

Część II
Rynek finansowy

7. Wpływ bieżących informacji na decyzje inwestorów w kontekście teorii finansów behawioralnych - Marianna Dębniewska, Karol Wojtowicz 105
7.1. Decyzje inwestycyjne w ujęciu racjonalnym 106
7.2. Behawioralne implikacje decyzji inwestycyjnych 107
7.3. Podział i scalenie akcji 108
7.4. Wpływ splitów i reverse splitów na kursy akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 110
Streszczenie/Summary 115
Bibliografia 116

8. Hybrydyzacja podmiotowości podatkowej w strategiach korporacji międzynarodowych - Dariusz Letkowski 117
8.1. Założenia i optymalizacja modelu Markowitza 118
8.2. Metodologia badań 120
8.3. Wyniki badań 123
Streszczenie/Summary 129
Bibliografia 130

9. Wypłaty dla akcjonariuszy w polskich spółkach giełdowych - Bożena Horbaczewska 131
9.1. Metody realizacji wypłat dla akcjonariuszy 131
9.1.1. Wypłata dywidend 132
9.1.2. Wykup akcji własnych 132
9.1.3. Polityka wypłat dla akcjonariuszy 134
9.2. Metody badawcze 134
9.3. Otrzymane rezultaty badania 136
9.3.1. Wyniki finansowe netto spółek z badanej grupy 136
9.3.2. Wypłaty dla akcjonariuszy 137
9.3.3. Wypłata dywidend 139
9.3.4. Wykup akcji własnych 140
Streszczenie/Summary 143
Bibliografia 144

10. Wypłata dywidendy przez spółki notowane na rynku NewConnect - Magdalena Mosionek-Schweda 145
10.1. Dywidenda jako prawo majątkowe akcjonariusz 146
10.2. Charakterystyka rynku NewConnect 148
10.3. Wypłata dywidendy przez emitentów z rynku NewConnect 153
Streszczenie/Summary 157
Bibliografia 159

11. Podejmowanie decyzji w warunkach rozmytych informacji - rynek opcji - Zygmunt Przybycin 161
11.1. Opcje - wybrane pojęcia 162
11.2. Dwumianowy model wyceny opcji 164
11.3. Dodatek - Logika rozmyta i jej zastosowanie w modelu wyceny opcji 168
Streszczenie/Summary 173
Bibliografia 173

12. Ryzyko zabezpieczeń walutowych - Paweł Żukowski 175
12.1. Definicja zabezpieczenia walutowego 176
12.2. Rodzaje zabezpieczeń walutowych 177
12.3. Przyczyny ryzyka zabezpieczeń walutowych 179
12.4. Rodzaje zagrożeń zabezpieczenia walutowego 183
Streszczenie/Summary 187
Bibliografia 188

13. Capital Market Expectations Models - a Practical Approach to Contemporary Concepts - Wojciech Niemczyk 189
13.1. Factor approach 189
13.1.1. Two-layer (aka two-factor) modeling 189
13.1.2. Mutli-layer (aka multifactor) modeling 191
13.2. DCF modeling 192
13.2.1. Gordon growth model 192
13.2.2. Grinold-Kroner model 192
13.3. Risk premium approach 194
13.3.1. Equity risk premium 194
13.3.2. Fixed-income premiums 195
13.4. Other concepts useful in capital market estimation approaches 197
13.4.1. GIM (Global investable market) 197
14.4.2. MPSR (Multi-period Sharpe Ratio) 197
14.4.3. Market segmentation & market integration 197
14.4.4. Singer-Terhaar methodology 198
Summary 199
Bibliography 200

Część II
Instrumenty fi nansowe

14. Czy pożyczki społecznościowe P2P stanowią konkurencję dla banków? - Eugeniusz Gostomski 205
14.1. Przyczyny narodzin i istota pożyczek społecznościowych 205
14.2. Funkcjonowanie elektronicznych platform pożyczkowych 206
14.3. Rozwój rynku pożyczek społecznościowych 208
14.4. Ocena pożyczek społecznościowych z punktu widzenia inwestorów i pożyczkobiorców 210
Streszczenie/Summary 213
Bibliografia 213

15. Barometry koniunktury w sektorze bankowym - Maria Magdalena Golec 215
15.1. Badania koniunktury sektora bankowego w Polsce 215
15.2. Wskaźniki oceny koniunktury na rynku kredytowym 223
Streszczenie/Summary 228
Bibliografia 229

16. Implementacja Dyrektywy 2009/110/WE dotyczącej instytucji pieniądza elektronicznego - Damian Cyman 231
16.1. Pieniądz elektroniczny 232
16.2. Instytucja pieniądza elektronicznego 233
16.3. Pełna implementacja Dyrektywy 238
16.4. Opcje narodowe 240
Streszczenie/Summary 241
Bibliografia 241

17. Polityka, kierunki i strategia inwestycyjna chińskich funduszy narodowych na przykładzie State Administration of Foreign Exchange Investment Company - Ewa Cieślik 243
16.1. Cechy charakterystyczne narodowych funduszy inwestycyjnych 244
16.2. Początki działania SAFE IC 246
16.3. Działalność inwestycyjna SAFE IC 246
16.4. Strategia inwestycyjna SAFE IC 248
Streszczenie/Summary 251
Bibliografia 252
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku